Отчет на дейността на снцод „алтруист" през 2016 г. И през 2016 г. Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Алтруист"Дата09.01.2018
Размер67.16 Kb.
ТипОтчет
ОТЧЕТ

на ДЕЙНОСТТА на СНЦОД „АЛТРУИСТ” ПРЕЗ 2016 г.
И през 2016 г. Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Алтруист“ продължи да разширява и задълбочава дейността си с цел превенция на насилието и намаляване процента на пенитенциарен рецидив.

Продължаваме да работим по програма, съобразена със стратегията за превенция на престъпността за периода до 2020 г., приета от правителството. Превенцията на престъпността е комплекс от мерки, насочени към установяване, ограничаване и отстраняване на криминогенните и виктимогенните фактори. Тя е комплексна дейност, осъществявана от централната публична власт, областните управители, органите на местното самоуправление и на частния сектор, неправителствените организации, академичните среди и широката общественост.

В края на 2015 г. СНЦО „Алтруист“ беше една от само трите организации, която с проекта си „Овладей страстта, спаси душата си“, спечени финансиране по Наредбата за условията и реда за разходване на средства за финансиране на проекти за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта. Проекта беше с продължителност 12 месеца. Бяха изследвани причините, водещи до престъпления с мотив хазарт, както и предпоставките за появяването и задълбочаването на хазартната зависимост. Изследвани бяха широк кръг от лица – от ученици и студенти до лишени от свобода, изтърпяващи ефективни присъди в Затвора – Варна. Резултатите бяха изключително интересни. Те бяха изнесени на национална конференция. В рамките на проекта беше издадена брошура с материалите от конференцията.

По традиция започнахме работата с лишените от свобода във Варненския затвор, прилагайки програмата „Изграждане и позитивиране на адекватни социални умения

у пълнолетни правонарушители (18-25 г.) с проблемна употреба на наркотици,

изтърпяващи ефективни наказания в затворническо общежитие „Разделна”

към Затвора – Варна”. Програмата се финансира от дирекция „Превенции“ към Община Варна по договор №Д16000315ВН от 25-ти март 2016 г. За частие в програмата бяха подадени 21 молби от лишени от свобода с различни - интелектуално ниво, остатък от присъдата, брой ефективни присъди, «стаж» в употребата на ПАВ, физическо и психическо здраве. Групата се оказа много разнородна. Решихме да я оставим така, за да можем да изследваме по-добре ефикасността и ефективността на програмата по предварително определени 5 инструмента за оценка. Сесиите бяха структурирани така, щото да се овладеят участниците и да се поддържа интересът им. Работи се задълбочено върху мобилизирането на вътрешните ресурси на личността, за търсене на опорни точки, благодарение на които да се преструктурира ценностната система и да се стигне до решение за прекъсване на омагьосания кръг – наркотици-затвор-наркотици.

За първи път през 2016 г. имаше възможност да участваме в конкурс за финансиране на малък проект към дирекция „Социални дейности‘ към Община Варна. Спечелихме финансиране с проект „Прости, помогни, възроди“. Беше сключен договор №Д16000775ВН от 13-ти юни 2016 г. Основната цел на проекта беше да се окаже психо-социална подкрепа на лица, пребивавали в пенитенциарно заведение и да се възроди у тях мотивация за позитивна промяна в техния начин на мислене и поведение. В резултат очакваме да се стигне до предотвратяване на нови правонарушения и намаляване на пенитенциарния рецидив. За постигането на тази цел предоставихме на целевата група пълен пакет иновативни социални услуги. Проектът обхвана общо 28 човека, като в това число и членове на семейства на лишени от свобода, които са посъветвали своите близки да потърсят именно от „АЛТРУИСТ” помощ за преодоляване на различни по характер проблеми.

В хода на проекта:  • Освободени лица от затвора получиха комплексна психо-социална помощ, в това число и за намиране на легално средство за препитание.

  • Оказа им се помощ, за да се справят с институционалната си неориентираност, с липсата на знания за правата, които имат и за механизмите на постигането им.

  • Оказа им се помощ за преодоляване на стреса, предизвикан от връщането към живот в неконтролирана среда.

За целта приложихме интегриран хоризонтален подход и взаимодействие между различните органи, организации и учреждения, натоварени с изпълнението на конкретни ресоциализационни и подкрепящи механизми.

Изборите за местна изпълнителна власт забавиха сключването на договор между СНЦОД „Алтруист“ и Община Варна. Едва на 25-ти ноември 2016 г. беше сключен договор №Д16001574. Липсата на време за качествено изпълнение ограничи обема на планираните дейности. Договорът включваше организацията на един курс за професионална квалификация „Армировка и бетон“, Коледен концерт, една корекционна програма и програмата „Легитимни на свобода“.

Корекционната програма беше - арттерапия за изграждане и позитивиране на адекватни социални умения у лишени от свобода, акцентируеми личности на възраст над 30 години, изтърпяващи ефективни присъди във Варненския затвор. Арттерапията е нестандартен подход за психологическа интервенция и е насочена към правонарушители с образователни и/или психически дефицити. Рязкото понижаване на интелектуалния и образователен капацитет на лишените от свобода налага провеждането именно на подобен тип нестандартен психо-корекционен тренинг.

В резултат от проведената корекционна програма лишените от свобода получиха знания, които ще им помагат в бъдеще по-добре да владеят своето поведение, да вземат по-правилни решения. Те придобиха умения да се вглеждат по-сериозно в мотивировката на поведението си, да виждат и разгадават смисъла на постъпките си.

Можем да отчетем, че постигнахме целите, които си поставихме с апробирането на програмата, а именно:

-стабилизирахме психическото състояние на участниците в групите;

- туширахме негативните психологически последици от изолацията на лишените от свобода;

- повишихме самооценката на участниците в тренингите;

Продължихме да работим по ресоциализацията на лицата, напуснали затвора. Член 171 от ЗИНЗС вменява конкретни задължения на наблюдателните комисии към общинските съвети. В изпълнение на тези изисквания на закона в програмата за 2016 г. беше заложена програмата „Легитимни на свобода“. Програмата имаше за цел да реши един от много сериозните проблеми, които косвено водят до поредно правонарушение – липсата на лични документи. Оказа се, че поради една или друга причина голяма част от лишените от свобода нямат лични карти. Поради тази причина при излизането си от пенитенциарното заведение те не могат да се възползват от възможностите за помощ и подкрепа, които им предлага дирекция „Социално подпомагане“. Докато те си подадат молба за еднократна помощ за нова лична карта, докато тя бъде отпусната, а документът издаден, освободеният от затвора не може да се регистрира в „Бюро по труда“, не може да постъпи на работа, не може да си наеме квартира. И съвсем логично се стига до поредно престъпление.

С нарочни писма към СНЦОД „Алтруист” бяха насочени за осъществяване на съобразени със закононарушенията им корекционни дейности 86 лица. От тях поради липса на време успяхме да обхванем 25, с които са реализирахме ресоциализационни и корекционни дейности. Преиздадохме брошурата, в която се дава информация на правонарушителите какви са техните права, задължения и какви са начините за промяна на асоциалните им нагласи. Осъществени са 100 часа психо-социални интервенции на лица, които са предсрочно условно освободени или са получили присъда „Пробация” с цел да се определят техните нужди от помощ и подкепа.

Направихме тестове за проследяване на промените в нагласите, уменията и навиците на освободените от пенитенциарните заведения лица.

Едно от най-значимите неща, които реализира Наблюдателната комисия през 2016 г. е организирането за лишените от свобода на един курс за придобиване на професионална квалификация. 14 души без никаква професия преминаха през обучение. 9 от тях получиха сертификати за придобита специалност. Липсата на образование респективно на професионална квалификация е една от най-често срещаните причини за извършване на престъпление. Продължаваме да работим усилено по преодоляване на този проблем.

Коледният концерт беше посрещнат с радост. СНЦОД „Алтруист” продължава да преследва целта си чрез привличане за участие на родни звезди и популярни личности да работи за преодоляване на стигматизацията на лишените от свобода.

Постигнахме много, получихме ласкави оценки за работата си, изказани от лишените от свобода във финалните им анкети – напълно анонимни. Референциите от ръководството на затвора също са много добри. Дейността трябва да продължи и, надяваме се, да се разшири и задълбочи още повече през 2017 г.

Съвместната работа на Община Варна, ръководството на Варненския затвор и неправителствената организация СНЦОД „Алтруист“ е пример за това как различни институции и организации могат съвместно да работят за преодоляването на такъв важен и сериозен проблем, какъвто е връщането към просоциален начин на живот на хора, допуснали грешка и оказали се за по-кратък или по-продължителен период от време зад решетките. Не е лесно, но ние продължаване да се борим за всеки човек.

През 2016 г. не бяха направени никакви промени в устава на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Алтруист“.

През 2016 г. не беше направена никаква промяна в обстоятелствата по регистрацията на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Алтруист“.

През 2016 г. не сме получили крупни дарения нито от физически лица, нито от фирми и/или организации.

Финансови параметри на 2016 г.:

По договори:

- с Държавната комисия по хазарта за финансиране на проекта „Овладей страстта, спаси душата си“- дейност за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта – 100 425, 60 лв. – усвоени – 89 258, 89 лв.

- с дирекция „Превенции“ към Община Варна – 5000 лева – усвоени 4885, 60 лв.

- с дирекция „Социални грижи“ към Община Варна – 5000 лева – изразходени – 5354, 20 лв.

- с Община Варна за реализиране плана на Наблюдателната комисия – 20 200 лв. – усвоени 20 200 лв.

Или общо от суми по договори – 130 625. 60 лв. са усвоени – 119 698.69 лв.

Изготвил:……………………………………………….Албена Кръстева Димова

(Председател на УС на СНЦОД „Алтруист“
Каталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница