Отчет 31 декември 2009 дф статус нови акции владислав Панев Мария Сивкова Димитър МолловДата19.10.2018
Размер232.38 Kb.
#91510

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31 ДЕКЕМВРИ 2009

ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ
Владислав Панев Мария Сивкова Димитър Моллов

Председател на СД Изпълнителен Директор Гл.Счетоводител

Дата: 29.01.2010 г.

Гр. СофияВладислав Панев Мария Сивкова Димитър Моллов

Председател на СД Изпълнителен Директор Гл.Счетоводител

Дата: 29.01.2010 г.

Гр. София
Владислав Панев Мария Сивкова Димитър Моллов

Председател на СД Изпълнителен Директор Гл.Счетоводител

Дата: 29.01.2010 г.

Гр. София

Владислав Панев Мария Сивкова Димитър Моллов

Председател на СД Изпълнителен Директор Гл.Счетоводител

Дата: 29.01.2010 г.

Гр. София
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И БЕЛЕЖКИ

МЕЖДИНЕН финансов отчет31 декември 2009 г.

І. Договорен фонд ДФ Статус Нови Акции, гр. София


Началото на публичното предлагане на ДФ Статус Нови Акции бе на 22.05.2006 г. Към края на 31.12.2009 година нетната стойност на активите е 3 469 963,21 лева, което представлява намаление от 881 094,47 лв. спрямо края на предходната година. Броят дялове в обращение към края на септември 2009 година е 4 746 820,7088

IІ. Основни счетоводни принципи и методи, приложени при изготвянето на междинния финансов отчет на Статус Нови Акции към 31 декември 2009 г.
>> 1. Счетоводна политика


Счетоводната политика на ДФ Статус Нови Акции е разработена съгласно изискванията на текущото счетоводно законодателство, Международните стандарти за финансови отчети („МСФО”) и Международните счетоводни стандарти („МСС”). Целта на счетоводната политика е да създаде сигурност относно финансовите отчети, които да представят вярно и достоверно финансовото състояние на Фонда.

Финансовите отчети на ДФ Статус Нови Акции са изготвени въз основа на изискванията на Международните стандарти за финансови отчети и Международните счетоводни стандарти.

Счетоводството на Фонда се осъществява при спазване на следните основни принципи:


 • текущо начисляване – приходите и разходите се начисляват в момента на тяхното възникване, а не когато се получават пари или парични еквиваленти, свързани с тях, като по този начин операциите се отразяват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;

 • действащо предприятие – преценява се способността на Фонда да продължи нормално своята дейност в предвидимото бъдеще; Фондът няма намерение да ликвидира или намали значително своята дейност; не са налице събития и условия, които биха могли да се отразят съществено върху дейността му;

 • предпазливост – отчитане на всички предполагаеми рискове и възможни загуби, с оглед отразяване на по-точен финансов резултат;

 • съпоставимост между приходи и разходи – разходите, извършени по определена сделка или операция, се отразяват в периода, в който се получават изгодите от сделката; приходите се признават в периода, в който са отчетени разходите за тяхното получаване;

 • предимство на съдържанието пред формата – отчетите трябва да отразяват икономическата същност на събитията и операциите, а не тяхната правна форма;

 • запазване на счетоводната политика от предходни периоди – с цел постигане на съпоставимост на финансовите отчети през отделните периоди;

 • последователност – представянето и класификацията на статиите във финансовите отчети трябва да се запазва през отделните периоди, освен ако не е настъпила значителна промяна в характера на дейността на Фонда и промяната би довела до по-достоверно представяне на финансовото му състояние или в случай че промяната във финансовите отчети е наложена от нормативен акт;

 • същественост – всички съществени статии и суми се представят отделно във финансовите отчети; несъществените суми с подобен характер се обединяват и не се посочват като отделна статия в отчета;

 • компенсиране – компенсиране между активи и пасиви, и приходи и разходи не се извършва, освен когато това се изисква или е разрешено от друг Международен счетоводен стандарт. Компенсиране между приходи и разходи се допуска и в случаите, когато това би отразило по-точно същността на операцията или събитието.

ДФ Статус Нови Акции осъществява счетоводната си отчетност въз основа на принципа за документална обоснованост, като спазва изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.

>> 2. Отчитане на сделки с ценни книжа

>> 2.1. Операции по покупко-продажба на ценни книжа


Отчитането на сделките с ценни книжа се извършва съгласно изискванията на Международен счетоводен стандарт 32 и Международен счетоводен стандарт 39.

Първоначалното заприходяване на ценните книжа в баланса на Фонда се извършва по тяхната цена на придобиване, която включва покупната стойност и всички пряко свързани разходи.

Ценните книжа се разпределят в няколко групи, в зависимост от инвестиционните цели на Фонда:


 • държани за търгуване – ценни книжа, които са придобити главно с цел получаване на печалба вследствие на краткосрочни колебания в цената им или в дилърския марж. Деривативните финансови инструменти винаги се класифицират като държани за търгуване, освен в случаите, когато са определени като ефективни хеджиращи инструменти;

 • държани до падеж - ценни книжа с фиксирано или определимо плащане и фиксиран падеж, които Фондът има положителното намерение и възможност да запази до падежа им;

 • на разположение за продажба – ценни книжа, които не попадат в горните две групи.

Всички ценни книжа, собственост на Статус Нови Акции към 31 декември 2009 година, са отнесени към групата на ценните книжа, на разположение за продажба.

Възприет метода на отчитане на сделките с ценни книжа на датата им на уреждане (сетълмент дата), при който метод книжата се записват (отписват) от баланса на Фонда на датата на прехвърляне на собствеността върху тях.>> 2.2. Последващо оценяване на ценни книжа


ДФ Статус Нови Акции извършва ежедневна преоценка на ценните книжа в портфейла си.

Преоценката на ценните книжа се извършва винаги по тяхната пазарна цена, когато имат такава, определена съгласно правилата и проспекта на Договорния фонд. В случаите, когато пазарна цена не може да бъде определена, преоценката на ценните книжа се извършва по експертно определена справедлива стойност.

Договорният фонд е възприел политика преоценките на ценните книжа от портфейла, на разположение за продажба, да се отразяват като финансов приход или разход от преоценки.

>> 2.3. Операции с чуждестранна валута


Сделките, деноминирани в чуждестранна валута, се записват при първоначалното им признаване в съответната валута на сделката като към нея се прилага обменният курс между отчетната и чуждестранната валута, валиден за съответната дата.

Договорният фонд извършва ежедневна преоценка на всичките си активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута. Преоценката се извършва по централния курс за съответната валута на Българска народна банка. Възникващите курсови разлики се отчитат като финансови приходи и разходи.>> 3. Пари и парични еквиваленти


Паричните средства в левове на ДФ Статус Нови Акции се отчитат по тяхната номинална стойност. Договорният фонд извършва ежедневна преоценка на паричните средства в чуждестранна валута по курса на Българска народна банка за конкретната валута, валиден за съответния ден. Възникващите курсови разлики от преоценката на паричните средства, деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат като финансови приходи и разходи.

>> 4. Емитиране и обратно изкупуване на дялове


ДФ Статус Нови Акции ежедневно емитира дялове по емисионна стойност, която се формира от нетната стойност на активите му на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 1.5% за поръчки до 20 000 лв., 1,0% за поръчки от 20 000лв. до 300 000лв. и 0,75% за порчки над 300000 лв. от нетната стойност на активите на един дял.

Емитираните дялове ДФ Статус Нови Акции отчита по тяхната номинална стойност. Разликата между нетната стойност на активите на един дял и номиналната стойност на един дял се отчита като премия от емисии. В случаите, когато Договорният фонд емитира дяловете си под номинал или над номинал, разликата до номиналната стойност на дяловете се посочва като премии или отбиви при емитиране на дялове.

Разходите по емитиране на дялове, които са включени в емисионната стойност, се начисляват като дължими към управляващото дружество и се посочват в баланса като текущи пасиви.

ДФ Статус Нови Акции има задължението да изкупува обратно своите дялове от инвеститорите си след достигане на нетната стойност на активите на Фонда от 500 000 лева.


>> 5. Текущи активи и пасиви


Текущите активи и пасиви са тези, които ДФ Статус Нови Акции очаква да реализира (уреди) в рамките на 12 месеца от датата на баланса. Вземанията и задълженията на ДФ Статус Нови Акции са посочени по договорната им стойност. Когато са деноминирани в чуждестранна валута, те са преоценени по курса на Българска народна банка за съответната валута.

>> 6. Признаване на приходи


Фондът начислява и признава приходите си съгласно изискванията и критериите на Международен счетоводен стандарт 39. Всички приходи се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащо на получаване плащане или възмездяване.

Приходите на ДФ Статус Нови Акции се формират от: • приходи от операции с ценни книжа – признават се на датата на уреждане (сетълмент дата) при продажбата на ценни книжа и се формират от разликата между балансовата стойност на книжата и тяхната продажна стойност;

 • приходи от лихви по дългови финансови инструменти - начисляват се и се признават ежедневно в отчета за доходите на Фонда. Начисляването на лихва по дългов инструмент не започва да тече до датата на уреждане, когато се сменя собствеността върху ценните книжа;

 • приходи от операции, деноминирани в чуждестранна валута - признават се текущо при извършване на сделките и реализиране на курсовите разлики от тях. Приходите от преоценки на активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута, се признават към момента на извършване на преоценката и се отчитат като финансови приходи.III. Бележки към Баланса на ДФ Статус Нови Акции

>> 7. Финансови активиТаблица 1

Дружество

Брой ценни книжа

Цена за брой

Балансова стойност

Акции България


Албена инвест холдинг

5 317

6.044

32 135.95

ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД

29 701

0.505

14 999.01

Софарма АД - София

3 321

3.916

13 005.04

София Комерс - заложни къщи

41 188

3.700

152 395.60

Унипак АД-Павликени

21 829

3.720

81 203.88

Централна Кооперативна Банка

14 351

1.291

18 527.14

Първа Инвестиционна Банка

6 000

2.276

13 656.00

Индустриален Холдинг България АД-София

10 000

1.747

17 470.00

ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ

282 929

0.610

172 586.69

ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ

10 000

0.372

3 720.00

ДФ ДСК РАСТЕЖ

255 038

0.770

196 394.56

ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ

149 450

0.598

89 440.08

MAUNTIN PARADAIS INVEST ADSIC

150 000

0.970

145 517.93

Инново Статус Акции

51 535

1.274

65 677.12

BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti

12 400

6.007

74 490.20

CNTEE TRANSELECTRICA SA - Bucuresti /TEL/

8 275

6.238

51 622.12

OIL TERMINAL CONSTANTA /OIL/

199 400

0.111

22 114.16

SIF Banat Crisana /SIF 1/

65 000

0.522

33 941.10

SIF MOLDOVA BACAU /SIF 2/

234 000

0.527

123 269.26

SIF OLTENIA CRAIOVA /SIF 5/

115 000

0.587

67 489.41

SIF Transilvania /SIF 3/

158 800

0.314

49 899.19

Aerostar S.A. Bacau /ARS/

79 400

0.275

21 830.90

Farmaceutica Remedia SA

104 000

0.073

7 545.14

SNO - SANTIERUL NAVAL ORSOVA /SNO/

17 700

2.611

46 212.11

Agrobanka AD Beograd

120

166.092

19 930.99

AIK banka a.d. Niš

2 557

50.421

128 926.57

ALFA PLAM a.d. Vranje

266

173.149

46 057.61

Gosha FOM

1 810

13.462

24 366.08

Jedinstvo AD

42

122.381

5 140.01

RTC LUKA LEGET A.D.

223

47.423

10 575.26

Novosadski sajam a.d. Novi Sad

1 963

37.734

74 072.20

UNIVERZAL BANKA A.D

8

159.136

1 273.09

VETERINARSKI ZAVOD AD

3 017

11.626

35 076.27

Akbank

15 500

8.521

132 079.44

T. Garanti Bankasi

20 000

5.726

114 518.44

Koc Holding

27 600

3.986

110 002.63

Haci Omer Sabanci Holding

16 888

5.185

87 562.42

Turkcell

15 000

9.558

143 373.48

Duro Dakovic holding

1 000

9.725

9 724.81

Institut IGH d.d

20

693.289

13 865.77

INA

31

441.672

13 691.83

Konchar Transformatori

206

535.092

110 229.02

KONCHAR ELECTROINDUSTRIJA D.D.

195

115.102

22 444.97

Uljanik Plovidba pomorski promet d.d.

174

165.124

28 731.53

Общо:2 646 785.01


>> 8. Пари и парични еквиваленти


Всички парични средства на ДФ Статус Нови Акции към 31 декември 2009 година са в български лева. В процентно съотношение към стойността на общите активи, паричните средства представляват 23,72% при нормативно ограничение не по-малко от 5%. Управляващото дружество е открило за сметка на Фонда два срочни депозита в ТБ Интернешънъл Асетбанк АД за обща стойнст от 499 511 лева, като лихвите по тях се отчитат в приход ежедневно и са посочени в Отчета за доходите за периода.


>> 9. Вземания и други текущи активи


Вземанията по начислени лихви по депозити в размер на 370 лева представляват отчетено вземане по начислени лихви по депозити съгласно методите за отчитане на приходите на Фонда.


>> 10. Собствен капитал и резерви


Собственият капитал на ДФ Статус Нови Акции към 31 декември 2009 година възлиза на обща стойност 3 469 963 лева. В таблица 4 е посочено подробно разпределение на перата, формиращи собствения капитал на Фонда.

>> 10.1. Дялове в обращение


ДФ Статус Нови Акции няма регистриран първоначален капитал. Фондът емитира дялове по емисионна стойност и по този начин формира капитала си. От началото на публичното предлагане на дялове на Фонда са емитирани общо 14 198 364,5306 дяла. На 14.06.2006 година, след набиране на минимално изискуемия капитал от 500 000 лева, започва обратното изкупуване на дялове на Фонда и до края на декември 2009 година са изкупени обратно общо 9 451 682,3135 дяла.

>> 10.2. Резерви


Към резервите на ДФ Статус Нови Акции се отнасят формираните премии при емитиране и обратно изкупуване на дялове на Договорния фонд.

>> 10.3. Финансов резултат за текущата година


Финансовият резултат на ДФ Статус Нови Акции към 31 декември 2009 година е загуба в размер на 187708 лева. Загубите от предходната календарна година е 4 207 806 лева е посочен в тримесечния отчет като непокрита загуба от минали години.

С измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01 януари 2006 година, печалбата на договорните фондове е освободена от корпоративен данък.>> 11. Текущи пасиви


Текущите задължения на ДФ Статус Нови Акции към края на четвъртото тримесечие на 2009 година са класифицирани най-общо в две групи – такси за депозитарни услуги и управление, където са включени възнаграждението на управляващото дружество на Фонда, таксите за записване и обратно изкупуване, възнаграждението на банката депозитар и други задължения. В стойностно изражение се представят, както следва:

Таксите за записване са включени в емисионните стойности на дялове на Договорния фонд. При записването на дялове и съответно постъпването на емисионната стойност по сметка на Фонда, ДФ Статус Нови Акции отчислява дължимите към управляващото дружество такси и ги посочва като текущи задължения.IV. Бележки към Отчета за доходите

>> 12. Приходи


Финансовите приходи към 31 декември 2009 г. в резултат на управление на общия портфейл на ДФ Статус Нови Акции са в общ размер от 7 470 505 лева, разпределени по отделни позиции, посочени в таблица 6 по-долу.

За периода Фондът има начислен приход от лихви по разплащателни банкови сметки в размер на 172 лева.

Отчетеният приход от лихви по депозитни сметки към края на третото тримесечие е 30 199 лева.


>> 13. Разходи


Разходите на ДФ Статус Нови Акции се разделят най-общо на финансови и оперативни.

>> 13.1 Финансови разходи


Финансовите разходи са в резултат на сделки с ценни книжа за периода в т.ч. от последваща оценка.>> 13.2 Оперативни разходи


Възнаграждението на управляващото дружество в размер на 103 643 лева се определя ежедневно съгласно Правилата на Договорния фонд и е в размер на 3% от средната годишна нетната стойност на активите на годишна база.

Възнаграждението на банката депозитар в размер на 1 800 лева е определено съгласно Договор за депозитарни услуги между ДФ Статус Нови Акции и УниКредит Булбанк ЕАД.

V. Бележки към Отчета за измененията в капитала


Дяловете в обращение на ДФ Статус Нови Акции към 31 декември 2009 година са 4 746 821 броя. Измененията в капитала на Фонда представляват:

 • Премии от емитиране и обратно изкупуване на дялове – 8 417 931 лева;

 • Отбиви от емитиране и обратно изкупуване на дялове – 5 299 275 лева;

 • Финансов резултат към 31 декември 2009 година – загуба в размер на 187 708 лева;

 • Непокрита загуба от предходния отчетен период – 4 207 805.53 лева;

 • Стойност на собствения капитал към 31 декември 2009 година – 3 469 963 лева.VI. Бележки към Отчета за паричния поток


Паричният поток на ДФ Статус Нови Акции е изготвен по прекия метод съгласно изискванията на Международен счетоводен стандарт 7.

>> 14. Парични потоци от оперативна дейност


Паричните потоци на ДФ Статус Нови Акции, свързани с операции с ценни книжа, са описани подробно в таблица 9.

Платените комисиони на инвестиционни посредници представляват комисиони по сделки с ценни книжа сключени през периода.


>> 15. Парични потоци от финансова дейност


Паричните потоци от финансова дейност са свързани с процеса по емитиране и обратно изкупуване на дялове на ДФ Статус Нови Акции. В таблица 10 са представени входящия и изходящия парични потоци към 31 декември 2009

година, свързани с финансовата дейност на Фонда.Изходящият паричен поток от финансова дейност, представлява изплатени суми по поръчки за обратно изкупуване.VIІ. Събития, настъпили след датата на баланса


За периода след датата, към която е съставен междинният финансов отчет, до датата на изготвянето му не са настъпили важни и/или значителни за дейността на Фонда коригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

VIІІ. Политика на ръководството по отношение управление на риска


Ликвиден риск

Предметът на дейност на ДФ Статус Нови Акции е „колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска”. За целта Фондът постоянно издава (продава) и изкупува обратно своите дялове чрез управляващото дружество, с което има сключен договор за управление на дейността. Ликвиден риск за Фонда може да възникне в случай, че по-голяма част от инвеститорите подадат поръчки за обратно изкупуване на дялове, което ще доведе до намаляване на свободните парични средства на Фонда. Структурата на активите трябва да позволява безпрепятствено осъществяване на дейността. За намаляване на този риск Фондът се стреми да инвестира в ценни книжа със сравнително добра норма на ликвидност, с което да се постигнат два ефекта – постигане на коректна оценка за състоянието на активите, осигуряване на евентуален „изход” от направената инвестиция и лесно реализиране на натрупаната доходност. В процентно съотношение към стойността на общите си активи Фондът спазва ограничението не по-малко от 10% от активите му да бъдат парични средства, ценни книжа, инструменти на паричния пазар или други платежни средства определени с Наредба №25 .

Секторен риск

Секторният риск произтича от обстоятелството, че Договорният фонд може да предприеме инвестиционна политика, според която да инвестира по-голяма част от активите си в точно определени сектори от икономиката. По този начин, резултатите на ДФ Статус Нови Акции са зависими от състоянието на секторите, в които е инвестирано.

Политически риск

Политическият риск е свързан с промяна на политическата ситуация в страните, в които фонда инвестира. За намаляване на този риск управляващото дружество наблюдава политическото развитие в отделните държави и следи за евентуалното му въздействие върху стойността на активите на Договорния фонд. Диверсификацията на активите между различни държави без сериозен превес на инвестициите в една отделна държава също цели постигане на възможно имунизиране срещу неочаквани и/или непредвидими негативни промени в политическата ситуация в някой от страните, в които фонда инвестира.

Ценови риск

Ценовият риск представлява промяна в цените на дяловете на Договорния фонд в резултат на промяна в оценката на нетните активи. Управляващото дружество преизчислява стойността на активите всеки работен ден под контрола на банката депозитар. Промяната в цената може да бъде както в посока на покачване, така и на понижаване. Не съществуват гаранции, че инвеститорите ще реализират доходност от

притежаваните дялове в Договорния фонд, както и че ще запазят стойността на първоначално направената инвестиция. Стойността на активите на ДФ Статус Нови Акции е в голяма степен зависима както от обективната конюнктурата на съответните пазари, така и от субективните решения на управляващите портфейла.

Валутен риск

Фондът е изложен на валутен риск при извършване на сделки с финансови инструменти, деноминирани в чуждестранна валута. В резултат на тези сделки възникват приходи и/ или разходи от валутни операции, които се отразяват в отчета за доходите. През отчетния период Фондът е инвестирал в книжа, деноминирани в сръбски динари, хърватски куни, румънски леи. Тъй като и трите чужди валути, в които са деноминирани активите на фонда са плаващи спрямо основните валути, то наблюдението и съобразяването при взимането на инвестиционни решения на макроикономическата ситуация в съответните държави и по-специално политиката на централните им банки по отношение на валутните курсове цели намаляването на този риск.
Вътрешна информация относно обстоятелства , настъпили през изтеклото тримесечие

През изтеклото тримесечие обхващащо периода от 01.10.2009 г. до 31.12.2009 г. няма обстоятелства , представляващи вътрешна информация, който биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите дялове на Статус Нови Акции.Владислав Панев мария Сивкова

Председател на СД Изпълнителен директор


Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница