Отчет на основните параметри на бюджета към 30. 06. 2016 г. ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките ІV. Преглед на изпълнение на програмите Програма 2100. 01. 01страница1/22
Дата13.10.2018
Размер4.89 Mb.
#85604
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРЙСТВОТО

КЪМ 31.12.2016 г.

Съдържание

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпилите промени през отчетния период


ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2016 г.
ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките
ІV. Преглед на изпълнение на програмите
1.Програма 2100.01.01
2. Програма 2100.01.02
3. Програма 2100.02.01
4. Програма 2100.02.02
5. Програма 2100.03.01
6. Програма 2100.03.02
7. Програма 2100.04.01
8. Програма 2100.04.02
9. Програма 2100.05.00


І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Отчетът за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. на МРРБ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година, и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.

Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството, с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:


2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

Дирекциите, които изпълняват дейности в изпълнението на програмата са:

Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”

Главна дирекция „Градско и регионалното развитие“

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“Бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”

Дирекциите, които изпълняват дейности в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Жилищна политика“


2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА

Бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Агенция „Пътна инфраструктура“

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“

Дирекция „Благоустройство и геозащита“Бюджетна програма 2100.02.02 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“

Дирекция „Благоустройство и геозащита“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“


2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“

Дирекция за национален строителен контрол

Дирекция „Технически правила и норми“

Бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“

Агенция по геодезия, картография и кадастър


2100.04.00 ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ, КОИТО НЕ ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА ПОЛИТИКИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МРРБ

Бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Държавна собственост“

Дирекция „Концесии и търговски дружества“

Бюджетна програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

Дирекцията, която участва в изпълнението на програмата е:

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“


Бюджетна програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Инспекторат

Дирекция „Вътрешен одит“

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

Дирекция „Финансово-стопански дейности“

Дирекция „Правна“

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“

Дирекция „Обществени поръчки“

Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“
Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРАМинистър на регионалното развитие и благоустройството

Тел: (02) 9405 517Политически кабинетИнспекторат
Финансови контрольори
Дирекция „Вътрешен одит“
Представители на Република България към Европейските общности в Брюксел


Заместник министър
Тел: (02) 9405 528/529


Главен секретар
Тел: (02) 9405 576


 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“
Тел: (02) 988 17 51


Дирекция „Финансово-стопански дейности”
Тел: (02) 9405 520


Главна дирекция „Градско и регионалното развитие“ Тел: (02) 9405 411

Дирекция „Правна"
Тел: (02) 9405 443


Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно- териториално устройство”
Тел: (02) 9405 506


Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"
Тел: (02) 9405 512


Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Тел: (02) 9405 487


Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

Тел. (02) 9405 479

Дирекция „Концесии и търговски дружества“
Тел.(02) 9405 317


Дирекция „Обществени поръчки“
Тел: (02) 9405 478


Дирекция „Водоснабдяване и канализация“
Тел.(02) 9405 489


Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“
Тел.(02) 9405 355


Дирекция „Държавна собственост”
Тел: (02) 9405 353

Дирекция „Благоустройство и геозащита”
Тел. (02) 9405 514

Дирекция „Технически правила и норми”
Тел. (02) 9405 387

Дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“
Тел: (02) 9405 301


 

Дирекция „Жилищна политика”
Тел.(02) 9405 417


 


АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА

Агенция „Пътна инфраструктура"
Тел.: (02) 9173 248


Дирекция за национален строителен контрол

Тел.:(02) 9159 137

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Тел.:(02) 818 83 83

Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

С Постановление № 388 от 10.12.2014 г. на Министерския съвет, обн. ДВ. бр.102 от 12 декември 2014 г., изм.и допълнен ДВ. бр.35 от 10 май 2016 г. е приет Устройствения правилник на МРРБ (ПМС № 111), съгласно който второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството са Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).

С горепосочения Устройствен правилник на МРРБ, през 2016 г. са направени следните организационни промени:

1. Съкращават се следните щатни бройки:

1.1. В дирекция „Концесии“ — 15 щатни бройки;

1.2. В дирекция „Сигурност“ — 9 щатни бройки;

1.3. В дирекция „Информационни и комуникационни системи“ — 8 щатни бройки;

1.4. В дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ — 11 щатни бройки;

1.5. В дирекция „Благоустройство и геозащита“ — 1 щатна бройка;

2. Закриват се структурните звена: дирекция „Концесии“ - 15 щатни бройки; дирекция „Сигурност“ - 9 щатни бройки; дирекция „Информационни и комуникационни системи“ - 8 щатни бройки; дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ - 11 щатни бройки;

3. Създава се дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ с два отдела и обща щатна численост – 17 бр., от които отдел „Системи за сигурност“ - 7 бр., отдел „Информационно обслужване“ – 9 бр.;

4. Създава се дирекция „Концесии и търговски дружества“ с щатна численост – 11 бр.;

5. Променя се наименованието на главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ на „Градско и регионално развитие“;

6. Променя се наименованието „представител в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел“ на „представител към Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз“;

7. Намалява се щатната численост на дирекция „Благоустройство и геозащита“ от 12 бр. на 11 бр. с една щатна бройка за длъжността „главен експерт“;

8. Увеличава се щатната численост на дирекция „Жилищна политика“ от 18 бр. на 19 бр. с една щатна бройка за длъжността „главен експерт“ в отдел „Стратегии и програми“.
ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2016 г .
 • Отчет на приходите

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2016 год., Постановление № 380 на МС от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Заповед № РД-02-14-27/19.01.2016 г. на министъра на регионалното развитие са утвърдени приходи в размер на 270 907 000 лв.

По Уточнен план към 31.12.2016 г. на МРРБ собствените приходи са в размер на 343 853 123 лв., а са отчетени 366 603 571 лв. или 106,62 % спрямо уточнения план.Изпълнението на приходите към 31.12.2016 г. е както следва:

Приходи и доходи от собственост 2 224 916 лв.

 • Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 797 004 лв.

 • Приходи от наеми на имущество и земя 1 427 709 лв.

 • Приходи от лихви по текущи банкови сметки 203 лв.

 • Държавни такси 361 973 631 лв.

Събраните приходи са от:

 • Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 292 987 823 лв. - по чл. 25 от Тарифата на таксите за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска регистрация и по чл. 26 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с чуждестранна регистрация от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“. Налице е ръст от 35%, формиран почти изцяло от нарастване на приходите от винетни такси.

 • Други такси по тарифата в размер на 48 179 511 лв. реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища;

 • Приходи от други такси по Тарифа за таксите, се събират по чл. 1 - чл. 8 от Тарифата за таксите водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация; по чл. 11 - чл. 17 по Тарифата за таксите се заплащат от водачите на пътни превозни средства с българска регистрация; по чл. 20 - чл. 22 за съгласуване на проекти и за издаване на разрешения за специално ползване на пътя; по чл. 24 по Тарифата за таксите за изготвяне и издаване на удостоверения и други документи.

 • Такси по Тарифа 14 - обслужване на граждани, ведомства и общини с информация за недвижимите имоти от кадастралната карта и кадастралните регистри за извършване на сделки, осигуряване на кадастрална, геодезическа и картографска информация за нуждите на строителството и инвестиционното проектиране, регистрация на правоспособни лица – 16 544 653 лв.;

 • Такси по Тарифа 14, които се събират от ДНСК и постъпват по транзитната сметка на ДНСК - 3 913 206 лв. Изпълнението на параграфа е в размер на 64 % към 31.12.2016 г. Причината за това е, че при изготвянето на бюджетната прогноза на ДНСК за периода 2015-2017 г., за база служи утвърдения бюджет със ЗДБРБ за 2014 г., в който не е отчетено влиянието на изменението на ЗУТ от края на 2012 г., с което част от контролната дейност на ДНСК бе прехвърлена на общините. Показателите за изпълнението на дейността на ДНСК са намелени (в сравнение с 2012 и 2013 г.). В резултат на това, очакваните постъпления от приходи ще намалеят през тригодишния отчетен период.

- приходи от държавни такси по Тарифа 14, събирани от МРРБ-ЦУ – 348 438 лв.

 • Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 1 195 605 лв.

Средствата са формирани от санкции и неустойки по договори за концесия на морски плажове и наеми на морски плажове. Отчетени са наказателни лихви за забавени плащания по Тарифата за таксите, които се събират от Агенция “Пътна инфраструктура за крайпътни обекти и рекламни съоръжения, а също и внесените суми по наказателни постановления, с които от органите на ДНСК са наложени глоби или имуществени санкции на нарушители на ЗУТ.

 • Други приходи 1 974 758 лв.

Отчетените средства са формирани основно от реализирани курсови разлики /-/6 734 лв.; Застрахователни обезщетения за ДМА – 526 690 лв. - получени от застрахователни компании за нанесени вреди на пътни съоръжения; Получени други застрахователни обезщетения – 277 683 лв. за нанесени вреди на еластични предпазни огради; коректив за касови постъпления - /-/ 68 371 лв.; От други неданъчни приходи – 1 245 490 лв. - приходи от продажба на тръжни документи; от крайпътни насаждения; от вторични суровини и дървен материал; приходи по наказателни постановления; приходи по съдебни дела; приходи от такси по ЗДОИ и др.

 • Внесен ДДС и други данъци върху продажбите /-/ 505 350 лв.

 • Внесен ДДС /-/ 466 547 лв.

 • Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия /-/ 38 803 лв.

За отчетния период е внесен данък добавена стойност от начислен данък по фактури за концесионни възнаграждения , за наеми на плажове, наеми на ведомствени обекти и за информационни услуги.

 • Приходи от концесии 435 225 лв.

Приходите от концесии постъпват по бюджета на МРРБ на основание чл. 81, ал.1 от Закона за концесиите. Съгласно чл. 22 а от Закона за устройство на черноморското крайбрежие приходите от концесионна дейност се разпределят като 50 % от сумата на концесионното плащане се превежда по бюджета на общината, на чиято територия се намира съответния плаж и 10 % се превежда по бюджета на областта, на чиято територия се намира плажа.

 • Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната 50 000 лв.

Дарение от „Метро Кеш енд Кери“ Русе на Агенция „Пътна инфраструктура“ по договор за ремонт на път.

 • Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина /-/ 754 214 лв.

 • Възстановени средства от НАТО, авансово разплатени от бюджета на МРРБ в предходни години за полигон „Ново село“ – 2 034 995 лв.

 • Възстановени средства от НАТО, авансово разплатени от бюджета на МРРБ в предходни години за изграждането на моста над река Мараж на пътя за полигон „Ново село“- 210 000 лв.

 • Възстановени средства на Република Гърция във връзка с прекратяване на дейностите по Гръцкия план за икономическо възстановяване на Балканите (HiPERB) /-/ 2 990 209 лв.Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета


ПРИХОДИ

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

Общо приходи:

270 907 000

343 853 123

366 603 571

Данъчни приходи

 0


Неданъчни приходи

270 907 000

343 853 123

366 603 571

Приходи и доходи от собственост

2 284 000

2 284 000

2 224 916

Държавни такси

263 273 300

336 977 300

361 973 631

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 499 700

2 499 700

1 195 605

Приходи от концесии

4 500 000

1 447 129

435 225

Други

-1 650 000

-1 650 000

1 469 408

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

 

2 294 994

-695 214

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница