Отчет изпълнение на управленската програма на правителството


Разработен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актовестраница2/18
Дата09.08.2018
Размер1.43 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Разработен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове, който е преминал на междуведомствено съгласуване. В него се регламентира въвеждането на задължителна оценка на въздействието.

С приетото изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация вносителите на проекти на актове за разглеждане на заседание на Министерския съвет трябва да изпращат всеки законопроект за съгласуване от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР).


Мярка: Промени в Закона за обществените поръчки (в подкрепа на малките и средните предприятия)

Изготвен е законопроект за изменение на Закона за обществените поръчки, който е внесен в Народното събрание. Извършените промени създават гаранции за прилагането на принципа на пропорционалността чрез определянето на правила, които изключват възможността за поставяне от възложителите на изкуствени бариери за участие в процедурата на широк кръг лица. Предефинирани са изискванията относно финансовото и икономическото състояние на кандидатите и участниците. Повишава се конкуренцията чрез премахване на възможността за скюлчване на рамково споразумение с един изпълнител. Предвижда се рамковите споразумения да се сключват най-малко с трима изпълнители (с изключение когато в процедурата за определяне на изпълнители участниците са по-малко от трима).

С промените относно правилата за извършване на подбор се дава шанс на малките и средните, и особено – на новосъздадените предприятия, да участват в обществени поръчки, за изпълнението на които да докажат, че разполагат с необходимите възможности – самостоятелно или с подкрепата на трети лица. • Отпада изискването подизпълнителите да доказват наличието на икономически, финансови и технически възможности и/или професионална квалификация, които са „съобразно вида и дела на тяхното участие”, което ще се даде възможност новосъздадените предприятия да могат да участват в изпълнението на обществените поръчки като подизпълнители.

 • Предоставя се възможност на възложителите да извършват директни плащания към подизпълнителите. Законопроектът включва и защитна клауза за изпълнителите, които могат да оспорят извършени директни плащания, когато е налице неизпълнение от страна на подизпълнител или договорът с него е прекратен и изпълнителят е уведомил за това възложителя.

 • Отпада задължението за участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки да закупуват документацията за участие.

 • Облекчават се изискванията относно личното състояние на кандидатите и участниците и относно изпълнението на критериите за подбор, като за подизпълнителите не се изискват критерии за подбор.

 • Създават се реални предпоставки за преминаване към електронни обществени поръчки.

 • Унифицират се действията на възложителите и се облекчава редът за провеждане на процедурите и за сключване на конкретните договори за обществени поръчки с лицата по рамково споразумение.

 • Създават се условия за облекчаване на участниците в обществените поръчки чрез създаване на ясни правила относно възлагане на малки обществени поръчки чрез публична покана.

Мярка: Намаляване броя на регулаторните режими и такси с цел улесняване на бизнеса и ограничаване на корупцията

През първите шест месеца правителството на Република България активно работи за намаляване на регулаторната и административна тежест с цел улесняване на гражданите и бизнеса и ограничаване на корупцията.За този период са приети общо 112 мерки за намаляване на регулаторната тежест:

 • Първият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение на Министерския съвет от 15 август 2013 г., съдържа 24 мерки и засяга изменение и допълнение на 10 закона.

Два от законопроектите вече са внесени в Народното събрание:

 • Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс – създава се обща нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване. Внесен е на 27.11.2013 г. в Народното събрание.

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата – обединяват се в един общ режим режимът за провеждане на първоначално обучение на водачи на МПС и допълнително обучение (за възстановяване на точки). Режимът от разрешителен става регистрационен. Регистрацията ще е безсрочна. Внесен е на 29.11.2013 г. в Народното събрание.

 • Предстои разглеждане от Министерския съвет на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма (в процес на междуведомствена съгласувателна процедура) – с Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се изменят още 6 закона. Изпълняват се общо 16 мерки за намаляване на регулаторната тежест.

Някои от основните мерки от първия пакет са:

 • Отпадане на таксата за услугата за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общините.

 • Отпадане на изискването за категоризация на самостоятелните заведения за хранене и развлечения по Закона за туризма.

 • Въвежда се принципът на комплексно административно обслужване.

 • Намаляват се такси, събирани от Агенцията по вписванията.

 • Вторият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест е приет с Решение на Министерския съвет от 22 октомври 2013 г. Пакетът съдържа 88 мерки.

Ефектът от реализацията му ще бъде: отпадане или преминаване в регистрационни на 12 режима; намаляване на сроковете по 14 режима; намаляване на таксите по 9 режима; намаляване на документите по 34 режима; разширяване на каналите за достъп до услугата на 5 режима; намаляване на задълженията за информиране по 7 режима; опростяване на процедурата по 14 режима. Към момента се подготвят необходимите нормативни промени от съответните министерства.

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници – одобрен от Министерски съвет на 08.01.2014 г. С него се изпълнява една мярка за намаляване на регулаторната тежест.

 • Разработен е Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето и заедно с измененията, които предвижда в други закони, се изпълняват 4 мерки за намаляване на регулаторната тежест. Предстои внасянето му в Министерски съвет.
 • Разработен е Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който предвижда изпълнението на 3 мерки за намаляване на регулаторната тежест.

 • Довършва се изпълнението на около 80 мерки за намаляване на регулаторната тежест, приети с Решение на Министерския съвет от 2012 г. за приемане на план за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса. Част от законодателните актове, които засягат изпълнението на решението са:

 • Разработен е Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето и заедно с измененията, които предвижда в други закони, се изпълняват допълнителни 21 мерки за намаляване на регулаторната тежест (общо 25 с горепосочените 4 мерки за намаляване на регулаторната тежест).

 • Законът за Министерството на вътрешните работи – внесен в Народното събрание на 11.11.2013 г.

 • Законът за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт – внесен в Народното събрание на 03.09.2013 г.

 • Законът за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд – внесен в Народното събрание на 12.12.2013 г.

 • Законът за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания – внесен в Народното събрание на 27.12.2013 г.

 • Законът за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта – внесен в Народното събрание на 09.01.2014 г.

 • Законът за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане и Законът за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето – разработени са и предстои внасянето им в Министерския съвет.

 • За да се осигури пълна прозрачност на реално въведените облекчения за гражданите и бизнеса, е изготвен списък с реализираните мерки за намаляване на административната и регулаторна тежест, който е публикуван интернет страницата на правителството. От май 2013 г. до момента в него е отчетено изпълнението на 22 мерки.

 • С цел намаляване броя на регулаторните режими и на административната тежест с Решение на Министерския съвет от 19.06.2013 г. е приет Базисен модел на комплексно административно обслужване. По този начин се създава универсална рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване в държавната администрация. Комплексното административно обслужване е такова обслужване, при което гражданите и бизнесът са освободени от изискването за предоставяне на документи и информация, които вече са налични в държавната администрация. С Базисния модел се поставя началото на набор от мерки и инициативи за цялостна промяна на начина, по който се предоставят услуги от българската администрация.

 • Одобрена е Методология за усъвършенстване на работните процеси на административните услуги. С нея се въвежда процесно-ориентираното управление в структурите на държавната администрация на централно и местно ниво чрез моделиране и анализ на работните процеси по предоставяне на административни услуги.


Мярка: Насърчаване на достъпа до финансиране на малките и средните фирми, включително чрез Българската банка за развитие (ББР)

Правителството подкрепи предостяването на кредитни линии за МСП от международни финансови институции, включително кредитна линия за 100 млн. евро от Европейската инвестиционна банка за СИБАНК, както и кредитна линия от Европейската инвестиционна банка от 100 млн. евро за БУЛБАНК, също в подкрепа на МСП и предприятия със средна капитализация.

Стартира реформата в Българската банка за развитие с въвеждането на нови продукти, целящи само кредитирането на стартиращи, малки и средни предприятия. На 19.11.
2013 г. на официална царемония е подписан първият кредит от новата програма за подкрепа на микро- и малки компании на ББР. Стартирани са програмите „Развитие” и „Стартиращ бизнес”, които имат за цел да улеснят достъпа до кредитни продукти за нови и действащи микро- и малки предприятия. Кредит „Развитие” се предлага както за инвестиции, така и за оборотни средства. Кредит „Стартиращ бизнес” е предназначен за микро- и малките фирми, които искат да реализират нови проекти и идеи.

В процес е изготвяне на Стратегия за малките и средните предприятия. Целта е да се определят възможностите за развитие на МСП до 2020 г.

ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНОТО УЧАСТИЕ


Мярка

Срок

Анализ на финансовото състояние на държавните предприятия

31.10.2013 г.

Разработване на планове за преструктуриране и оздравяване на държавни предприятия в тежко финансово състояние

31.12.2013 г.

Обвързване на договорите за управление на органите на държавните предприятия с провеждането на структурни реформи в тях и финансовия резултат на дружествата

31.12.2013 г.

Анализ за изпълнение на ангажиментите на концесионерите

30.11.2013 г.


Изпълнение:

Мярка: Анализ на финансовото състояние на държавните предприятия

През септември 2013 г. Министерството на финансите изготви анализ на финансовото състояние на предприятията с над 50% държавно участие. Идентифицирани са дружествата в най-тежко финансово икономическо състояние, като ресорните министерства са предприели незабавни мерки за осъществяване на засилен контрол и подобряване управлението на държавните предприятия. Работи се по създаването на единна рамка за изготвяне и контрол върху изпълнението на оздравителни планове.


Мярка: Разработване на планове за преструктуриране и оздравяване на държавни предприятия в тежко финансово състояние

С цел осъществяване на засилен контрол и подобряване управлението на държавните дружества е анализирана информация за финансовото състояние на търговските дружества от системата на Министерството на икономиката и енергетиката към деветмесечието на 2013 г. Обобщена е информация за паричните средства на тези търговски дружества и за степента на изпълнение на правилата за избор на финансови институции. Предприети са активни действия за преструктуриране на държавни предприятия за намаляване на тежестта върху държавния бюджет, в това число за оздравяване на жизнеспособните държавни предприятия в тежко финансово състояние, с цел предотвратяване на фалити и запазване на работни места.

Разработени и в процес на реализация са планове за оздравяване на „Вазовски машиностроителни заводи” АД (ВМЗ), БДЖ и други дружества с над 50% участие на държавата. Работи се по създаването на единна рамка за оздрвавяване на държавни предприятия.


Мярка: Обвързване на договорите за управление на органите на държавните предприятия с провеждането на структурни реформи в тях и финансовия резултат на дружествата. Съществена промяна в управлението на държавните предприятия, които да се подчинят на основните принципи на поведение на публичните дружества

Междуведомствена работна група изготви проектозакон за управление на държавните предприятия и търговските дружества с над 50% държавно участие. Проектозаконът въвежда препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за добро корпоративно управление на държавните предприятия и препоръките на Европейската комисия.Целите на проектозакона са:

 • Единна регулаторна рамка;

 • Дефиниция на социалните и икономическите цели;

 • Прозрачност, отчетност и контрол на държавните предприятия;

 • Ясни правила за назначаването на борда на директорите, регулиращи правата, задълженията, функциите и отговорностите на ръководството;

 • Обвързване на договорите за управление на органите на държавните предприятия с провеждане на структурни реформи в тях и финансовия резултат на дружествата.

Проведена е конференция на тема „Регулаторна рамка и политика на управление в държавните предприятия и търговските дружества с над 50% държавно участие” с представители на ОИСР, Европейската комисия и Унгарската национална компания за управление на държавни активи. По време на конференцията са дадени насоки за проектозакона и са представени конкретни предложения и добри практики пред представителите на държавните предприятия, държавните експерти и синдикатите.
Мярка: Анализ за изпълнение на ангажиментите на концесионерите. Ефективен контрол върху използването на природните богатства

 • Извършен е цялостен анализ и контрол по изпълнението на концесионните договори за подземни богатства, с цел гарантиране интересите на държавата и гражданите.

За периода на управление на настоящото правителство са събрани 42,1 млн. лв. неизплатени концесионни възнаграждения и са усвоени 783 629 лв. с ДДС от банкови гаранции на концесионери, неизпълняващи задълженията си. Увеличена е събираемостта на приходите от концесионни такси.

Извършени са проверки по изпълнение на договорите – 271 за второто шестмесечие на 2013 г., от които 174 само през последното тримесечие.

Извършени са проверки по постъпили сигнали и жалби – през второ полугодие на 2013 г. са направени 53 бр. проверки на място по постъпили сигнали и жалби. В резултат на постъпилите сигнали и направените проверки, през второ полугодие на
2013 г. са съставени 9 акта за незаконен добив.
Преустановена е практиката на забавяне на съгласуването на Годишни работни проекти, т.е. за даване на възможност концесионерите да работят извън нормативните правила.

През второто полугодие на 2013 г. са съгласувани 353 бр. цялостни и годишни работни проекта. От тях 326 броя проекта са съгласувани само от средата на ноември до края на 2013 г. и се отнасят за дейността по добив за 2014 г.Министерският съвет взе решение за прекратяване на 6 концесии, от които 4 през последното тримесечие на годината. В ход е съгласувателна процедура за прекратяване на над 10 концесии за добив, от които по-голяма част са за строителни и индустриални материали.

Извършен е анализ с цел цялостна промяна в подзаконовата база на минно-спасителната дейност и безопасността на труда при разработване на находища по открит начин, в подземните въглищни мини, както и за безопасни и здравословни условия на труд при подземен добив.Изготвена е забавената три години Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване на подземни богатства към Закона за подземните богатства. Липсата на регламентация досега е довела до порочната практика да се бави представянето на работни проекти от страна на концесионерите, а администрацията да бави съгласуването.

Разработен е и е приет през ноември 2013 г. от Министерския съвет Закон за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства.

 • С промените се въвеждат точно и пълно изискванията на Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на ЕС относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО.

 • Направените промени удовлетворяват направените от Европейската комисия забележки във връзка с транспонирането на тези изисквания през 2008 г.

 • Законопроектът създава правна рамка за повишаване ефективността на контрола по изпълнението на договорите за търсене, проучване и добив на подземни богатства и за подобряване на взаимодействието между контролните органи в тези дейности.

Работи се по приемането на Национална стратегия за развитие на минната индустрия в България.

Разработен е „Секторен анализ относно обезпечеността на икономиката на страната с подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали чрез добив, извършван въз основа на предоставени концесии за добив и разрешения за търсене и проучване”. Анализът обхваща предоставените концесии за добив и разрешения за проучване на строителни материали към 30 юни
2013 г.:

 • Свръхпредлагането/недостигът на различните видове строителни материали и тяхното значение за националната икономика;

 • Търсенето, прогноза и тенденции за развитие на съответните пазари – на национално и на местно равнище. Баланс на търсенето/предлагането на строителните материали;

 • Влиянието на транспортните разходи в крайната цена на продукта;

 • Добрите европейски законодателни практики относно правата върху строителните материали.


В резултат са изготвени предложения за оптимизиране на:

 • предоставянето на права за проучване и добив на строителни материали въз основа на определени в разработката критерии, в т.ч на базата на райониране и обезпеченост на страната с подземни богатства;

 • осъществявания контрол по предоставените концесии за добив, разрешения за проучване и незаконен добив на строителни материали;

 • Администрацията на Министерството на икономиката и енергетиката чрез обособяване на Националната геоложка служба, като са конкретизирани функциите й от гледна точка и на обществения интерес, както и осигуряване на стабилна основа за развитието на последователна политика за подземните богатства, която да включва трите аспекта на устойчивото развитие (икономически, екологични и социални).

 • Концесии на обекти от транспортната инфраструктура

На 7.08.2013 г. е подписан Договор за предоставяне на концесия за услуга върху Пристанищен терминал Никопол, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Русе, между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и „Параходство Българско речно плаване” АД, гр. Русе. С предоставянето на концесия на Пристанищен терминал Никопол ще се осигурят необходимите финансови средства за реконструкция и модернизация на пристанищния терминал, ще се повиши качеството на предоставяните услуги, като едновременно с това ще се осигури и поток от приходи за държавата от концесионни плащания.

През отчетния период в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) са организирани и провеждани подготвителни действия за предоставяне на концесия на: железопътна гара Варна; Пристанищен терминал Русе-изток, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Русе; Пристанищен терминал Видин-център, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Видин; Пристанищен терминал Зимовник – гр. Русе; гражданско летище за обществено ползване – София и гражданско летище за обществено ползване Балчик; гражданско летище за обществено ползване – Пловдив.Организиран e и се осъществява текущ контрол за изпълнението на задълженията по сключените концесионни договори.

За периода 1.06.-15.12.2013 г. приходите от концесионна дейност на МТИТС са в размер на 7 688 540 лв. без ДДС, или 9 226 247 лв. с ДДС. За същия период на 2012 г. приходите са в размер на 8 664 885,59 лв. с ДДС. • С цел облекчаване административните тежести върху бизнеса с минерални води и прозрачност във взаимоотношенията „бизнес – държава”, и проведеждане на разумна държавна политика по отношение на концесиите – за тяхното използване в полза на националната икономика, са сключени 16 допълнителни споразумения за изменение на сключените действащи концесионни договори за добив на минерални води – изключителна държавна собственост. Осигурява се по-благоприятна среда за бъдещото развитие на концесионната дейност с минерални води и предвидимост и точност при дългосрочното планиране на разходите на концесионерите.

 • През месец юли 2013 г. са извършени проверки на място за цялостното изпълнение на всички концесионни договори за добив на минерална вода – изключителна държавна собственост, сключени с концесионерите: ТПК „Бутилираща компания Хисар”, ТПК „Михалково”, „Девин” АД, „Булминвекс – ГБ” ЕООД, „Атлантик Дивайн”ЕАД, „Акварекс-В”АД, „Бутилираща компания – Горна баня” ООД, „Бутилираща компания Минерални води – Банкя” ЕООД, Бутилираща компания Извор” АД, „БК Хисар” ЕООД, „Мериам-90” АД, „Минерална вода Княжево” ЕООД, „Етап-Адрес” АД, „Софдринкс“ ООД, „Ривиера” АД, „Интерхотел – Сандански – България” АД, „Албена” АД и „Аугуста-91” АД.

В резултат на проверките са съставени констативни протоколи и са направени предписания на 5 концесионера.

 • През периода 15 юни – 30 септември 2013 г. са проведени 181 контролни проверки на 58 плажа с концесии и на 33 плажа под наем. Извършено е геодезическо измерване на 123 плажа, включително отдадените под наем плажове от областни управители. Констатирани са общо 91 нарушения в изпълнение на договорите за концисии и наеми, като са наложени санкции в размер на 600 342 лв. Нарушенията са най-често за наличие на несъгласувани преместваеми обекти, обекти с по-голяма площ от определената, както и неосигуряване на достатъчен брой водни спасители.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница