Отчет на българска национална телевизия за 2013 годинастраница1/5
Дата24.07.2016
Размер0.61 Mb.
#4185
  1   2   3   4   5


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ЗА 2013 ГОДИНА

Българска национална телевизия /БНТ/ е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. В системата на БНТ са включени следните поделения: • Българска национална телевизия София;

 • Регионален телевизионен център Русе;

 • Регионален телевизионен център Варна;

 • Регионален телевизионен център Благоевград;

 • Регионален телевизионен център Пловдив;

 • Творчески дом Пампорово;

 • Почивен дом Китен

Годишният финансов отчет /ГФО/ на БНТ е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия, Единната бюджетна класификация, ДДС № 20/14.12.2004 г. и ДДС № 12/18.12.2013 г. на Министерство на финансите, Дирекция “Държавно съкровище”.

Формата и съдържанието на ГФО са изготвени, съгласно т.15 от Заповед № ЗМФ 60/20.01.2005 г. на министъра на финансите.


През 2013 г. в БНТ са утвърдени нови Правила за организация на инвентаризациите в БНТ и Индивидуален сметкоплан.
При изготвянето на ГФО за 2013 г. са спазени принципите в чл.4, ал.1 от Закона за счетоводството, а именно:

1. текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;

2. действащо предприятие - приема се, че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност - в противен случай при изготвянето на финансовите отчети следва да се приложи ликвидационна или друга подобна счетоводна база;

3. предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат;

4. съпоставимост между приходите и разходите - разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност, да се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите да се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване;

5. предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма;

6. запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период - постигане съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди;

7. независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период.

В БНТ се прилага двустранно счетоводно записване с автоматизирана /компютърна/ обработка на счетоводната информация.

Класификацията на приходите и разходите е съобразно сметкоплана на бюджетните предприятия, индивидуалния сметкоплан на БНТ и единната бюджетна класификация за 2013 година.


Годишният финансов отчет включва:

 • Декларация за идентичност на данните, съгласно т.35.6 от ДДС № 10/18.12.2013 г. на Министерство на финансите;

 • Декларация, съгласно т.25 от ДДС № 12/18.12.2013 г. на Министерство на финансите;

 • Декларация от Генерален директор, съгласно т.52 от ДДС № 10/18.12.2013 г. на Министерство на финансите;

 • Сборен баланс на Българска национална телевизия към 31.12.2013 г. в лева;

 • Сборен баланс на Българска национална телевизия към 31.12.2013 г. в хиляди лева;

 • Информация за структурата на себестойността на дейностите, отчитани по сметки от гр. 65;

 • Справка за провизии на вземания и корективи на пасиви към 31.12.2013 г.;

 • Справка с данни за салдата към 31.12.2012 г. на сметките от групи 10, 11 и нетното салдо на сметките от раздели 6 и 7, преди приключвателните операции за 2012 г.;

 • Сборна оборотна ведомост на Българска национална телевизия за трите отчетни групи „Бюджети”, „Извънбюджетни сметки и фондове” и „Други сметки и дейности” към 31.12.2013 г.;

 • Счетоводна политика на Българска национална телевизия;

 • Обяснителна записка по годишния финансов отчет към 31.12.2013 г.

 • Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2013 г. на Телевизия София, Почивен дом Китен, РТВЦ Русе, Творчески дом Пампорово, РТВЦ Варна, РТВЦ Благоевград, РТВЦ Пловдив /статистическа форма/;

 • Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2013 г. на Телевизия София, РТВЦ Варна, РТВЦ Благоевград, Творчески дом Пампорово, РТВЦ Пловдив, РТВЦ Русе, Почивен дом Китен /статистическа форма/.

 • Декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък на Творчески дом Пампорово и Почивен дом Китен

Сборният баланс в лева и хиляди лева, сборната оборотна ведомост, справката за дейностите по стопански начин, отчитани по сметки от гр.65, справката за провизии и корективи на определени вземания и задължения към 31.12.2013 година и справката с данни за салдата към 31.12.2012 г. на сметките от групи 10, 11, раздели 6 и 7, декларацията за идентичност на данните, съгласно т.35.6 от ДДС № 10/18.12.2013 г. на Министерство на финансите, декларацията, съгласно т.25 от ДДС № 12/18.12.2013 г. на Министерство на финансите, декларацията от Генерален директор, съгласно т.52 от ДДС № 10/18.12.2013 г. на Министерство на финансите, счетоводната политика на Българска национална телевизия и обяснителната записка по годишния финансов отчет към 31.12.2013 г.

са представени на хартиен и електронен носител. Останалите отчети и справки са представени само на хартиен носител.

Сборният баланс в лева и хиляди лева, сборната оборотна ведомост, справката за дейностите по стопански начин, отчитани по сметки от гр.65, справката за провизии и корективи на определени вземания и задължения към 31.12.2013 година и справката с данни за салдата към 31.12.2012 г. на сметките от групи 10, 11, раздели 6 и 7 са изготвени поотделно за трите отчетни групи /стопански области/ - “Бюджети”, “Извънбюджетни сметки и фондове” и “Други сметки и дейности”.

Сборната оборотна ведомост е изготвена на ниво синтетични счетоводни сметки с четири разряден номер в лева /със стотинки/.

С писмо изх.№ В-01-470/21.12.2013 г. на „Финансово-стопанска” дирекция при БНТ София са дадени конкретни указания и насоки на поделенията в системата на БНТ за процедурата и реда за годишното счетоводно приключване за 2013 г.

При съставянето на Годишния финансов отчет /ГФО/ за 2013 г. са спазени следните изисквания: • Осчетоводени са приходите и разходите, отнасящи се за 2013 г.при спазване принципа за текущо начисляване – „приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти, и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят”;

 • Прилагане на принципа на текущо начисляване на приходите и разходите за месец декември чрез използване на корективни сметки от група 496 „Корективи по начислени вземания и задължения от концесии, наеми и други”;

 • Съгласно НСС 19 са начислени разходи за провизии за персонал – неизползваните отпуски за минали години. При начисляването им е взета за база равнището на заплатите за м. декември 2013 г. и припадащите се върху тях вноски за ДОО, допълнително задължително осигуряване и здравно осигуряване за сметка на работодателя, на база размерите и съотношенията, приложими през 2014 г.;

 • Приходите и разходите за стопанска дейност, начислени по съответните приходни и разходни сметки от раздел 6 и 7 са отразени задбалансово по сметки от подгрупа 993 Нетен резултат от стопанска дейност;

 • Съгласно чл.30, ал.1 от Постановление № 1 на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2013 г. средствата за социално-битово и културно обслужване на персонал заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски са планирани по разходен подпараграф 10-91, а са отчетени по съответните разходни подпараграфи и счетоводни сметки в зависимост от естеството и характера на разходите.

 • Начислени са провизии за трудносъбираеми и несъбираеми вземания по предоставени аванси, продажби и други разчети в зависимост от забавянето на плащанията;

 • Счетоводна сметка 4500 „Вътрешни разчети за доставки и прехвърляне на активи, пасиви, приходи и разходи” е приключена със сметка 1001 „Разполагаем капитал по бюджети и бюджетни сметки” към 31.12.2013 г. преди приключвателните операции. На консолидирано ниво салдото по сметка 4500 в системата на БНТ е равно на нула;

 • Крайното кредитно салдо по задбалансова счетоводна сметка 9200 „Поети задължения по договори” отразява размера на непогасените към 31.12.2013 г. ангажименти по сключени договори;

 • За получените и изразходвани средства по договор за дарение/отпускане на грант/ от чужбина, отчетени по съответните разходни подпараграфи през годината са взети счетоводни операции по задбалансова счетоводна сметка 9202 „Неусвоени суми от получени дарения, помощи и други безвъзмездно отпуснати средства от чужбина”.

 • Получените банкови гаранции от кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки или банкови гаранции за изпълнение от определени контрагенти по сключени договори са отчетени като условни вземания по задбалансова сметка 9214 „Получени гаранции и поръчителства”.

 • Осчетоводени са резултатите от извършените инвентаризации на дълготрайните материални и нематериални активи, материалните запаси и собствените активи, невключени в стопанския оборот /задбалансови сметки/;

 • Съгласно Заповеди № 310/17.12.2013 г. и № 311/17.12.2013 г. на „Финансово-стопанска” дирекция при БНТ София е извършена инвентаризация на разчетите /вземания и задължения/ и са изпратени писма до контрагентите /физически и юридически лица/, с които има неуредени разчети. За тези вземания/задължения, които са налични към 31.12.2013 г., но през 2014 г. са получени/платени не са изпратени уведомителни писма;

 • Осчетоводен е извършеният преглед за обезценка на нефинансовите активи, в съответствие с т.36.1 и т.38.4 от ДДС № 20/14.12.2004 г. на Министерство на финансите относно прилагането на националните счетоводни стандарти в бюджетните предприятия, утвърдената счетоводна политика на Българска национална телевизия и изготвените вътрешни заповеди;

 • Извършен е анализ на просрочените вземания и задължения към 31.12.2013 г., които отговарят на салдата по сметките от подгрупи 991 Статистика за просрочени вземания и 992 Статистика на просрочени задължения.

 • През 2013 г. БНТ е сключила договори за доставка на дълготрайни активи /телевизионна техника/ при условията на разсрочено плащане. Съгласно писмо с изх.№ 92-00-237/26.09.2013 г. на Министерство на финансите, тези договори по своята икономическа същност са договори за търговски кредит, при които получател е бюджетно предприятие, срокът на търговския кредит е над 12 месеца и сумата по него е над 10 000 лв. Като правило, регламентирано в т.7.4.7 от ДДС № 20/2004 г. придобитите дълготрайни активи са отчетени като капиталов разход по конкретния подпараграф от § 52-00 или § 53-00 от ЕБК при тяхната доставка в годината на придобиване с цялата стойност, намалена с припадащите се разходи за лихви и в увеличение на друго финансиране. Изплащането на вноските е отразено като разходи за лихви и намаление на друго финансиране. На начислена основа, придобитите дълготрайни активи са заведени по баланса при тяхната доставка срещу кредитиране на съответна сметка за дългосрочно задължение.

 • След обобщаване на отчетите за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2013 г. на ниво първостепенен разпоредител са взети счетоводни записвания по т.58 и т.59 от ДДС № 1/2003 г.

С последващото изложение се дава информация за състоянието и изменението на активите и пасивите по сборния баланс на БНТ за 2013 г.
ОТЧЕТНА ГРУПА “БЮДЖЕТИ”

А К Т И В Н А Б А Л А Н С А

А/ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

І. Дълготрайни материални активи
Физическото състояние на дълготрайните и краткотрайните материални и нематериални активи е потвърдено в инвентаризационните описи от годишните инвентаризации към 31.12.2013 г., проведени в съответствие с изискванията на глава четвърта от Закона за счетоводството.
Анализ на дълготрайните материални активи по сборния баланс на БНТ: 1. Сгради – шифър 0011

/ в лева/

Разпоредители с бюджетни кредити

Налични на 01.01.2013г.

Придобити през годината

Изписани през годината

Налични на 31.12.2013г.

БНТ - ОБЩО

39 098 972.59

- 73 423.74

21 386 239.85

17 639 309.00

Телевизия София

27 531 689.76

-73 423.74

15 203 720.02

12 254 546.00

РТВЦ Варна

948 656.00

0.00

176 566.00

772 090.00

РТВЦ Пловдив

1 573 841.00

0.00

1 013 391.00

560 450.00

РТВЦ Русе

908 227.00

0.00

530 864.00

377 363.00

РТВЦ Благоевград

4 603 558.83

0.00

2 331 068.83

2 272 490.00

ТД Пампорово

3 533 000.00

0.00

2 130 630.00

1 402 370.00

В Телевизия София • увеличената стойност на сградите в размер на /- 73 423.74 лв./ се дължи на:

 • административни сгради / - 163 475.51 лв./: прехвърлена сума по препоръка на Сметна палата при извършен одит в сметка машини и съоръжения на асансьорни уредби /- 171 934.00 лв./ и на хидроизолационна мембрана от сметка други сгради 8 458.49 лв.

 • други сгради 90 051.77 лв.: извършени СМР в Техническа сграда, покрив и отоплителна система 176 208.85 лв., положителна пазарна оценка на Учебен кабинет и офис Видин 8 267.41 лв., прехвърлена сума по препоръка на Сметна палата при извършен одит в сметка машини и съоръжения на асансьорни уредби /-85 966.00 лв./ и на хидроизолационна мембрана от сметка други сгради / - 8 458.49 лв./

 • намалената стойност на сградите в размер на 15 203 720.02 лв. е в резултат на извършена отрицателна преоценка от лицензиран оценител на административни сгради 5 062 261.49 лв., жилищни сгради 34 208.00 лв. и други сгради 10 107 250.53 лв.

В РТВЦ Варна намалената стойност на сградите в размер на 176 566 лв. е в резултат на извършена отрицателна преоценка от лицензиран оценител.

В РТВЦ Пловдив намалената стойност на сградите в размер на 1 013 391.00 лв. е в резултат на извършена отрицателна преоценка от лицензиран оценител.

В РТВЦ Русе намалената стойност на сградите в размер на 530 864 лв. е в резултат на извършена отрицателна преоценка от лицензиран оценител.

В РТВЦ Благоевград намалената стойност на сградата в размер на 2 331 068.83 лв. е в резултат на извършена отрицателна преоценка от лицензиран оценител.

В Творчески дом Пампорово намалената стойност на сградите в размер на 2 130 630.00 лв. е в резултат на извършена отрицателна преоценка от лицензиран оценител.
2. Компютри, транспортни средства, оборудване – шифър 0012

/ в лева/Разпоредители с бюджетни кредити

Налични на 01.01.2013г.

Придобити през годината

Изписани през годината

Налични на 31.12.2013г.

БНТ - ОБЩО

24 136 985.75

3 512 373.37

6 668 516.20

20 980 842.92

Телевизия София

22 239 894.55

3 335 411.18

6 226 468.77

19 348 836.96

РТВЦ Варна

405 548.57

33 838.12

125 902.49

313 484.20

РТВЦ Пловдив

471 851.05

50 822.49

55 090.70

467 582.84

РТВЦ Русе

486 268.70

49 847.34

169 991.69

366 124.35

РТВЦ Благоевград

514 193.38

42 454.24

85 363.05

471 284.57

ТД Пампорово

19 229.50

0.00

5 699.50

13 530.00

Каталог: file -> 2013
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 770 лева, за общ обем от 35 040 часа програма, включваща
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 679 лева, за общ обем от 35 136 часа програма, включваща
2013 -> Отчет за дейността на българската национална телевизия 1 април 2008г. – 30 септември 2008г
2013 -> Българска национална телевизия счетоводна политика
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 978 лева, за общ обем от 26 280 часа програма, включваща
2013 -> Норматив за определяне базисните параметри при съставяне на бюджет на телевизионни филми
2013 -> Приложение №14 второстепенни разпоредители с бюджетни и извънбюджетни кредити и средства за финансовата 2013 Г
2013 -> Приложение №10. 9 Член на оценъчната комисия
2013 -> Програма Бнт 3 Изготвил: Ния Иванова гл експерт в отдел „ОП


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница