Отчет на основните параметри на бюджета към 30. 06. 2016 г. ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките ІV. Преглед на изпълнение на програмите Програма 2100. 01. 01


Одитни ангажименти на дирекция „ВЪТРЕШЕН ОДИТ” през 2016 гстраница22/22
Дата30.09.2017
Размер3.31 Mb.
ТипОтчет
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Одитни ангажименти на дирекция „ВЪТРЕШЕН ОДИТ” през 2016 г.

1. Приключили одитни ангажименти:

- „Одит за съответствие на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по сключените договори в Югозападен, Южен централен и Югоизточен район по схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството“

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-344/18.02.2016 г.

- „Одити за съответствие на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по сключените договори в Югозападен, Южен централен и Югоизточен райони“ - схема BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на ГД „ПРР“ в МРРБ“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-611(1)/29.03.2016 г.

- „Одит на дейността на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.”.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-209(2)/12.04.2016 г.

- „Одит за ефективността на дейностите свързани с въвеждането и прилагането на картовите плащания в системата на МРРБ, по реда на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 90-03-117(6)/12.04.2016 г.

- „Одит на дейността на „Агенция по геодезия, картография и кадастър“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 90-03-109(1)/20.04.2016 г.

-„Одит на дейността на дирекция „Жилищна политика“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-644(1)/25.05.2016 г.

-. „Одит на дейността на „Научноизследователски строителен институт-НИСИ“ ЕООД, гр. София“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 70-00-763(2)/02.06.2016 г.

- „Одит на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-1103/20.06.2016 г.

- „Одит за съответствие на проведената процедура за сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ОС 1 на ОПРР 2014-2020“ с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ (с предишно наименование Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”)“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-1258/18.07.2016 г.

- „Одит за съответствие на проведената процедура за издаване на заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“ с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на Главна дирекция „Градско и регионално развитие“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-1297(1)/22.07.2016 г.

- „Одит на дейността на дирекция „Водоснабдяване и канализация”.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-1398/10.08.2016 г.

- „Одит за съответствие на процеса на сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища” с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на ГД „ГРР“ в МРРБ“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-1210/19.09.2016 г.

- „Одит на дейността на дирекция „Обществени поръчки“ в МРРБ“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-1794/17.10.2016 г.

- „Одит за съответствие на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейности по сключените договори в Северозападен район, Северен Централен район и Североизточен район по схема BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини“ с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-1939/11.11.2016 г.

- „Одит на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 70-00-1239(3)/15.11.2016 г.

- „Одит за съответствие на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по сключените договори в Югозападен район, Южен Централен район и Югоизточен район - схема BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини“ с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-1516(2)/14.12.2016 г.

- „Одит на дейността на „Водоснабдяване и канализация в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик“.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 70-00-1393(2)/20.12.2016 г.

- „Одит за съответствие на процеса на изготвяне на бюджетната прогноза и проектобюджета на МРРБ с нормативните изисквания и вътрешни правила на дирекция „ФСД“ и на изпълнението на бюджета на министерството по политики и програми“. Стартираната проверка обхваща два одитни ангажимента, които са планирани в Годишния план за одитните ангажименти на дирекция „Вътрешен одит“ през 2016 г.

Резултатите от одита са отразени в окончателен одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с Докладна записка изх. № 91-М-2049/19.01.2017 г.

2. Одитни ангажименти за консултиране:


  • Одитeн ангажимент за консултиране с обхват: „Проверка за законосъобразност на проведените от Агенция по геодезия, картография и кадастър, процедури по реда на Закона за обществени поръчки, както следва:

  • „Доставка чрез покупка, на нов лек автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ - проведена през 2015 г.;

  • „Доставка чрез покупка, на нов лек автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ - проведена през 2016 г.;

  • „Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ - проведена през 2016 г.“.

Резултатите от одита са отразени в одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с докладна записка изх. № 91-М-975/31.05.2016 г.

- Одитен ангажимент за консултиране с обхват: „Проверка на финансовото състояние на „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД“.

Резултатите от одита са отразени в доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с докладна записка изх. № 91-М-1089/17.06.2016 г.

- Одитeн ангажимент за консултиране с обхват: „Проверка на финансовото състояние на „Научно - изследователски институт по строителни материали“ ЕООД, гр. София“. Резултатите от проверката са отразени в доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с докладна записка изх. № 91-М-1168/04.07.2016 г.

- Одитен ангажимент за консултиране с обхват: „Проверка на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич за периода 01.01.2015 г. до 31.08.2016 г.”.

Резултатите от проверката са отразени в доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с докладна записка изх. № 70-00-1150(1)/21.09.2016 г.

- Одитен ангажимент за консултиране с обхват: „Проверка на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на комбинирани багери товарачи“ и проверка на място на доставеното оборудване във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен“. Резултатите от одита са отразени в одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие с докладна записка изх. № 91-М-1714/04.10.2016 г.

- Неофициален одитен ангажимент за консултиране с обхват: „Проверка функционирането на внедрената Система за управление качеството и информационната сигурност в Министерство на регионалното развитие и благоустройството в съответствие със изискванията на стандарти ISO 9001 и ISO 27001“.3. Други

1. За периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., вътрешни одитори от дирекцията са взели участие в обучения със следните теми:

- „Вътрешен контрол и одитиране на финансовата дейност на държавните институции“ – 4 броя служители.

- „Ефективни методи за превенция и борба с измамите“ – 1 служител;

- „Работна среща на ръководителите на звената по вътрешен одит с представители от Министерство на финансите, Изпълнителна агенция „Одит на средства от Европейския съюз“ (ИА „ОСЕС“) и Сметна палата на Република България.

2. Осъществени са служебни контакти на служителите от дирекция „Вътрешен одит” към МРРБ с ръководствата и длъжностни лица от съответното ведомство и второстепенните му разпоредители с бюджет, експерти от дирекция „Вътрешен контрол” при МФ, одитори от Сметната палата, ИА „ОСЕС“ и други. Целта на тези срещи е свързана с въпроси, касаещи одитната дейност.
  • Инспекторат

През 2016 г. Инспекторатът на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) извърши общо 29 /двадесет и девет/ проверки, от които 8 /осем/ планови от утвърдения годишен план за работа и 21 /двадесет и три/ извънпланови проверки.

От заложените тринадесет проверки в годишния план за дейността през 2016 г. бяха извършени осем, поради възникнали значителен брой извънредни проверки, една от които беше с голяма сложност и висок приоритет. Нейното изпълнение изискваше голям ресурс от време и бяха ангажирани всички служители на Инспектората.

През отчетния период един от инспекторите премина специализирано обучение, организирани от Института за публична администрация (ИПА) на тема: „Ефективни методи за превенция и борба с измамите”.

Съгласно справка от деловодната система на министерството „Акстър офис“, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., към Инспектората са насочени общо 105 документа. В основната си част това са писма с характер на жалби, сигнали и предложения.

Наблюдава се тенденция към значително увеличаване броя на получените сигнали срещу действия и бездействия на служители в АГКК, респективно СГКК.

През изминалата година се отчита нарастване броя на постъпилите сигнали чрез електронната поща на Инспектората.

Относно ефективността на контрола и подобряване работата на проверените структурни звена през първото полугодие на 2016 г., Инспекторатът е направил редица препоръки за подобряване на тяхната дейност, които към момента в по-голямата си част са изпълнени, а други са в процес на изпълнение.

При извършваните ежегодни проверки от Инспектората се наблюдава запазване на положителната тенденция по отношение спазване на сроковете от страна на служителите на МРРБ при подаване на декларации за имотно състояние и получени възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното/трудовото правоотношение.

През 2016 г. са извършени 10 (десет) проверки по постъпили сигнали по реда на АПК, като е установено, че при 4 (четири) от тях изнесените в сигналите твърдения са основателни. По-голямата част от сигналите са свързани с недоволство от действия/бездействия на служители.

По отношение на извършените планови проверки в териториални звена на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра не са установени съществени пропуски и нарушения при осъществяване на тяхната дейност.
  • Информационно обслужване и системи за сигурност

През отчетния период 1.1.2016 – 31.12.2016 г. с промяна на Устройствения правилник на МРРБ дирекция „Информационни и комуникационни системи“ и дирекция „Сигурност“ се обединиха в обща дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС).

Дейността на новата дирекцията е съсредоточена в постигане на следните оперативни цели:

1. Предоставя комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество.

2. Осигуряване на информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана информация с оглед защитата им срещу неправомерен или случаен достъп, използване, правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване, доколкото такива събития или действия могат да нарушат достъпността, автентичността, целостта и конфиденциалността на съхраняваните или предаваните данни, а също така на предоставяните електронни услуги, свързани с тези мрежи и системи.

3. Осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

4. Провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма и отбранително-мобилизационната подготовка /ОМП/.


За изпълнението на тези цели служителите от дирекция ИОСС постигнаха следните резултати:

Цел: Предоставя комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество

През отчетния период е разработена Стратегията за електронно управление в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като експерти от дирекцията участват активно в Постоянната работна група за координация на изпълнението ѝ. Тествани и внедрени са нови канали за обмен на информация между деловодните системи на МРРБ и АГКК. Изградена е Wi-Fi мрежа за с три вида потребители за нуждите на МРРБ. Оптимизирани от гледна точка на управление е комуникационната мрежа в административната сграда на МРРБ.Цел: Осигуряване на информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана информация с оглед защитата им срещу неправомерен или случаен достъп, използване, правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване, доколкото такива събития или действия могат да нарушат достъпността, автентичността, целостта и конфиденциалността на съхраняваните или предаваните данни, а също така на предоставяните електронни услуги, свързани с тези мрежи и системи.

През месец април 2016 г. е Ресертифицирана по ISO 9001: 2008 и ISO 27001:2013. внедрената в МРРБ Система за управление на качеството и информационната сигурност (СУКИС). За да се постигне устойчивост на СУКИС, служители от дирекцията постоянно наблюдават и контролират всички бизнес процеси, процедури и правила за работа като извършват периодични оценки. Ако някой процес или процедура не постига целта, поради която е въведен, служителите предлагат да се предприемат коригиращи действия.Цел: Осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

Дирекция „ИОСС“ в отчетният период администрира и обслужва потребители, сървъри, компютри и периферна техника,

Също така служители на дирекцията извършват настройки и администриране на мобилни устройства (лаптопи GSM апарати, смартфони, таблети) синхронизация с мейл контакти, календар и др. услуги.

Служители на дирекцията следиха за работоспособността и техническата изправност на компютърната техника, извършваха първична диагностика и при необходимост организираха извършването на ремонт от външен доставчик на услуги, в зависимост от това дали техниката е в или извън гаранция.

Доставчик на квалифицирани електронни подписи за нуждите на МРРБ е външен ДУУ, като служителите на дирекцията водиха и поддържаха списък на всички видове издадени удостоверения за електронен подпис, съгласно чл. 13.

Дирекция „ИОСС“ издава, управлява и прекратява удостоверения за електронен подпис за вътрешноведомствени нужди в рамките на вътрешна инфраструктура на публичния ключ на МРРБ, които могат да се използват от всички служители на администрацията за нуждите на възлагането, изпълнението и контрола по изпълнението на задачи

Дирекцията отговаря за провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма и отбранително-мобилизационната подготовка /ОМП/.


  • Финансово-стопански дейности /ФСД/ организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на МРРБ в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на РБ за съответната година, Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове; осъществява счетоводна отчетност по Единната бюджетна класификация и по програми съгласно програмния бюджет; изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости, и годишния финансов отчет на централната администрация на министерството

Дирекция „ФСД“ изготвя тригодишната бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството; изготвя месечно разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми; осигурява чрез МФ корекции на бюджета; изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряване на лимит на МРРБ; изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета; организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи.

Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.


4.9.2 Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

Приложение № 62100.05.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ (в лева)

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

7 309 100

8 619 408

8 617 571

 

Персонал

2 857 200

3 625 943

3 623 500

 

Издръжка

3 881 900

4 681 601

4 695 647

 

Капиталови разходи

570 000

311 864

298 424

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

7 309 100

8 619 408

8 617 571

 

Персонал

2 857 200

3 625 943

3 623 500

 

Издръжка

3 881 900

4 681 601

4 695 647

 

Капиталови разходи

570 000

311 864

298 424

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

0

0

0

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

7 309 100

8 619 408

8 617 571

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

7 309 100

8 619 408

8 617 571

 

Численост на щатния персонал

167

167

142

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница