Отчет и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община банскоДата04.01.2018
Размер223.64 Kb.
гр.Банско 2770, пл. “Никола Вапцаров” № 1, тел. (0749) 8 86 11, факс (0749) 8 86 33
Н А Р Е Д Б А
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОТЧЕТ И ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА В ОБЩИНА БАНСКО
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1/Тази наредба урежда специфичните правила свързани с организацията на движението на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на община Банско./2/ Наредбата урежда правомощията на общинската администрация, свързани с осъществяване на дейността и целите, посочени в ал. 1, както и реда за констатиране на нарушения и налагане на санкции при неизпълнението им.

Раздел I

Правила за движение

Чл.2 Всеки има право да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, като спазва установените правила за движение, с изключение на ул.България, ул.Пирин, ул.Цар Симеон, ул. Глазне и други улици, забранени за движение на пътно превозни средства с животинска тяга, с изключение на живеещите на тези улици.


Чл.3. Всеки участник в движението по пътищата е длъжен с управляваното от него превозно средство с животинска тяга да не затруднява другите участници в движението.
Чл.4 Водачите на превозни средства с животинска тяга могат да използват за движение разположения отдясно по посоката на движението им пътен банкет, ако той е годен за това и ако това не пречи на другите участници в движението.

Чл.5 Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението, и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя.


Глава втора

РЕГИСТРАЦИЯ

Раздел I

Регистрация и отчет на пътни превозни средства с животинска тяга
Чл.6 Пътните превозни средства с животинска тяга се допускат до движение по пътищата, отворени за обществено ползване на територията на Община Банско, след като бъдат регистрирани.

Чл.7 /1/ Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират в кметството или при кметския наместник по настоящ адрес /местоживеене/ на собственика.

/2/Регистрацията се извършва въз основа на писмено искане, подадено от собственика до кмета на населеното място или кметския наместник, срещу заплатена такса .

Чл.8 /1/Кметът или кметският наместник извършващ регистрацията, вписва данните за собственика в регистър по образец /приложение № 1/Такъв регистър се води във всяко населено място в Община Банско и регистрационния номер започва от номер първи.

/2/На собственикът на регистрираното пътно превозно средство с животинска тяга се издава регистрационен талон и регистрационна табела по образец /приложение № 2 и № 3/.

/3/На задната страна, а при невъзможност – на друго подходящо видно място, на всяко превозно средство с животинска тяга се поставя специално изработена за целта регистрационна табела, указваща населеното място и регистрационния номер съответстващ на номера от регистъра. /приложение № 3/.

/4/ При промяна на собственика или спиране от движение на ППС с животинска тяга регистрационния талон и табелата се връщат на кмета или кметския наместник за отписване от регистъра.

/5/ При изгубване или похабяване на регистрационната табела и/или регистрационния талон се издават нови по реда на ал.2.


РАЗДЕЛ II

Изисквания за пътните превозни средства с животинска тяга
Чл.9/1/ За да участва в движението по пътищата, всяко пътно превозно средство с животинска тяга трябва да има два жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а през нощта - отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите се разполагат симетрично от двете страни на превозното средство.

/2/Водачът на пътното превозно средство с животинска тяга трябва да бъде със светлоотразителна жилетка.

/3/Пътното превозно средство с животинска тяга трябва да е оборудвано с престилки за животинските отпадъци.

Чл. 10. /1/ Пътно превозно средство с животинска тяга може да се движи по платното за движение на пътищата, отворени за обществено ползване само ако се управлява от пълнолетно лице или лице от 16 до 18 години с пълнолетен придружител.


Глава трета

РАЗДЕЛ I

Контрол и санкции

Чл. 11 /1/Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Община Банско и на служителите на РПУ - Банско./2/ Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностните лица, определени от Кмета на Община Банско, и с актове на служители на РПУ - Банско.

/3/ Въз основа на съставените актове Кметът на Община Банско или упълномощен от него заместник - кмет издава наказателните постановления.

/4/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Чл.12. /1/ За установените нарушения на тази наредба, лицата извършили или допуснали нарушението се наказват с глоба в размер от 50 до 500 /петстотин/ лева.

/2/ Глобите, събирани при констатиране на нарушения във връзка с контрола, постъпват в бюджета на общината.

Чл.13. За маловажни случаи на административни нарушения на разпоредбите на Наредбата, установени при извършването им, овластените за това длъжностни лица  могат да налагат на място глоба в размер от 5 до 50 лева, която събират по квитанция.

Чл.14 Определянето на размера на наказанието за всяко конкретно нарушение се извършва при стриктно спазване на разпоредбата на чл. 27, ал.2 от ЗАНН.

Чл.15. Строго забранено е движението на пътно превозни средства с животинска тяга по Общинската пътна мрежа, които не са регистрирани в Община Банско по установения от наредбата ред. Нарушителите се наказват с глоба в размер на 50 лв.РАЗДЕЛ ІІ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази наредба се издава на основание разпоредбите на ЗМСМА и Закон за движение по пътищата и влиза в сила 7 дни  след обнародването й в местен вестник.


§ 2. Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение на Общинския съвет.

§ 3 .Разпоредбите на тази Наредба се прилагат, доколкото не противоречат на нормативни актове с по-висока юридическа сила

Настоящата Наредба е приета с решение № ……… от …………. г. на Общински съвет, гр. Банско.

ВЛАДИМИР КОЛЧАГОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 /към чл. 8, ал. 1/
РЕГИСТЪР ЗА ОТЧЕТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРИДВИЖВАНИ С ЖИВОТИНСКА ТЯГА


Рег.№

Дата на регистрацията

Собственост, собствено, бащино и фамилно име на собственика

Адрес на собственика
гр.Банско
Ул...............
№.........

Вид на пътното превозно средство /платформа, каруца-конска, волска и др./

Промени в регистрацията /промяна на собственост, смяна на адрес и др./

Забе-

лежка


1

2

3

4

5

6

7

1

2

34

5

67

8

910

11

1213

14

1516

17

1819

20

2122

23

2425

26

2728

29

3031

32

3334

35

3637

38

3940

41

4243

44

4546

47

4849

50

5152

53

5455

56

5758

59

6061

62

6364

65

6667

68

6970

71

7273

74

7576

77

7879

80

8182

83

8485

86

8788

89

9091

92

9394

95

9697

98

99100

101


102

103


104

105


106

107


108

109


110

111


112

113


114

115


116

117


118

119


120

121


122

123


124

125


126

127


128

129


130

131


132

133


134


9.03.2011

9.03.20119.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.20119.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.20119.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.20119.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

14.3.2011

14.3.2011

14.3.2011

16.3.2011

23.3.2011

17.3.2011

17.3.2011

17.3.2011

21.3.2011

21.3.2011Костадин Д. Мехомийски

Михайл Г.Бояджийски

Иван Г.Калейджиев

Иван Л. Дурчов

Михайл Ив. Рупчин

Никола Г. Тодев

Никола М. Кочуков

Янка Кочукова

Иван Г. Попстефанов

Александър Думанов

Димитър Ив. Рупчин

Александър Бойн

Петър Дим. Еринин

Лазар Бояджийски

Димитър Р. Захов

Никола Балев

Милтана Ангелинина

Георги Тренчев

Тодор Драгосинов

Кирил Филков

Любен Лечов

Димитър Лалев

Димитър Пицин

Георги Пицин

Димитър Толорилов

Румен Пидов

Иван Цаков

Владо Лечов

Георги А. Захов

Христо Клечеров

Георги Тодев

Сашо Зайков

Георги Колчагов

Георги Хаджипопов

Симеон Хаджипопов

Александър Коцев

Николай И. Валеьов

Никола И. Клечеров

Костадин А. Сугарев

Костадин Н. Вишанин

Славе Х. Коцов

Николай И. Рошков

Благой Х. Рупчин

Георги Н. Златев

Иван Г. Бобов

Димитър Г. Валейов

Георги Джолев

Асен Колчагов

Илия Г. Пранджев

Димитър М. Джолев

Иван К. Касапинов

Георги Спасев

Димитър Г. Рошков

Димитър Джолев

Димитър Гемков

Стефан Дрънков

Иван К. Говедарев

Димитър Мицов

Иван Г. Обецанов

Николай Ратинов

Костадин Г.Шумаров

Костадин И Захов

Методи И. Мутавчиев

Георги Чачин

Георги И. Слаев

Йордан Г. Вучков

Михайл И.Пулин

Илия Ат. Юсев

Димитър Рискьов

Никола Д. Йовкин

Иван Варин

Иван Г. Мутафчиев

Пирин Д Кьоркчиев

Иван Н. Пицин

Георги М. Мутафчиев

Георги Кехайов

Лазар Д. Валеьов

Иван Б. Дундов

Мимо Г. Кехайов

Георги Говедарев

Георги Баряков

Васил Толин

Лазар Клечеров

Димитър Бойчев

Иван Цаков

Димитър Баряков

Радко Г. Глушков

Никола Г. Бистрин

Иван Д. Говедарев

Димитър Чолев

Димитър Скабрин

Георги Т. Пристигарев

Лазар М. Котирков

Димитър П. Четалов

Владо Г. Кехайов

Марио С. Манов

Михайл К. Даутев

Димитър Т. Тушин

Георги Н. Загорчин

Петър Д. Думанов

Лазар Д. Юлев

Лазар Н. Катеринин

Пирин Н. Неделчев

Никола Ан. Неделчев

Мирчо З. Илиев

Альоша С. Георгиев

Лазар П. Солумов

Васил Г. Огнянов

Владо П. Говедаров

Данаил В.Михайлов

Северин Мих. Калайджиев

Росен Ив. Павлов

Георги П. Ковачев

Божиг Б. Спасев

Боян Г. Апостолов

Борис Ил. Събев

Славе Г. Костов

Илия Ф. Калейджиев

Иван Г. Семов

Димитър Ил. Каръков

Костадин И. Янчовичин

Иван Ас. Янчовичин

Иван Ве. Воденичаров

Георги К. Юлев

Иван Н. Пицин

Георги Михайлов Мутавчиев

Борис Ст. Величков

Мирчо Николов Илиев

Димитър Н. Дурчов

Марин Г. Дундов

Георги Д. Тодев

Димитър Г. Джолев

Емил Г. Терзиев

Павел К. ЯнчовичинГоце Делчев 2

Хаджи Вълчо 2

Хр. Смирненски 19

Ст.Л. Костов 6

Ст.Л. Костов 8

Бъндерица 25

Пл. 24 май

Еделвайс 11

Пирин 62

Захари Стоянов 6

Пеьо Яворов 32

Бр. Велеганови 10

Бр. Велеганови 8

Бр. Велеганови 4

Бъндерица 44

Бъндерица 35

Стефан Караджа 39

Бъндерица

Васил Априлов 6

Христо Матов 18

Христо Матов 8
Бр. Велеганови 21

Бр. Велеганови 2В

Скопие 15

Скопие 17

Скопие 28

Скопие 27

Скопие 31

Скопие 29

Скопие 34

Драма 33


Драма 13

Драма 11


Драма 15

Княз Батенберг 13

Княз Батенберг 17

Ст. Стамбулов 39

Ст. Стамбулов 35

Ст. Стамбулов 10

Кирил и Методи 36

Тодор Каблешков12

Георги Ковачев 36

Захари Стоянов 12

Захари Стоянов

Васил Левски 9

Княз Борис 4

Княз Борис 35

Княз Борис 1

Конарево 8

Васил Левски 7

Ел Тепе 24

Ел Тепе 13

Ятак 16


Д-р Рачо Ангелов13

Юлен 4


България 67

Тодор Каблешков

Тодор Каблешков

Тодор Каблешков 5

Княз Борис 33

Княз Батенберг 39

Захари Стоянов 38

Захари Стоянов 20

Бр. Велеганови

Рила 21


Рила 5

Места 14


Места 6

Места 5


Василак 1

Рила 29


Явор 3

Явор 3


Байкушева мура 11

Пл. Илинден 6

Одрин 4

Плиска 38Предел 27

Байкушева мура 5

Байкушева мура 16

Байкушева мура 10

Байкушева мура 14

Явор 1


Явор 13

Предел 40

Предел 32

Явор 2


Байкушева Мура 21

Явор 19


Стефан Караджа 23

Стефан Караджа 25

Славянка 19

Предел 1


Захари Стоянов 12

Захари Стоянов

Одрин 1

Байкушева мура 11Цар Асен 10

Симеон Молеров 14

Бр.Миладинови №7

Стефан Караджа 39

Глазне 75

МестаКон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Магаре


Кон

Магаре


Кон

Магаре


Кон

Трактор


Магаре

Муле


Кон

Крава


Крава

Крава


Кон

Кон


Кон

Кон


Крава

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Трактор

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Трактор


Кон

Муле


Рег.№

Дата на регистрацията

Собственост, собствено, бащино и фамилно име на собственика

Адрес на собственика
Гр.Добринище
Ул...............
№.........

Вид на пътното превозно средство /платформа, каруца-конска, волска и др./

Промени в регистрацията /промяна на собственост, смяна на адрес и др./

Забе-

лежка


1

2

3

4

5

6

7

1

2

34

5

67

8

910

11

1213

14

1516

17

18
9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011
Димитър Мусколиев

Атанас Мусколиев

Кирил Биляров

Николай Ар. Фикийн

Атанас Раад. Пенчов

Петър Шумаров

Пантелей Ат. Петлов

Георги Д. Ергин

Асен Ил. Балабанов

Асен П. Мичев

Емил И. Иванов

Благой С. Тодоров

Георги Дамянов

Красимир И. Джолев

Димитър Лачин

Димитър Анбеличин

Атанас Д. Спасов

Петър Н. ЛипевСофроний 5

Шипка 6


Ат. Попадийн 21

Бачо Киро 3

Яне Сандански 2

АлекоКонстантинов4

Търговски 29А

Цар Симеон 3

Освобождение 22Б

Ат. Попадийн 3

Попово езеро 11

ПаисийХилендарски20

Васил Коларов 8

Охрид 10


Ив. Вазов 10

Хр. Смирненски 8

Васил Коларов 4

Ив. Галчев 1Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

Кон


Кон

КонРег.№

Дата на регистрацията

Собственост, собствено, бащино и фамилно име на собственика

Адрес на собственика
с.Места
Ул...............
№.........

Вид на пътното превозно средство /платформа, каруца-конска, волска и др./

Промени в регистрацията /промяна на собственост, смяна на адрес и др./

Забе-

лежка


1

2

3

4

5

6

7

1

2

3
9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011


Петър Ив. Сеизов

Георги В. Сеизов

Борис Стаматов

Кон

Кон


Кон


Рег.№

Дата на регистрацията

Собственост, собствено, бащино и фамилно име на собственика

Адрес на собственика
С.Обидим
ЕГН

Вид на пътното превозно средство /платформа, каруца-конска, волска и др./

Промени в регистрацията /промяна на собственост, смяна на адрес и др./

Забе-

лежка


1

2

3

4

5

6

7

1

2

34

5

67


9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011


Владимир Д. Кишев

Георги В. Станков

Георги Д. Кавръков

Георги Хр. Гогов

Илия П. Клечеров

Петър Б. Боденов

Стойна Н. Станкова


5012010067

4108170128

4407210021

4705180021

3806280222

5705280043

4108250054

Рег.№

Дата на регистрацията

Собственост, собствено, бащино и фамилно име на собственика

Адрес на собственика
с.Кремен

ЕГН


Вид на пътното превозно средство /платформа, каруца-конска, волска и др./

Промени в регистрацията /промяна на собственост, смяна на адрес и др./

Забе-

лежка


1

2

3

4

5

6

7

1

2


9.03.2011

9.03.2011
Димитър П. Цуков

Иван Б. Озунов2705200103

3108280165Кон

КонРег.№

Дата на регистрацията

Собственост, собствено, бащино и фамилно име на собственика

Адрес на собственика
с.Осеново
Ул...............

Вид на пътното превозно средство /платформа, каруца-конска, волска и др./

Промени в регистрацията /промяна на собственост, смяна на адрес и др./

Забе-

лежка


1

2

3

4

5

6

7

1

2

34

5

67

8

9
9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011


Георги С. Радулов

Спас С. Дашев

Спас В. Дашев

Спас Л. Язеков

Петър К. Чучков

Спас Ат. Милушев

Янко Н. Джолев

Славчо Г. Чотрев

Любен Д. Чотрев

Магаре

Кон


Трактор

Шаси


Магаре

Кола


Магаре

Магаре


Магаре

Рег.№

Дата на регистрацията

Собственост, собствено, бащино и фамилно име на собственика

Адрес на собственика
с.Филипово
Ул.............

Вид на пътното превозно средство /платформа, каруца-конска, волска и др./

Промени в регистрацията /промяна на собственост, смяна на адрес и др./

Забе-

лежка


1

2

3

4

5

6

7

1

2

34

5

67

8

910

11

1213

14

1516

17

1819

209.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

9.03.2011

Иса Али Молла

Бебие Осман Мезин

Силве РиетанЗекир

Фатме Кезим Низим

Асан Асан Язорнси

Ариф Селим Мустакли

Салиже Баки Хорнса

Раиф Мустафа Каранч

Илия Петров Костов

Али Ибрахим Каран

Мустафа Мустафа Мезин

Мехмед Идрис Ходжа

Али Юсеин Коранч

Идрис Адем Мезин

Ерола Мехмед Ходжа

Ибрахим Ибрахим Каран

Ракип Шериф Туталъ

Мехмед Реджеп Мустакли

Мустафа Асан Язаднси

Кезим Мустафа ХоджаПРИЛОЖЕНИЕ №2 /към чл. 8, ал. 2/
РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С  ЖИВОТИНСКА  ТЯГА

лице на талона                                            гръб на талона


ОБЩИНА БАНСКО


Населено място:.....................................
Регистрационен талон на пътно превозно средство с животинска тяга

Регистрационен №.........../…………20…..г.

Вид на ППС:.......................................

..............................................................

/конска, магарешка, волска или друга каруца/


Собственик:...........................................

................................................................

/собствено, бащино и фамилно име/

Адрес:/с./...........................................

Ул..........................................№..........
Извършил регистрацията........................

/собствено и фамилно име/

подпис и печат
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 /към чл. 8, ал. 3/
РЕГИСТРАЦИОННА ТАБЕЛА НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С  ЖИВОТИНСКА  ТЯГАОБЩИНА БАНСКО

с. М Е С Т А


0 0 4

Размери: Дължина – 300 мм.; Ширина – 200 мм.Материал: Ламарина със светлоотразително фолио или друго покритие; с 4 отвора за закрепване
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница