Отчет на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред за 2008 г. През 2008 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред работи в следният съставДата27.09.2018
Размер97.6 Kb.
#83694
ТипОтчет


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ

ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ

И ОБЩЕСТВЕН РЕД

______________________________________


Д О К Л А Д


Относно: Годишен отчет на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред за 2008 г.
През 2008 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред работи в следният състав:

Председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред до 20.02.2008 г. е г-н Николай Свинаров. От 20.02.2008 г. председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е г-н Минчо Спасов.


Състав на Комисията:
Г-жа Татяна Дончева - заместник-председател, ПГ на КБ

Г-н Касим Дал – заместник-председател, ПГ на ДПС

Г-н Борислав Българинов - заместник-председател, ПГ на ОДС

Г-жа Ася Михайлова – ПГ "Движение НАПРЕД"

Г-н Атанас Атанасов – ПГ на ДСБ

Г-жа Атанаска Тенева – ПГ на КБ

Г-н Ахмед Юсеин – ПГ на ДПС

Г-н Бойко Великов – ПГ на КБ

Г-н Владимир Дончев – ПГ на БНД

Г-н Георги Юруков – ПГ на КБ

Г-н Георги Георгиев – независим

Г-н Димитър Абаджиев – независим

Г-н Димитър Дъбов – ПГ на КБ

Г-жа Елиана Масева – ПГ на ДСБ

Г-н Иван Гороломов – ПГ на КБ

Г-н Иван Иванов – ПГ на НДСВ

Г-н Йордан Бакалов – ПГ на ОДС

Г-н Камен Костадинов – ПГ на ДПС

Г-н Младен Червеняков – ПГ на КБ

Г-жа Надка Балева – ПГ на КБ

Г-н Неджми Али – ПГ на ДПС

Г-н Николай Свинаров – ПГ на БНД

Г-жа Сияна Фудулова – ПГ на КБ

Г-н Станимир Илчев – ПГ на НДСВ

Г-н Яни Янев – ПГ на НДСВ
Съставът на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред по Парламентарни групи е както следва:
ПГ на КБ - 9 народни представители;

ПГ на НДСВ – 4 народни представители;

ПГ на ДПС – 4 народни представители;

Независими – 2 народни представители;

ПГ на ОДС – 2 народни представители;

ПГ на БНД – 2 народни представители;

ПГ на ДСБ – 2 народни представители;

ПГ "Движение НАПРЕД" – 1 народен представител.


В рамките на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред бе създадена Подкомисия за наблюдение и контрол на специалните служби с председател, народният представител Татяна Дончева, ПГ на КБ. Подкомисията проведе няколко заседания във връзка с разследването на случая "Младен Михалев". Имаше и активно участие в изработването на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Представители на Комисията участваха активно в разглеждането на материалите, свързани с убийството на Ангел Димитров – Чората.
През 2008 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред се подпомагаше при организирането и провеждането на редовните и извънредни заседания от сътрудници в състав :
Ген. Васил Василев - главен експертен сътрудник;

Г-н Минко Брайков - главен експертен сътрудник до 01.04.2008 г.;

Г-жа Ваня Караганева - старши експертен сътрудник;

Г-жа Веселина Ставрева - старши експертен сътрудник;

Г-н Мартин Маринов – главен специалист
В създадените работни групи по Законопроекти активно участие взеха:
Г-жа Боянка Младенова – началник отдел „Законодателни референти”;

Г-жа Диана Стефанова - съветник в отдел „Законодателни референти”;

проф. д-р Кино Лазаров

1. ДЕЙНОСТ
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред (КВСОР) е създадена с решение на 40 – то Народно събрание на Република България. Приоритети на работа са разглеждане на законопроекти свързани с националната и вътрешна сигурност и законопроекти свързани с налагането и усъвършенстването на вътрешния ред в страната. Комисията за вътрешна сигурност и обществен ред дава становища по документи свързани с членството на Република България в Европейския Съюз. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред съгласно чл.79 ал.2 от Конституцията на Република България и чл.94 ал.2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), упражнява парламентарен контрол върху службите за сигурност и обществен ред в страната. В Комисията за вътрешна сигурност и обществен ред е създадена и Подкомисия за контрол на специалните служби ръководена от г-жа Татяна Дончева. След Решение на Народното събрание правомощията на КВСОР (респективно Подкомисия за контрол върху специалните служби) са прекратени и прехвърлени към Комисията по отбрана и Комисия за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност".

Съгласно чл.21, ал.1 от ПОДНС, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е приела свои вътрешни правила за работа.


1.1. Законодателство
За периода 1 януари 2008 г. до 31 декември 2008 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е провела 27 свои редовни и извънредни заседания включващи разглеждане на над 60 законопроекта.
1.2. Във връзка с провежданият парламентарен контрол, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред проведе 13 заседания, на които бяха изслушвани Главеният прокурор на Република България, министрите на вътрешните работи, главният секретар на Министерството на вътрешните работи, директора на Национална служба "Полиция", директора на НСБОП, директора на СДВР, директора на Главна дирекция "Охрана" при Министерство на правосъдието, началника на Национална следствена служба (НСлС), председателя и зам.-председателите на Държавна агенция "Национална сигурност", председателя на Комисията за защита на класифицираната информация, председателя на Комисията за защита на личните данни, директора на Национална разузнавателна служба, началник служба "Военна информация", директора на Държавна агенция "Митници", председателя на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Бихме желали да отбележим, че въпреки точността, с която съответните служби се справяха с исканията на Комисията за осигуряване на информация, работата на моменти бе затруднявана от някои правителствени институции и звена, които не информираха Комисията за редица свързани с дейността й обстоятелства. Без да посочи законово основание Министерството на вътрешните работи не изпрати в Комисията разработка „Лиани” и данни за проверявани телефони на народни представители.
1.3. Предложения за реформа на дейността на Комисията
Във връзка с опазване на класифицирана информация бяха разработени и утвърдени допълнителни правила за работа в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. С прилагане на новите правила бе инсталирана специална шумоизолираща каса в заседателната зала на Комисията, с което работата по опазване на класифицираната информация се подобри. Направени бяха предложения за формиране на представителни групи от народни представители от Комисията, които да имат пряк достъп до оперативни материали в службите за сигурност и обществен ред. Направено бе предложение за сериозно ограничаване на достъпа на други лица, включително и депутати до заседание на Комисията, в които се обсъждат активни оперативни материали, получени от службите.
1.4. Материали изпратени от граждани
През отчетната година в Комисията постъпиха 180 жалби, сигнали на граждани. Експертният състав на Комисията своевременно обработваше постъпилите материали и ги изпращаше за проверка основно на следните институции:

Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Главна прокуратура, Върховен касационен съд, Висшия съдебен съвет, Инспекторат към Висшия съдебен съвет. Комисията следеше за стриктното изпълнение на сроковете за отговор на институциите като забавилите срока им се изпращаха напомнителни писма. Въпреки настоятелността на Комисията някои институции не отговаряха своевременно на изпратените и жалби за проверка. Някои от жалбите не бяха от компетентност на Комисията, но въпреки това бяха насочвани към институциите имащи отношение към представените проблеми. Все още съществуват институции, от които се чакат отговори по жалби като Министрество на вътрешните работи и органите на Прокуратурата, Инспектората на Висшия съдебен съвет и други. Същите ще бъдат сезирани писмено да изпратят необходимите отговори, а така също и да бъдат уведомени и жалбоподателите.2. НАБЛЮДАВАНИ ИНСТИТУЦИИ
Министерството на вътрешните работи (МВР);

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)- до 31.12.2008 г.;

Държавна комисия по сигурността на информацията (ДКСИ);

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД);

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КДРДОПБГДСРСБНА);

Национална служба за охрана (НСО)- до преминаването към Комисията по отбрана;

Национална разузнавателна служба (НРС)- до преминаването към Комисията по отбрана.
2.1. Наблюдавани институции от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред:
- МВР – КВСОР изпълни исканията за създаване на законова рамка, която разрешава на Министъра да проведе структурна и организационна реформа. Поради несвоевременно предоставяне на поискана информация относно разходи за СРС суми, КВСОР не можа да обсъди и даде становище по бюджета на министерството.

- ДАНС - осигуриха се необходимите средства за ремонт на сградата на ДАНС на бул."Черни връх" № 54, за строителство на админстративна сграда на ул."Черковна" № 90, построяване на тренировъчна база, както и за закупуване на специализирано обурудване и транспортни средства.

- ДКСИ – относно обема на документите съдържащи класифицирана информация и дали основателно се класифицират от ДКСИ са изпратени писма до организационните единици с указания за стриктоното спазване на Закона за защита на класифицираната информация. Указания в тази насока са дадени и на органите, осъществяващи пряк контрол за защита на класифицираната информация (ДАНС), това да залегне като елемент от плановите проверки, извършвани в организационните единици. Също така са изпратени от ДКСИ писма до организационните единици за непрекъсната актуализация на списъците на длъжностите и задачите , изискаващи достъп до класифицирана информация, като чрез тези писма се указват броят на длъжностите и задачите. Дадени са указания до организационните единици искания за сертификати да бъдат подавани само от лица, които реално изпълняват дейности, налагащи достъп до класифицирана информация.

- КЗЛД – ръководството на Комисията за защита на личните данни изрази желание за закупуване и доставка на компютърна и офис техника за оборудване на учебен център и развитие на съществуващата инфраструктура на Комисията, а също така и за доразработване на съществуващата web базирана система за регистрация на админстраторите на лични данни. Беше поставен въпроса за предоставяне на сграда на Комисията, тъй като до този момент те все още са под наем и голяма част от бюджета им отива за наеми.

- КДРДОПБГДСРСБНА – на Комисията бе предоставен за управление имот в Банкя, публична държавна собственост от 15020 кв.м, заедно с три сгради застроена площ 2364.01 кв.м, като е организирана процедура по обществена поръчка за извършване на основен ремонт. В Доклада, който беше предоставен пред КВСОР се отбелязва, че независимо от факта, че Комисията получи необходимия й сграден фонд за прибиране и съхранение архива на ДС и на разузнавателните слубжи на БНА, тя ще продължи взаймодействието си с ведомствата на основание чл.16 от Закона за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия до пълното предаване на цялата документация. Бяха представени и проблеми, които стоят пред Комисията: По голямата част от изпращаните дела не са оформени съгласно Закона, от тях липсват документи, включително и описи на съдържанието на делата. Често заверителните надписи са с дати поставени дни преди предаването на папките в Комисията, липсват печати, пристигат папки, в които документите са в насипно състояние. При съвместната работа с ведомствата по чл.16 възникват проблеми по прилагането на § 7, ал.2. Като правило не се изпраща информация за настъпилите кадрови промени, въпреки изискването на чл.21, ал.2 от Закона, като само НОИ и НСлС редовно изпращат такава информация.

- НРС - Службата е неудовлетворена от недостиг на бюджет за цялостна издръжка на службата, като по-конкретно няма да са в състояние да издържат офицерите за връзка зад граница. Ще бъдат затруднени да изплатят обезщетения на служителите, които подлежат на освобождаване от Службата. Няма да могат да извършат пълноценна ротация на кадрите. Липсва Закон за регламентиране дейността на службата.

- НСО - Службата е без Закон регламентиращ дейността и като специализирана служба. Изцяло извършва охранителна дейност. Липсват средства за закупуване на модерна техника, построяване на полигони за обучение и закупуване на надеждни бронирани автомобили.
2.2. Оценка за работата на Комисията за контролираните институции.
През годината Комисията работи с всички ръководители на специални служби и на служби за обществен ред.

- Министър Румен Петков бе уличен в нерегламентирани контакти с представители на подземния свят и бе отстранен от заеманата длъжност.

- министър Михаил Миков седейства активно по промените в Закона за Министерството на вътрешните работи и започна работа по изпълнението му. По линия на парламентарния котрол не прояви необходимата кооперативност и не изпълни задължителните указания на Комисията.

- Г-н Петко Сертов – председател на ДАНС оказваше необходимото съдействие за работа на Комисията, но не представи поисканата от Комисията приключила оперативна разработка.

- Г-жа Цвета Маркова - председател на ДКСИ стриктно изпълняваше ангажименти, възложени и по оптимизиране работата с класифицирана информация в насока намаляване обема на засекретяване на данни и проверки да не се злоупотребява от ръководители с правомощията им.

- Г-жа Шопова – председател на КЗЛД прояви активност и инициативност за подобряване законовата рамка и администрирането на личните данни.

- Г-н Киров – директор НРС и г-н Д. Димитров – Началник НСО бяха прехвърлени за контрол към комисии които следва да предоставят становища по дейноста им.

- Г-н Евтим Костадинов – КДРДОПБГДСРСБНА прояви активност, принципност и инициатива, което превърна Комисията в ефективно работещ орган.


3. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
3.1 Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред да предложи съгласно чл.150, ал.1 от Конституцията на Република България на Главният прокурор да упражни конституционните си правомощия да сезира Конституционният съд на Република България за тълкуване конкретни задължения на министрите за осигуряване достъп до приключили оперативни разработки на службите.
3.2. Да се предприемат организационни и законодателни инициативи за приемане на Закон за Националната служба за охрана и Закон за Националната разузнавателна служба.
Годишният докладът на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е приет на 19.03.2009 г.

Минчо Спасов

Председател на Комисията по

вътрешна сигурност и обществен ред

____________________________________________________________

София 1169, пл."Княз Александър I"№ 1, ет.3, ст.№ 308,

( 988-59-84, 939-21-09, 939-22-91; fax 988-51-11; E-mail: kvsor@parliament.bgСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница