Отчет 31 декември 2007 г. Пояснения към Консолидирания Финансов отчетстраница4/7
Дата07.08.2018
Размер400 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Активи на лизинг

Лизинг при който Дружеството приема в последствие всички рискове и изгоди от собствеността върху актива, се класифицира като финансов лизинг (финансово обвързан договор). При първоначално признаване активите на лизинг се оценят на стойност равна на, или по-ниска от тяхната справедлива стойност и сегашната стойност на минималните лизингови плащания. Всяка от тях се определя в началото на лизинговия договор.
  1. Данъци върху дохода

Текущите данъчни активи и/ или пасиви представляват тези задължения или вземания от бюджета, които се отнасят за текущия период и които не са платени към датата на баланса. Те са изчислени в съответствие с приложимата данъчна ставка и данъчни правила за облагане на дохода за периода, за който се отнасят, на база на облагаемия финансов резултат за периода. Всички промени в данъчните активи или пасиви са признати като елемент от разходите за данъци в Консолидирания Отчет за дохода.


Отсрочен данък се начислява по балансовия метод за всички временни разлики, явяващи се между данъчната основа на активите и пасивите и отчетната им стойност във финансови отчети. Ако обаче, данъчните временни разлики възникват от първоначалното признаване на актив или пасив, при което не е засегната нито счетоводната, нито данъчната печалба (загуба) по време на транзакцията, то тази разлика не се осчетоводява. При изчисляване на отсрочените данъци се използват данъчните ставки (и нормативна уредба), действали към датата на съставяне на баланса или тези, които се очаква да са в сила след нея.


  1. Данъци за възстановяване

Групата има данъци за възстановяване в размер на 301 хил. лв., като 293 хил. лв. представлява ДДС за възстановяване, част от което е в резултат от покупката на нов офис. Останалите 8 хил. лв. представляват надвнесен корпоративен данък.
  1. Капитал

Акционерният капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на емитираните акции.


През месец юли Бианор АД осъществи публично предлагане на ценни книжа. В резултат на това капитала беше увеличен от 540 хил. лв. на 675 хил. лв. Разликата между емисионна стойност и номиналната стойност на акциите е отразена като премиен резерв от емисия на акции.
През месец ноември 2007г. три дружества от Групата изкупиха акции на Бианор АД. Това беше осъществено в резултат на решение на Общото събрание, с което се прие програма за разпределяне на акции на Бианор АД, Бианор Сървисиз ЕООД и Некстборн ООД безплатно на служителите на дружествата. Методиката за разпределение на акциите и конкретния брой акции, беше определена от Съвета на директорите.Име на дружеството

Брой акции

Номинална цена /лева/

Средна цена на придобиване /лева/

Бианор АД

1 233

1.00

12.14

Бианор Сървисиз ЕООД

3 763

1.00

12.20

Некстборн ООД

404

1.00

12.20

Резервите представляват преоценъчен резерв, законови резерви и резерв от емисия на акции.
Финансовият резултат включва текущия за периода финансов резултат и акумулираните печалби и загуби определени в Отчета за доходите.


  1. Доходи на персонала10.1. Планове за дефинирани вноски
Правителството на България носи отговорност за осигуряването на законовия минимален праг на пенсии по планове за дефинирани вноски. Разходите по ангажимента на Групата да превежда вноски по планове за дефинирани вноски се признават в Консолидирания отчет за доходите при тяхното възникване.
10.2. Платен годишен отпуск
Групата признава като задължение недисконтираната сума на оценените разходи по платен годишен отпуск, очаквани да бъдат заплатени на служителите в замяна на труда им за изминалия отчетен период.


  1. Финансови пасиви

Финансовите пасиви включват банкови заеми и овърдрафти, търговски и други задължения и задължения по финансов лизинг.


Финансовите пасиви се признават тогава, когато съществува договорно задължение за плащане на парични суми или друг финансов актив на друго предприятие или договорно задължение за размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни условия. Всички разходи, свързани с лихви, се признават като финансови разходи в Консолидирания отчета за дохода, освен в степента в която са капитализирани в съответствие с параграф 11 от МСС 23 Разходи по заеми. Групата е възприела алтернативния подход за признаване на разходите по заеми. Съгласно разрешеното алтернативно третиране, разходите по заеми, които могат пряко да се отнесат към придобиването, строителството или производството на един актив, се включват в стойността на този актив. Такива разходи по заеми се капитализират като част от себестойността на актива, когато съществува вероятност те да доведат до бъдещи икономически изгоди за предприятието и разходите могат надеждно да се оценят. Другите разходи по заеми се признават като разход в периода, през който са извършени. Групата прилага този принцип при третирането на разходите за лихви по ипотечния кредит, с който се финансира закупуването и строителството на новата офис сграда.  1. Каталог: files -> bulletin
   bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
   bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
   bulletin -> Monbat plc
   bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
   bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
   bulletin -> Monbat plc
   bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
   bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


   Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница