Otчet на кмета на община Момчилград – инж. Сунай Хасан Халил за изпълнението на решенията на Общински съвет – Момчилград, приети през през 2016 гстраница1/7
Дата11.03.2018
Размер1.21 Mb.
#61692
  1   2   3   4   5   6   7
Приложение № 1
OTЧET на кмета на община Момчилград – инж.Сунай Хасан Халил

за изпълнението на решенията на Общински съвет – Момчилград, приети през през 2016 г.
Реш.Съдържание на приетото решение / Изпълнение

Забележка
РЕШЕНИЯ, приети на заседание на ОбС на 29.01. 2016 г.

1

Приемане на дневния ред
2

Дава съгласие за отпускане на еднократна социална помощ в размер на 500. 00 лева на Е. К.Ю., жител на с.Птичар, общ. Момчилград

- х – х -

Еднократната помощ е изплатена на лицето в размер на 500,00 лв

( Мерал Мехмед )
3

1. Определя г-н Ерол Мехмед – зам. кмет на общината, да представлява община Момчилград в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали.

2. Упълномощава г- н Ерол Мехмед – зам. кмет на общината, при невъзможност да участва в заседание на Общото събрание с право писмено да упълномощи друго лице.х – х -

Взето е участие на Общото събрание и на проведените заседания. ( Ерол Мехмед )
4

Приема годишен отчет на МКБППМН за 2015 г. и План-програма за работата на МКБППМН за 2016 г.

- х – х -

Плана е изпълнен. ( Айсер Юмер )
5

1. Приема Отчет на общински план за младежта за 2015 г

2. Приема Общински план за младежта за 2016 г.- х – х -

Дейностите по Плана са реализирани. ( Мюзейда Пашаллъ)
6

1. Приема Календар за спортни и младежки дейности в община Момчилград през 2016 г.

2. Приема План- програма за развитието на детско – юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности.- х – х -

Дейностите по спортния календар са реализирани през годината.

(Мюзейда Пашаллъ)
7

Приема Културен календар на община Момчилград за 2016 година с план- сметка за изразходването на финансовите средства.

- х – х -

Дейностите по културния календар са реализирани през годината. (Мюзейда Пашаллъ)
8

1. Дава съгласие за кандидатстване по проект „Красива България” Мярка 01: „Подобряване на градската среда” с проектно предложение: „Подобряване енергийната ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда на сградата на общинска администрация Момчилград” - гр. Момчилград, ул. „26–ти декември”№12, представляваща триетажна, масивна сграда, със застроена площ 327 кв.м. с Акт № 42 за общинска публична собственост от 23.06.1997 г.

2. Предназначението на сградата няма да се променя за срок от 5 години след приключване на дейностите по проекти.

3. При реализирането на проектните предложения ще бъде осигурен финансов ресурс в размер на минимум 58,14% /петдесет и осем процента и 0,14/ - 138 859 лв. /сто тридесет и осем хиляди и осемстотин петдесет и девет лева/ от общата стойност на проектното предложение като съфинансиране от страна на Община Момчилград.

4. Възлага на кмета на Община Момчилград да подготви необходимите документи за кандидатстване- х – х -

Одобрен и изпълнен проект „Подобряване енергийната ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда на сградата на общинска администрация Момчилград” ( Небахат Юсеин )


9

Упълномощава кмета на общината инж. Сунай Хасан Халил да предостави временна финансова помощ на СНЦ „МИГ - Община Момчилград” в размер на 48 825,75 лв. за финансиране на дейностите по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., съгласно Договор за безвъзмездно финансиране №РД 50-175/07.12.2015 г., сключен между СНЦ „Местна инициативна група – Община Момчилград”, МЗХ и ДФЗ – РА със срок на възстановяване - до един месец след крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта.

- х – х -

На СНЦ „МИГ-община Момчилград“ е преведена по сметката на сдружението в определения срок. ( инж.Севдалин Огнянов )
10

публична общинска собственост в землище Карамфил във връзка с реализацията на обект «Укрепване на републикански път ІІ-59 «Момчилград-Крумовград- Ивайловград» участък от км.18+250 до км. 18+820», както следва:


по ред


З-щена имот

Предназначение на имота


НТП


Кате-

гория


Вид собств.

Обща площ. (дка
Засегн. площ

(дка)


1.

Карамфил

010730

земеделска територия

пасище,

мера


ІХ

Стопанисвано от общината

2,323

0,365

2.

К

рамфил

010731

земеделска територия

пасище, мера

ІХ

С

опанисвано от общината

3,9520,350

2. Срокът на предварителното съгласие е безсрочен.- х – х -

Решението е изпратено на АПИ ( Мария Календжиева )
11

1. Одобрява Подобрен устройствен план - Парцеларен план на временен обходен път за обект „Укрепване па свлачище по път II-59 „Момчилград-Крумовград - Ивайловград" от км. 18+540 до км. 18+820", така като е показано в графичната част на проекта.

2. Общински съвет – Момчилград възлага на кмета на общината да извърши действията по изпълнение на решението.

- х – х -

Одобреният Подобрен устройствен план - Парцеларен план е изпратен в Областно пътно управление гр.Кърджали (инж. Алие Ибрахим)
12

1. Разрешава на Пламен Илиев Мароков изработване на ПУП - ПЗ за поземлен имот №006100 в землище на с. Балабаново с ЕКАТТЕ 02292, м. „Кирезлик”, общ. Момчилград и отреждането му за жилищна зона с ниско етажно застрояване – Жм, с необходимите схеми за елементи на техническата инфраструктура, изградени за тяхна сметка.

2. Одобрява съответното задание за проектиране.

3. Възлага на кмета на общината да извърши действията по изпълнение на решението.

- х – х -

Решението е изпратено на лицето за изработване на ПУП-ПЗ. (инж. Алие Ибрахим)

13

1. Разрешава на Хасан Хасан Йълмаз изработване на ПУП - ПЗ за поземлен имот №037006 в м. „Спа Корусу”, землището на гр. Момчилград с ЕКАТТЕ 48996 и отреждането му за жилищна зона с ниско етажно застрояване – Жм, с необходимите схеми за елементи на техническата инфраструктура, изградени за тяхна сметка.

2. Одобрява съответното задание за проектиране.

3. Възлага на кмета на общината да извърши действията по изпълнение на решението.

- х – х -

Решението е изпратено на лицето за изработване на ПУП-ПЗ. (инж. Алие Ибрахим)

14

1. Допуска изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за обособяване на нова улица – тупик с начална осова точка, намираща се между о.т. 450 и о.т. 661 по улица „Генерал Генев”, която да преминава през УПИІ, УПИ ІІ и УПИ ІІІ, кв. 107 по плана на гр. Момчилград.

2. Възлага на кмета на община Момчилград да проведе необходимата процедура по изработване и одобряване на изменението на ПУП – ПР за тази част от града, при спазване на всички законови разпоредби предвидени в Закона за устройството на територията и нормативната уредба.- х – х -

Възложено , изработено и одобрено е изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за регулация за обособяване на нова улица , съгласно решението на Обсъвет. ( инж. Алие Ибрахим )
15

І. Дава съгласието си за предоставяне на земеделска земя с признато право на собственост на :

1. На наследниците на Сали Мехмедали Хасан бивш жител на с. Прогрес, община Момчилград с признато право на собственост съгласно Решение №8АТ от 07.08.1995г., по преписка с вх.№194ОБ/18.02.2012 г. следният имот:

1.1. Имот №003007 в землище с.Прогрес, община Момчилград, в местността “Ода алтъ”, с проект скица №09267/29.12.2015г., с площ 1.801 дка, с начин на трайно ползване –нива, категория - осма при граници и съседи: имот №000029 дере – община Момчилград, имот №003008 пасище, мера- земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №003005 нива – на наследниците на Мехмед Шабанов Сюлейманов

2. На наследниците на Йовко Емилов Йовчев бивш.жител на с.Гургулица, община Момчилград с призната право на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землище с.Гургулица съгласно Решение №2Х/18.02.1993г., по преписка с вх. №925В/10.01.1992г. следните имоти:

2. 1. Имот №000619 в землище с.Гургулица, община Момчилград, в местността “Самилус”, с проект скица №00443/29.12.2015г., с площ 2.042 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория - шеста при граници и съседи: имот №000704 пасище, мера-земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №000650 полски път -община Момчилград, имот №000609 нива – на Фуат Нуритин Аптула

Образуван от имот №0000602. 2. Имот №000782 в землище с.Гургулица, община Момчилград, в местността “Самилус”, с проект скица №00442/29.12.2015г., с площ 4.300 дка, с начин на трайно ползване – пасище,мера, категория - шеста при граници и съседи: имот №000783 пасище, мера-земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №000641нива – на Фердане Муса Аптулла, имот №000609 нива – на Фуат Нуритин Аптула, имот №000619 нива – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

Образуван от имот №000704ІІ. Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинската служба по земеделие.

Същото може да се обжалва в 14-дневен срок от връчването им пред Административен съд-Кърджали- х – х -

Решението е изпратено до Общинска служба Земеделие –гр.Момчилград. ( Мария Календжиева, Хюсеин Махмуд )
16

Приема отчет за управление и разпореждане с общинско имущество за 2015 г., както и получените и разходвани суми от неговото управление и разпореждане

- х – х -
Решението е изпълнено ( Мария Календжиева, Хюсеин Махмуд )
17

1. Приема списъците на свободните ливади, мери и пасища за индивидуално ползване по имоти съгласно Приложение №1, за които се сключват договори с минимален срок 5 стопански години по цени в размер на средногодишно рентното плащане по землища.

2. Утвърждава Годишен план за паша за индивидуално ползване на мери и пасища– общинска собственост, по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ, съгласно Приложение № 2.

3. Определя Правила за ползването на ливади, мерите и пасищата на територията на община Момчилград, съгласно Приложение №3

- х – х -

Решението е изпълнено. ( Мария Календжиева, Хюсеин Махмуд )

18

І. Приема предложената от общинска администрация Стратегия за управление общинската собственост за периода 2016-2019 година. /Приложение №1/

ІІ. Задължава кмета на общината да оповести програмата по т.І в местните средства за масово осведомяване и на електронната страница на общината.

- х – х -
Стратегията е качена на сайта на общината ( Мария Календжиева))
19

І. Приема предложената от общинска администрация Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2016 година /Приложение №1/ .

ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнението на програмата по т. І от настоящето решение.

ІІІ. Задължава кмета на общината да оповести програмата по т. І в местните средства за масово осведомяване и на електронната страница на общината.

- х – х -

Програмата е качена на сайта на общината (Мария Календжиева)
20

1. Приема Програма за управление и разпореждане със поземлени имоти общинска собственост за 2016 г.

2. Общински съвет - Момчилград упълномощава Кмета на Община Момчилград да предприеме всички действия за реализация на годишната програма..- х – х -

Решението е изпълнено. ( Мария Календжиева, Хюсеин Махмуд )
21

Приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за четвърто тримесечие на 2015 г. по Приложение №1 – за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.

- х – х -

Информацията е предадена в МФ и качено на сайта на общината

( Мерал Мехмед)
22

Приема Плана-предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи за 2016 г. на община Момчилград по Приложение №1

1. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи за 2016 г. е 917 200 лв.

2. Размерът на капиталовите разходи, финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи – 245 000 лв.

3. Размерът на други собствени общински средства за капиталови разходи, в т. ч. от преходен остатък и средства от дейност „Чистота” – 4 238 329 лв.

4. Размерът на средства за капиталови разходи от Европейския съюз – 2 588 лв.

- х – х -

Приетия план за капиталови разходи е предоставен в МФ-гр.София и зареден в системата на ИСО по определените правила.

( Мерал Мехмед )

23

1. Приема бюджета на община Момчилград за 2016 година по пълна бюджетна класификация, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДА в размер на 14 040 656 лева, съгласно Приложение №1, неразделна част от решението, в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 676 741 лева, в т.ч.:

………


1.2.ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 14 040 656 лева, разпределени по функции, дейности, параграфи и численост на персонала съгласно Приложение №1 и Приложение №3, неразделна част от решението, в т. ч.:

……….


2. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала през 2016 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №7.

3. Приема следните лимити за разходи:

………….

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии , както следва, за:…….

5. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел и читалища, както следва:

……………

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 482 814 лв. съгласно Приложение №8, неразделна част от решението.7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза на общината за местните дейности с показатели за 2016 г. и прогнозни показатели за 2017 и 2018 г. /Приложение №10/.

8. Определя максималния размер на дълга, съгласно чл.39 от ЗПФ, както следва:

………

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет съгласно Приложение №9.10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. в размер на 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, като ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. в размер на 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, като ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

12. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

………..


13. Възлага на кмета на общината:

……….….


14. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и/или от набирателната сметка за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми.

14.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2016 година.

14.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

14.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет

15. Упълномощава кмета:

15.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

15.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

16. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.- х – х -

Бюджета е представен в МФ-гр.София и системата на ИСО е заредена с необходимите приложения и обяснителни записки. ( Мерал Мехмед)
24

Допълва Решение №44 от протокол №3 от 18.12.2015г. , като дава предварително съгласие на «Гюнджел-БГ»ЕООД с ЕИК 203453577, представлявано от управителя Ерхан Рамадан Ахмед от гр.Момчилград, ул.»Георги Бенковски» №13, собственик на ПИ №036019 с площ 5,974 дка с начин на трайно ползване –изоставена нива, категория девета в местност «Келлик» по КВС на землище Момчилград , при граници: имот №036032, №000006, №000065 и имот №036015, съгласно нот.акт за покупко-продажба на недвижим имот №164 от 25.03.2015 г., т.І, рег.№812, дело 164, вписан в Службата по вписвания –Момчилград вх.рег.№401 от 25.03.2015 г., акт №10, т.ІІ, дело №288 от 2015 г. за прокарване на:

- Ел трасе до ПИ №036019 по КВС на землище Момчилград, община Момчилград и през ПИ №036033 с НТП-полски на община Момчилград-публична общинска собственост;

- ВиК трасе до ПИ №036019 по КВС на землище Момчилград, община Момчилград и през ПИ №036033 с НТП-полски на община Момчилград-публична общинска във връзка с утвърждаване на площадка за промяна предназначението на гореописаната земеделска земя и осъществяване на инвестиционните намерения в ПИ №036019 по КВС на землище Момчилград.

- х – х -

Решениео е връчено на „Гюнджел-БГ” ЕООД ( Мария Календжиева)


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница