Отчет на ип "Реал Финанс" ад към 31 декември 2009 г. А. Статут и предмет на дейност ип „Реал Финанс"страница1/5
Дата23.07.2016
Размер0.64 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5

Финансов отчет на ИП “Реал Финанс” АД към 31 декември 2009 г.


А. СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
ИП „Реал Финанс” е акционерно дружество, регистрирано във Варненски окръжен съд по фирмено дело №2265/2000 г. Седалището на дружеството е в Република България – гр. Варна. Адресът на управление е в гр. Варна, ул. ”Цар Симеон I” № 31

Дружеството има офиси в гр. Варна, гр. Бургас, гр. Разград, гр. Плевен и гр. Русе.


Предмет на дейността на ИП „Реал Финанс” АД са инвестиционни услуги и дейности както следва:

 • инвестиционни услуги и дейности на територията на страната, а именно:

 • приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа;

 • изпълнение на нареждания за покупка и продажба на ценни книжа за сметка на клиенти;

 • управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален порфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента;

 • предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа;

 • предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.

 • съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/ предоставените обезпечения;

 • предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката;

 • консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;

 • сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;

 • инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки за ценни книжа;

 • услуги свързани с дейността по предлагане за първоначална продажба на ценнни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.

 • инвестиционни услуги и дейности в чужбина, а именно:

 • приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа;

 • изпълнение на нареждания за покупка и продажба на ценни книжа за сметка на клиенти;

 • управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента.

 • съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/ предоставените обезпечения.

За осъществяване на дейност като инвестиционен посредник на „Реал Финанс” АД е издаден лиценз от Комисията за финансов надзор № РГ-03-0176/17.10.2005 г.


Инвестиционният посредник е член на “Централен Депозитар” АД и “Българска Фондова Борса – София” АД. В качеството си инвестиционен посредник „Реал Финанс”АД е и регистрационен агент към “Централен Депозитар” АД, считано от 28.05.2002 г.
„Реал Финанс” АД е с едностепенна система на управление, като управлението се осъществява от Съвет на директорите. Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Християн Лазаров Пашков и от прокуриста Ивелина Кънчева Кънчева-Шабан.
Списъчният брой на служителите в дружеството към 31.12.2009 г. – 18 лица и към 31.12.2008 г. е 17 лица.
Финансовите отчети не са консолидирани. Одобрени са за издаване от Съвета на директорите на 10.03.2010 г.

Б. ЗНАЧИМИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ
(а) Изразяване на съответствие

Финансовите отчети са изготвени, във всички съществени аспекти, в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), вкл. Международните счетоводни стандарти (МСС), одобрени от Съвета за Международни счетоводни стандарти.(б) База за изготвяне, отчетна валута и валута на финансовите отчети

При оповестяване на възприетата от ръководството на ИП „Реал Финанс” АД счетоводна политика за определен отчетен период се оценява нуждата на потенциалните потребители от информацията във финансовия отчет. Във връзка с това, в този елемент към приложението, определящо значение има необходимостта от информация за потребителите, а не регламентът на счетоводните стандарти като елемент на националното счетоводно законодателство, без разбира се това да води до игнориране на посочената за задължително оповестяване счетоводна информация съгласно МСС. Най–значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на настоящите финансови отчети, са представени по – долу.


Организацията на счетоводното отчитане и изготвянето на финансови отчети в Дружеството е съобразено и със специфичните изисквания на нормативните актове, регламентиращи дейността на инвестиционните посредници.

Счетоводството на дружеството се води и финансовите отчети се изготвят и представят в националната валута на Република България - български лева, закръглени до хиляда. Финансовите отчети се изготвят на принципа начисляването при спазване на принципа за действащото предприятие и на принципа на историческата цена, с изключение на някои финансови активи, които се отчитат по справедлива стойност.


Изготвянето на годишния финансов отчет в съответствие с приложимите счетоводни стандарти изисква ръководството да прави счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки, които оказват влияние при определяне стойността на активите и пасивите, приходите и разходите към датата на изготвяне на годишния финансов отчет. Въпреки че тези преценки са базирани на най-пълното познаване на наличната информация за текущите събития и действия от страна на ръководството, реалните резултати могат да бъдат различни от направените оценки и допускания.
Разходите и приходите на дружеството се начисляват ежедневно, съгласно принципа за текущо начисляване, и във връзка с необходимостта на дружеството от ежедневно следене на капиталова адекватност и ликвидност.
Отчетът за паричния поток е изготвен на база на прекия метод.

(в) Сравнителни данни

Сравнителната информация се рекласифицира с цел да се осигури сравнимост спрямо текущия период, като характерът, размерът и причините за рекласифицирането се оповестяват. Когато е практически невъзможно да се рекласифицират сравнителните данни, Дружеството оповестява причината за това и каква е същността на промените, които биха били направени, ако сумите бяха рекласифицирани.(г) Сделки в чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се вписват в лева при първоначалното им счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс на Българска Народна Банка (БНБ) към датата на сделката. Паричните позиции в чуждестранна валута се преоценяват ежедневно при наличие на движение по валутните сметки по централния курс на БНБ за текущия работен ден. От 1 януари 1999 г. българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1 евро. БНБ определя обменния курс на лева към другите валути като прилага курса на евро към съответната валута, котиран на международните пазари.


Печалбите и загубите в резултат на курсови разлики от преоценка и операции с чуждестранна валута се отчитат в отчета за всеобхватния доход за периода на тяхното възникване.

(д) Имоти, машини и съоръжения

* Собствени активи

Имоти, машини и съоръжения се класифицират като нетекущи активи, когато се държат от предприятието, за да се използват за производство или доставка на стоки или услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели, очаква се да се използват през повече от един отчетен период, стойността им е надеждно изчислена и предприятието очаква да получи бъдещи икономически изгоди, свързани с тези активи.

Активи, чиято цена на придобиване е еквивалентна или надвишава 500 лв., се капитализират.
Имотите, машините и съоръженията се отчитат по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалена с размера на начислената амортизация и признатата загуба от обезценка, т.е. по модела на цената на придобиване.

Дружеството е избрало да използва преоценката по предишните общоприети счетоводни принципи преди датата на преход по МСФО като намерена стойност на тази дата, т.е. приело е, че оценката на наличните към 01.01.2003 г. нетекущи активи съответства на справедливата им стойност. Съществена част от нетекущите активи са придобити след 01.01.2003 г.


* Последващи разходи

Разходите за ежедневно обслужване на активи не се признават в балансовата им стойност, а се отчитат като текущи разходи в момента на извършването им. Това са предимно разходи за труд и консумативи и може да включват стойността на малки резервни части. Разходи, свързани с експлоатацията на активите се капитализират, когато отговарят на принципите за признаване като имоти, машини и съоръжения, посочени по – горе в предходната точка.


* Амортизация

Амортизацията се включва в Отчета за всеобхватния доход на база линейния метод въз основа на очаквания срок на полезен живот на имотите, машините и съоръженията. Амортизацията на актив започва, когато той е налице за употреба, т.е. когато е на мястото и в състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството. Амортизирането на актива се преустановява на по – ранната от датата, на която активът е класифициран като държан за продажба и датата, на която активът е отписан. Амортизацията не се преустановява, когато активът остане в престой или се извади от активна употреба, освен ако активът е изцяло амортизиран.

Очакваните срокове на полезен живот за притежаваните от Дружеството активи са, както следва:

Компютърна техника

2 г.
Стопански инвентар

6.7 г.


* Амортизация за данъчни цели

За данъчни цели амортизациите на дълготрайните активи се начисляват при прилагане на амортизационни норми в рамките на максималните норми, утвърдени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), както следва:Компютърна техника

50 %
Стопански инвентар

15 %


* Остатъчна стойност

Дружеството е определило нулева остатъчна стойност на активите в употреба.(е) Нематериални активи

* Нематериални активи и последващи разходи

Нематериални активи (разграничими непарични активи) се признават, когато е вероятно предприятието да получи очакваните бъдещи икономически изгоди, които са свързани с тези активи и стойността на актива може да бъде определена надеждно. Това изискване се прилага и към разходите, направени впоследствие за разширяването, замяната на част от актива или поддръжката му. Вътрешно създадените търговски марки, наименования и клиентски бази не се признават и отчитат като нематериални активи. Разходите по тези вътрешно създадени търговски марки, наименования и други подобни не могат да бъдат разграничени от стойността на бизнеса като цяло.


Активи, чиято цена на придобиване е еквивалентна или надвишава 500 лв., се капитализират.
Нематериалните активи, придобити от дружеството, се отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загуби от обезценка.
* Амортизация

Амортизацията се начислява в Отчета за всеобхватния доход на база линейния метод въз основа на очаквания срок на полезен живот на нематериалните активи. Амортизацията на актив започва, когато той е налице за употреба, т.е. когато е на мястото и в състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството. Амортизирането на актива се преустановява на по – ранната от датата, на която активът е класифициран като държан за продажба и датата, на която активът е отписан. Амортизацията не се преустановява, когато активът остане в престой или се извади от активна употреба, освен ако активът е изцяло амортизиран.

Очакваните срокове на полезен живот за притежаваните от Дружеството активи са, както следва:

Програмни продукти

до 5 г.


* Амортизация за данъчни цели

За данъчни цели амортизациите на дълготрайните активи се начисляват при прилагане на амортизационни норми в рамките на максималните норми, утвърдени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), както следва:Програмни продукти

50 %(ж) Търговски и други вземания

Търговските и други вземания са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези, деноминирани в чуждестранна валута – по заключителен курс на БНБ към датата на Отчета за финансовото състояние, и са намалени със стойността на загубите от обезценка.(з) Материални запаси

Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Оценката на потреблението им е извършвана по метода първа входяща – първа изходяща. В края на годината ако има налични материални запаси, те се оценяват по по – ниската измежду нетната им реализируема стойност и себестойността им.(и) Пари и парични еквиваленти

Парични средства са парични средства, налични в брой и депозити на виждане и срочни депозити.

Като парични еквиваленти се третират краткосрочни, високоликвидни инвестиции, които са лесно обращаеми в конкретни парични суми и съдържат незначителен риск от промяна в стойността им.

Паричните средства в лева се оценяват по номиналната им стойност. Паричните средства, деноминирани в чуждестранна валута, се оценяват по заключителен курс на БНБ към датата на изготвяне на отчета.(й) Обезценка

Балансовата стойност на активите на Дружеството, с изключение на материалните запаси и отсрочените данъчни активи се преразглежда към всяка дата на изготвяне на Отчета за финансовото състояние, за да се прецени дали не съществуват признаци за обезценка. В случай, че съществуват такива признаци се прави приблизителна оценка на възстановимата стойност на актива. За нематериални активи, които все още не са готови за използване, приблизителната оценка на възстановимата стойност на актива се прави на всяка дата на изготвяне на Отчета за финансовото състояние. Загуба от обезценка се признава в случай, че балансовата стойност на един актив или група активи, генериращи парични постъпления, част от която е той, превишава неговата възстановима стойност. Загуби от обезценка се включват в Отчета за всеобхватния доход.


Дружеството е определило следните критерии за класификация на вземанията, като вземания, подлежащи на обезценка:

- изтекъл срок на погасяване;

- обявяване на длъжника в несъстоятелност и/или ликвидация;

- прекратяване на изпълнително производство без да е удовлетворено вземането.


Възстановимата стойност на другите активи е по–високата от тяхната нетна продажна цена и стойността им в употреба. При оценката на стойността в употреба бъдещите парични потоци се дисконтират до сегашната им стойност, като се прилага дисконтиращ процент, отразяващ текущите оценки на пазара, цената на парите във времето и специфичния за актива риск.
Загуба от обезценка се възстановява в случай, че има промяна в преценката, послужила за определяне на възстановимата стойност.
Загуба от обезценка се възстановява само до размер на балансовата стойност на актива, която не надвишава балансовата стойност, намалена с акумулираната амортизация, в случай, че не е била признавана загубата от обезценка.


(к) Капитал

* Акционерен капитал

Акционерният капитал е представен по неговата историческа цена в деня на регистриране и съответства на актуалната му съдебна регистрация.


* Дивиденти

Дивиденти се признават като задължение в периода, в който са декларирани.


* Доход на акция

Основните доходи на акция се изчисляват, като се раздели печалбата или загубата за периода, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции (числител) на среднопретегления брой на държаните обикновени акции за периода (знаменател).

Среднопретегленият брой на обикновените акции в обръщение за периода е равен на броя на обикновените акции в обръщение в началото на периода, коригиран с броя на обратно изкупените или новоемитираните обикновени акции през периода, умножен по средновремевия фактор. Средновремевият фактор е равен на броя на дните, през които конкретните акции са били в обръщение, съотнесен към общия броя на дните през периода; в много случаи е по-правилно да се приеме разумно обоснована приблизителна среднопретеглена величина.

(л) Доходи на персонала

* Планове за дефинирани вноски

Правителството на Република България носи отговорността за осигуряването на законовия минимален праг на пенсии по планове за дефинирани вноски. Разходите по ангажимента на Дружеството да превежда вноски по плановете за дефинирани вноски се признават в Отчета за всеобхватния доход при тяхното възникване.


* Платен годишен отпуск

Дружеството признава като задължение (краткосрочна провизия) недисконтираната сума на оценените разходи по платен годишен отпуск, очаквани да бъдат заплатени на служителите в замяна на труда им през изминалия отчетен период.


* Други дългосрочни доходи

Дружеството има задължение за изплащане на доходи при напускане на тези свои служители, които се пенсионират в ИП „Реал Финанс” АД, в съответствие с изискванията на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда, а именно: при прекратяване на трудовото правоотношение (независимо от основанието) с работник/служител след придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст дружеството му дължи обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от два месеца (за шест месеца, ако работникът е работил в предприятието през последните 10 години от трудовия си стаж). Към датата на Отчета за финансовото състояние ръководството оценява приблизителния размер на потенциалните разходи, платими при текущо ниво на възнагражденията. Персоналът на ИП “Реал Финанс” АД е на възраст, далечна от възрастта за пенсиониране. Поради голямата несигурност за надеждно изчисление, провизия не се признава. Поради това съображение, както и с оглед несъществеността на приблизителния размер на потенциалните разходи, Дружеството не оповестява размера им.(м) Провизии

Провизия се признава в Отчета за финансовото състояние, когато дружеството има правно или конструктивно задължения в резултат на минало събитие и има вероятност определен изходящ поток, съдържащ икономически ползи, да бъде необходим за покриване на задължението. Провизията се оценя по най – добрата приблизителна оценка на възможните икономически изгоди, които ще изтекат при погасяване на задължението към датата на финансовия отчет.

Размерът на провизиите се разглежда към датата на всеки Отчет за финансовото сэстояние и сумите се преизчисляват, с цел да се отрази текущата стойност на най-добрата оценка. Ако вече не е вероятно да бъде необходим изходящ поток ресурси, съдържащи икономически ползи, за погасяване на задължението, провизията се възстановява.
Към датата на Отчета за финансовото състояние Дружеството не е признало провизии (освен тези, посочени по – горе за компенсируеми отпуски на персонала) поради липса на условия за това.

(н) Търговски и други задължения

Търговски и други задължения се отчитат по тяхната амортизируема стойност. Задълженията, деноминирани в чуждестранна валута, са оценени по заключителен курс на БНБ към датата на Отчета за финансовото състояние.


(о) Приходи

Приходите се признават в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Приходите в чуждестранна валута се отчитат по централен курс на БНБ към датата на начисляването им.


Приходите в предприятието се признават, когато е възможно предприятието да има бъдещи икономически ползи и тези ползи могат да се оценят надеждно.

Приходите, свързани със сделки за извършване на услуги, се признават в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставяне на Отчета за финансовото състояние, при условие, че резултатът от сделката може да се оцени надеждно.

Етапът на завършеност на сделката се определя на база частта, която направените до момента разходи представляват от общия обем на предвидените разходи по сделката като само разходите, които отразяват извършените до момента услуги, се включват в направените до момента разходи и само разходите, които отразяват извършените услуги или тези, които ще бъдат извършени, се включват в общия обем на предвидените разходи по сделката.

Приходът, създаден от използването от други лица на лихвоносни активи на предприятието (т.е. приходът от лихви), възнаграждения за права и дивиденти, се признава по метода на ефективната лихва, когато:

- е вероятно предприятието да има икономически ползи, свързани със сделката; и

- сумата на приходите може надеждно да бъде оценена.(п) Разходи

Оперативните разходи се начисляват в момента на тяхното възникване, при спазване на принципа за съпоставимост с приходите.(р) Данък върху печалбата

Данъкът върху печалбата за годината представлява текущи и отсрочени данъци. Данъкът върху печалбата се признава в Отчета за всеобхватния доход с изключение на този, отнасящ се до статии, които са признати директно в капитала, като в този случай той се представя в капитала.


Текущият данък са очакваните данъчни плащания върху облагаемата печалба за годината, прилагайки данъчните ставки в сила към датата на изготвяне на Отчета за финансовото състояние.
Отсроченият данък се начислява като се прилага балансовия метод и се отнася за временните разлики между балансовата стойност на активите и пасивите за целите на счетоводното им отчитане и балансовата им стойност за данъчни цели. Размерът на отсроченият данък за текущия период се определя като се прилагат данъчните ставки в сила към датата на изготвяне на Отчета за финансовото състояние. Върху него рефлектират и промените в данъчните ставки за отделните отчетни периоди. Размерът на отсрочения данък, начислен за следващи отчетни периоди, е основан на очаквания начин на реализация на активите или уреждане на пасивите, като се прилагат данъчните ставки, които се очаква да бъдат в сила след датата на Отчета за финансовото състояние.
Актив по отсрочени данъци се признава до степента, до която е вероятно да има бъдеща облагаема печалба, срещу която да могат да се използват намаляемите временни разлики. Задълженията по отсрочени данъци се признават по отношение на всички облагаеми временни разлики.
Активи и пасиви по отсрочени данъци се компенсират, когато се отнасят до данъци върху печалбата, дължими на едни и същи данъчни власти и Дружеството възнамерява да уреди текущите данъчни пасиви и активи в нетен размер.

Каталог: uploaded -> GFO
uploaded -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded -> Здравната каса забавя парите за болници, аптеки, пациенти
uploaded -> Автобиография Лична информация
uploaded -> „Здравеопазване
uploaded -> „Здравеопазване
uploaded -> „Здравеопазване
uploaded -> Москов се закани на директори на болници заради борчове и ктб
uploaded -> „Здравеопазване
uploaded -> 9 януари 2014 г. 09. 01. 2014 г., с. 3 94 шефове на болници са работили за дс
GFO -> Отчети на ип "Реал Финанс" ад към 31 декември 2008г и 2007г. А. Статут и предмет на дейност ип „Реал Финанс"


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница