Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2017 г са отчетени приходи в размер на 4 535 940 лв при утвърдени 17 220 502страница1/18
Дата05.03.2018
Размер3.48 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   181. Увод


Настоящият отчет обхваща изпълнението на провежданите политики и на бюджетните програми, както и степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми на Министерския съвет за първото полугодие на 2017 г. Отчетът е изготвен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 3/04.07.2017 г., в изпълнение разпоредбата на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Посочените в отчета бюджетни програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет, обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи (комплекс „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла“) и следните второстепенни разпоредители с бюджет: • 28 областни администрации;

 • Държавна агенция „Архиви”;

 • Национална комисия за борба с трафика на хора;

 • Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

 • Държавна агенция за българите в чужбина;

 • Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;

 • Национален център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. - считано от 02.06.2017 г. е преобразуван чрез вливане в Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, в изпълнение разпоредбите на ПМС № 100/31.05.2017 г.;

 • Институт по публична администрация;

 • Университетска болница "Лозенец";

 • Почивна база „Орлица” – Пампорово;

 • Почивна база „Слънчев бряг”;

 • Държавна агенция за бежанците при МС.2. Отчет на основните параметри на бюджета


Към 30.06.2017 г. са отчетени приходи в размер на 4 535 940 лв. при утвърдени 17 220 502 лв., което представлява изпълнение от 26,34 %.

От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 4 544 492 лв. и приходите по § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 1 745 957 лв.


§ 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 4 544 492 лв.

§§ 24-04“Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция”2 893 375 лв.

Най-голям дял в изпълнението по подпараграфа се дължи на Болница „Лозенец” в размер на 1 021 267 лв. от изпълнение на договори за медицинско обслужване на фирми, от извършени медицински услуги на Доброволен здравно-осигурителен фонд, медицинско обслужване по ценоразпис, приходи от потребителска такса по ЗЗО, от извършени медицински услуги по договор със ЗД ОЗОК ИНС АД, Застрахователна компания ЗАД "България" АД, "Евроинс здравно осигуряване" АД, Доброволен здравно-осигурителен фонд - "Здравноосигурителен институт" АД и др., както и приходи от продажба на спортно-оздравителни услуги по ценоразпис, продажба на спортни стоки, козметика и печатни издания, както и хранителни стоки и напитки.

От стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла” са отчетени приходи в размер на 521 228 лв. от Винарска изба, хотелски услуги, спортни и туристически услуги.

Института по публична администрация отчита постъпления от обучение за повишаване квалификацията на държавната администрация в размер на 519 906 лв.

ПБ „Слънчев бряг“ отчита приходи във връзка с дейността си (приходи от: продажба на стоки и продукция, услуги включени в ценоразпис, спортни и медицински услуги и приходи от нощувки), в размер на 451 165 лв.

За отчетния период ПБ „Пампорово” е реализирала приход в размер на 198 559 лв., представляващи приходи от нощувки, от спортни и туристически услуги, от продажба на стоки и кухненска продукция, други услуги включени в ценоразпис.

По бюджета на Комплекс „Бояна” са отчетени приходи в размер на 141 968 лв. – от нощувки, химическо чистене, спортен комплекс, храна, напитки, хотелски услуги и др.

ДА „Архиви” отчита приходи от издания, справки, фотокопия и филми, ксерокопия, сканиране на документи, издаване на читателски карти и удостоверения, заснемане на архивни материали и др. в размер на 31 005 лв.

От АМС са отчетени 3 273 лв. приходи от бръснарски и фризьорски услуги.Областните администрации са отчели приходи в общ размер 5 004 лв. от ползване на заседателна зала (2 222 лв.) и от продажба на карти за почивна база (2 782 лв.).

§ 25-00 “Държавни такси” – отчетени са приходи от такси в размер на 202 758 лв. Съществената част по параграфа в размер на 122 288 лв. е отчетена от Областните администрации, представляващи събрани такси съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с ПМС № 26/2011 г. и Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, друга част е отчетена от ДА „Архиви” – 42 710 лв., представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи, и от АМС са отчетени средства в размер на 37 760 лв. от такси по Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

§ 28-00 “Глоби, санкции и наказателни лихви”88 725 лв. от присъдени юрисконсултски възнаграждения по спечелени съдебни дела, от неустойки по договори, от лихви за просрочени наеми. Приходи в размер на 46 432 лв. са отчетени от областните администрации, в АМС са отчетени 25 668 лв., Болница „Лозенец” – 5 740 лв. и от ДАБ – 10 885 лв.

§ 36-00 “Други неданъчни приходи” – 133 586 лв. Най-голям относителен дял е този по §§ 36-19 „Други неданъчни приходи” 120 188 лв. - приходи от предадени на вторични суровини отпадъци, приходи от тръжна документация, приходи представляващи 2% режийни разноски по продажбите на държавни имоти съгласно ЗДС и ППЗДС, приходи от предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ и др. Друга част от приходите в размер на 13 603 лв. са отразени по §§ 36-11“ Получени застрахователни обезщетения за ДМА“. Отчетени са и (-145 лв.) по §§ 36-01 “Реализирани курсови разлики от валутни операции“, както и (- 60 лв.) по §§ 36-18 „Коректив за касови постъпления (-/+)“.

§ 37-00 “Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – (-2 512 515) лв. - отчетени в §§ 37-01 – “Внесен ДДС (-)” - внесен дължим ДДС в размер на (-2 056 297) лв., в §§ 37-02 – “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” е отчетен данък в размер на (-453 088) лв. и по §§ 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)” са отчетени (-3 130) лв. от внесен туристически данък върху предоставени услуги за нощувки от ПБ „Пампорово“ (-3 012 лв.) и от ПБ „Слънчев бряг“ (-118 лв.).

§ 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 1 745 957 лв.

§§ 40-22 „Постъпления от продажба на сгради” – 711 968 лв. Отчетените средства са от Областните администрации.

§§ 40-23 „Постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения“ – 1 512 лв. средствата са отчетени от Областните администрации.

§§ 40-24 „Постъпления от продажба на транспортни средства“ – 996 лв. Отчетените средства са от Областните администрации.

§§ 40-30 „Постъпления от продажба на НДА” – отчетените средства в размер на 57 499 лв. са реализирани от Областните администрации.

§§ 40-40 „Постъпления от продажба на земя” – 973 982 лв. Постъпленията по този подпараграф се дължат на реализирани продажби от Областните администрации.

§ 41-00 „Приходи от концесии“ – 322 237 лв. отчетени от ОА Добрич – 102 615 лв., ОА Бургас – 101 894 лв. и ОА Варна – 117 728 лв. приход от концесии на морски плажове, представляващи 10% от концесионното плащане, преведени от Министерство на туризма на основание чл.22а, ал.1, т.2 от ЗУЧК.

§ 45-00 ”Помощи и дарения от страната”10 700 лв., в т.ч.:

§§ 45-01 „Текущи помощи и дарения от страната“ 9 500 лв., от тях: 9 000 лв. отчетени от ДА „Архиви” средства, преведени от ДКЦ „Хигия“ ООД гр. Пазарджик, по договор за спонсорство във връзка с подпомагане в областта на архивното дело. Областна администрация Кърджали отчита 500 лв. получено дарение по договор за провеждане на тържествена заря по повод 2 юни Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България.

§§ 45-03 „Капиталови помощи и дарения от страната“ – 1 200 лв. отчетени от Болница Лозенец във връзка с получени средства от дарители за капиталови разходи и дарения във връзка с подпомагане дейността на болницата.

Каталог: files -> common
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 31. 12. 2017 г са отчетени приходи в размер на 14 034 910 лв при утвърдени 17 253 930
common -> Биография име (фамилно, лично, бащино) Цанева, Боряна Рангелова
common -> Бюджет за 2018 г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за 2019 и 2020 Г
common -> Конспект по дисциплината "градивни елементи в силовата електроника" Видове мощни полупроводникови прибори в силовата електроника. Сравнителен анализ на възможностите им. Области на приложение
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2018 г са отчетени приходи в размер на


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница