Отчет на основните параметри на бюджета Към 31. 12. 2017 г са отчетени приходи в размер на 14 034 910 лв при утвърдени 17 253 930страница22/22
Дата09.04.2018
Размер4.13 Mb.
ТипОтчет
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
През отчетния период са приети също РМС № 253/03.05.2017 г. за одобряване на Национална методология за определяне на размерите на единна ставка за финансиране на дейности за организация и управление на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и Решение № 223 на Министерския съвет от 2017 г.  за изменение и допълнение  на Решение № 792 от 17 декември 2013 година за определяне на органи, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на Европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на Европейския съюз през периода 2014-2020 г.

5 Анализите за функционирането на системите за управление и контрол по ОП са включени в анализите за състоянието на програмите (в рамките на показател „Подготвени анализи за състоянието на програмите“).

6 В съответствие с разпоредбите на Регламент 1303/2013, чл.51, пар.2 Годишната среща за преглед може да обхваща повече от една програма. През 2017 г. и 2019 г. годишната среща за прегеледа обхаваща всички програми в държавата–членка и отчита също така докладите за напредъка, представени от държавата-членка в съотвествие с чл. 52 през тези години. В допълнеие са проведени годишни технически срещи по следните програми: ОПОС, ОПРР; ОПНОИР; ОПИК; ОПРЧР; ОПДУ. Годишините техническите срещи по ПРСР и ПМДР ще се проведат в началото на 2018 г.

7 Участието в заседания на отделните КН е както следва: ОПРР – 4; ОПОС –1, ОПТТИ – 2; ОПРЧР – 2; ОПДУ – 2, ОПНОИР – 2, ОПИК/ОПМСП – 2, ПРСР – 3, ПМДР – 1; ТГС – 7 (1 по ТГС с Македония; 1 по ТГС със Сърбия, 0 по ТГС с Турция, 2 по ТГС с Гърция, 3 по ТГС с Румъния), ОПХ – 0 (годишна среща, с функциите на КН).

8 През 2017 г. са подготвени общо 2 доклада за състоянието на програмите. Първият доклад отчита изпълнението на ОП към 31.12.2016 г., но е изготвен през януари 2017 г. и включва 13 отделни доклада като приложения. Вторият доклад е изгтовен към 31.07.2017 г. и включва 12 доклада (приложения).

9 Надвишаването на целевите стойности се дължи на интензивната работа в РГ „Структурни мерки“ по време на Естонското председателство в последните месеци за преодоляване на пречките пред навременното приемане на досието за изменение на Финансовия регламент и съответниразпоредби на регламентите за ЕСИФ (т.нар. Регламент „Омнибус“), успоредно с останалите ангажименти от програмата на Председателството. Аналогично, ЕК излезе с допълнителни предложения за изменение на делегирани актове в областта на опростените разходи по искане на отделни ДЧ (Експертната група за делегираните и изпълнителните актове). ЕК завърши и проектите на изменения на изпълнителни регламенти 215/2014 и 2015/207 относно промяна на Рамките за изпълнение и на моделите за отчитане, които трябваще да бъдат одобрени от КОЕСИФ, така че да бъдат приложими към процеса по докладване за 2017 г.;

10 Виж горния коментар;

11 През 2017 г. не са провеждани проучвания за степента на информираност на обществото за ЕСИФ. През 2017 г. е подготвено техническо задание за стартиране на Обществена поръчка за избор на изпълнител за провеждане на социологическо проучване за осведомеността на гражданите за ЕСИФ. Техническото задание се съгласува с УО на ОП, което забавя обявяването на обществената поръчка;

12 През 2016 г. при изготвянето на бюджетната прогноза за периода 2017-2020 г. са заложени стойности, които следва да бъдат постигнати през 2017 г. за индикатор „Брой общински услуги“ (15) и „Брой подкрепени административни режими, прегледани за опростяване“ (700). При разработването на тази прогноза е взето предвид, че посочените индикатори следва да се постигнат от изпълнението на дейност 3 „Инвентаризация и анализ на режимите, административните услуги и информационните масиви/ регистри в администрацията“ и дейност 6 „Стандартизиране, унифициране и опростяване на услугите за гражданите и бизнеса, предоставяни от общинските администрации“ по проект „Трансформация на модела на административно обслужване“ с бенефициент АМС. Първоначалният срок за изпрълнението на дейност 3 е 14 месеца (31.01.2017 г.), а за дейност 6 е 18 месеца (31.05.2017 г.). През 2017 г. е подписано допълнително споразумение ДУ 18/06.04.2017 г., с което срокът за изпълнение на проекта е удължен до 30.06.2018 г., респективно и срокът за изпълнение на двете дейности е изменен на 31 месеца (30.06.2018 г.);

13 Виж горния коментар;

14 Отклонението от целевата стойност се дължи на забавянето при възлагането на обществените поръчки от страна на бенефициентите, както и обжалването на решения на възложителите в хода на провеждането им. Това възпрепятства планираното начало на обучителните дейности по-рано в 2017 г., което доведе до по-малък брой реализирани обучения, съответно брой на служителите преминали обучения. Забавянето при възлагането на обществените поръчки се отрази и на постигането на индикатора „Брой подкрепени нови/осъвременени обучителни модули за администрацията“;

15 По данни от годишни технически отчети за 2017 г. и окончателно искане за плащане на Висшия съдебен съвет по проект BG05SFOP001-3.001-0002 „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, подадено пред декември 2017 г.;

1641 позиции, 33 допълнителни информации, 1 отговор и 7 допълнителни информации до ЕК относно изпълнение на решения на Съда на ЕС; 1 искане и 1 допълнително искане за удължаване на срок за отговор и 2 проекта на позиции по дела на ЕК срещу Република България, образувани пред Съда на ЕС по повод предявена искова молба на основание член 258 от ДФЕС

17 2 бр указания: относно спазването на хоризонталните политики на ЕС при изпълнението на договори за предоставяне на БФП и относно минимални изисквания към реда за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР.

18 2 становища до всички УО относно въпроси по прилагането на ПМС № 189/2016; 1 становище до дирекция ОПДУ в АМС, 3 бр. до УО на ОПОС, 1 бр. до УО на ОПИК и 1 бр. до УО на МРРБ по прилагането на конкретни членове от ПМС № 189/2016 и Националната методология за определяне на единна ставка; 2 становища по прилагането на ЗУСЕСИФ и ПМС 161/2016 г. във връзка с прилагането на подхода ВОМР; 1 становище до УО на ПМДР по прилагането на ЗУСЕСИФ и ПМС 162/2016 г. по отношение на процедирането на възражения на кандидати, недопуснати до техническа и финансова оценка при процедури чрез подбор; становище до МВР относно прилагане на конкретни разпоредби от  ПМС 118/2014 г; становище до МЗХ относно прилагане на конкретни текстове от ПМС 160/16 г; Становище до МЗХ относно делегиране на функции съгласно чл. 73 ЗУСЕСИФ, 3 бр. Становище до зам.-министъра на труда и социалната политика относно прилагането на чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ към бенефиценти –органи на изп. власт становища до МИ относно прилагане на конкретни текстове от ПМС 160/2016 г. Становище по прилагането на Националната методология за определяне на размерите на единната ставка за разходи за организация и управление.; Становище до зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството относно прилагането на глава пета, Раздел ІІІ от ЗУСЕСИФ зе целите на програмите по ЕТС; Становище относно контролът, упражняван от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАУЕ) при утвърждаването на проектни предложения; Писмено възражение във връзка с процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ на ПМДР 2014-2020 г.

19 Отчетената стойност включва както подадените заявки до help desk за оказване на съдействие при работа със системата, така и заявките за създаване на профили в системата на органите, свързани с управление на средствата от ЕСИФ, както и външни органи. Стойността е индикатора е надвишена поради възникнали въпроси при изплзването на системата ИСУН от кандидат бенефициенти, бенефициенти, потребители от УО и други институции свързани с разходването на средствата от ЕС.

20 Броят на извършените проверки отразява проверените оперативни програми.

21 13 писмени процедури за неприсъствено вземане на решение от СКУСЕС и 1 присъствено заседание.

22 Меморандум за разбирателство с ЕБВР.

23 Докладът е изготвен през отчетния период, но се отнася за 2016 г., поради което е отчетен и в доклада за изпълнението на програмния бюджет за 2016 г.

24 Текущо по електронна поща са обсъждани различни казуси, инициативи и др., свързани с дейноста на мрежата

25 Проведени са две присъствени заседания поради взетото съвместно с швейцарските партньори решение, планираното заседание на КН за м. декември 2016 г. да бъде проведено в началото на 2017 г.

26 BG07 е програма с удължена допустимост на разходите до 30.04.2017 г. по проектите и до 31.12.2017 г. за управление, допълващи дейности и двустранни отношения. В тази връзка, през 2017 г. ще бъдат изготвени 3 бр. междинни финансови отчети по програмата.

27 BG07 е програма с удължена допустимост на разходите до 30.04.2017 г. по проектите и до 31.12.2017 г. за управление, допълващи дейности и двустранни отношения. Финален отчет ще бъде изготвен в началото на 2018 г.

28 BG 11 е програма, по която допустимостта на разходите е до 31.12.2016 г. по проектите и до 30.04.2017 г. за управление, допълващи дейности и двустранни отношения. В тази връзка, през 2017 г. бяха изготвени 1 бр. междинен финансов отчет по програмата за периода 1.9.2016 г. – 31.12.2016 г. и 1 бр. финален финансов отчет по програмата.

29 http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=610.


30 Показателите в таблицата, за които в “мерни единици” не може да се прогнозира коректна целева стойност, са остойностени с минимална стойност “1”, като постигнатите резултати на изпълнени за тях се отчитат на полугодие и годишно.

31 1862 предписания не могат да бъдат отчетени, тъй като срокът за тяхното изпълнение не е изтекъл. Те могат да бъдат уточнени едва след извършване на контролни проверки в съответните институции.

32 При 461 от предписанията срокът за тяхното изпълнение не е изтекъл, а на друга част, експертите на държавните архиви, са удължили срокът за тяхната реализация.

33 В изпълнение на дадените указания в доклада от извършената през 2016 г. проверка на ДАА от звено „Вътрешен одит” в Министерски съвет, от 2017 г. се планират и отчитат като допълнителни показатели извънредните и инцидентни проверки.

34 При 7 от предписанията срокът за тяхното изпълнение не е изтекъл.

35 При 3 от предписанията срокът за тяхното изпълнение не е изтекъл.

36 Общият брой на посещенията е 235 273. От тях в читалните на държавните архиви са регистрирани 13 932посещения, а в сайтовете – 221 341 (от тях: 120 384 – в административната интернет страница на ДАА и 100 957 – в документалната платформа „Архивите говорят”). През 2017 г. потребителите на архивна информация са 131 129. В държавните архиви са регистрирани 4370 читатели. Посетителите на в сайтовете са 126 759, от които 63 779 в административната интернет страница на ДАА и 62 980 – в документалната платформа „Архивите говорят”. Чуждите граждани, ползвали документи в читалните на българските държавни архиви, са 93.

37 Общият брой на въведените от м. септември 2012 г. до 31.12.2017 г. в ИСДА архивни единици (а.е.) е 4 742 642, като набраните от външни лица са 1 130 524 а.е. За попълване на системата с невъведени описания остават 912 275 а.е., а за импорт – 35 435 а.е.

38 В изпълнение на указанията в писмо от Министерски съвет с изх. № 02.19-24/29.11.2016 г. от страна на ДАА е потвърдена информацията за две административни услуги, следствие на което те са публични в Административния регистър.Каталог: files -> common
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2017 г са отчетени приходи в размер на 4 535 940 лв при утвърдени 17 220 502
common -> Биография име (фамилно, лично, бащино) Цанева, Боряна Рангелова
common -> Бюджет за 2018 г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за 2019 и 2020 Г
common -> Конспект по дисциплината "градивни елементи в силовата електроника" Видове мощни полупроводникови прибори в силовата електроника. Сравнителен анализ на възможностите им. Области на приложение
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2018 г са отчетени приходи в размер на


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница