Отчет на библиотеката при нч "съгласие" гр. Тетевен за 2006 г. Библиотеката при нч "Дата10.04.2018
Размер318.45 Kb.
#65762
ТипОтчет

ОТЧЕТ НА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НЧ “СЪГЛАСИЕ” – ГР. ТЕТЕВЕН

ЗА 2006 г.

Библиотеката при НЧ “Съгласие” може да се похвали с една твърде успешна отминала година. Постигнатите успехи ни радват и ни правят оптимисти, вдъхват ни вяра в собствените сили и възможности. Желанието ни е да превърнем нашата библиотека в библиотека на бъдещето. С професионална култура и отношение към цялата система “Библиотека” работихме така, че да покажем облика на библиотеката като една жизнена институция, годна да служи на новопосветения читател, като “банка на общностната памет”, като депозиториум на опит и събития, които засягат настоящето и бъдещето. Особената симбиоза “библиотека – читалище” ни позволява да представяме идеите си пред значително по-широк кръг от общността и нашия собствен читателски кръг.


Съвременната ситуация поставя пред читалищната библиотека категорични изисквания, изпълнението на които да й позволят да преживее сътресенията на прехода и я предпазват от маргинализиране и гибел. Това означава не само наличието на реалистичен бюджет и разнообразие от документи (печатни, аудио, видео), но главно усвояването на типичните за всяка съвременна библиотека дейности / акценти като:

 • активно, бързо и детайлно предоставяне на информация на потребителя (читателя), при това в максимална степен посветена на актуалната му околна среда;

 • осъществяване на контактна работа с представители на различни общности – учители, етнически групи, на неформални сдружения;

 • приоритетно внимание към програмната работа – например с деца, малцинствени групи, неформални групи и общества (колекционери, хора с хоби, фенклубове и т. н. );

 • използване на различни канали за контакт / комуникация с потребители, публика, медии – плакати, печатни средства, групово и индивидуално общуване и др.

 • създаване на психоклимат свързан с библиотеката, който да я превърне в място с изразена индивидуалност и й печели престиж;

 • поддържане контакт с медиите (преса, радиостанции и телевизии) и системното им захранване с подходяща информация;

 • ангажираност със специални мероприятия и коопериране с други разнообразни дейности, както и с образователни и културни институции (клубове, училища, дружества, музеи );

 • поддържане системни контакти с административни органи и политически среди, изискващи се в лобиране за библиотеката.

БИБЛИОТЕКАТА В ЦИФРИ И АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА ЗА ИЗМИНАЛАТА 2006 Г.
КОМПЛЕКТУВАНЕ

През 2006 г. в библиотеката са постъпили 933 нови документа. Прирастът на библиотечния фонд е задоволителен, набавените библиотечни единици за последните четири години са 2 523 и в края на отчетния период той наброява 82 663 тома. Намаленото финансиране се отразява особено критично върху фонда на библиотеката, поради което се наблюдават съществени пропуски в обезпечаването на читателските търсения, а също и наличието на информационен вакуум.НАРАСТВАНЕ НА ФОНДА
2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Постъпления

65

854

672

933РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА СПОРЕД НАЧИНА НА НАБАВЯНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ
2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Покупка

-

257

50

30

Дар

65

597

622

903

Общо:

65

854

672

933

Даренията на библиотечни документи са на стойност: 4 500,69 лв., а закупените от нас заглавия са на стойност 250,90 лв.

Предполагам сами можете да прецените при така представеното съотношение в каква степен държавното финансиране обезпечава потребностите на ГРАЖДАНИТЕ”.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ПО ВИД

ПО ВИД

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Книги

65

854

670

933

Периодични

-

-

2

-

Графични издания

-

-

-

-

Други

-

-

-

-

Общо

65

854

672

933

През 2006 г. в отдел Краезнание са набавени 19 библиотечни документа.


Абонаментът за 2007 г. е на стойност ……от тях: вестници – 6 бр., списания – 4 бр.


РЕГИСТРАЦИЯ И ОБРАБОТКА НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ
През 2006 г. са регистрирани 993 тома библиотечни документа.ПО ЕЗИК

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Бълг. език

65

848

557

933

Англ. език

-

-

-

-

Руски език

-

6

114

-

Други езици

-

-

1

-

ОБЩО:

65

854

672

933КАТАЛОЗИ И БАЗИ ДАННИ

Освен традиционно добре поддържаните каталози и картотеки, библиотеката изгражда и нова база от данни, чрез която ще се улесни работата с потребителите и ще бъдат автоматизирани библиотечните процеси.

В Инвентарната книга са регистрирани 483 библиотечни единици на стойност 3 328,18 лв., като те са обработени традиционно, а от 05.05.2006 г. за нуждите на библиотеката бе закупен библиотечен софтуер модул “Обработка на книги”. Сумата от 1000 лв., необходима за неговото закупуване получихме от фонд “Тома Васильов”. Набавен бе и принтер за размножаване на каталожни картички.

В системата от 05.05.2006 г. са вписани 352 системни номера, 450 нови инвентарни №, като стойността на книгите е 1 423,41 лева. От стария фонд са вписани 565 инв. №. Общата стойност на всички регистрирани библиотечни единици е: 4 751,59 лв.ПРОЧИСТВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ

През 2006 г. са отчислени 65 тома библиотечни документа по причина: несъбираеми или загубени от читатели библиотечни документи. Инвентарните номера са зачеркнати от инвентарните книги и служебния Азбучен каталог. Каталозите са прочистени от картичките последен екземпляр.ОТЧИСЛЕНИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

ПО ПРИЧИНИ

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Остарели по съдържание

-

-

-

-

Многоекземплярни

-

-

-

-

Физически изхабени

-

185

-

-

Повредени и невърнати

-

-

205

65

ОБЩО:

-

185

205

65


ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ФОНДА


 • Разрешен бе проблемът с покрива на читалищната сграда, поради който имаше реална опасност в следствие на течовете да пострадат книгите в библиотеката. Ремонтът на покривната конструкция бе извършен от общината.

 • Липсват средства за поддръжка и запазване на библиотечния фонд. Не е преодолян и проблемът с подвързията на периодичните издания (Държавен вестник - крещяща нужда!!!), неразрешен остава и проблемът с подвързията на книгите с меки корици. Необходимо е закупуване на специална за целта техника, за да продължим живота на търсените и многократно използвани или повредени от читатели книги.

 • Повече от 15 години не са изпращани писма до читателите просрочили датата за връщане на заети библиотечни документи. В ход са планирани мерки във връзка проблема читатели-длъжници на библиотеката.

През 2006 г. библиотечните фондове във всички обслужващи отдели са поддържани на относително добро ниво – почистване, нареждане, подлепване на книги, комплектоване на периодичните издания по Режима за съхранение.Полученото от Н. Тихолов дарение около 12 000 тома бе пренесено от жилището му на подходящо място в читалището, където книгите бяха почистени и прегледани за плесени, гъбички и др., за да предпазим от заразяване останалия книжен фонд. Сега дарението се намира в Музикалния отдел на библиотеката и предстоят всички действия предхождащи вписването на литературата в автоматизираната система, като класиране, поставяне на печати, сигнатури и датници. За един работен ден в системата се въвеждат максимум 15 системни номера, при положение, че библиотекаря се занимава само и единствено с това.
БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Важни за подобряване качеството на обслужване на индивидуалните и колективните потребители на библиотечни услуги са: добра библиотечната среда, развитие на интегрирана библиотечно-информационна система и не на последно място повишаване културата на обслужване.
ЧИТАТЕЛИ:

Нови читатели по отдели

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

над 14 год.

Читалня Краезнание Изкуство

559

742

804

593

Заемна

256

243

262

249
1 215

985

1 066

842

до 14 год.

Детски отдел

337

330

310

321
337

330

310

321

ОБЩО:

1 152

1 315

1 376

1 163

Регистрираните посещения за 2006 г. са общо: 10 777, посещаемостта 9,27, а за 2005 г. 7,59, а през 2004 г. 8,91. (посещаемост = бр. посещения/ на бр. на читателите)

Показателите за обслужването на читателите в отделите трябва да се разглеждат на фона на настъпилите изменения в посещаемостта на библиотеката като цяло, на читателския състав, на комплектуването на фондовете и на ориентирането на посетителите (особено младите, които са основната част) към използване на новите технологии.

Възможностите за информация чрез Интернет от домашния компютър е сред основните причини за намаляване на посещаемостта в библиотеките, респективно и в нашата библиотека.


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОСЕЩЕНИЯТА ПО ОТДЕЛИ


Отдел

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Читалня Краезнание Изкуство

3 192

4 372

3 910

4 230

Заемна

1 699

2 488

2 669

2 318

Детски отдел

3 602

4 859

3 869

4 229

ОБЩО:

8 493

11 719

10 448

10 777
Заетите библиотечни документи за 2003 г. са: 15 405 б.д (библиотечни документа). /2004 г. - 21 604 б.д . /2005 г. - 21 672 б.д и за 2006 г. са 17 995. Най-голям ръст е в отдел Читалня. Краезнание. Изкуство. В Детски отдел се наблюдава спад на заетите библиотечни документи. Причината е липсата на финансови средства за закупуване на нови заглавия, а и предпочитанията на читателите до 14 години към други носители на информация, което изисква прилагането на нови форми на работа, по-атрактивни и привлекателни за малките ползватели.
ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ
2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Художествена литература

8 332

10 627

10 421

9 367

Отраслова литература

7 073

10 977

11 251

8 628

ОБЩО:

15 405

21 604

21 672

17 995

Заемна

4 013

4 908

5 446

4 952

Читалня.Краезнание и Изкуство

7 147

11 375

11 320

8 597

Детски отдел

4 245

5 321

4 906

4 446

ОБЩО:

15 405

21 604

21 672

17 995


ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ОТ ЧИТАТЕЛИ НАД 14 ГОДИНИ

По вид

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Худ. л-ра

5 002

6 127

6 522

5 112

Отраслова

7 049

10 903

11 148

8 209

ОБЩО:

12 051

17 030

17 670

13 321


ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ДО 14 ГОДИНИ В ДЕТСКИ ОТДЕЛ

По вид

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ДХ

3 330

4 500

3 899

4 255

ДО

24

74

103

419

ОБЩО:

3 354

4 574

4 002

4 674

ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ПО ОТДЕЛИ

Отдел

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Заемна

4 013

4 908

5 446

4 952

Читалня. Краезнание. Изкуство

7 147

11 375

11 320

8 597


Детски отдел

4 245

5 321

4 906

4 446

ОБЩО:

15 405

21 604

21 672

17 995

Общата читаемост през 2006 г. е 15,47/ при 15.75 през 2005 г./ 16.43 през 2004 г. Читаемостта на читателите под 14 години 2006 г. е 14,56/ за 2005 г. е 12.91 при 13.86 през 2004 г. Читаемостта на читатели над 14 години за 2006 г. е 15,82/ при 16,58 през 2005 г. и 17,29 през 2004 г. (читаемост = бр. раздадени док./ на бр. на читателите)МЕДУБИБЛИОТЕЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

Библиотеката осъществява междубиблиотечен обмен на библиотечни материали и информационни продукти и данни (МЗС). Библиотечното книгозаемане намалява броя на отказите и развива полезни колегиални отношения с други библиотеки. Ползотворни отношения съществуват между нас и Университетска библиотека “Св. Климент Охридски” – София, отдел Краезнание при Библиотека “проф. БЕНЮ ЦОНЕВ” – Ловеч, Регионална народна библиотека “П. Р. Славейков” – В. Търново, а също и библиотеките в гр. Ябланица, гр. Свищов и гр. Благоевград.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Библиотеката е посредник между богатия набор от информационни ресурси и нуждите на единичния или групов потребител при справочната дейност на отделите. Осъществяваната справочна дейност дава отговор на ежедневните търсения на читателите, а също подпомага образованието и самообразованието на гражданите и гостите на община Тетевен (при подготовката на курсови и дипломни работи, текущи семинари, открити уроци и др.)


СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

По вид

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Устни справки

577

728

786

726

Писмени справки

-

-

-

-

Библиотечно уточняване

-

-

-

-

Тематични справки

577

728

786

726

Фактографски справки

-

-

-

Около

200-300 спр. в т.ч. и по тел:Библиотечни консултации

-

-

-
ОБЩО:

577

728

786

СПРАВОЧНА ДЕЙНОСТ:
- текущо поддържане на картотеките и обновяване на рубриките;

- текущо аналитично разкриване на статии от националния, областния и местния печат отнасящи се до Тетевен и общината;

- прочистване на остарели по съдържание тематични картотеки и справки за периода 1975-1990 г.;

- обработка на дребни и служебни издания.

- набор на текстове: надписи, списъци, справки и др.

- сканиране и ксерокс­-услуги – служебно и за потребители и др. За 2006 г. от тези услуги библиотеката отчита сума от 188,30 лв.

- проследяване на информация в Интернет с оглед възможности за участие на библиотеката в проекти.

- проследяване на информация за новости в областта на библиотечно-библиографската и информационна дейност.


КРАЕВЕДСКА ДЕЙНОСТ


 • да се продължи традицията за издирване, събиране и обработване на всичко значимо отнасящо се до Тетевенския край;

 • да се прочисти Краеведската картотека от незначителни описания;

 • да се закупят достатъчно каталожни картички, необходими за аналитичното описание на краеведската литература;Нашата тревога за състоянието на ценни краеведски библиотечни издания и желанието да спасим от стареене и да запазим за поколенията особено важните за нашата общност в.”Тетевенски вести” и “Тетевенски говор” на Кр. Стойчев даде резултат.
Подготвихме и изпратихме писмо до БАН (акад. Юхновски), за да сме наясно с авторските права на книгата “Тетевенски говор”. Очакваме неговата подкрепа и съвети за възможността да се преиздаде книгата или цялата поредица сборници за народни умотворения. Библиотеката има готовност да привлече и колегите от читалищата в цялата страна към идеята за издаването на всичките томове. Надяваме се на една успешна кампания, тъй като имаме подкрепата на Министерството на културата в лицето зам. мин. Н. Захариева, директора на дирекция “Регионални културни дейности” в Мин. на културата г-н В. Велев, а също и уверението на местната власт за пълно съдействие.
В тази връзка установихме контакт и с издателство “Летера” – Пловдив, като изпратихме на г-жа Надя Фурнаджиева параметрите на книгата “Тетевенски говор” и описание за нейното съдържание и значимост, а също и подадохме достатъчно информация за в-к “Тетевенски вести” и развихме нашето виждане и вариантите за неговото съхраняване -> фототипно издание на вестника или електронен вариант, и сме в очакване на компетентно мнение, идеи, като сме уверени, че ще намерим най-доброто решение.

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА
Една дата, която ще остане повратна в историята на нашата Библиотека е 05.05.2006 г. когато за нуждите на библиотеката бе закупен библиотечен софтуер модул “Обработка на книги”. Сумата от 1000 лв., необходима за неговото закупуване получихме от фонд “Тома Васильов”. Набавен бе и специален мастилено струен принтер за размножаване на каталожни картички. Договор сключихме с “РС-ТМ”-ООД, като избрахме техния библиотечен софтуер. Програмният продукт “Автоматизирана библиотека” (АБ) работи в повече от 100 библиотеки в страната и е съобразен с всички стандарти за описание на библиотечни единици.

Автоматизацията на библиотечните процеси и обслужването на читателите с помощта на новите информационни технологии е важна и отговорна задача за всяка библиотека. Слабостите на традиционната система могат и трябва да бъдат отстранени с избора на програмен продукт. Някои от недостатъците на действащата система могат да бъдат преодолени и в процеса на внедряването му.

Извършваните библиотечни дейности в дадена библиотека са определящи при избора на програмния продукт, модулите, които той трябва да включва и последователността на тяхното въвеждане в действие. Следващи модули за въвеждане в нашата система ще бъдат «Обработка на периодика» и «Аналитична обработка. Статии»

Необходимата компютърна грамотност и библиотечно-библиографски познания на библиотекарите са основата за работа с една вече действаща автоматизирана библиотечна система. Тя трябва да се развива както по отношение на предлаганите информационни услуги (като количество и качество), така и да прилага новите информационни технологии, които непрекъснато се развиват. Внедряването на една автоматизирана система е труден процес. Той изисква много търпение и голямо натоварване на специалистите (те изпълняват обикновено успоредно както новите автоматизирани процеси, така и традиционните).


ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА БИБЛИОТЕКАРИТЕ
През тази година Библиотеката активно участва в обучителни програми, семинари, форуми и др.

 1. Участие в Регионален форум (Тетевен-Ябланица) за подготовка на инициативи, целящи устойчиво развитие на селски райони – създаване на местна стратегия за развитие и учредяване на местна инициативна група (МИГ) – по смисъла на подхода ЛИДЕР на ЕС и съгласно критериите и изискванията в рамките на националния план за развитие на селските райони за 2007-2013 г.

 2. На 24.10.2006 г. по покана на община Тетевен и НЧ “Съгласие”, в лицето на библиотеката през десетдневката на културата и в навечерието на 1 ноември, Денят на народните будители и празника на града ни гостуваха зам.-министър на културата Н. Захариева и директора на дирекция “Регионални културни дейности” Венцислав Велев. Особено полезна бе срещата на читалището с тях и проведените разговори ще са основа за по-нататъшната ни съвместна работа.

 3. 08. и 09.11.2006 библиотеката при НЧ “Съгласие” участва в обучителен семинар по библиотечно дело на читалищните работници в гр. Ловеч организиран от РЕКИЦ (Регионален експертно-консултантски и информационен център) “Читалища” – гр. Ловеч

 4. По покана на Мин. на културата на 04. и 05.12.2006 г. библиотеката участва във В. Търново в Националната кръгла маса “Библиотека. Читалище. Училище”организирана от Мин. на културата, Мин. на образованието и науката, Синдиката на бълг. учители при КНСБ, Община В. Търново и Регионална библиотека “П. Р. Славейков”.

 5. Библиотеката присъства на 07.12.2006 г. в организираната от общината среща-разговор с гостуващия от Португалия Жаул Калдейра и съпровождащия го от българска страна Недялко Недялков във връзка с европейската рамка за България, Натура 2000 и специалния план за горите, който се дискутира в евро-парламента. На срещата бе представен португалски проект за биоалтернативна форма, а именно биомасата като енергиен източник.

 6. Библиотеката имаше и покани за участие в обучение от РС-ТМ ООД, “АБ”(Автоматизирана библиотека) в гр. Варна и в гр. София от СБИР на семинар на библиотеките членуващи в съюза (през тази година станахме пълноправни членове), но не взехме участие в тях поради липса на финансово обезпечаване.


ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Библиотеката при НЧ “Съгласие” се стреми към високо ниво на библиотечните услуги, а също така всички възрастови групи да намират материалите, които отговарят на нуждите им.

Библиотеката възпитава у читателите си култура на четене и отношение към книгата.

Библиотеката не е склад за информация, а вход към информацията.

Качеството на библиотечното обслужване зависи предимно от качеството на библиотечните услуги, от опита и квалификацията на библиотечния персонал, а не от обема и широтата на библиотечните фондове.

Библиотеката се стреми към разнообразни информационни продукти, съобразени с променените изисквания на потребителите.

Библиотеката е отзивчива към колегите си в общината – оказва им при нужда методична помощ и е готова винаги да им съдейства.

Библиотеката подпомага при специални мероприятия всички читалищни звена.

ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ. БИБЛИОТЕЧНО ОБСЛУЖВАНЕПодготовка на информационни продукти. Устна информация

В Библиотеката се извършват голям брой устни библиографски справки (адресни, уточняване на библиографски справки), справки в базата данни на други библиотеки, справки в Интернет, справки по телефона и др.).

Значителен е превесът на ползваната литература по обществени и хуманитарни науки пред останалите отрасли на знанието.

От няколко години се наблюдава нараснал интерес за обслужване с информационни бази от данни.

Постоянният достъп до Интернет, значително подобри качеството и бързината при изпълнението на поръчките.
СПРАВОЧЕН АПАРАТ
За нуждите на информационното обслужване Библиотеката поддържа богат справочен апарат, който през годините се попълва с нови справочници.

ПЕРСОНАЛ
В Библиотеката работят 2 души. Библиотечните специалисти са на постоянни работни места – 1 със средно образование и 45 дневен библиотечен курс и 1 с полувисше образование – специалност “библиотечно дело и библиография.

Всички целенасочени дейности и тенденции в съвременните библиотеки, съчетани с дългогодишния професионален опит на библиотекарите и с непрекъснатото повишаване на квалификацията, правят подготвяните от нас продукти конкурентноспособни на информационния пазар.


КАК НАУЧАВАТ ДРУГИТЕ ЗА НАС
БИБЛИОТЕКАТА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Уебсайтът на библиотеката е с нов дизайн (http://libteteven.hit.bg)! Новата Уеб страница е нашето успешно представяне в Интернет. Потребителите (читателите) започват да идентифицират библиотеката с нейното уеб присъствие. Ние сме убедени, че нашият уеб сайт отразява вижданията ни за по-добро и качествено обслужване: с модерен графичен интерфейс, зарежда се бързо, лесен е за навигация, като същевременно е впечатляващ и ангажиращ. Предлаганата информация е добре структурирана, лесно откриваема, актуална и изчерпателна, а потребителският интерфейс предлага две неща: функционалност и дизайнерско качество. В момента се подготвя и версия на английски език.За поддържане динамичен, модерен, винаги актуален библиотечен уебсайт бе необходимо изграждането на система за управление на съдържанието (CMS – Content Management System). Закупеният през тази година уебхостинг за библиотечния уебсайт (за сумата от 82,00 лв.), обезпечен със съответните сървърни технологии позволи разработването на система за управление на съдържанието, чрез която въвеждането на новото съдържание в различните секции на уебсайта и актуализирането на съществуващото да се извършват своевременно. През 2007 година в бюджета на читалището трябва да се предвидят средства за подновяване на уебхостинг.
ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Библиотеката се финансира от държавния бюджет. Приходите от дейностите на библиотеката се внасят в общата каса на Читалището и не се използват само за библиотечни нужди.
Приходи

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Чл. внос

930,00 лв.

938,00 лв.

970,00 лв.

932,00 лв.

Ксерокс услуги

-

-

406,03 лв.

188,30 лв.

Дарение фонд “Тома Васильов”


1 000,00 лв.

Дарение на книги


4 500,69 лв.

Абонамент дарение


101,00 лв.

ОБЩО:

930,00 лв.

938,00 лв.

1 376,03 лв.
Разходи

6 286,33 лв.

в т.ч. заплати11 123,59 лв.

в т.ч. заплати10 344,17 лв.

в т. ч. заплати


Закупена литература


250,90 лв.

Библ. софтуер (модул книги)


1 120,03 лв.

Уебхостинг


82,00 лв.

Печати (Н. Тихолов) 2 бр.


42,00 лв.

СБИР членски внос


20,00 лв.

Абонамент II полугодие на 2006 г.


201,70 лв.

Абонамент за 2007 г.


107,10 лв.

Командировки


174,00 лв.

Библиотечни материали


197,40 лв.

Консумативи за техниката


138,78 лв.

Телефон

Получени са като дарение 903 библиотечни документа. Изпратени са благодарствени писма до приятелите на Библиотеката – нашите дарители:
Най-голямото дарение, което библиотеката получи през 2006 г. е това от Никола Тихолов, тетевенец, писател-сценарист, който ни дари над 12 000 тома и дарение от около 80 книги от кампанията “Дари книга”, организирана по идея и под патронажа на Президента на Република България г-н Георги Първанов, които предстои да се въведат в автоматизираната система, обработени и предоставени на нашите читатели са даренията от БАН – гр. София, РДСП – гр. Ловеч 10 комплекта (390 т.) от “Златна колекция ХХ век”, СУ-ДПС – гр. Тетевен, проф. Клисурски, Съюза на българските юристи, изд. “Рийдърс Дайджест” ЕООД, изд. “Летера”– гр. Пловдив, Регионална библиотека “П. Р. Славейков” – гр. В. Търново, Библиотека “Наука” – гр. Троян,община Тетевен, дарения получихме и от Мариела Боевска и приятели от Германия, Мария Милева, Христо Спасунин, Нели Банкова, Генко Райков, Галина Любомирова, Райко Райков, Радослав Райков, Минко Цоневски, Стоян Василев, Мильо Павлов, Цветана Дочева, Йоана Краева, Илинка Врабевска, Димитър Куркулас, Валери Васев, Стоян Филипов, Димитър Крачиджов, Константин Костов, Богдан Манчев, Цветан Филипов, Христо Цанев, Елена Ивановска, Тихол Михалов, Маргарита Василева, Стефка Камилова и Нешо Нешев.

КУЛТУРНО - ПРОСВЕТНИ ИЗЯВИ ПРЕЗ 2006 г.

Участие на Библиотеката във всички мероприятия на Читалището включени в културната програма за 2006 г.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ, ИЗЛОЖБИ, ВИТРИНИ, КЪТОВЕ И ДРУГИ НАГЛЕДНИ ФОРМИ

Освен традиционните кътове, витрини и представяне на най-новите библиотечни документи постъпили във фонда на Библиотеката, непрекъсната е работата с книгата и разпространението на библиотечно-библиографски знания (ББЗ). Като по-атрактивни, по-значими могат да бъдат посочени представянията на книгите “Шепот от Балкана” на тетевенеца Генко Райков и “Смет за сливи”. на Надежда Захариева. Ще споменем и изложбата от национална българска шевица при гостуването на представителен колектив по национална шевица “Райна Княгиня”при Ч-ще “Просвета”- гр. Варна, с ръководител Милка Пенчева. За тяхното гостуване, настаняване, нощувка и представяне на над 150 експоната се погрижи също библиотеката.
ТЪРСЕНЕ НА ВЪЗМОЖНИ ПЪТИЩА ЗА РЕШАВАНЕ НА НАБОЛЕЛИ И ВАЖНИ ЗА БИБЛИОТЕКАТА ПРОБЛЕМИ ПРЕЗ 2007 г.
ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА
– да се извърши ремонт на библиотечните помещения;

– да се реши въпросът с изолацията и отоплението на помещенията;

– осветлението на библиотеката и книгохранилищата не отговаря на изискванията

– да се закупи необходимата за почистване техника, тъй като е известно, че прахът е враг №1 на книгите;БИБЛИОТЕЧНИ

– да се предвидят средства в общия бюджет на читалището за закупуване на нова литература, за абонамент на вестници и списания (Абонаментът за 2007 г. направихме благодарение на разбирането от страна на общинското ръководство) и др.


– за автоматизирането на библиотечните процеси да се набави необходимият следващ модул «Обработка на периодика» и «Аналитична обработка. Статии», /внесеният членски внос от библиотеката в касата на Читалището за 2006г. е 932,00 лв., а от ксерокс услугите сумата е 188,30 лв., общо 1 120,30 лв., а тази сума не е достатъчна, необходимо да се търсят и други възможности за набиране на средства;
– да се регламентират цените на компютърните услуги, които ще се предлагат на читателите, има регламент само за ксерокс услугата;
– да се осигури още един компютър, тъй като капацитетът на този в библиотеката позволява той да се използва само като “служебен”, а е необходим втори “работен” за да се вписват в автоматизираната система новопостъпилите библиотечни документи от две работни места;
– да се изработи мебел за компютърната техника отговаряща на ергономичните изисквания за работно място / по възможност дарение /;
– необходима е охранителна система за опазване на техниката;
– да работим съвместно с другите читалища, институции, НПО, училища и др. Работата с местното училище и акцентирането върху локалната проблематика (родоведска и краеведска тематика, съответно библиотеката като съорганизатор на родоведски, краеведски мероприятия ), са сред направленията, които според условията читалищната библиотека може да развива, включвайки и потенциала на читалището като културна институция;
– да се работи екипно;
– да привличаме радетели “за книгата” при подготовка на проекти и други библиотечни начинания /общественици, културни дейци, учители, ученици, библиофили и др.п;
– да се извърши инвентаризация на Детски отдел.

Основна задача на библиотеката е развитието на общинската библиотечно-информационна инфраструктура като елемент на националната библиотечно-информационна мрежа.
ДРУГИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЯВИ:

Традицията на откритите уроци в библиотеката. Екскурзии в библиотеката свързани с библиотечно-библиографско обучение (ББЗ) и др.Кампания “Книгите от дарението на Тома Васильов на светло” (проблеми с осветлението в книгохранилището попречи през 2006 да се осъществи тази идея идеята)
СТЪПКИ:

- помощ от сътрудници на Бюрото по труда (проект)

- осигуряване на помещение, ремонт и обзавеждане

- изваждане от книгохранилището

- почистване от прах, плесени и др. вредители

- преглеждане de visu на книгите

- изготвяне на списъци

- обработка и включване в базата данни на “АБ”

- тематично подреждане на книгите (или по някакъв специален начин)

- книгите от отдел краезнание и картотеката да се преместят в същото помещение

- популяризиране в медиите

- официално откриване на уникалната сбирка


ПОЛИТИКА ОРИЕНТИРАНА КЪМ УСЛУГИТЕ
Ръководните принципи в работата на Библиотеката са неразривно свързани с нейната мисия:

Библиотекарите са си поставили следните ключови цели, които се отнасят до информационното ограмотяване, образование и култура на читателите: 1. Създаване на възможности за персонално творческо развитие;

 2. Подкрепа на индивидуалното и на официалното образование, както и на самообразованието на всички нива;

 3. Стимулиране на въображението и творчеството у децата и младите хора;

 4. Укрепване на съзнанието за културно наследство, оценяване на изкуството, научните постижения и иновации;

 5. Подкрепа и участие в програмите по ограмотяване за всички възрастови групи.

Ако на читалищната библиотека е необходима нова визия за нейното развитие(а това никой не би отрекъл), то преди всичко е необходимо да се прояви разбиране че тя трябва да оцелее сред финансови, технологични и управленски предизвикателства. Пътят към оцеляването преминава през адаптиране към новите и непрекъснато изменящи се условия. Задължително условие за успешна адаптация е усвояването на такава ръководна концепция, която може да се изчерпи с изискванията за актуалност, активност и публичност. За да се осъществи тази ръководна триада на библиотеката, са необходими познания за средата и формулирани ясни цели за работа. Изпълнението на такива програмни изисквания преминава (също задължително) през фазата на изследването и планирането.

Читалищната библиотека притежава уникалност, произтичаща от мястото й като елемент ( и изпълнител на функции) на институцията “читалище”. Положението й като част от читалището й придава възможности и особености, които я обособяват спрямо другите видове библиотеки. Тя се вписва в по-общите и обемни функции на културния институт читалище. Това положение има своите положителни и отрицателни страни. Като част от читалището тя става елемент от важна културна, образователна и рекреационна структура. Същевременно често остава подценявана или изолирана спрямо водещи за даден момент читалищни функции ( като средище на лекционна дейност, на културно-масови прояви, квалификационна работа и т.н.).

"Читалището като комплексен културен институт" отрежда ако не второстепенна, то не и водеща роля на читалищната библиотека. Съществува едно постоянно подържано във времето изместване на библиотечния от други приоритети. Причината за това е свързана преди всичко с различните интереси на обществеността, с липсата на осмисляне на библиотечната функция на читалището, а в най-ново време с отсъствието на концепция за развитието на библиотеките, както и с подценяването на самите читалища както от лидерите на обществено мнение, така и от политическите елити и държавната администрация.Съвременната читалищна библиотека се сблъсква с многобройни трудности. Те могат да бъдат подведени най-общо към две групи – ресурсни и управленски. Към първата спада комплектуването (остарели, неадекватни на търсенето фондове, на ритмичност и системност при комплектуване ) на нови постъпления; неефективен или неизползваем справочен апарат; липса на модерна техника, оскъдно финансиране, недостиг на подготвени кадри. Управленският проблем се свежда до некомпетентно ръководство; отсъствие на концепция за развитието на читалищните библиотеки; непознаване на аудиторията; пренебрегване или невъзможност да се изследва ситуацията, в която се намира библиотеката; неадекватно определяне на приоритетите и целполагане и т.н.
ЗАВЪРШВАЩОТО СТОЛЕТИЕ ДАДЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО НЕПОЗНАТИ ДО СЕГА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОМУНИКАЦИИ, А ВЪЗНИКВАЩОТО ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО, ОСНОВАНО НА ЗНАНИЯТА, РАЗЧИТА НА БЪРЗИНАТА, СКОРОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО ИМ.

БИБЛИОТЕКАТА ИМА ИДЕИ И ПОТЕНЦИАЛ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ, А БЛИОТЕКАРЯТ – КОМПЕТЕНТЕН ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ И БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ.

ПРЕЗ ХХI ВЕК ЧОВЕЧЕСТВОТО ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА ЩЕ СЕ НУЖДАЕ НЕ САМО ОТ ЕЛЕКТРОННА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ЗНАНИЯ, А И ОТ МЪДРОСТТА НА ВЕЧНИТЕ КНИГИ.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница