Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003Дата25.07.2016
Размер241.05 Kb.
“ЖЕЛЕЗОПЪТЕН КОМПЛЕКС” ЕАД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

И

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
31 Декември 2003

ДевняСЧЕТОВОДЕН БАЛАНС


към 31 декември 2003 година

Приложение

31.12.2003

31.12.2002хил.лв.

хил.лв.

Дълготрайни активи, нетно

3

1058

1348

Текущи активи


Материали

4

59

67

Вземания

5

340

299

Парични средства

6

20

52

Разходи за бъдещи периоди
16

6

Активи по отсрочени данъци4

Всичко текущи активи

435

428

Текущи пасиви

7

98

80

Нетни текущи активи

337

348

Приходи за бъдещи периоди

17

17

Нетни активи

1378

1679

Собствен капиталОсновен капитал
857

857

Резерви
455

771

Неразпределена печалба
111

46

Финансов резултат
(45)

5

Всичко собствен капитал
1378

1679

Съставител:Иванка Митева Ръководител: Тодор Георгиев
27 февруари 2004


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ


за годината, завършваща на 31 декември 2003

Наименование на приходите и разходите

Прило-жение

Годината, завършваща

на 31.12.2003

Годината, завършваща

на 31.12.2002


хил.лв.

хил.лв.
Нетни приходи от продажби
8

1074

1348
Разходи по икономически елементи


Разходи за материали
(231)

(243)

Разходи за външни услуги
(153)

(197)

Разходи за персонала

9

(447)

(583)

Амортизация
(70)

(88)

Други оперативни разходи
(35)

(39)

Отчетната стойност на продадените стоки

10

(178)

(191)
Всичко оперативни разходи(1114)

(1341)

Печалба (загуба) от оперативна дейност

(40)

7

Финансови приходи (разходи)

(1)

2

Печалба (загуба) от оперативна дейност

(41)

9

Счетоводна печалба (загуба) преди облагане

(41)

9

Разходи за данъци


11

(4)

(4)

Нетна печалба (загуба) за периода

(45)

5

Съставител:Иванка Митева Ръководител: Тодор Георгиев


27 февруари 2004


ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ


за годината, завършваща на 31 декември 2003


Показатели

Основен капитал

Общи резерви

Преоценъчни резерви

Други резерви

Печалба/ (загуба)

Общо
Салдо на 1 януари 2002

857

10

437

330

69

1703

Разпределение на печалба в собствен капитал
1(1)
Разпределение на печалба в дивиденти

(10)

(10)

Разпределение на печалба в тантиеми

(3)

(3)

Отписване на активи(7)
(8)

(16)

Финансов резултат за периода

5

5
Салдо на 1 януари 2003

857

11

430

330

51

1679

Разпределение на печалба в собствен капитал
1(1)
Разпределение на печалба в дивиденти

(2)

(2)

Разпределение на печалба в тантиеми

(2)

(2)

Отписване на активи(40)

(248)

40

(248)

Фундаментална грешка


(29)

25

(4)

Финансов резултат за периода

(45)

(45)
Салдо към 31 декември 2003

857

12

390

53

66

1378

Съставител:Иванка Митева Ръководител: Тодор Георгиев


27 февруари 2004

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИза годината, завършваща на 31 декември 2003


Наименование на паричните потоци

Годината, завършваща

на 31.12.2003

Годината, завършваща

на 31.12.2002
хил.лв.

хил.лв.

I. Наличности от парични средства на 1 януари


52

23

II. Парични средства от оперативна дейност1. Постъпления от клиенти и други дебитори

1022

1357

2. Възстановени данъци, осигуровки и други

17

16

3. Плащания на доставчици и други кредитори

(447)

(513)

4. Плащания за заплати, осигуровки и други

(497)

(630)

5. Изплатени данъци

(119)

(181)

6. Изплатени дивиденти

(2)

(10)

7. Други парични потоци

(1)

(1)

Нетни парични наличности от оператична дейност


(27)

38

III. Парични потоци от инвестиционна дейност1. Плащания за дълготрайни активи

(5)

(9)

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност


(5)

(9)

Изменение на наличностите през годината


(32)

29

Парични наличности в края на периода


20

52

Съставител: Иванка Митева Ръководител: Тодор Георгиев


27 февруари 2004

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТза годината, завършваща на 31 декември 2003 1. Учредяване и регистрация

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН КОМПЛЕКС” ЕАД – гр.Девня е еднолично акционерно дружество, регистрирано във Варненски окръжен съд по фирмено дело № 795 от 15.03.1996., със 100% държавно участие и принципал Министерство на икономиката. Дружеството се управлява от тричленен Съвет на директорите и се представлява от Изпълнителен директор.

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН КОМПЛЕКС” ЕАД – гр.Девня е с капитал 857 000 лева, разпределен в 8 570 поименни акции с номинална стойност 100 лева всяка една.

Предметът на дейност на дружеството е търговско-спедиторски услуги и маневрена дейност, пътнически превози; търговска дейност на едро с промошлени суровини и материали в страната и чужбина.
 1. Описание на значимите счетоводни политики
  1. База за изготвяне на финансовия отчет

Счетоводството на “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН КОМПЛЕКС” ЕАД – гр.Девня се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството при съобразяване със следните основни принципи, регламентирани в чл.4, ал.1 от Закона на счетоводството:

 • текущо начисляване;

 • действащо предприятие.

Счетоводството на “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН КОМПЛЕКС” ЕАД – гр.Девня се осъществява

при спазването на следните принципи, регламентирани в чл.4, ал.2 от Закона за счетоводството: • предпазливост;

 • съпоставимост между приходите и разходите;

 • предимство на съдържанието пред формата;

 • възможно запазване на счетоводната политика от предходния период;

Предприятието осъществява счетоводството си на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти, като спазва изискванията за съставяне на документите, съгласно действащото законодателство – чл.4, ал.3, чл.7-11 от Закона за счетоводството.

В съответствие с изискванията на чл.44 от Закона за счетоводството “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН КОМПЛЕКС” ЕАД разполага с утвърден от страна на ръководството на предприятието План (правилник) за документооборота, с който се определя движението на счетоводните документи от мястото на съставяне или получаване в предприятието до момента на предаването им в постоянния счетоводен архив за съхранение.

Текущото счетоводно отчитане се организира по утвърден от ръководството на предприятието Индивидуален план.


  1. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

Приложението на счетоводните стандарти изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите и условните активи и пасиви. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

за годината, завършваща на 31 декември 2003

(продължение)

2.3. Счетоводна политика относно дълготрайните материални активи към 31.12.2003г.

Възприетият стойностен праг на същественост е 400,00 лева.

Първоначалното оценяване на дълготрайните материални активи се извършва:

А) по цена на придобиване, която включва: покупната цена (вкл. мита и невъзстановими данъци), всички преки разходи за привеждане на даден актив в работно състояние в съответствие с предназначението му – за активи придобити от външни източници;

Б) за създадени в предприятието – по себестойност;

При класифициране на последващите разходи по дълготрайните материални активи като разходи за увеличаване на балансовата стойност на активите или като текущи разходи за дейността се има предвид дали тези разходи са свързани с увеличаване на икономическата изгода спрямо първоначално оценената ефективност на актива.

Възприетият подход при оценката на дълготрайните материални активи след първоначалното им признаване, съгласно счетоводната политика на “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН КОМПЛЕКС” ЕАД – гр.Девня, дълготрайните активи да се оценяват след първоначалното им признаване по препоръчителния подход, регламентиран в НСС 16, т.е. по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупана загуба от обезценка.

През отчетния период на 2003г. са временно извадени от употреба дълготрайни активи с балансова стойност – 294 274,74 лева.

С протокол № 17,13/16.07.2003г. на Министерството на икономиката се преобразува дружеството чрез отделяне от него на еднолично дружество с ограничена отговорност, което поема активите и пасивите, други права и задължения на Стар содов завод, собственост на “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН КОМПЛЕКС” ЕАД – гр.Девня, съгласно разделителен протокол, междинен баланс на дружеството към 31.05.2003г. и встъпителен баланс на неговото дружество към 31.05.2003г.

На база разделителен протокол, отчетната стойност (311 800,57 лева) на отписаните дълготрайни материални активи е както следва:Земи (терени)

63 153,07 лева

Сгради и конструкции

117 949,47 лева

Машини, съоръжения и оборудване

127 416,03 лева

Автомобили

3 282,00 лева

Същите са отписани за сметка на “други резерви”, а преоценъчният им резерв от 14 260,79 лева е за отнесен към сметка “неразапределена печалба”.

Към датата на изготвянето на ГФО на дружеството все още няма становище на принципала, относно отписването им, а новообразуваното дружество е действащо от момента на приемането на активите.

Транспортни средства

28 048,28 лева

Сгради и конструкции

798,79 лева

Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни материални активи към 31.12.2003г. по счетоводния амортизационен план е 138 790,80 лева.


  1. Счетоводна политика относно нематериалните активи

Възприетите подходи при първоначалната оценка, след първоначалното им признаване, стойностния праг е както при дълготрайните материалните активи.

Отчетна стойност на напълно амортизираните нематериални активи по счетоводния амортизационен план е 4 735,85 лева.
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

за годината, завършваща на 31 декември 2003

(продължение)

2.5. Амортизационна политика
Възприетите са следните методи на амортизация за отделните групи активи:

Прилага се линеен метод на амортизация. Амортизационната норма е съобразена с данъчно признатите разходи за амортизации и се дефинира по група активи.1. Сгради

- 4%

3. Машини и съоръжения

- 30%

4. Транспортни средства

- 10%

5. Автомобили

- 25%

6. Компютри и софтуер

- 50%

7. Други амортизируеми активи

- 15%


2.6. “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН КОМПЛЕКС” ЕАД – гр.Девня притежава инвестиции от 4 790,00 лева, които представляват 9,56 % съучастие в “КОНСОРЦИУМ ДЕВНЯ” – гр.Девня
2.7. Счетоводна политика за стоково-материалните запаси
Прилаган метод за отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление – препоръчителен подход – стоково-материалните запаси се отписват по метода на средно претеглена стойност, която се изчислява на периодична основа ( или след всяко постъпление).

В края на отчетния периоде е направена оценка на нетната реалицируема стойност на наличните стоково-материални запаси. Отчетната стойност на наличните стоково-материални запаси към 31.12.2003г. е по-ниска от тяхната нетна реализуема стойност.


2.8. Приходи
Приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи. Приходите са признати с извършване на услугата и нейното фактуриране.

Счетоводната политика по отношение на вземанията като финансов инструмент е да се обезценяват към датата на съставяне на ГФО по преценка и решение на ръководството на предприятието.Към 31.12.2003г. по решение на Съвета на директорите са отписани вземания на стойнст 4 752,88 лева, от които 1 947,63 лева с изтекъл срок.
2.9. По програмата на краткосрочни доходи, предоставени на персонала
Начислени са компенсируеми отпуски за 2003г. в размер на 660 лева, заедно с начислените здравни и оцигурителни вноски.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

за годината, завършваща на 31 декември 2003

(продължение)

2.10. Фундаментална грешка
През отчетния период е констатирана грешка, свързана с представяне на информация за предходни периоди – 2000г. и 2001г., която е класифицирана като фундаментална грешка. За коригирането на грешката е приложен препоръчителния подход съгласно НСС 8 и фундаменталната грешка е отчетена през текущия период чрез увеличение на салдото на неразпределената печалба от минали години. Размерът на корекцията (преизчислението ) по позиции за текущият период и за предходния период е както следва: 33 916,82 лева за начислени счетоводни амортизации над данъчно признатите, като за 2000г. са в размер на 19 508,30 лева и за 2001г. в размер на 14 408,52 лева. Начислен е корпоративен данък (данък общини и данък печалба) по действащите ставки в минали години, в размер на 8 848,32 лева.
2.11. Други пояснения
Със заповед № 300-4-40/11.05.2002г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър е одобрен нов цифров модел на кадастрален план на Промишлена зона “Девня-Юг” и обнародван в ДВ бр.88/2002г. Съгласно този план на “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН КОМПЛЕКС” ЕАД предават допълнително територии ( от териториални окръгления и неточности в досега издаваните кадастриални планове н адружествата в Девненския регион) – 29 468 кв.м., за които предстои включване в баланса на дружеството (след заповед на принципала с така извършената оценка от лицензиран оценител) и осъвременяване на Акта за държавна собственост.
2.12. Събития настипили след датата на изготвяне на ГФО
На 08.04.2004г. е получен Данъчен ревизионен акт № 353/22.03.2004г. с обща сума на определените данъчни задължения 329 583,37 лева. Съществува вероятност дружеството да не успее да генерира достатъчно парични средства за погасяване на това задължение.
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

за годината, завършваща на 31 декември 2003

(продължение)
3. Дълготрайни активи


Земи

Сгради

Машини, съоръжения и оборудване

Транспортни средства

Стопански инвентар

Разходи за придобиване на ДМА

Права, лицензи и програмни продукти

Дългосрочни инвестиции и малцинствени участия

Общо

Отчетна стойност:
Салдо на 1 януари 2003

262

616

986

264

59
11

5

2203

Постъпили4
1

2530

Излезли

63

119

128

31
4345

Салдо на 31 декември 2003

199

497

862

233

60

21

11

5

1888

Натрупана амортизация
Салдо на 1 януари 2003
151

476

186

38
5
856

Амортизация за периода
18

27

10

12
3
70

Амортизация на излезлите
17

61

18

96

Салдо на 31 декември 2003
152

442

178

50
8
830

Балансова стойност на 31 декември 2003

199

345

420

55

10

21

3

5

1058

Балансова стойност на 31 декември 2002

262

465

510

78

21
6

5

13484. Материали


31.12.2003

31.12.2002
хил.лв.

хил.лв.

Основни материали

9

10

Резервни части

30

31

Горивно-смазочни материали

9

17

Материали втора употреба

6

7

Други материали

5

2

Общо

59

675. Вземания

31.12.2003

31.12.2002
хил.лв.

хил.лв.

Вземания от клиенти

316

280

Провизии на вземания от клиенти

(2)

(4)

Вземания от клиенти, нетно

314

276

Вземания по съдебни спорове и присъдени вземания

6

6

Вземания по липси и начети

19

17

Други вземания

1
Общо

340

299


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

за годината, завършваща на 31 декември 2003

(продължение)

6. Парични средства

31.12.2003

31.12.2002
хил.лв.

хил.лв.

Каса в лева

9

1

Разплащателна сметка в лева

9

50

Депозити

2

1
Общо

20

527. Текущи пасиви

31.12.2003

31.12.2002
хил.лв.

хил.лв.

Задължения към доставчици

50

8

Задължения към персонала

17

22

Задължения за осигуровки

9

11

Задължения за данъци

15

17

Други задължения

7

22

Общо

98

80

8. Приходи от дейността

Годината, завършваща

на 31.12.2003

Годината, завършваща

на 31.12.2002
хил.лв.

хил.лв.

Постъпления от продажба на транзитни стоки

178

192

Постъпления от маневрена дейност

804

1073

Постъпления от други услуги

44

20

Постъпления от наем на цистерни

35

61

Постъпления от неустойки

1

2

Постъпления от навла БДЖ

10
Други постъпления

2
Общо

1074

1348


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

за годината, завършваща на 31 декември 2003

(продължение)


9. Разходи за персонала

Годината, завършваща

на 31.12.2003

Годината, завършваща

на 31.12.2002
хил.лв.

хил.лв.

Разходи за заплати

331

427

Разходи за социално осигуряване

115

140

Начисления за отпуски и свързаните с тях разходи

1

16

Общо

447

583


10. Отчетна стойност на продадените стоки
Дружеството търгува с предимно химически продукти – натриева основа, течен хлор и др. продажбата на същите се отчита като транзитна и не се реализира финансов резултат от сделката. Стоките се закупуват от “ПОЛИМЕРИ” АД и продават на “ХЕКСАЗОН – ВАРНА” ООД и “МУЛТИКОМ” ООД.

11. Разходи за данъци

Годината, завършваща

на 31.12.2003

Годината, завършваща

на 31.12.2002
хил.лв.

хил.лв.

Текущ разход за данък
(8)

Отсрочени данъчни активи (комп. отпуски за 2002г.)
4

Признати данъчни активи (комп. отпуски за 2002г.)

(4)
Общо

(4)

(4)

В съответствие с българското данъчно законодателство, дружеството е субект на данъчно облагане с корпоративен данък. Данъчният процент е 23,5% върху облагаемата печалба.

Дружеството отчита отсрочени данъци на базата на балансовия метод на задълженията. Ввременни разлики се получават при сравняване на счетоводната и данъчната основа на активите и пасивите. Отсрочени данъчни активи се признават когато е вероятно, да има налична облагаема печалба, срещу която може да бъде усвоен отсрочения данъчен актив.

Съставител: Иванка Митева Ръководител: Тодор Георгиев

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

ДО

Едноличния собственик на

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН КОМПЛЕКС” ЕАДДевня

Ние извършихме независим финансов одит на годишния финансов отчет на “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН КОМПЛЕКС” ЕАД към 31 декември 2003г. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения от нас одит.

Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко годишният финансов отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата относно сумите и повествяванията, представени в годишния финансов отчет. Одитът също така включва оценка на прилаганите счетоводни принципи и съществените приблизителни оценки, направени от ръководството, а така също и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет. Вярваме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчно разумна основа за изразеното от нас одиторско мнение.

По наше мнение, годишният финансов отчет представя достоверно във всички аспекти на същественост финансовото състояние на дружеството към 31 декември 2003г., отчетения финансов резултат от дейността му, паричните потоци и промените в тях, собствения капитал и промените в него за годината в съответствие с националното счетоводно законодателство.

Без да квалифицираме нашето мнение, обръщаме внимание на факта, че дружеството е реализирало нетна загуба в размер на 45 хил.лв. за годината, завършваща на 31 декември 2003 и пояснение 2.12. към финансовия отчет, което показва, че съществува данъчно задължение в размер на 330 хил.лв. Тези условия, наред с въпросите, изложени в пояснение 2.12., показват съществуването на значителна несигурност, която може да породи съществено съмнение относно възможността на дружеството да продължи дейността си като действащо предприятие.

30 април 2004 Специализирано одиторско предприятие

Варна “АГЕНЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ КОНТРОЛ” ООД (№003)

Регистриран одитор (№0574) д.е.с. Трендафил ВасилевПредставляващ: Силвия Иванова
Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Одиторски доклад


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница