Отчет на основните параметри на бюджета Към 31. 12. 2017 г са отчетени приходи в размер на 14 034 910 лв при утвърдени 17 253 930страница1/22
Дата09.04.2018
Размер4.13 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   221. Увод


Настоящият отчет обхваща изпълнението на провежданите политики и на бюджетните програми, както и степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми на Министерския съвет за 2017 г. Отчетът е изготвен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 3/04.07.2017 г., в изпълнение разпоредбата на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Посочените в отчета бюджетни програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет, обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи (комплекс „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла“) и следните второстепенни разпоредители с бюджет: • 28 областни администрации;

 • Държавна агенция „Архиви”;

 • Национална комисия за борба с трафика на хора;

 • Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

 • Държавна агенция за българите в чужбина;

 • Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;

 • Национален център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. - считано от 02.06.2017 г. е преобразуван чрез вливане в Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, в изпълнение разпоредбите на ПМС № 100/31.05.2017 г.;

 • Институт по публична администрация;

 • Университетска болница "Лозенец";

 • Почивна база „Орлица” – Пампорово;

 • Почивна база „Слънчев бряг”;

 • Държавна агенция за бежанците при МС.2. Отчет на основните параметри на бюджета


Към 31.12.2017 г. са отчетени приходи в размер на 14 034 910 лв. при утвърдени 17 253 930 лв., което представлява изпълнение от 81,34 %.

От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 9 251 350 лв. и приходите по § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 6 652 612 лв.§ 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 9 251 350 лв.

§§ 24-04“Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция”5 868 347 лв.

Най-голям дял в изпълнението по подпараграфа се дължи на Болница „Лозенец” в размер на 2 148 435 лв. от изпълнение на договори за медицинско обслужване на фирми, от извършени медицински услуги на Доброволен здравно-осигурителен фонд, медицинско обслужване по ценоразпис, приходи от потребителска такса по ЗЗО, от извършени медицински услуги по договор със ЗД ОЗОК ИНС АД, Застрахователна компания ЗАД "България" АД, "Евроинс здравно осигуряване" АД, Доброволен здравно-осигурителен фонд - "Здравноосигурителен институт" АД и др., както и приходи от продажба на спортно-оздравителни услуги по ценоразпис, продажба на спортни стоки, козметика и печатни издания, както и хранителни стоки и напитки.Института по публична администрация отчита постъпления от обучение за повишаване квалификацията на държавната администрация в размер на 616 964 лв.

ПБ „Слънчев бряг“ отчита приходи във връзка с дейността си (приходи от: продажба на стоки и продукция, услуги включени в ценоразпис, спортни и медицински услуги и приходи от нощувки), в размер на 1 082 084 лв. За отчетния период ПБ „Пампорово” е реализирала приход в размер на 259 103 лв. от нощувки, от спортни и туристически услуги, от продажба на стоки и кухненска продукция, други услуги включени в ценоразпис.

От стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла” са отчетени приходи в размер на 1 453 307 лв. от Винарска изба, хотелски услуги, спортни и туристически услуги.По бюджета на Комплекс „Бояна” са отчетени приходи в размер на 225 125 лв. – от нощувки, химическо чистене, спортен комплекс, храна, напитки, хотелски услуги и др.

ДА „Архиви” отчита приходи от издания, справки, фотокопия и филми, ксерокопия, сканиране на документи, издаване на читателски карти и удостоверения, заснемане на архивни материали и др. в размер на 64 689 лв.

От АМС са отчетени 6 855 лв. приходи от бръснарски и фризьорски услуги.

Областните администрации са отчели приходи в общ размер 11 785 лв. от тях: ползване на заседателна зала (2 815 лв.) и от продажба на карти за почивна база (8 970 лв.).

§ 25-00 “Държавни такси” – отчетени са приходи от такси в размер на 501 135 лв. Съществената част по параграфа в размер на 294 984 лв. е отчетена от Областните администрации, представляващи събрани такси съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с ПМС № 26/2011 г. и Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, друга част е отчетена от ДА „Архиви” – 116 711 лв., представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи, и от АМС са отчетени средства в размер на 89 440 лв. от такси по Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

§ 28-00 “Глоби, санкции и наказателни лихви”140 885 лв. от присъдени юрисконсултски възнаграждения по спечелени съдебни дела, от неустойки по договори, от лихви за просрочени наеми. Приходи в размер на 92 485 лв. са отчетени от областните администрации, в АМС са отчетени 27 421 лв., Болница „Лозенец” – 6 105 лв., ЦППКОП – 1 569 лв. и от ДАБ – 13 305 лв.

§ 36-00 “Други неданъчни приходи” – 354 183 лв. Най-голям относителен дял е този по §§ 36-19 „Други неданъчни приходи” 324 453 лв. - приходи от предадени на вторични суровини отпадъци, приходи от тръжна документация, приходи представляващи 2% режийни разноски по продажбите на държавни имоти съгласно ЗДС и ППЗДС, приходи от предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ и др. Друга част от приходите в размер на 29 970 лв. са отразени по §§ 36-11“ Получени застрахователни обезщетения за ДМА“. Отчетени са и (-145 лв.) по §§ 36-01 “Реализирани курсови разлики от валутни операции“, както и (- 95 лв.) по §§ 36-18 „Коректив за касови постъпления (-/+)“.

§ 37-00 “Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – (-3 720 935) лв. - отчетени в §§ 37-01 – “Внесен ДДС (-)” - внесен дължим ДДС в размер на (-3 227 325) лв., в §§ 37-02 – “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” е отчетен данък в размер на (-472 655) лв. и по §§ 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)” са отчетени (-20 955) лв. от внесен туристически данък върху предоставени услуги за нощувки от ПБ „Пампорово“ (-3 301 лв.) и от ПБ „Слънчев бряг“ (-14 764 лв.), от ОА Пловдив (-1 070 лв.), както и от болница „Лозенец“ (-1 820 лв.).

§ 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 6 652 612 лв.

§§ 40-22 „Постъпления от продажба на сгради” – 1 022 121 лв. Отчетените средства са от Областните администрации.

§§ 40-23 „Постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения“ – 1 512 лв. средствата са отчетени от Областните администрации.

§§ 40-24 „Постъпления от продажба на транспортни средства“ – 1 752 лв. Отчетените средства са от Областните администрации.

§§ 40-30 „Постъпления от продажба на НДА” – отчетените средства в размер на 91 162 лв. са реализирани от Областните администрации.

§§ 40-40 „Постъпления от продажба на земя” – 5 536 065 лв. Постъпленията по този подпараграф се дължат на реализирани продажби от Областните администрации.

§ 41-00 „Приходи от концесии“825 835 лв. отчетени от ОА Добрич – 210 122 лв., ОА Бургас – 320 055 лв. и ОА Варна – 295 658 лв. приход от концесии на морски плажове, представляващи 10% от концесионното плащане, преведени от Министерство на туризма на основание чл.22а, ал.1, т.2 от ЗУЧК.

§ 45-00 ”Помощи и дарения от страната”29 845 лв., в т.ч.:

§§ 45-01 „Текущи помощи и дарения от страната“ 25 275 лв., от тях: 22 330 лв. отчетени от ДА „Архиви” средства, преведени от ДКЦ „Хигия“ ООД гр. Пазарджик, по договор за спонсорство във връзка с подпомагане в областта на архивното дело. Областна администрация Кърджали отчита 500 лв. получено дарение по договор за провеждане на тържествена заря по повод 2 юни Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България и от ОА Варна 2 445 лв. във връзка с постъпили средства по споразумение с клуб „УРГО“ за създаване на Регионална програма за план за устойчива градска мобилност по проект „ PROSPERITY“, финансиран по програма „HORIZON 2020“.

§§ 45-03 “Капиталови помощи и дарения от страната“ 4 570 лв., от тях 1 200 лв. отчетени от Болница „Лозенец“ във връзка с получени средства от дарители за капиталови разходи за подпомагане дейността на болницата и 3 370 лв. отчетени от ОА Стара Загора, представляващи получени капиталови дарения за закупуване на кабина за дежурна охрана на обект Дом-паметник връх „Бузлуджа“.


Каталог: files -> common
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2017 г са отчетени приходи в размер на 4 535 940 лв при утвърдени 17 220 502
common -> Биография име (фамилно, лично, бащино) Цанева, Боряна Рангелова
common -> Бюджет за 2018 г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за 2019 и 2020 Г
common -> Конспект по дисциплината "градивни елементи в силовата електроника" Видове мощни полупроводникови прибори в силовата електроника. Сравнителен анализ на възможностите им. Области на приложение
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2018 г са отчетени приходи в размер на


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница