Отчет на "българска роза"Дата13.11.2017
Размер77.75 Kb.
ТипОтчет
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

към финансовия отчет

на “БЪЛГАРСКА РОЗА” АД- КАРЛОВО

към 31.03.2009 г.
Приложеният финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните счетоводни стандарти за финансови отчети от 2002 год., приети от Борда по международни счетоводни стандарти, утвърдени с Постановление №21 на Министерски съвет от 04.02.2003 год. Дружеството е задължено текущо да отчита дейността си и да изготвя годишния си и междинните си финансови отчети в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство.

При организиране счетоводното отчитане на стопанските операции, дружеството е спазвало основните принципи, определени в Закона за счетоводството и изискванията, определени в Международните счетоводни стандарти, в Индивидуалния сметкоплан и индивидуалната Счетоводна политика на предприятието. При необходимост от прилагане едновременно на повече от един принцип се дава предимство на принципа предпазливост пред съпоставимост на приходите и разходите, съответно действащо предприятие пред предимство на съдържанието пред формата. За нуждите на управлението, изискванията на Комисията за финансов надзор, изискванията на ЗСч са изготвяни тримесечна Оборотна ведомост, Баланс, Отчет за доходите, Отчет за паричните потоци по прекия метод, Отчет за измененията в собствения капитал, Справки за нетекущите активи, за вземанията, задълженията и провизиите, за ценните книжа, за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия, други За организиране на счетоводната отчетност е изграден Индивидуален сметкоплан. Окончателното приключване на счетоводните сметки се извършва само в края на финансовата година, която съвпада с календарната, съгласно изискванията на глава пета Финансови отчети на ЗС.

Счетоводното отчитане се извършва на програмен продукт АЖУР L 5.
Имоти, машини, съоръжения и оборудване, Нематериални активи.

1. Дълготрайни активи - придобиване, отчитане, амортизация и преоценка.

Дълготрайните материални активи следва да отговарят на критериите за ДМА съгласно МСС 16 и са с цена на придобиване над 500 лева. Цената на придобиване включва всички разходи по придобиването и въвеждането на актива в експлоатация. Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, намалена с начислената амортизация.

Амортизациите на ДМА и НДА са начислявани, кото последователно е прилаган линейният метод. По групи актви са прилагани норми, съответстващи на данъчно признатите норми на амортизация.

Данъчният амортизационен план е съставен съгласно изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Във връзка с постановките, залегнали в МСС 16, дружеството е приело препоръчителния подход за последващо оценяване на ДМА. Съобразявайки се със становището на МФ и ИДЕС, към 31.12.2003 год. дружеството е извършило инвентаризация и преглед на ДМА във връзка с еднократната преоценка. Нематериалните активи на дружеството, съставляващи главно търговски марки, се признават съгласно МСС и при първоначално признаване стойността им не е по-ниска от 500 лв.


Материални запаси.

Материалните запаси при закупуване се оценяват по цена на придобиване, включваща и доставно-складови разходи. Материалните запаси се оценяват при тяхното потребление по метода на средно претеглена цена (себестойност).

Продукцията се оценява текущо по себестойност, която се формира на базата на основни производствени разходи, свързани с обема на производството и се изписва по метода на средно претеглената цена.
Стоките се оценяват по цена на придобиване при покупка и се изписват по метода на средно-претеглена цена.

Към края на отчетния период няма реализирани обезценки на стоково-материални запаси съгласно изискванията на приложимите стандарти.


Провизии, условни задължения и условни активи.

Разходите, които не са непосредствено свързани с финансовия резултат за текущия отчетен период, са отчетени като разходи за бъдещи периоди. Съгласно утвърдената счетоводна политика на дружеството като разходи за бъдещи периоди са разрочените платени/начислени през текущия период разходи, отнасящи се за бъдещ период, в т.ч. за абонаменти и зстраховки.

Краткосрочните разходи за бъдещи периоди се признават за текущи разходи за срок от една година на четири равни части /по тримесечия/.
Отчети за паричните потоци.

Съгласно изискванията на стандарта Отчета за паричния поток се съставя, като се ползва прекия или косвения метод съгласно приложението. Тримесечният финансов отчет към 31.03. 2009 г.е съставен по прекия метод.


Нетна печалба или загуба за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

Счетоводният резултат за отчетния период е формирана от печалби и загуби от обичайната дейност и от финансови операции.

Финансовият резултат за отчетния период е загуба в размер на 93 хил.лв.

Няма фундаментални грешки, които да налагат преизчисляване на информацията за предходни отчетни периоди и представяне на преизчислени отчети.


Данъци върху дохода.

Върху счетоводният финансов резултат към 31.03.2009 г., не са начислени данъци.


Основни показатели


1.ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

 31.03.2007

 31.03.2008

 31.03.2009

1.1 РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ

-0.0571

0.1895

-0.1141

1.2 РЕНТАБИЛНОСТ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

-0.0103

0.0526

-0.0195

1.3 РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛ

-0.0713

0.3954

-0.0730

1.4 КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА АКТИВИТЕ

-0.0091

0.0467

-0.0157

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

 

 

 

2.1 ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ

0.9460

1.2661

0.8976

2.2 ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИХОДИТЕ

1.0571

0.7898

1.1141

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

 

 

 

3.1 ОБЩА ЛИКВИДНОСТ

3.9916

4.2240

2.8752

3.2 БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ

1.4084

1.5216

0.7487

3.3 НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ

0.1126

0.2304

0.1057

3.4 АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ

0.1126

0.2304

0.1057

4. ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

 

 

 

4.1 ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

6.9331

7.5215

3.7512

4.2 ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ

0.1442

0.1330

0.2666

5. ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

 

 

 

5.1 ОБОРОТИ В ДНИ

568.71

428.23

915.24

5.2 БРОЙ НА ОБОРОТИТЕ

0.63

0.84

0.39

5.3 ЗАЕТОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

1.58

1.19

2.54Приходи

Приходите от продажба на продукция и стоки се признават след като са прехвърлени на купувача значителни рискове и изгоди, свързани със собствеността на продукцията и стоките; сумата на прихода и извършените разходи могат да бъдат надеждно изчислени. Това се документира с издаването на фактура, въз основа на която се признава прихода, независимо от момента на паричните постъпления.

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.
Ефекти от промените във валутните курсове.

Сделките в чуждестранна валута се вписват в левове и валута при първоначалното си счетоводно отразяване като към сумата в чуждестранна валута се прилага централния курс на БНБ към датата на сделката.

Паричните средства, вземанията и задълженията в чуждестранна валута се преоценяват съгласно възприетата счетоводна политика ежемесечно по централен курс на БНБ. Паричните средства в чуждестранна валута при текущото им потребление се оценяват по централен курс в деня на операцията. Разликите от валутните курсове, възникващи при разплащането, се отчитат като финансов разход или приход през периода на възникването им.
Оповестяване на свързани лица

Свързани лица съгласно стандарта са тези, при които едното е в състояние да контролира другото или да упражнява върху него значитално влияние при вземането на решения от финансово-стопански характер.

Дружеството е свързано лице със “СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД” АД, притежаващо 49,99% от капитала на дружеството и “Сънрайс 08” ЕООД, притежаващо 22,31%. През отчетния период не са извършвани сделки по цени, отличаващи се от пазарните.
Отчитане на инвестициите.

Към 31.03.2009 год. дружеството не притежава дългосрочни инвестиции.


Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия.

Дружеството не притежава акции и дялове от капитала на друго дружество повече от 50% и не контролира по друг начин друго дружество, поради което не съставя консолидиран счетоводен отчет.Изрълн. директор: ...........................

/Спас Видев /
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница