Отчет изпълнение на управленската програма на правителството


Отстранени са пропуските при управлението на собственосттастраница14/18
Дата09.08.2018
Размер1.43 Mb.
ТипОтчет
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Отстранени са пропуските при управлението на собствеността чрез разработване на концепция и план за управление и разпореждане на имотите с отпаднала необходимост в МВР и нови вътрешни правила за придобиване, управление и разпореждане на предоставените на министерството недвижими имоти. Към 31.12.2013 г. МВР се е освободило от 26 имота с отпаднала необходимост, предстои освобождаването на още 144 имота.

 • Утвърдена е Методика за разпределение на щатовете на транспортната техника в МВР, като се съкращават 423 автомобила, ползвани в административната дейност, а не за нуждите на оперативната работа.

 • Прекратена е порочната практика за дарения в МВР, като от юли 2013 г. даренията в министерството са забранени.

 • Подобрен е контролът върху прилагането на СРС, с което се гарантира законността в дейността на МВР. В резултат към декември 2013 г. подслушванията в министерството са намалели повече от два пъти (към края на 2012 г. исканията за СРС са били 5 300, към 30.12.2013 г. – малко над 2 247).

 • Закрити са 9 от съществуващите деловодства в централната сграда на МВР и е създадено единно деловодство, като е създаден ред за организиране и осъществяване на кореспонденцията с явни документи от и до външни за МВР адресати, осъществявана от структурите на МВР, обслужвани от единното деловодство.

 • Преструктурирана е администрацията в МВР, като в звената на министерството, които не изпълняват задачи по основните дейности, се извършва съкращаване на състава с 10% до края на 2013 г. и с нови 5% до средата на 2014 г., което ще доведе до увеличение на заплатите на служители с полицейски функции от началото на следващата година с над 5%.

 • В периода 01.06.-31.12.2013 г. МВР отчита следните по-основни резултати:

  • Неутрализирани три организирани групи за „мокри поръчки“, задържани общо 26 лица;

  • Разкрити три лаборатории за производство на синтетични наркотици (2 в Сливен и 1 във Варна);

  • Разкрити две оранжерии за канабис (в Пловдив и в Пазарджик);

  • Разкрити две бази за производство на цигари (в гр. Елин Пелин, обл. София, и в с. Дълго поле, обл. Пловдив);

  • Иззети количества нелегални стоки без акцизен бандерол:

  • над 26 446 863 къса цигари;

  • над 104 011 кг насипен тютюн;

  • над 36 877 литра алкохол.

  • Иззети над 4 тона марихуана;

  • Иззети над 26 тона канабис (за първи път е използван хеликоптер за откриване на незаконните насаждения).


  Мярка: Утвърдени критерии с ясни показатели, които позволяват реално измерване на резултатността в дейността по разследване, в оперативно-издирвателната и в охранителната дейност

  Чрез утвърдени критерии и измерими показатели се измерва резултатността в дейността по разследване, в оперативно-издирвателната и охранителна дейност, осъществявана от областните дирекции на МВР.

  На базата на измерими и съпоставими 3 критерия и 17 показателя в дейността по разследване, в оперативно-издирвателната дейност и ефективността на дейността по превенция и охрана се осъществява сравнение и оценка на резултатността в работата на Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР.

  Мярка: Акцент върху противодействието на престъпността срещу личността и собствеността на гражданите (т. нар. битова престъпност) и върху престъпленията, ощетяващи държавния бюджет (контрабанда, измами, свързани с ДДС)

  • Преструктурирана е ГДНП, на която са възложени функции по противодействие разпространението на наркотични вещества, контрабандата и др. престъпления след изваждането на ГДБОП от структурата на МВР.

  • Ежемесечно се провеждат съвместни мероприятия на МВР и Агенция „Митници“ за противодействие на контрабандата, престъпленията, свързани с ДДС и вътрешнообщностното придобиване на стоки, и други престъпления, ощетяващи държавния бюджет.

  • Подобрено е планирането, променена е организацията на работа и е въведен стриктен контрол на оперативно-издирвателната и патрулно-постовата дейности, които са базирани на данните за концентрация на престъпна дейност. Чрез въведената „интерактивна карта на престъпността“, която отчита географското разпределение на местата с висока концентрация на престъпна дейност в страната, ефективно се разпределят ресурсите на МВР.

  • Въведена е система за контрол на патрулно-постовата дейност, включваща GPS, функционален и организационен контрол от ръководителя на териториалната структура, от дирекция „Инспекторат“ на МВР и дирекция „Човешки ресурси“.

  • Засилена е аналитичната дейност в МВР, като звената „Оперативен анализ“ и „Стратегически анализ“ са обединени в обща информационно-аналитична структура, която на основата на общ анализ на динамиката на средата за сигурност информационно подпомага ръководството на МВР в областта на основните му дейности.

  • В проекта на новия ЗМВР е регламентиран института на „извънщатния служител на МВР“ за по-ефективно противодействие на т. нар. „битова престъпност“.


  Мярка: Контрол на откриването, воденето, движението и приключването на дела на оперативен отчет и искания за прилагане на СРС чрез разработване на система от мерки за контрол при прилагане на СРС

  • Създадена е нова организация за работа със специални разузнавателни средства, с която се осигурява възможност за по-голям контрол и изключване на възможността за злоупотреби.

  • Утвърдени са Правила за прилагане на ЗСРС, с което е завишен контролът над СРС.

  • Въведени са регистри за контрол на използването на техническите средства за СРС.

  • Въведен е ред за съхранение и използване на техническите средства за прилагане на СРС.  Мярка: Въвеждане на програма за продължаващо обучение на служителите, с цел повишаване на квалификацията и преквалификация

  • Извършва се промяна в управлението на човешките ресурси в МВР, която включва изграждане на система за персонална оценка на служителите (квалификация, принос към постигане на целите и интегритет). Оценката се обвързва с кариерното развитие и заплащането. Разработват се нови правила за постъпване на работа, кариерно развитие и освобождаване; въвежда се програма за продължаващо обучение на служителите с цел повишаване на квалификацията и преквалификация.

  • Утвърдена е Програма за насърчаване на лоялността и резултатността в работата на служителите чрез промяна на съществуващата досега в МВР „Система за управление по цели”.  МОДЕРНО ПРАВОСЪДИЕ И ПРАВНА СИГУРНОСТ


  Мярка

  Срок

  Въвеждане на мерки за преодоляване на неравномерната натовареност на магистратите
  Въвеждане на ясни и прозрачни критерии и изисквания за избирането, дейността и оценката на административните ръководители в съдебната система

  31.12.2013 г.

  Конструктивно взаимодействие със съдебната система за изпълнение на препоръките на Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, установен с Решение на Европейската комисия от 13 декември 2006 г.

  31.12.2013 г.

  Открито участие на неправителствения сектор и професионалните организации при определянето на стратегическите и програмните приоритети в областта на правосъдието

  31.10.2013 г.


  Изпълнение:

  Мярка: Въвеждане на мерки за преодоляване на неравномерната натовареност на магистратите

  Правителството работи в много добро сътрудничество със съдебната власт, като зачита нейната независимост. В резултат на доброто взаимодействие Правителството предложи увеличение на бюджета на съдебната власт за 2014 г. с 30 млн. лв. Висшият съдебен съвет предприе мерки за намаляване натовареността на магистратите, като взе решение за обяваване на конкурсни процедури за незаети места в съдебната система. Първият от три години конкурс за магистрати е проведен през октомври 2013 г.


  Мярка: Въвеждане на мерки за преодоляване на неравномерната натовареност на магистратите

  • Подобрен е диалогът с Висшия съдебен съвет при спазване на принципа за избягване на намеса или влияние върху съдебната система. За последните 6 месеца чувствително намаляват съмненията за намеса в независимата съдебна власт и са постигнати партньорски отношения с нея, тъй като това е в интерес на държавността и нормалното функциониране на институциите.

  • Предприети са конкретни мерки за разрешаване на проблемите с натовареността на магистратите и разработване на съдебна карта на страната.

  • Поставено е началото на конкурсни процедури за намаляване натовареността на магистратите и за подобряване на достъпа до правосъдие – Висшият съдебен съвет проведе първият конкурс за магистрати от 3 години насам и предприе първи стъпки за закриване на военни съдилища и пренасочване на магистратите от тях към гражданския съд.

  • Предприети са конкретни действия за разрешаване на проблемите с нормалния работен процес на магистратите – с правителствени решения на Софийския градски съд и на Прокуратурата в София са предоставени 3 млн. лв. и сграда.

  • Бюджетът за съдебната власт за 2014 г. е увеличен с 30 млн. лв. в сравнение с 2013 г., което в условията на икономическа криза е постижение;

  • Извършен е анализ на Стратегията за съдебна власт от неправителствени организации. На базата на този анализ вече е разработен проект на Актуализирана стратегия до 2020 г. Проектът на актуализирана Стратегия се базира на основните приоритети, които са предвидени в документа от 2010 г. В същото време са добавени нови – в отговор на препоръки от страна на Европейската комисия и на обществените очаквания за гарантиране независимостта на магистратите, утвърждаване на общественото участие при избора на най-важните позиции в съдебната система и при реализацията на самия съдебен процес, както и за осигуряване на по-голяма прозрачност и по-лесен достъп до правосъдие. Изцяло нови приоритети са: гарантиране независимостта на магистратите, засилване ефективността и отчетността на магистратурата, постигане на по-голямо доверие чрез обществено участие – анализ на критериите за избор на съдебните заседатели, разрешаване на проблемите с вещите лица и съдебните експертизи. До средата на януари 2014 г. проектът на актуализирана стратегия ще бъде представен на магистратската общност и на широко обществено обсъждане.

  • Засилена е работата по ключови законопроекти. Три години се работеше по нов Наказателен кодекс, като към май 2013 г. въобще не е започнала работата по дефиниране на ключови престъпления, като тероризъм, финансови престъпления, компютърни престъпления, престъпления против интелектуалната собственост, престъпления против мира и човечеството и др. – все теми, които се следят с особен интерес от Европейската комисия. От юли 2013 г. насам е извършена интензивна работа от работната група, в която са включени действащи магистрати, представители на академичната общност и на неправителствените организации, както и експерти от различни ведомства – Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Агенция „Митници“, Патентното ведомство, Държавната агенция за национална сигурност и др.

  Проектът на нов Наказателен кодекс възпроизвежда значителен брой разпоредби, които са класически за наказателното право и в частност за българската традиция. Наред с това са взети предвид и международните задължения на българската държава в областта на противодействието на престъпността и на първо място – тези, които произтичат от наказателното право на Европейския съюз. В Общата част са предложени множество нови решения в сравнение с действащия Наказателен кодекс от 1968 г. Предлага се ново ограничение за действието на влязла в сила присъда от държава членка на Европейския съюз, в случаите, когато с такава присъда е наложено наказание. Предложената нова уредба на залавянето на престъпник е много по-добра от действащата, която е практически неприложима. Целта е с новата разпоредба да се създаде реална възможност както за държавните органи, така и за гражданите да реагират бързо в конкретна престъпна ситуация. Предложено е законодателно решение и на сложен и труден за практиката проблем – този за съчетанието на множество престъпления, част от които съставляват съвкупност, а други – престъпления, представляващи рецидив. Напълно нова е концепцията за рецидива. Размерите на предвидените наказания лишаване от свобода са редуцирани в сравнение с тези по действащия кодекс от 1968 г. Съществуващата възможност за отнемане на придобитото чрез престъпление имущество е допълнена в съответствие с международните задължения на страната. С проекта е възприет нов подход за криминализиране на престъпленията тероризъм и финансиране на тероризма, който осигурява в пълна степен съответствие с релевантното европейско и международно законодателство.

  Друго не по-малко съществено достижение на проекта на нов Наказателен кодекс е формулирането на съставите на престъпленията, свързани с използване на информационни системи. В края на декември 2013 г. проектът на Наказателен кодекс е представен за обществено обсъждане и за съгласуване с министерствата, Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Комисията за защита от дискриминация и други заинтересувани.


  Мярка: Конструктивно взаимодействие със съдебната система за изпълнение на препоръките на Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, установен с Решение на Европейската комисия от 13 декември 2006 г.

  Работата по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, в който се предвиждат промени, препоръчани от Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, който също най-късно през февруари 2014 г. ще бъде подложен на обсъждане пред професионалната общност.


  Мярка: Открито участие на неправителствения сектор и професионалните организации при определянето на стратегическите и програмни приоритети в областта на правосъдието

  Извършен е анализ на практиката на държавите – членки на Европейския съюз, относно съдебните експертизи, съдебното изпълнение и вещите лица. Това е изключително важен въпрос, отнасящ се до разширяване възможностите на гражданското участие в процеса. На базата на този анализ и на анализ на националната практика ще бъдат подготвени промени в нормативната уредба.

  Извършена е оценка на изпълнението на Стратегията за реформа на съдебната система от неправителствени организации. На базата на тази оценка се разработва проект на актуализирана Стратегия за реформа в съдебната система, който е в заключителна фаза. Актуализираната стратегия ще бъде представена на магистратската общност в началото на януари 2014 г.
  Мярка от Управленската програмата на правителството: Осигуряване на правна сигурност в икономическия и обществен живот чрез по-добро законодателство

  В изпълнение на предвидената в Програмата на правителството мярка за осигуряване на правна сигурност в икономическия и обществен живот чрез по-добро законодателство с Решение на Министерския съвет е одобрен Закон за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс, с който се предвижда разширяване възможностите за обществено обсъждане на законопроектите и пилотно извършване на оценка на въздействието за проектите на закони и на кодекси.


  РАЗВИТИЕ И ЗАКРИЛА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА.
  ДУХОВНОСТТА – НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ  Мярка

  Срок

  Създаване на постоянно действащ Обществено-консултативен съвет по съвременно развитие на българската култура

  30.09.2013 г.

  Присъединяване към декларацията за достъп до култура на младите хора, инициирана от Българската асоциация на работодателите в областта на културата и Българската асоциация на младежките работници

  31.12.2013 г.

  Подпомагане и популяризиране на иновации в творческите процеси чрез разширяване на програмите на Национален фонд „Култура” за „Творчески дебюти”, „Мобилност”, „Научни изследвания на културните процеси” и „Млади творчески таланти”

  31.12.2013 г.

  Анализ и оценка на ефективността от дейността на културните центрове в чужбина. Подкрепа на представянето на българските творци в чужбина. Насърчаване на международното партньорство на българските културни институти

  30.11.2013 г.


  Изпълнение:

  Мярка: Създаване на постоянно действащ Обществено-консултативен съвет по съвременно развитие на българската култура

  В края на юли 2013 г. е създаден постоянно действащ Обществено-консултативен съвет по съвременно развитие на българската култура. Съветът е експертно консултативно звено за формиране на позиции, становища и инициативи и за решаване на проблемни въпроси от компетентността на министъра на културата, определена в Закона за закрила и развитие на културата, Закона за културното наследство, Закона за филмовата индустрия, Закона за народните читалища, Закона за обществените библиотеки, Закона за меценатството, Закона за филмовата индустрия, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения, Закона за радиото и телевизията, Закона за Националния дарителски фонд „13 века България“ и при спазване на принципите на публичност и прозрачност.

  В Съвета се включват на доброволен принцип представители на неправителствените организации, с дейност в сферата на културата, представители на академичната общност и медиите, както и представители на граждански организации.

  Мярка: Присъединяване към декларацията за достъп до култура на младите хора, инициирана от Българската асоциация на работодателите в областта на културата и Българската асоциация на младежките работници

  Министерството на културата се присъедини към декларацията на БАРОК и БАМПА на 12.08.2013 г. в София.  В резултат на присъединяването е създадена междуведомствена работна група, включваща експерти от Министерство на културата, Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Министерство на регионалното развитие, Министерство на труда и социалната политика, както и представители на различни неправителствени организации. Задачата на работната група е да изготви проект на Национален план за действие за разширяване на достъпа на младите хора до култура. Събрана е информация и добри практики, получени от ведомства и общини. Предстои обобщаване и анализ на информацията, за да се формулират конкретните мерки, които ще бъдат включени в плана. В процес на обсъждане и приемане е структурата на националния план.
  Мярка: Подпомагане и популяризиране на иновации в творческите процеси чрез разширяване на програмите на Национален фонд „Култура” за „Творчески дебюти”, „Мобилност”, „Научни изследвания на културните процеси” и „Млади творчески таланти”

  Реализирани са конкурсни сесии по програма „Мобилност” и програма „Дебюти”. Чрез реализираните програми осигуряваме участие на български творци в международни културни форуми, както и посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата. Създадена е възможност за професионални творци – артисти, изпълнители, режисьори, хореографи, музиканти, писатели, художници, фотографи и др., да направят своите първи професионални опити. Чрез реализирането на конкретни събития правителството осигурява благоприятна среда за изява на младите дебютанти и за представянето им пред публика.
  Мярка: Анализ и оценка на ефективността от дейността на културните центрове в чужбина. Подкрепа на представянето на българските творци в чужбина. Насърчаване на международното партньорство на българските културни институти

  • Проведени са конкурси за директори на българските културни институти в чужбина в Берлин, Братислава, Будапеща, Виена, Лондон и Прага. В ход са конкурсите за директори на българските културни институти в Москва, Скопие, Варшава, Париж и Рим. Предприети са действия за реформиране структурата и дейността на институтите чрез разширяване на дейността им с прояви в областта на културните индустрии, образованието и развитието на културния туризъм, чрез организиране на дни на българското кино, участие в международни изложения на изобразително изкуство, във фестивали на сценичните изкуства, курсове по български език, малки туристически борси и др. В процедура на договаряне е проект на Спогодба за учредяване и дейност на културни институти с Китай, водени са разговори и с Украйна.

  • Започна подготовката на програма за българското председателство на Европейския съюз, което страната ни ще поеме през втората половина на 2018 г. Министерство на културата ще предложи да бъде учреден български културен институт в Брюксел, който ще има функции като на останалите ни представителства зад граница, но ще се фокусира върху подготовката на културната програма, съпътстваща председателството през 2018 г.

  • Българските културни институти зад граница постоянно оказват съдействие и подкрепа на български творци и културни продукти за тяхната реализация на международния културен пазар, като улесняват участието им в международни прояви, организирани в съответните страни.

  С цел подкрепа на българските творци в чужбина:

  • Министерство на културата членува и участва в работата на Мрежата на националните културни институти в чужбина на държавите – членки на Европейския съюз (EUNIC). Българските културни институти в чужбина са партньори в много съвместни проекти, организирани в различните европейски столици. Тези прояви несъмнено активизират международното сътрудничество и налагането на българските творци и продукти на международния пазар на изкуство.

  • Министерство на културата е национален координатор за провеждане на процедурата за избор на български град за Европейска столица на културата през 2019 г. В периода от 10 до 12 декември 2013 г. се проведе първото заседание на журито, което разгледа кандидатурите и направи предварителна селекция на градовете. Окончателното предложение на журито за избор на град, който да носи това название през 2019 г., ще бъде направено в края на 2014 г., а крайното решение ще се вземе от Съвета на министрите на културата на ЕС през май 2015 г.

  • Министерство на културата е национален координатор за прилагане на програмите на ЕС „Творческа Европа” и „Европа за гражданите” за периода 2014-2020 г.

  • България и Румъния координират участието на държавите – членки на Европейския съюз в работата на направляващата група по Приоритетна област 3 „Насърчаване на културата, туризма и контакта между хората” на Дунавската стратегия.

  • Активизирана е и дейността за борба с нелегалния трафик на културни ценности. Изготвен е Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно налагането на ограничения върху вноса на категории археологически и църковно-етноложки материали от Република България, подписан на 14.01.2014 г.

  • През 2013 г. България е избрана за член на Комитета за прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности. През 2014 г. предстои страната ни да бъде домакин на следващото заседание на Бюрото на Комитета.

  • В календара на ЮНЕСКО за отбелязване на кръгли годишнини на видни дейци в областта на културата през 2014 и 2015 г., приет от Генералната конференция през ноември 2013 г., са вписани 100 години от рождението на Борис Христов, 100 години от смъртта на Яворов, 100 години от рождението на проф. Цветана Романска (етнограф) и 1200 години от рождението на Св. Методий. За целта се подготвя и национална програма.

  За насърчаване на международното партньорство на българските културните институти:

  • Министерство на културата инициира и подкрепя логистично и финансово провеждането на български културни прояви в чужбина. В периода 30 септември – 30 ноември 2013 г. в Държавния исторически музей в Москва е показана изложбата „Легендите оживяват. Тракийското злато на България”. На базата на сключеното петгодишно Споразумение за сътрудничество между Министерство на културата на Република България и Музей „Лувър”, в процес на подготовка е представянето на изложба на тракийски съкровища, която се предвижда да гостува в Париж през 2015 г. Водени са разговори и стартира подготовката на представянето на изложби на икони от България в престижни музеи в Украйна и Монако.

  • Предстои организирането на Дни на българската култура в Алжир през 2014 г. в отговор на проведените през 2013 г. Дни на алжирската култура в България.

  • По повод отбелязването на 65-годишнината от установяване на дипломатически отношения между България и Китай се подготвя поредица от културни събития, които всяка от страните ще покаже в другата. България е заявила готовност през 2015 г. да стане домакин на конференция на министрите на културата във формат Централна и Източна Европа + Китай (16 + Китай).
  Поделитесь с Вашими друзьями:
 • 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
  отнасят до администрацията

      Начална страница