Отчет на основните параметри на бюджета Към 31. 12. 2017 г са отчетени приходи в размер на 14 034 910 лв при утвърдени 17 253 930


Преглед на изпълнението по бюджетни програмистраница5/22
Дата09.04.2018
Размер4.13 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

9. Преглед на изпълнението по бюджетни програми
9.1 Бюджетна програма 0300.01.01 “Министерски съвет и организация на дейността му”


Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели:

Основната цел на програмата е да осигури организацията на дейността на Министерския съвет в съответствие с приоритетите на правителството.


Продукти/услуги предоставяни по програмата


 • Правна подкрепа при подготовката на актове на МС

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

 • Изготвяне на правни становища по проектите на актове на Министерския съвет и на министър-председателя.

За периода 1 януари 2017 г. - 31 декември 2017 г. към дирекция „Правна” са насочени 1 450 преписки, които включват:

 • преписки за съгласуване на проекти на актове от министерства и други ведомства, по които дирекцията е изразила становище в съответствие с установената практика и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация;

 • писма с искания за становища от органи на изпълнителната власт по различни правни въпроси, по които дирекцията е подготвила отговори и становища;

 • предложения за нормативни промени от граждани и юридически лица, по които дирекцията е подготвила отговори и становища;

 • предложения за издаване на заповеди от министър-председателя и заместник министър-председателите в това им качество, по които дирекцията е подготвила проектите на заповеди.

С осъществяването на тази дейност е постигнат резултат осигуряване на законосъобразност в работата на Министерския съвет и на министър-председателя.

 • Разработване на проекти на актове на Министерския съвет и на министър-председателя и съгласуване на актовете.

Дирекция „Правна” е подготвила по писмено и устно разпореждане и е съгласувала представените й проекти на заповеди на министър-председателя и заместник министър-председателите в това им качество.

Разработването на проекти на актове на Министерския съвет се извършва също въз основа на писмено или устно разпореждане. Актовете, които задължително се изготвят от дирекция „Правна” са решенията за одобряване на становищата на Министерския съвет по делата пред Конституционния съд и самите становища. За отчетния период подготвените становища и доклади по конституционни дела са 8.

Подготвени са също решения за избиране и освобождаване на органи на изпълнителната власт, актове за създаване, преобразуване и закриване на административни структури и др.

Съгласно Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация дирекция „Правна” съгласува за законосъобразност всички актове на Министерския съвет и за посочения период са проверени и съгласувани 1 170 акта (Постановления – 337, Решения – 826, Разпореждания – 7) и 245 протоколни решения.

Изготвени са 54 протокола от заседания на правителството.

С осъществяването на тази дейност е постигнат резултат осигуряване на законосъобразност в работата на Министерския съвет и на министър-председателя.
 • Правно-техническо оформяне на актове на Министерския съвет и на министър-председателя.

За посочения период дирекцията е оформила правно-технически 938 акта на Министерския съвет.

С осъществяването на тази дейност е постигнат резултат осигуряване на законосъобразност в работата на Министерския съвет и на министър-председателя. • Участие в работни групи за разработване на законопроекти и проекти на нормативни актове

Дирекция „Правна” е участвала в работни групи за разработване на проекти на нормативни актове по възлагане от министър-председателя или главния секретар или по искане на министерства и ведомства.

С осъществяването на тази дейност са постигнати резултати осигуряване на законосъобразност в работата на Министерския съвет и на министър-председателя и осигуряване на методическа помощ и консултации на администрациите в изпълнителната власт. • Изготвяне и представяне на документи и становища, необходими във връзка с процесуалното представителство на Министерския съвет и на министър-председателя.

Общият брой на производствата, по които дирекцията е представлявала Министерския съвет и министър-председателя пред административните съдилища и пред Комисията за защита от дискриминация през отчетния период е 214, от които 25 са пред Комисията за защита от дискриминация и 189 пред административните съдилища.

С осъществяването на тази дейност е постигнат резултат процесуалноправна защита на актовете на Министерския съвет и на министър-председателя. • Осигуряване на методическа помощ и консултации на администрациите в изпълнителната власт

Методическата помощ и консултациите на администрациите в изпълнителната власт се осигуряват чрез отговори на поставени писмено и устно въпроси и чрез участие в работни групи.

С осъществяването на тази дейност е постигнат резултат осигуряване на методическа помощ и консултации на администрациите в изпълнителната власт.
 • Правителствен протокол и церемониал

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

 • Постигнато високо ниво на протоколната и церемониална дейност, в съответствие с европейските стандарти и възможностите, които дава българското законодателство;

 • Реализирани официални, работни посещения и контакти в чужбина и в страната, начело и по покана на министър-председателя на Република България;

 • Оптимизирани вътрешни правила в рамките на АМС;

 • Постигната идентичност и координация в приоритетите с Администрацията на Народното събрание, Президентската администрация, Дирекция „Държавен протокол” на МВнР, НСО и други служби, свързани с единната външна политика, дейността по осигуряване на протоколни прояви, церемонии, срещи и посещения (летище София, УБ „Лозенец“, служба Полиция, посолства, др. ведомства)

 • Оптимизирана преводаческата дейност – сключен договор при подходящи условия за обслужване на АМС;

 • Постигната уеднаквена визия на официалните бланки, визитни картички и официални материали, които излизат по официални поводи от администрацията на МС, като се спазват всички изисквания за зачитане на националните символи – национален флаг, герб, химн.

 • Оптимизирана с цел икономии и възможност за ефективен контрол дейността, свързана със закупуване на самолетните билети – утвърдени вътрешни правила за организация на служебните командировки и специализации в чужбина на Министерския съвет, на неговата администрация и на разпоредителите с бюджет към Министерския съвет. Сключен е договор при подходящи условия за обслужване на АМС за закупуване на самолетните билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж; хотелски настаняване в София и страната на външни за АМС лица (вкл. чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на Министерския съвет; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и страната и ресторантьорски услуги в София и страната.


Продукт/услуга, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне:

 • Осъществена програмата в страната и чужбина на министър-председателя и заместник министър-председателите.

 • Подготвени, съвместно с Държавния протокол на официални и работни посещения, международни форуми и срещи свързани с дипломатическия корпус и контактите с българските задгранични представителства.

 • Извършена организация и дадени методически указания във връзка с честването на национални, официални и от регионално значение празници, дни на национален траур, държавни погребения и други протоколни събития от национален мащаб.

 • Изготвени заповеди за командировка на министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, председателите на агенции и комисии от системата на МС, областните управители и на служителите от АМС.

 • Организирани и осъществени устни, писмени и кабинни преводи.

 • Извършена организация, изработена цялостна програма по посрещането и пребиваването на чуждестранни правителствени делегации при официални или работни посещения по покана на министър-председателя или заместник министър-председателите, както и на международни форуми по покана и с участието на същите;

 • Извършена организация, изработена цялостна програма и проведени посещения на правителствени делегации, начело с министър-председателя или зам. министър-председателите в чужбина по официална покана или участие в международни форуми;

 • Посещения на чуждестранни лица – дипломати, гости на други институции и пр. и осигурени срещите им при министър-председателя, заместник-министър-председателите и на високо ниво в администрацията на МС;

 • Официални обеди, вечери или приеми от името на министър-председателя и заместник-министър-председателите – извършена цялостна организация - изработени покани, сценарии и провеждането им.

 • Подаръчна дейност, изпратени цветя, венци, кошници по необходимите поводи;

 • Изработени визитни картички, официални печатни материали – менюта, табели, покани, картички по официални поводи и пр.

 • Изработени поздравителни, съболезнователни адреси, оформена официална кореспонденция с чужбина;

 • Извършена преводаческа дейност за обслужване с официален превод на всички срещи на министър-председателя, заместник министър-председателите и администрацията на МС, съгласно условията на сключен договор.

 • Самолетни билети и хотелско настаняване – резервирани самолетни билети и хотели и осигурени маршрути съгласно условията на сключен договор;

 • Извършена организация, изработени програми и сценарии по повод национални и официални празници и събития в страната с участието на министър-председателя, както и други конкретни поводи – годишнини, чествания, национален траур, държавни погребения, откриване на национални обекти и пр. при координация с регионалните власти, сигурността и др. по време на организацията.

 • Осигурена методическа помощ и консултирани звена в централната и местната администрация, които са ангажирани с протоколната и церемониална дейност;

Отчет на показателите за изпълнение на програмата. Кратко описание на показателите за изпълнение:

 • Реализирани вътрешно и външнополитически мероприятия, заложени в индивидуалната програма на министър-председателя и заместник министър-председателите.

 • Постигнат добър синхрон в работата с останалите институции и служби отговорни за осъществяването на вътрешната и външна политика на страната.
 • Организация на заседания на МС

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

 • По отношение на подготовката на заседанията на Министерския съвет и на работните съвещания и тяхното техническо обслужване служителите от дирекцията извършват следната дейност:

След постъпване и завеждането им, материалите за заседанието на МС се проверяват дали отговарят на изискванията за включване в дневния ред съгласно УПМСНА. Когато не са констатирани пропуски или намерените такива са отстранени, се изготвя проект на дневен ред, който се предава на главния секретар на МС за внасяне при министър-председателя за утвърждаване.

Резултати:

 • изготвени са 54 проекта на дневен ред

 • извършен е преглед на документите по 1 443 точки от дневния ред на заседанията на правителството.

 • Техническо обслужване на заседанията на правителството, което включва завеждане на документите по отделните точки от дадено заседание, подреждането им по реда на приетия дневен ред, размножаването и сканирането им в печатна база на МС. След размножаването им куриерите от д-я "ПК" доставят пълните комплекти от документи до всички директори от администрацията на МС и началника на кабинета на министър-председателя, а на министерствата се предоставят по електронен път.

Резултати:

 • приети, размножени и доставени на адресатите 1 443 материала за заседанията на правителството.

 • организирани и подготвени са 54 заседания на Министерския съвет.

 • Получаване на проектите на актовете и документите към тях от вносителите, проверка на тяхната пълнота и комплектност и осигуряване на информация на електронен носител на материалите по всички точки за присъстващите на заседанията на МС. Осигуряване присъствието на стенографи и служители от дирекцията за оказване на техническа помощ по време на заседанията на МС и работните съвещания.

Резултати:

 • Извършена е проверка на пълнотата и комплектността на материалите за заседанията на Министерския съвет на 1 170 проекта на актове и 245 протоколни решения.

 • Организирани и подготвени са 54 заседания на Министерския съвет.

 • Изготвени са 54 протокола и 54 стенографски записа от заседанията на Министерския съвет, 14 стенографски записа от оперативните заседания и 15 стенографски записа от закритите заседания на правителството.

 • Изготвени са 110 стенографски записа от проведени работни съвещания на комисии, съвети и работни групи.

 • Техническо оформяне на приетите актове и протоколни решения на МС (протоколи, решения, разпореждания и постановления). Обособяване на всички оригинални документи по отделните точки от заседанията на МС в досиета, отговарящи на съответния вид и номер на приетия акт. Извеждане, оформяне на преписи и изпращане на съответните адресати за изпълнение.Резултати:

 • Технически са оформени досиетата на 1 170 акта (Постановления – 337, Решения – 826, Разпореждания – 7) и 245 протоколни решения.

 • Изпратени са 22 350 преписа от приетите актове на Министерския съвет до адресатите.
 • Правителствена информационна служба

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

 • Разработена е и се изпълнява програма за представяне дейността на Министерския съвет и на неговата администрация;

 • Създадена е организация за публични изяви на членовете на Министерския съвет във връзка с представянето на решенията на правителството;

 • Осигурени са условия за провеждането на информационната политика на правителството чрез планиране и провеждане на информационни събития за представяне на конкретни правителствени политики, мерки и действия;

 • Оказано е съдействие за организиране на форуми за обмяна на мнения между правителството и бизнеса и правителството и медиите в България;

 • Извършван е ежедневен мониторинг на публикации и предавания в средствата за масово осведомяване и на общественото мнение за дейността на правителството;

 • Осъществявано е методическо ръководство и координация на звената за връзки с обществеността на министрите, на ръководителите на държавни агенции и на областните управители;

 • Създадена е организация за осигуряване на достъпа на граждани до правителствена информация и е оказвана помощ на граждани, медии и неправителствени организации относно получаването на обществена информация, която не е създавана и съхранявана от администрацията на МС;

 • Създадени са видеопродукти за ползване от електронните медии;

 • Създадена е организация за поддържане на комуникационно осигуряване на МС и неговата администрация, вкл. осъществяване на видеоконферентни връзки;

 • Създадена е организация за директно излъчване в интернет на събития, свързани с дейността на МС;

 • Поддържана е страницата на правителството в интернет;

 • Изготвяни са проекти на поздравителни и съболезнователни адреси и на официална кореспонденция.
Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Отдел „Контрол по изпълнението на актовете и договорите” е на пряко подчинение на главния секретар на Министерския съвет. Числеността на отдела е 4 души, в т. ч. началник на отдел.Резултатите на структурното звено за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. са:

 • Осъществяване на текущ и последващ контрол на изпълнението и отчитането на договорите.

 • Съставяне на доклади за резултатите от извършената контролна дейност до главния секретар.

 • Идентифициране на потенциални рискови фактори и най-често допускани грешки в процеса на изпълнението и отчитането на договорите.

 • При промяна на условията на вече сключени договори извършване на проверка на причините, наложили тези изменения.

 • При установено отклонение от изпълнението или при неизпълнение на договорите, анализ на причините за неизпълнението и предложения до главния секретар с мерки за тяхното отстраняване, включително проследяване на изпълнението на предписаните мерки и препоръки.

 • Въз основа на анализите, изготвяне на предложения до главния секретар за извършване на промени или разработване на нови административни правила с цел създаване на добри практики при изпълнението и отчитането на сключените договори.

В цифрово изражение гореописаните дейности се свеждат до следното:

 • Изготвени становища 876 бр.

 • Изготвени доклади по извършени проверки 27 бр.

Дейността на отдела за периода от 01.01.2017 г. до 31.12. 2017 г. е довела до осигуряване на законосъобразност и добра практика на отчетност по изпълнението на договорите, по които са извършени проверки или са изразени становища по тяхното изпълнение.
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходиОтговорност за изпълнението на програмата

Дирекция “Правна”, дирекция “Правителствен протокол”, дирекция „Правителствена информационна служба“, дирекция “Правителствена канцелария” и отдел „Контрол по изпълнението на актовете и договорите“.
Каталог: files -> common
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2017 г са отчетени приходи в размер на 4 535 940 лв при утвърдени 17 220 502
common -> Биография име (фамилно, лично, бащино) Цанева, Боряна Рангелова
common -> Бюджет за 2018 г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за 2019 и 2020 Г
common -> Конспект по дисциплината "градивни елементи в силовата електроника" Видове мощни полупроводникови прибори в силовата електроника. Сравнителен анализ на възможностите им. Области на приложение
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2018 г са отчетени приходи в размер на


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница