Отчет на " Тракийски памук" ад гр. Стара Загора към 31. 12. 2016година информация за дружеството "Дата11.06.2018
Размер286.83 Kb.
#73007
ТипОтчет
Приложение към годишен финансов отчет на

Тракийски памук” АД гр. Стара Загоракъм 31.12.2016година


1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО
”Тракийски памук” е акционерно дружество регистрирано в Старозагорски окръжен съд с решение № 1281/97 год., ф.д.№ 2962, т 1 стр.74 парт.№37 рег.1. „Тракийски памук” АД е публично дружество по смисъла на ЗППЦК. Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. Стара Загора, ул.Индустриална 50.
Дружеството е с основен предмет на дейност – отдаване под наем на собствени недвижими имоти; производство и търговия.

Дружеството има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в състав: • Димо Петров

 • Люба Димитрова

 • Донка Петрова

Представлява се заедно и поотделно от Димо Петров и Люба Димитрова.
Капитала на дружеството е в размер на 266 998 лева, разпределен в 266 998 обикновени поименни акции с номинал 1 лев всяка.
Към края на отчетния период акционерите на дружеството са:


АКЦИОНЕРИ

булстат

Акции

% участие

“Вено Холдинг” АД

040175406

230228

86.23

“Узбек мари таим”

115504014

26699

10.00

УТБ къмпани

0812156431

4979

1,86

Физически лица
5092

1,91

Общо:
266998

100,00

Дружеството е предприятие от група, като предприятието-майка е “Вено холдинг” АД, със седалище гр.Бургас.Съгласно справка в Търговския регистър на Агенцията по вписване “Вено Холдинг” АД е в несъстоятелност.
2. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
2.1. Приложима обща рамка за финансови отчети
Дружеството води текущото си счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Съгласно това законодателство Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз са задължителни за финансовите институции и компании, регистрирани на фондовата борса, както и за всички български търговски дружества, които отговарят на изискванията на Закона за счетоводството за задължително прилагане на МСФО. Съгласно изискванията на Закона за счетоводството, в сила от 1 януари 2007 година, всички предприятия, които следва да прилагат МСС, използват директно тяхната актуална версия, приета от Комисията на Европейския съюз и публикувана в официалния вестник на Европейския съюз.
2.2. Приложима обща рамка за изготвяне на финансови отчети
Финансовият отчет на Дружеството е съставен в съответствие с Международните стандарти за финансови отчити (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз ( ЕС ).

Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие.

Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет ръководството е направило преценка на способността на Дружеството да продължи своята дейност като действащо предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще. След извършения преглед на дейността на Дружеството ръководството и Съветът на директорите очаква, че Дружеството има достатъчно финансови ресурси, за да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще и продължава да прилага принципа за действащо предприятие при изготвянето на финансовия отчет.
2.3. Прилагане на нови и ревизирани МСС

Дружеството се е съобразило с всички стандарти и разяснения, които са приложими към неговата дейност към датата на изготвянето на настоящия финансов отчет. Ръководството на дружеството счита, че прилагането на МСФО е подходящо и че на потребителите на финансовите отчети се предоставя полезна и достоверна информация относно финансовото състояние и резултатите от неговата дейност.Общи положения

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с всички нови и/или ревизирани Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от: стандарти за финансови отчети и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни стандарти и тълкуванията на Постоянния комитет за разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила. Не са настъпили промени в счетоводната политика на дружеството, освен разширяването на вече установени оповестявания, без това да доведе до други промени.


2.4. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки

Приложението на МСС изисква от ръководството на дружеството да направи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки при изготвяне на финансовите отчети, с цел определяне стойността на някои активи, пасиви, приходи и разходи. Те се извършват въз основа на най-добрата преценка на ръководството, базирана на историческия опит и анализ на всички фактори, оказващи влияние при дадените обстоятелства към датата на изготвяне на финансовите отчети. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.


2.5. Сравнителни данни

Отчетният период обхваща периода - от 01 януари до 31 декември 2016 г.

Данните в настоящия отчет са съпоставими с данните в отчетите от предходния период

Дружеството е възприело да изготвя и представя един Отчет за всеобхватния доход.


2.6. Функционална валута и превеждане на чуждестранна валута

Функционална валута и валута на представяне

Статиите, включени във финансовите отчети, се измерват във валутата на основната икономическа среда, в която оперира дружеството. Това е функционалната валута, която е и валута на представяне – български лев (bgn).Превеждане и салда

Сделките в чуждестранна валута сe превеждат във функционалната валута по обменните курсове на датите на сделките или по преоценка, когато статиите се преоценяват. Печалбите и загубите от валутни разлики в резултат на уреждане на тези сделки и от превеждането по заключителните курсове в края на годината за паричните активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута, се признават в Отчета за всеобхватния доход.2.7. Имоти, машини и съоръжения

Имотите, машините и съоръженията са били преоценявани с проценти, обявени от НСИ на България въз основа на действащото законодателство до края на 2001 г., при което е формиран преоценъчен резерв. Преоценка след тази дата не е извършвана.

Всички имоти, машини и съоръжения придобити след 2001 г. са представени във финансовия отчет по цена на придобиване (себестойност) минус амортизация и загуби от обезценка. Цената на придобиване включва и разходи, директно относими към придобиването на актива.

Като имоти, машини и съоръжения се отчитат активи с цена на придобиване над 500 (петстотин) лева.


Последващите разходи са включени в балансовата стойност на актива или признати като отделен актив само когато е вероятен приток от бъдещи икономически изгоди, свързани с актива, към дружеството и стойността му може да бъде надеждно измерена. Всякакви други ремонти и поддръжка са отразени в Отчета за всеобхватния доход през финансовия период, през който са възникнали.
Земи не се амортизират. Амортизацията на другите активи се изчислява по линеен метод за разпределяне на стойността им за времето на очаквания полезен живот, както следва:
- Сгради 25 - 50 години;

- Машини 5 - 10 години;

- Транспортни средства 7 - 10 години;

- Обзавеждане и оборудване 6 - 7 години.


Остатъчната стойност и полезният живот на активите се преразглеждат и ако е необходимо те се коригират към всяка дата на баланса.
Когато е продаден преоценен актив сумата, включена в други резерви, се прехвърля към неразпределената печалба.
2.8. Нематериални активи

Нематериалните активи са представени във финансовия отчет по цена на придобиване (себестойност) минус амортизация и загуби от обезценка.

В дружеството се прилага линеен метод на амортизация на нематериалните активи – софтуер при определен полезен живот 6 -7 години.

Балансовата стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за обезценка, когато са налице събития, или промени в собствеността, които посочват, че балансовата стойност би могла да надвиши възстановимата им стойност.


2.9. Финансови активи

Към 31 декември 2016 г. дружеството не притежава дългосрочни инвестиции.
  1. Материални запаси

Материалните запаси са оценени първоначално по себестойност (цена на придобиване), включваща разходи по закупуване, преработка и други разходи по доставяне до определеното местоположение и състояние.

Използваният метод за отписване на материалните запаси при тяхното потребление е метода на средно-претеглена стойност, изчислявана след всяка доставка.

Във финансовия отчет материалните запаси са представени по себестойността (цена на придобиване).
2.11. Търговски и други вземания

Търговските задължения се признават първоначално по справедливата стойност на база на оригинално издадена фактура (себестойност), намалена с размера на обезценката на несъбираеми суми.

Приблизителната оценка на загуба от съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за събирането на цялата суми или на част от нея съществува висока несигурност.

Несъбираемите вземания се отписват, когато правните основания за това настъпят и се отчитат като „други разходи”.


2.12. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти включват касовите наличности, парични средства по разплащателни сметки и депозити държани в банки.

Паричните еквиваленти са краткосрочни, лесно обратими високоликвидни вложения, които съдържат незначителен риск от промяна в стойността им. Те се представят по номинална стойност.
2.13. Собствен капитал и резерви

Собственият капитал на дружеството се състои от:Основен капитал включващ регистриран капитал –представен по номинална стойност съгласно съдебно решение за регистрация.

Резерви включващи:

Общи резерви – образувани от разпределение на печалба съгласно изискванията на Търговския закон на РБългария и устава на дружеството.

Допълнителни резерви – образувани по решение на общото събрание на дружеството от разпределение на финансов резултат, инвестиции на собственици и ревалоризация на активи и пасиви към 31.12.1997 г.

Резерв от последващи оценки на активи - формиран от извършвани преоценки на активи до 01.01.2002г. по действащото законодателство.

Финансов резултат включващ:

Неразпределена към датата на финансовия отчет натрупана печалба от предходни периоди.

Непокрита към датата на финансовия отчет натрупана загуба от предходни периоди.

Печалба/загуба от периода.


2.14. Търговски и други задължения и кредити

Като кредити и задължения се класифицират задължения възникнали от директно предоставяне на стоки, услуги, пари или парични еквиваленти от кредитори.

Първоначално тези задължения и кредити се оценяват по себестойност включваща справедливата стойност на полученото и разходите по сделката .

След първоначалното признаване кредитите и задълженията, които са без фиксиран падеж се отчитат по себестойност.

Кредитите и задълженията, които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойност.

Като дългосрочни се класифицират задължения, които са със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа над една година от датата на падежа.

Като краткосрочни се класифицират задължения които са:


 • без фиксиран падеж

 • със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия отчет

Текущи и отсрочени данъци върху дохода

Разхода за данък за периода включва текущи и отсрочени данъци.

Текущият разход за данък се изчислява на база на данъчните закони, които са в сила към датата на баланса.

Отсрочен данък се признава като се използва метода на задължението за временни разлики, възникващи от разликите в данъчните основи на активите и пасивите и техните балансови стойност във финансовите отчети. Отсрочен данък се определя като се използват данъчните ставки, които са в сила към датата на баланса и се очаква да бъдат прилагани, когато се реализира отсрочен данъчен актив или се урежда отсрочен данъчен пасив.

Отсрочен данъчен актив се признава само до степента, до която е вероятна бъдеща облагаема печалба, срещу която могат да бъдат използвани временните разлики.

Задължения към персонала

Задължения към персонал и осигурителни организации се класифицират задължения на дружеството по повод на минал труд положен от наетия персонал и съответните осигурителни вноски, които се изискват от законодателството. Съгласно изискванията на МСС19 се включват и начислените краткосрочни доходи на персонала с произход не ползвани отпуски на персонала и начислените на база на действащите ставки за осигуряване, осигурителни вноски върху тези доходи

В края на отчетния период дружеството няма задължения по доходи на наети лица, по доходи на наети лица свързани с неизползвани отпуски или такива, подлежащи на изплащане при напускане.

Дружеството няма приета политика да начислява дългосрочни доходи на персонала.

Дружеството има неизплатени възнаграждения по договор за управление с изпълнителния директор.

Дружеството има неизплатени възнаграждения към член на СД за текущата година.Провизии

Провизии се признават по повод на конструктивни и правни задължения възникнали в резултат на минали събития съгласно изискванията на МСС 37.

Провизиите се признават по най-добрата приблизителна оценка на ръководството на дружеството на разходите, необходими за уреждане на сегашно задължение към датата на баланса.

Признатите суми на провизии се преразглеждат на всяка дата на отчет и се преизчисляват с цел да се отрази най-добрата текуща оценка.Обезценки

Към 31.12.2015г. са начислени разходи за обезценка на финансов актив – предоставен левов депозит и начислени неизплатени лихви в размер на 1560х.лв. Депозита е предоставен на Вено Холдинг АД с договор за депозит от 02.01.2005г.Възстановяване на загуби от обезценка Загуба от обезценка за вземане се възстановява, когато последващо увеличение на възстановимата стойност на вземането може да бъде обективно отнесено към събитие, станало след признаването на обезценка. Загуба от обезценка се възстановява само до размер, на балансовата стойност на актива.


2.15. Приходи

Дружеството отчита текущо приходите от обичайната дейност по видове дейности.

Признаването на приходите се извършва при спазване на приетата счетоводна политика за следните видове приходи:


 • Приходи от продажба на стоки, продукция и други активи - признаването на приходите се извършва при прехвърляне собствеността и предаване на съответните активи на купувачите.

 • При извършване на краткосрочни услуги – при завършване на съответната услуга и приемане на работата от клиента.

 • Приходите от наеми се признават на времева база за срока на договора.

 • Приходи от лихви – признаването на лихвите за приход се извършва по метода ефективната лихва.

Приходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване.
2.16. Разходи

Дружеството отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това отнася по функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по направления и дейности. Признаването на разходите за разход за текущия период се извършва при начисляване на съответстващите им приходи.

Към разходите за дейността се отнасят и финансови разходи, които дружеството отчита и са свързани с обичайната дейност.

Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата стойност на платеното или предстоящо за плащане.


3. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛИТЕ В БАЛАНСА
3.1. Имоти, машини и оборудване

Балансовата стойност на имоти, машини и оборудване:
Групи

в хил.лв.

към 31.12.2016г.

в хил.лв.

към 31.12. 2015 г.

Земи (терени)

176

212

Сгради и конструкции

19

29

Машини и оборудване

0

1

Транспортни средства

0

0

Стопански инвентар

1

1

Общо:

196

243

Движението на имоти, машини и оборудване през отчетния период :


Земи

Сгради и конструкции

Машини оборудване и съоръжения

Транспортни средства

Стопански инвентар и други

Обща

сума

Отчетна стойностВ началото на периода

212

171

25

7

2

417

Постъпили през периода

0

0

0

0

0

0

Излезли през периода

36

28

5

0

0

69

В края на периода

176

143

20

7

2

348

Натрупана амортизацияВ началото на периода

0

141

24

7

1

173

Начислена през периода

0

6

1

0

0

7

Отписана през периода

0

23

5

0

0

28

В края на периода

0

124

20

7

1

152

Балансова стойност на 01.01.2016 г.

212

30

1

0

1

244

Балансова стойност на 31.12.2016 г.

176

19

0

0

1

196

Сградите в по-голямата си част са складови площи, които са стари/1956-1971/ и се нуждаят от основен ремонт.Отдаването им под наем е основен източник на приходи.

Една част от тях са отдадени под наем, друга значителна част от складовете и производствените сгради са с течащи покриви и не се използват. Дружеството няма средства с който да извърши необходимите ремонти.

Договорите за наем са със срок от една година.

Върху голяма част от сградите и земята има учредени ипотеки в полза на трети лица през минали периоди, като едно от тях е заличен търговец. Въз основа на това обстоятелство има образувано изпълнително дело при ЧСИ0867. Задължението включва главница, такси и присъдени непогасени лихви, като законната лихва продължава да се начислява текущо. Съгласно споразумение от м.декември 2015г срока за изпълнение на всички задължения е тридесет месеца.


3.2. Финансови активи. Инвестиции в други предприятия

През отчетния период не са правени инвестиции в други предприятия.


3.3. Материални запаси

Материалните запаси, представени в баланса, се детайлизират по групи, както следва:Групи

в хил.лв.

към 31.12.2016г.

в хил.лв.

към 31.12. 2015 г.

Основни материали

0

0

Спомагателни материали

0

0

Резервни части

0

0

Гориво

0

0

Готова продукция

0

0

Общо:

0

0


3.4. Търговски и други вземания

В баланса като обща сума са показани следните групи вземания:Групи

в хил.лв.

към 31.12.2016г.

в хил.лв.

към 31.12. 2015 г.

Вземания от клиенти

215

6

Предоставени аванси

0

6

Данъци за възстановяване

0

0

Общо:

215

12


3.5. Резерви

Групи

в хил.лв.

към 31.12.2016г.

в хил.лв.

към 31.12. 2015 г.

Преоценъчен резерв

7

8

Общи резерви – фонд Резервен

0

65

Допълнителни резерви

0

1482

Общо:

7

1555


3.6. Натрупана загуба (печалба)

Групи

в хил.лв.

към 31.12.2016 г.

в хил.лв.

към 31.12. 2015 г.

Неразпределена печалба - отписан преоценъчен резерв

( 244)

0

Печалба / (загуба) за текущ период

(18)

(1679)


Финансов резултат

(262)


(1679)


3.7. Търговски и други задължения

Групи

в хил.лв.

към 31.12.2016 г.

в хил.лв.

към 31.12. 2015 г.

Търговски задължения

128

2

В т.ч. – краткосрочни търговски заеми

-към доставчици и клиенти

-получени аванси

109

13

60

Задължения към персонала и за социалното осигуряване

309

257

В т.ч. - към персонала

- за социалното осигуряване

309

0

257

0

Данъчни задължения

16

14

В т.ч. – ДДФЛ

- ДДС за внасяне

- данък недв.имоти /вкл.ТБО/

1

15

0

1

2

11

Други задължения

0

5

Общо задължения:

453

278


3.8. Активи по отсрочени данъци

Източник

в хил.лв.

31.12.2016 г.

в хил.лв.

31.12.2015г

От данъчна загуба

15

15

От неизплатени заплати на СД

17

17

Общо

32

32

За текущия период не се начисляват активи по отсрочени данъци. Такива са признати да степен до която е вероятно да съществува облагаема печалба.
4. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ В ОТЧЕТА ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
4.1. Приходи

4.1.1 Приходи от продажба на услуги и готова продукция.

Групи

в хил.лв.

31.12.2016 г.

в хил.лв.

31.12.2015 г.

Приходи от продажба на продукция –шивашки изделия

0

1

Приходи от наеми

62

86

Приходи от продажба на отпадъчно желязо

0

1

Приходи от услуги

3

3

Общо приходи от продажби

65

91


4.1.2 Други приходи от дейността, нетно

Групи

в хил.лв.

31.12.2016г

в хил.лв.

31.12.2015г

Приходи от продажба на материали

0

0

Приходи от продажба на нетекущи активи

214

16

Приходи от други продажби

19

11

Общо други приходи, нетно

233

27

4.2. РазходиГрупи

в хил.лв.

31.12.2016г

в хил.лв.

31.12.2015г

4.2.1 Разходи за суровини, материали консумативи

В т.ч. – ел. енергия,

- гориво,

- вода,

- суровини и материали

6

3

0

3

0

8

5

0

3

0

4.2.2 Разходи за външни услуги


В т.ч. – за охрана,

- телефони,

- абонаментна поддръжка,

- изготвяне на ПУП

- такса битови отпадъци- други такси

- инженерингови услуги

- ремонт ВиК

- други

31

1

1

1

11

4

7

1

3

2

15

0

1

1

0

5

5

0

0

3

4.2.3 Разходи за амортизация


6

8

4.2.4 Разходи за персонал

144

184

В т.ч. - Разходи за възнаграждения

- Разходи за осигуровки127

17

171

13

4.2.5 Други разходи


В т.ч .- отписани вземания и др.подобни

- брак

- представителни разходи

- данък недвижими имоти

- глоби и неустойки

- балансова стойност на продадените активи

124

66

0

0

4

14

40

20

0

0

0

0

15

Промени в продукцията и незавършеното производство


0

1

ОБЩО разходи :


311

2364.3. Информация по чл.38, ал.5 от ЗСч

Дружеството е изплатило суми за независим финансов одит в размер на 1200лв.Разхода е включен в т.4.2.2.- разходи за външни услуги.4.4. Финансови приходи и разходи

Групи

в хил.лв.

30.09.2016г.

в хил.лв.

30.09.2015г
Приходи от лихви
По депозити и банкови сметки

0

0
Приходи от лихви по предоставени заем /депозит

0

0
Общо финансови приходи:

0

0
Други финансови разходи

5

1
Разходи от обезценка на фин.активи

0Общо финансови разходи:

5

1
Нето финансови приходи

(5)

(1)


4.5. Разход за данък върху дохода

Групи

в хил.лв.

31.12.2016г.

в хил.лв.

31.12.2015г.

Текущ данъкТекущ данък върху печалбата за годината

0

0

Корекции за предходни периоди, когато са за сметка на текущия резултат

0

0

Отсрочен данък

0

0

Общо текущ данък

Пасиви по отсрочени данъци – няма
5. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ В ОТЧЕТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
5.1 Пари и парични еквиваленти

Групи

в хил.лв.

31.12.2016г.

в хил.лв.

30.09.2015г.

Пари в брой

0

7

Пари по банкови сметки

22

14

Краткосрочни банкови депозити

0

0

Общо:

22

21

Наличните към края на отчетния период парични средства са по сметката на дружеството в БДСК-ЕАД .


6. СВЪРЗАНИ ЛИЦА

„Тракийски памук”АД се контролира от „Вено холдинг” АД, което притежава 86 % от акциите му. Към датата на изготвяне на отчета, съгласно стравка в търговския регистър „Вено холдинг” АД е обявено в несъстоятелност и е със спряна търговска дейност. Върху акциите притежавани от „Вено холдинг” АД има запорно съобщение от ЧСИ / информация от справка за състоянието на Тракийски памук АД издадена от Централен депозитар към 13.06.2016 ./


Свързани лица, доколкото са ни известни, на дружеството са:

 • Вено холдинг АД– притежава 86% от капитала на дружеството,

 • Венокар ЕООД – дъщерно дружество на Вено холдинг АД,

 • Вено агро ЕООД – дъщерно дружество на Вено холдинг АД,

 • Сирма АД - дъщерно дружество на Вено холдинг АД,

 • Текстилни влакна АД - дъщерно дружество на Вено холдинг АД,

 • Дограма АД - дъщерно дружество на Вено холдинг АД,

 • Бтекс АД - дъщерно дружество на Вено холдинг АД,

 • Донка Кирилова Петрова - член на СД,

 • Димо Петров Петров – член на СД,

 • Люба Димитрова – член на СД.


6.1. Сделки със свързани лица

През отчетния период Дружеството е получило от свързано лице – член на СД краткосрочен заем в размер на 9хил.лв. Към 31.12.2016г. задължението по този заем е 5хил.лева. Други сделки със свързани лица няма.


в хил.лв.

31.12.2016г.

в хил.лв.

31.12.2015г.

Задължения по заеми към 1 януари

0

0

Предоставени заеми през отчетния период

9

0

Погасени суми

(4)

(0)

Задължения по заеми към 31 декември

5

0

Платени лихви към 1 януари

0

0

Начислени лихви

0

0

Неплатени лихви към 31 декември

0

0

В минали периоди Дружеството е предоставило като депозит средства на предприятието-майка ”Вено холдинг”АД. Към датата на изготвяне на отчета - 31.12.2016г. от справка в ТР на АВ - ”Вено холдинг”АД, на което е предоставен депозита и е собственик на 86% от капитала на Тракийски памук АД, е обявено в несъстоятелност. По преценка на ръководството в края на предходния период, вземането е несъбираемо и безнадеждно, поради което към 31.12.2015г.са начислени разходи за обезценка върху депозита и неполучените лихви в размер на 100%./Вземанията са обезценени./


Предоставен депозит на предприятието – майка през минали периоди.
в хил.лв.

31.12.2016г.

в хил.лв.

31.12.2015г.

Депозит към 1 януари

1382

1382

Предоставени депозит през отчетния период

0

0

Получени връщания по депозит

0

(0)

Депозит към 31 декември

1382

1382

Неплатени лихви към 1 януари

178

178

Начислени лихви

0

0

Получени лихви

(0)

(0)

Неплатени лихви към 31 декември

178

1786.2. Вземания от свързани лица
Салда в края на периода от продажби/покупки на стоки/услуги

31.12.2016г.

31.12.2015г.

Вземания от свързани предприятия – неплатени лихви

178

178

Вземания от свързани предприятия – по сделки

0

0

Неплатени вземания към 30 юни

178

178

Вземанията не са обезпечени. Начислени разходи за обезценка към 31.12.2015г върху неполучените лихви в размер на 100%. Вземанията са обезценени.

7. ЗАВЕДЕНИ СЪДЕБНИ ДЕЛА

Няма заведени дела от дружеството. Към дружеството, като ипотекарен длъжник е заведено изп.д.20148670400147-въз основа на договорна ипотека учредена в полза на трето лице през 2009г. Лицето, в чиято полза е учредена ипотеката е заличен търговец.


8. СЪБИТИЯ СЛЕД ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

За периода след датата, към която е съставен финансовият отчет, до датата на публикуването му не ни е известно да има настъпили и/или очаквани коригиращи събития.


Дата: 15.01.2017г.
Съставител: ………………………… Директор:…………………………..

/ Ем. Павлова/ Люба Димитрова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница