Отчет на "барс" оод е изготвен на основата на принципа "действащо предприятиеДата10.02.2018
Размер98.81 Kb.
#57153
ТипОтчет
Оповестяване на счетоводната политика на “БАРС” ООД за 2003 г.

(елемент №1 на приложението към годишния финансов отчет)


1.Общи положения на прилаганата счетоводната политика:

1.1. Оценъчната база, използвана при изготвянето на финансовия отчет е хил.лв.

Годишният финансов отчет на “БАРС” ООД е изготвен на основата на принципа "действащо предприятие.

1.2.Някои от показателите за финансово - икономическото състояние на “БАРС”ООД, изчислени за текущия и за предходния отчетни периоди имат следните стойности:
2. Счетоводна политика относно дълготрайните материални активи:

2.1. Възприетият подход при класифициране на материалните активи като дълготрайни се изразява в следното: като дълготрайни материални активи се отчитат установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които: 1)имат натурално - веществена форма; 2)използват се за производство и/или доставката/продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели; 3)очаква се да се използват през повече от един отчетен период; 4)стойността на актива е надеждно изчислена; 5)предприятието очаква да получи икономически изгоди, свързани с актива.

2.2. Възприетият стойностен праг на същественост, под който материалните активи, независимо от факта, че са дълготрайни, се отчитат като текущ разход при придобиването им е 500,00 лв.

2.3. Първоначалното оценяване на дълготрайните материални активи се извършва:

а) по цена на придобиване, която включва: покупната цена (вкл. мита и невъзстановими данъци), всички преки разходи за привеждане на даден актив в работно състояние в съответствие с предназначението му - за активи придобити от външни източници;

б) за създадените в предприятието - по себестойност, определена по начин, идентичен с начина за определяне на себестойността на произведената в предприятието продукция - т.е. не се включват вътрешни печалби; необичайни количества бракувани ресурси (материали, труд и др.); административни и др.общи разходи, несвързани пряко с процеса на придобиване.

2.4. При класифициране на последващите разходи по дълготрайните материални активи като разходи за увеличаване на балансовата стойност на активите или като текущи разходи за дейността се има предвид дали тези разходи са свързани с увеличаване на икономическата изгода спрямо първоначално оценената ефективност на актива, т.е. дали разходите са свързани с: удължаване на полезния срок на годност на актива; увеличаване на производителността му; подобряване на качеството на продукцията и/или услугите; създаване на възможност за производство на нови продукти и/или нови услуги; въвеждане на нови производствени процеси; икономически по - изгодна промяна във функционалното предназначение на актива - в тези случаи с величината на разходите се коригира балансовата стойност на актива.

2.5. Възприет подход при оценката на дълготрайните материалните активи след първоначалното им признаване - Препоръчителен подход – след първоначалното признаване като актив всеки отделен дълготраен материален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

2.6. Движението на дълготрайните материални активи през 2003 г. е както следва:

- придобивания през периода: машини и оборудване 65 х.лв. ; транспортни средства 6 х.лв.; разходи за продобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи 26 х.лв.;


3. Счетоводна политика относно нематериалните активи:

3.1. Възприетият подход при признаване на разходи за развитие като нематериални активи се изразява в следното:

Един актив се класифицира за признаване и отчитане като нематериален актив, когато представлява установим нефинансов ресурс, придобит и контролиран от предприятието, който: няма физическа субстанция (въпреки че може да се съдържа във физическа субстанция или носителят му може да има физическа субстанция); е със съществено значение при употребата му; при придобиването му е могло да бъде оценен надеждно и е със стойност над 500,00 лв.; от използването на актива се очакват икономически изгоди, доказани със:

- наличие или план за набавяне на достатъчно ресурси, позволяващи на предприятието да получи очакваните икономически изгоди;

- възможност ефективно да изпълнява функционалната си роля в съответствие с намерението на предприятието относно употребата му;

- ясно дефинирана и конкретизирана техническа осъществимост.

3.2. Възприетият подход при определяне на първоначалната оценка на нематериалните активи се изразява в следното:

Външно създадените нематериални активи при придобиването им се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително мита и невъзстановими данъци) и всички преки разходи за подготовка на актива за използването му по предназначение: разходи за подготовка на обекта (мястото, където ще се използва активът);разходи, свързани с доставката; разходи за инсталиране; разходи за хонорари на програмисти, консултанти, икономисти и т.н., свързани с проекта, икономическата обосновка, поръчката и/или създаването, доставката, инсталирането, параметризирането и др. на нематериалния актив; разходи, произтичащи от непризнат данъчен кредит, свързан с изброените преки разходи.

Административните и другите общи разходи не се включват в първоначалната оценка, освен ако са пряко свързани с придобиването или привеждането на нематериалния актив в работно състояние.

Разходите за обучение на персонала за работа с нематериалния актив не се включват в първоначалната му оценка. те се отразяват като разходи за квалификация на персонала.

3.3. Възприетият подход при оценката на нематериалните активи след първоначалното им признаване е : препоръчителен подход по НСС 38 - след първоначалното признаване нематериалният актив се отчита по цена на придобиване (себестойност), намалена с натрупаната амортизация и евентуални натрупани загуби от обезценка .4.Амортизационна политика:

В дружеството е възприет линеен метод за амортизация на дълготрайните активи.


5. “БАРС” ООД притежава следните инвестиции в дъщерни и в асоциирани предприятия:

5.1. Дъщерни предприятия: • “Мадара автотранспорт” ЕООД – 100%

 • “Сара” ООД – 52%

Метод, използван при отчитането на инвестициите - себестойностен метод - инвестицията се води по цена на придобиване, а приход от инвестицията се отчита дотолкова, доколкото се получава дял при разпределението на акумулираната нетна печалба на предприятието, в което е инвестирано, възникнала след датата на инвестицията; всеки доход от разпределение, превишаващ тази печалба, се третира като възвръщане на инвестицията и се отчита като намаление на себестойността на инвестицията;

5.2. Асоциирани предприятия: • “Пътища” АД –13,7 %

Метод, използван при отчитането на инвестициите - себестойностен метод - инвестицията се води по цена на придобиване, а приход от инвестицията се отчита дотолкова, доколкото се получава дял при разпределението на акумулираната нетна печалба на предприятието, в което е инвестирано, възникнала след датата на инвестицията; всеки доход от разпределение, превишаващ тази печалба, се третира като възвръщане на инвестицията и се отчита като намаление на себестойността на инвестицията;
6. Счетоводна политика относно финансовите инструменти:

6.1.Предприятието признава финансовия актив или финансовия пасив в своя счетоводен баланс единствено когато стане страна в договорните условия на инструмента.

6.2. Финансовите инструменти се оценяват при първоначалното придобиване по цена на придобиване, която включва: справедливата стойност на даденото (при финансов актив) или полученото (при финансов пасив) за него вложение и разходите по извършване на сделка с финансови инструменти, като: хонорари, комисиони и други възнаграждения, изплатени на агенти, брокери, консултанти, дилъри и други, пряко ангажирани със сделката лица; данъци, такси, разрешения и други, изплатени на борси и на регулационни органи; трансферни данъци и мита и други. В първоначалната оценка на финансовите инструменти не се включват получените премии и отбиви, финансирания и разпределения на административни и други общи разходи.

6.3. Всички финансови активи подлежат на проверка за обезценка към края на отчетния период.

Към 31.12.2003 г. в дружеството е извършена обезценка на вземанията отговарящи на критериите утвърдени в счетоводната политика на предприятието. Обезценката е отчетена като финансов разход.
7. Счетоводна политика за стоково - материалните запаси:

7.1. Прилаган метод за отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление

- Среднопретеглена стойност, при който средно претеглената стойност за всяка единица стоково-материален запас се определя от сбора на среднопретеглената стойност на наличните сходни стоково-материални запаси в началото на периода и стойността на сходните, закупени или произведени през периода стоково-материални запаси, който сбор се разделя на количеството на сходните стоково-материални запаси - носители на тези стойности. Средната стойност се изчислява след всяко постъпление.

8.Към 31.12.2003 г. в дружеството има следните парични средства:


 • парични средства в безсрочни депозити – 135 х.лв.;

 • парични средства в брой – 239 х.лв.


9.Валутните активи и пасиви в “БАРС”ООД са оценени към датата на изготвяне на годишния финансов отчет по заключителен курс.
10. Приходи.

10.1. Приходите в предприятието се признават: • когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода, свързана със сделката;

 • когато сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;

 • когато направените разходи (или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката) са надеждно измерени (или ще бъде възможно да се измерят)

 • -приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи.

10.2.Приходите, свързани със сделки за извършване на услуги, се признават в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставяне на счетоводния баланс, при условие, че резултатът от сделката може да си оцени надеждно. Етапът на завършеност на сделката за извършване на услуги се определя: чрез съотношение на направените до момента разходи към общо изчислените разходи по сделката за извършване на услугата.

10.3. През 2003 г. в дружеството са признати следните приходи: • от строителни услуги – 3773 х.лв.

 • от продажба на материали и ДМА – 97 х.лв.

 • други приходи – 20 х.лв.


11. Счетоводна политика за провизии:

Отчетените разходи за гаранционно поддържане до 2003 г., които са отразявани като приходи за бъдещи периоди са трансформирани в провизии по гаранции.


12. По програмата за краткосрочни доходи, предоставени на персонала в “БАРС” ООД :

Сумата, призната като разход за доходи на персонала през текущия период е в размер на 563 х.лв.

Неизплатените доходи на персонала към датата на изготвяне на годишния счетоводен отчет са в размер на 150 х.лв.

13. Счетоводна политика във връзка с обезценката на активи:

Комисия определена от управителя на дружеството е констатирала липса на условия за обезценка на дълготрайни активи към 31.12.2003 г.


14.При определяне на облагаемата печалба за 2003 г. на “БАРС” ООД е извършено преобразуване по реда на ЗКПО със:

 • намаляеми временни разлики възникнали през годината са на стойност 9 хил.лева ;

 • облагаеми временни разлики възникнали през годината са 4 хил.лв.

 • намаляеми временни разлики – обратно проявление – 4 хил.лв.

Въз основа на горепосоченото в годишния финансов отчет за 2003 г. на “БАРС” ООД са включени:

- отсрочени данъчни активи върху намаляеми временни разлики в размер на 2 хил.лв.


 • отсрочени данъчни пасиви върху облагаеми временни разлики в размер на хиляда лева.15.На 15.03.2004 г. годишният финансов отчет за 2003 година на “БАРС” ООД е официално одобрен за публикуване от съдружниците.
16.За “БАРС” ООД свързани лица (по смисъла на НСС 24 "Оповестяване на свързани лица") са:

 • “Мадара автотранспорт”ЕООД

 • “Сара” ООД

 • “Пътища” АД

През текущия отчетен период са осъществени сделки със свързани лица, както следва:

1. Услуги и закупени материали на стойност 1 807 х.лв.;

2. Оказани строителни услуги – 274 х.лв.

Към 31.12.2003 г. общо неразплатените задължения към свързаните лица са 1 638 х.лв.


17. Капитал.

Регистрираният основен капитал на “БАРС”ООД е разделен на дялове, за които:

Броят на регистрираните дялове е 15600

Броят на платените дялове е 15600

Номиналната стойност на един дял е 0,50 лв.
18. Предприятието е предприемач по договори за строителство:

По договорите, които са изпълнени през 2003 г. са признати приходи през отчетния период в размер на 3773 х.лв.

Начинът, използван за определяне на приходите по всеки договор, признати през отчетния период е чрез отнасянето им към етап на завършване на съответния договор - метод "дял на завършено строителство".

Начинът, използван за определяне на етапа на завършеност на договорите в процес на изпълнение е: съотношението на частта от разходите по всеки договор, направени за извършената до момента работа, към общо предвидените разходи по договора.

Съставител: Милена Пенчева

Ръководител: Данко Добрев


Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница