Отчет 31 декември 2007 г. Пояснения към Консолидирания Финансов отчетстраница7/7
Дата07.08.2018
Размер400 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

9Нематериални активиХил. лева
Права върху собственост

Програмни продукти

Други

Отчетна стойност


Салдо към 01.01.2007

136

1

-

Придобити

-

7

10

Излезли

-

-

-

Салдо 31.12.2007

136

8

10

Амортизации


Салдо към 01.01.2007

25

1

-

Амортизация за годината

51

1

-

Отписана-

Салдо 31.12.2007

76

2

-

Балансова стойност към 31.12.2007

60

6

1010Търговски и други вземанияХил. лева
2007

2006

Вземания от клиенти

600

45

Предоставени заеми на свързани лица

45

13

Други предоставени заеми

-

30

Предоставени аванси

59

0

Данъци за възстановяване

301

38

Други вземания

10

23

ОБЩО

1,015

149


11Разходи за бъдещи периодиХил. лева
2007

2006

Разходи за бъдещи периоди

14

21

ОБЩО

14

21

12Пари и парични еквивалентиХил. лева
2007

2006

Пари в брой

111

81

Пари в разплащателни сметки

136

325

Парични еквиваленти

1

0

ОБЩО

248

406

Паричните еквиваленти представляват ваучери за подаръци.
13Акционерен капитал и резерви
Акционерен (основен) капитал
Брой акции

2007

2006

В обръщение към 1 януари – стойността на акциите е изцяло внесена

353,580

206,580

Издадени нови акции

321,642

147,000

Изкупени собствени акции

5,400

-

В обръщение към 31 декември – стойността на акциите е изцяло внесена

669,882

353,580

Акционерния капитал на Групата се състои от обикновени акции с номинална стойност в размер на 1 (един) лев за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната им стойност. Всяка акция дава право на един глас на акционера, чиято собственост е, на Общите събрания на Групата. Всички акции имат равен ликвидационен дял от активите на Групата.Премиен резерв
В премийния резерв е отразена разликата между емисионната и номиналната стойност на издадените акции, която е в размер на 1,214 хил. лв. Резервът е намален с разликата между номиналната стойност и цената на придобиване при обратното изкупуване на собствените акции, която е в размер на 61 хил. лв.
Преоценъчен резерв
Преоценъчния резерв отразява преоценката на офис сградата, направена на базата на оценка от лицензиран външен оценител.


14Доход на акция
Основен доход на акция
Изчисляването на основния доход на акция към 31 декември 2007г. – 0.15лв. е базирано на нетната печалба в размер на 86 хил. лв. и среднопретегления брой обикновени акции за периода 576,273 изчислени съгласно МСС 33 Доход на акции, пар. 10.

Среднопретеглен брой обикновени акции


2007

2006

В обръщение към 1 януари

353,580

206,580

Издадени нови акции

321,642

147,000

Изкупени собствени акции

5,400

-

В обръщение към 31 декември

669,882

353,580

Среднопретеглен брой акции

576,273

219,099

15Лихвени кредити и заемиХил. лева
2007

2006

Дългосрочни задълженияИпотечен заем от Уни Кредит Булбанк АД (при лихва 1М*+3.5%)

145

251

Втори ипотечен заем от Уни Кредит Булбанк АД (при лихва 1М*+3%)

807

-

ОБЩО

952

251

Краткосрочни задълженияИпотечен заем от Уни Кредит Булбанк АД (при лихва 1М*+3.5%)

106

101

Овърдрафт от Уни Кредит Булбанк АД (при лихва 1W**+3.25%)

104

-

Задължения по кредитни карти от Уни Кредит Булбанк АД (при лихва БЛП***+15%)

2

1

ОБЩО

212

102

*1М – Едномесечен EURIBOR

**1W – Едноседмичен EURIBOR

***БЛП – Базов лихвен процент
16Задължения по финансов лизинг2007

2006

Дългосрочни задълженияЗадължения по финансов лизинг

101

100

Краткосрочни задълженияЗадължения по финансов лизинг

34

64

ОБЩО

135

164

Към 31 декември 2007 г. Групата има единадесет действащи договора за финансов лизинг, които се отнасят предимно до транспортни средства, компютърна техника и Clarity Project Portfolio Management System.

Лизинговите договори включват фиксирани лизингови плащания и опция за придобиване в края на срока на лизинга.
Към 31 декември 2007 г. Групата не е страна по договори за оперативен лизинг.

17Свързани лица


Бианор АД е отпуснало заеми на свързани физически лица и фирми, като конкретната информацията е следната:
No

Заемател

Характер на взаимоотношенията

Сума

/лева/

1

Атанас Георгиев

Управител на „Най-Маг” ООД

25 000

2

Костадин Йорданов

Изпълнителен директор на „Бианор”АД

4 600

3

Методи Филипов

Управител на Bianor Inc - USA

6 656.10

4

Биляна Миланова

Управител на Некстборн ООД

2 000

5

„Ол Телекомс” АД

„Бианор” АД притежава 15% от акциите дружеството

36 700

6

„Некстборн” ООД

Дъщерно дружество на „Бианор” АД

33 933.42

7

„Най-Маг” ООД

Дъщерно дружество на „Бианор” АД

42 500

8

„Бианор Сървисиз” ЕООД

Дъщерно дружество на „Бианор” АД

126 374.62

Групата има отношение на свързано лице с директори и ключови ръководни служители. Общата сума на начислените възнаграждения и социални осигуровки, включени в разходите за персонала е както следва:Хил. лева
2007

2006

Възнаграждения на Съвета на директорите, Изпълнителните директори и управителите на дъщерните дружества

186

266

Социални осигуровки върху възнагражденията на Съвета на директорите, Изпълнителните директори и управителите на дъщерните дружества

15

11

ОБЩО

201

277


18Събития след балансовата дата


19 февруари 2008г. – Дъщерното дружество Бианор Сървисиз и немската компания ТехниДата подписаха рамков договор за създаването на съвместното дружество - ТехниДата Лабс България ООД. Бианор Сървисиз ще притежава 51% от новата компания.

Няма други събития, настъпили след датата на баланса, които да имат материален ефект върху финансовите отчети и да изискват оповестяване.
Дата на съставяне: 20 март 2008г.


Изготвил:_________________________

Десислава АрнаудоваИзпълнителен директор:______________________

Костадин ЙордановЗаверил:_______________________

Анета Тупавичарова
1618 София, ул. „Княгиня Клементина” 39, тел. (02) 955-7300, факс (02) 955-5686, e-mail: investor@bianor.bg, www.bianor.bgКаталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница