Отчет на основните параметри на бюджета Към 31. 12. 2017 г са отчетени приходи в размер на 14 034 910 лв при утвърдени 17 253 930


Преглед на изпълнението на политиката в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в Българиястраница3/22
Дата09.04.2018
Размер4.13 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

6. Преглед на изпълнението на политиката в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България


Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Основните цели на политиката са свързани с:

 • провеждане на ефективна регионална политика и държавно управление по места;

 • осигуряване на съответствие между националните и местните интереси.

Основен приоритет на политиката е подобряването на управлението на областите при провеждане на държавната политика, защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществяване на административен контрол.

С оглед спецификата на политиката, която е с хоризонтален характер, взаимодействието и координацията между институциите на областно ниво е от изключително важно значение. В тази връзка, областните управители и техните администрации изпълняват функции по координация, взаимодействие с органите на централната изпълнителна власт и техните териториални звена и с органите на местната власт и местните администрации, административен контрол, регионално развитие, териториално устройство, управление на държавната собственост.

При изпълнението на целите на политиката участват всички 28 областни управители и техните администрации. За постигането на ползите/ефектите за обществото по провежданата политика, освен областните администрации, принос имат и други органи на централната изпълнителна власт и техните териториални звена.

Заложените стратегически и оперативни цели на областните администрации съответстват на целите, заложени в програмата на правителството. Степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели може да бъде оценена като успешна, с оглед отчетените резултати за постигане на планираните целеви стойности на показателите полза/ефект. И през настоящата година продължава участието на областните администрации в изпълнението на национални програми – Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, НП „Старт в кариерата“ и др.


Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика:


 • Отчет на показателите за полза/ефект


Кратко описание на показателите за полза/ефект

Показателите са дефинирани с цел постигане на измеримост и съпоставимост на предоставяните продукти/услуги, както и възможност за измерване на ефективността и ефикасността при тяхното предоставяне от областните администрации. • Показател 1 – степента на изпълнението на целите и приоритетите, заложени в областната стратегия за развитие – показва общата картина за развитие на областта и включените общини, на база изпълнението на целите и приоритетите, заложени в плановите документи за регионално развитие на областно и общинско ниво за отчетния период.

 • Показател 2 – отчита дейността и ефективността на областния съвет за развитие, с оглед функциите му за обсъждане и съгласуване на инициативите на общините, както и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти.

 • Показател 3 дава информация за хода на изпълнението на дейностите по изработване на планове на земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

 • Показател 4 – Общ брой регистрирани преписки – дава информация за общата натовареността на областните администрации.

 • Показател 5 – Общ брой проверени решения на общинските съвети за отчетния период – дава информация за натовареността на областните администрации по отношение контрола по законосъобразност на решенията на общинските съвети.

 • Показател 6 – Общ брой проверки за незаконосъобразни актове или действия на териториалните звена на централната изпълнителна власт за отчетния период – дава информация за натовареността на областните администрации по отношение контрола по законосъобразност на актовете и действията на териториалните звена на централната изпълнителна власт.

 • Показател 7 – Общ брой одобрени проекти, финансирани от фондовете на ЕС или други чуждестранни институции – дава обща информация за капацитета на областните администрации по разработването и изпълнението на проекти, финансирани от фондовете на ЕС.

 • Показатели 8 и 9 – Време за получаване на информация и/или обработване на документи на граждани при посещение в звената за административно обслужване (по собствените стандарти за качество на административното обслужване); Общ брой регистрирани сигнали (жалби, оплаквания и др.) за некачествено административно обслужване от ОА – група показатели, даващи обща информация за качеството и бързината на административното обслужване в областните администрации.

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите. Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект.
Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект

Информацията за данните по показателите за полза/ефект е налична в областните администрации.


Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика

При изпълнението на целите на политиката участват всички 28 областни управители и техните администрации. За постигането на ползите/ефектите за обществото по провежданата политика, освен областните администрации, принос имат и отделни органи на централната изпълнителна власт и техните териториални звена.


Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период

Към 2017 г. функции и отговорности на областния управител са регламентирани в над 120 нормативни акта – общи и специални. В голяма част от тях липсва обвързаност между възложените функции и тяхното ресурсно и кадрово осигуряване. Възлагането на допълнителни функции и задължения на областните управители и техните администрации, без за това да са обезпечени допълнителни експертни и финансови ресурси затруднява дейността на администрациите и не гарантира ефективното им изпълнение.

Каталог: files -> common
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2017 г са отчетени приходи в размер на 4 535 940 лв при утвърдени 17 220 502
common -> Биография име (фамилно, лично, бащино) Цанева, Боряна Рангелова
common -> Бюджет за 2018 г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за 2019 и 2020 Г
common -> Конспект по дисциплината "градивни елементи в силовата електроника" Видове мощни полупроводникови прибори в силовата електроника. Сравнителен анализ на възможностите им. Области на приложение
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2018 г са отчетени приходи в размер на


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница