Отчет на основните параметри на бюджета Към 31. 12. 2017 г са отчетени приходи в размер на 14 034 910 лв при утвърдени 17 253 930


Експертно подпомагане на дейността на Министерския съвет за провеждане на съгласувана политика на Република България към ЕС – изпълненастраница7/22
Дата09.04.2018
Размер4.13 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

Експертно подпомагане на дейността на Министерския съвет за провеждане на съгласувана политика на Република България към ЕС – изпълнена.

Дирекция „Координация по въпросите на ЕС“ съгласува всички материали по чл. 32 от УПМСНА, свързани с европейските въпроси; изготвя становища по точките от дневния ред на Министерския съвет, свързани с европейските въпроси; съгласува рамкови позиции и указания за подготвителните органи на Съвета на ЕС; съгласува позициите на България за заседанията на Съвета на Европейския съюз и Европейския съвет, участва в координационния механизъм по въпросите на ЕС и изпълнява функциите на секретариат на Съвета по европейските въпроси. Дирекция „КВЕС“ изготви две Постановления за изменение и допълнение на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на ЕС – ПМС № 30/2017 г. (обн., ДВ, бр. 12/2017 г.) и ПМС № 92/2017 г. (обн., ДВ, бр. 39/2017 г.).

 • Осигуряване експертно, организационно и технически работата на Съвета по европейските въпроси (СЕВ) към Министерския съвет, в т.ч. изготвяне на дневен ред, опорни точки, проекти на решения, протоколи и прессъобщения за заседанията на СЕВ; изготвяне на съгласувателни становища и информационни материали; обезпечаване на седмичната организация на заседанията; организиране на координационни и обучителни инициативи на СЕВ и секретариата – изпълнена.

Като междуинституционален консултативен орган към Министерския съвет, в рамките на който се осъществява общата координация по европейските въпроси, през 2017 г. СЕВ проведе общо тридесет редовни заседания, едно извънредно, в рамките на което беше обсъден и приет проект на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.), и двадесет и пет процедури за неприсъствено вземане на решения съгласно чл. 6а, ал. 11 от ПМС № 85/2007 г.

През отчетния период СЕВ взе общо 591 решения, съответно, 381 решения по време на своите заседания, от които 194 в Част I и 187 в Част II на дневния ред, в т.ч. относно позиции на България в процеса на вземане на решения в ЕС, позиции във връзка с информационната и досъдебната фаза от процедурата по неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на ЕС, и въпроси от координационен характер. В рамките на проведените процедури за неприсъствено вземане на решения Съветът взе 210 решения, съответно, 77 в Част I и 133 в Част II.Цялостната подготовка и организация на заседанията на СЕВ и на процедурите за неприсъствено вземане на решения се осъществяват от дирекция „КВЕС”. За проведените през 2017 г. заседания на Съвета дирекция „КВЕС” изготви проект на дневен ред, както и опорни точки за председателя на СЕВ, включващи изказване и информация за председателстващия по точките от дневния ред. За всички заседания дирекция „КВЕС” изготви също така кратки протоколи и стенограми, а за процедурите за неприсъствено вземане на решения – кратки протоколи. В зависимост от естеството на взетите от СЕВ решения, след заседанията се публикуват прессъобщения на официалната Интернет страница на правителството. В тях се включва синтезирана информация за формалните заседания на Съвета на ЕС по въпроси от ключово значение за страната. Проектите на прессъобщения се изготвят от дирекция „КВЕС” и се одобряват от Правителствена информационна служба на Министерския съвет. През отчетния период бяха изготвени 23 прессъобщения за заседания на СЕВ. Експертите от дирекцията участват в заседанията на СЕВ и осъществяват мониторинг върху изпълнението на решенията на Съвета. Те също така участват в постоянните и ад-хок работни групи към СЕВ (37 постоянни работни групи съгласно ПМС № 85/2007 г.).

 • Разработване на Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения в ЕС – изпълнена.

Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения в ЕС за 2017 г. е одобрена от СЕВ на 16 януари 2017 г., приета е от Министерския съвет с Решение № 50/20.01.2017 г. и е изпратена на Народното събрание на основание чл. 105, ал. 1 и 4 от Конституцията на Република България.

 • Разработване на Шестмесечни програми на Съвета по европейските въпроси за текущото председателство на ЕС – изпълнена.

Шестмесечната програма на Съвета по европейските въпроси с приоритетните за Република България теми и досиета по време на Малтийското председателство на Съвета на Европейския съюз (януари-юни 2017 г.) е одобрена от СЕВ на 16 януари 2017 г. и е приета от Министерския съвет с Решение № 51/2017 г. Шестмесечната програма е изпратена на Народното събрание на 20 януари 2017 г. (изх. № 02.01-5/20.01.2017 г.).

 • Разработване на доклади за участието на Република България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз по време на предходното председателство на Съвета на ЕС и за приоритетите на Република България по време на текущото председателство – изпълнена.

Докладът за участието на Република България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз по време на Словашкото председателство на Съвета на ЕС (юли – декември 2016 г.) и за основните приоритети по време на Малтийското председателство на Съвета на ЕС (януари – юни 2017 г.) е одобрен от СЕВ на 16 януари 2017 г. и е приет от Министерския съвет с Решение № 51/2017 г. Докладът е изпратен на Народното събрание на 20 януари 2017 г. (изх. № 02.01-5/20.01.2017 г.). На 1 юли 2017 г. се постави началото на трите последователни председателства, осъществявани от Естония, България и Австрия. Съгласно § 10, ал. 1 от Заключителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2018 г. не се прилагат членове 118 и 128 от него. За този период няма да се приемат Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз, както и доклади за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през предходни председателства и за приоритетите на Република България по време на текущи председателства.

 • Анализ и разпределение на новите междуинституционални досиета – изпълнена.

За периода 1 януари - 31 декември 2017 г. са получени и разпределени по отговорни работни групи 360 междуинституционални досиета.

През отчетния период се наблюдава тенденция за хоризонтален характер на публикуваните от Европейската комисия законодателни предложения, което наложи провеждането на дискусии и вземането на решения от СЕВ за определянето на водеща работна група по съответните досиета, включително и за прилагане на възможността за създаване на подгрупи съгласно чл. 8, ал. 2 от ПМС № 85/2017 г. • Координация и мониторинг на процеса на подготовка и одобряване на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Съвета на ЕС и спомагателните му органи, както и в процеса на комитология и по проектите на рамкови позиции по Белите и Зелените книги на Европейската комисия, с изключение на въпроси, отнасящи се до Общата външна политика и политика за сигурност, до Общата политика за сигурност и отбрана и до политиката за развитие – изпълнена.

В периода 1 януари – 31 декември 2017 г. дирекция „КВЕС“ осъществи мониторинг за навременното изготвяне на рамкови позиции в установения с ПМС № 85/2007 г. срок от 4 седмици чрез подготвяне на ежеседмични справки за досиетата без рамкови позиции. Справките се изпращат на членовете на СЕВ по електронен път с оглед получаване на актуална информация от отговорните работни групи за етапа на изготвяне на рамковите позиции по съответните досиета. Дирекцията следи за спазването на 3-седмичния срок за досиета, включени в Годишната работна програма по въпросите на ЕС на Народното събрание.

През отчетния период експертите от дирекция „КВЕС“ участваха в изготвянето/съгласуването в работните групи и/или СЕВ на 211 рамкови позиции – 153 рамкови позиции, съгласувани в СЕВ, в т.ч. актуализации на 58 рамкови позиции (във формат фиш) по досиета, които ще бъдат на преговорната маса по време на Българското председателство, и 68 рамкови позиции, съгласувани в съответните работни групи и изпратени за информация на СЕВ.

В допълнение, дирекция КВЕС текущо прави разпределение на новопубликуваните обществени консултации на Европейската комисия по работни групи и водещи ведомства и го изпраща за информация на членовете на СЕВ.


 • Организация и координация на съгласуването и одобряването на позиции за заседанията на Европейския съвет и Съвета на ЕС, включително за неформалните заседания – изпълнена.

В периода 1 януари - 31 декември 2017 г. са съгласувани и одобрени 4 проекта на позиции за заседанията на Европейския съвет, 1 проект на позиция за неформално заседание на Европейския съвет, 3 проекта на позиции за заседания на Европейския съвет по член 50, както и 96 проекта на позиции за заседания на Съвета на ЕС, в това число 71 за формални заседания и 25 за неформални такива, както и проекта на позиция за конференцията на заинтересованите страни на високо равнище в областта на пътната безопасност и министерската среща по морски транспорт, 28-29 март 2017 г., гр. Валета, Малта.

 • Участие в дейността на работните групи към Съвета по европейските въпроси (съгласно Приложение 2 на ПМС 85/2007) – изпълнена.

Представители на дирекция „КВЕС“ са членове на всички работни групи към Съвета по европейските въпроси по силата на ПМС № 85/2007 г. В това си качество участват в заседанията на работните групи и в писмените съгласувателни процедури.

 • Участие в заседанията на Съвета на ЕС в различните му формати, както и други заседания, организирани от институциите на ЕС, включително заседания, които попадат в обхвата на Решение 31/2008 на Генералния секретар на Съвета на ЕС – в процес на изпълнение.

През отчетния период експерти от дирекция „КВЕС“ са взели участие в общо 3 заседания на формати на Съвета на Европейския съюз, както следва:

Съвет на ЕС по околна среда – 19 юни 2017 г.;

Съвет „Общи въпроси“ и Съвет „Общи въпроси“ (чл. 50) – 20 юни 2017 г.

Съвет по земеделие и рибарство – 17-18.07.2017 г. • Поддържане на информационната система „EUnet”, която съдържа всички документи, постъпващи от Генералния секретариат на Съвета на ЕС, националните позиции и всички документи, свързани с работата на Съвета по европейските въпроси –изпълнена.

Осигурена е техническа поддръжка за системата до края на месец април 2018 г.

 • Поддържане на Интернет страницата на координационния механизъм по въпросите на Европейския съюз (www.EUaffairs.government.bg), предоставящ информация на гражданите и бизнеса за формирането на политики на ЕС и участието на България в тях – изпълнена.

По договор № МС-155/23.12.2016 г. е осигурена техническата поддържа на страницата до 31.12.2017 година.

В отчетния период са реализирани 20 534 индивидуални импресии за 4 478 посетители на страницата.
 • Координация на изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на България в ЕС, и досъдебната фаза от процедурата по неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на ЕС - дирекция „Координация по въпросите на ЕС”


Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

 • Разработване и отчитане на годишния План за действие с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС – изпълнена.

Планът за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС, е приет с РМС № 35/19.01.2017 г. Планът за действие се разработва и отчита в реално време в интернет базираната информационна система ИнфраСолв.

За отчетния период са изготвени и одобрени от СЕВ и от Министерския съвет годишен отчет за изпълнението на Плана за предходната 2016 г. и 10 ежемесечни отчети за изпълнението на Плана за 2017 г. • Подготовка на становища по Законодателна програма на МС за съответствие с Плана за действие – изпълнена.

Изготвено е становище на дирекцията по Оперативната програма на МС (към писмо 02.05-158/18.07.2017 г.) и по Законодателната програма (към писмо 02.05-159/18.07.2017 г.).

 • Разпределение на директиви, регламенти и решения и мониторинг върху последващите мерки за тяхното транспониране и прилагане – изпълнена.

В периода 1 януари - 31 декември 2017 г. са анализирани и разпределени по отговорни работни групи 1 840 акта на ЕС, сред които 34 директиви, 995 регламента и 811 решения.

 • Участие в работни групи по разработването на хармонизирани с правото и политиките на ЕС проекти на нормативни актове, концепции, програми и др. документи – изпълнена.

През отчетния период представители на дирекцията участваха в следните работни групи:

 • Комисия за поддържане на Списъка на регулираните професии в Република България;

 • Работна група за подготовка на Годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион през 2018 г.;

 • Междуведомствена работна група по трудова миграция и трудова мобилност;

 • РГ по Комуникационна стратегия на Република България за ЕС (Национален план);

 • РГ за подготовка на Комитета за икономическа политика, Икономическия и финансов комитет и Съвет ЕКОФИН;

 • Участие в работна група, която да изготви анализ и проект на нормативен акт за транспониране на Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор.

 • Участие в работна група, която да изготви нормативни актове за транспониране на Директива 2016/1148 относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза.

Представители на дирекция „КВЕС“ участваха в заседанията на комитетите за наблюдение на оперативните програми, както и в проведените писмени процедури.

 • Координация, проверка и верификация на нотификацията на националните мерки, с които се въвеждат директивите на ЕС – изпълнена.

През отчетния период са проверени и потвърдени пред Европейската комисия 109 нотификации на национални изпълнителни мерки, с които в българското законодателство се въвеждат директиви на ЕС.

 • Национална точка за контакт с Бюрото за техническо подпомагане при обмена на информация (TAIEX Office) на Европейската комисия по отношение на изпълнителната власт в Република България – изпълнена.

Експерти от дирекция „КВЕС“ взеха участие в среща на контактните точки по инструментите на ЕС за изграждане на институции (Twinning, TAIEX и SIGMA), проведена през месец май 2017 г. в гр. Валета, Малта. Срещата беше организирана от Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ (NEAR) на ЕК, съвместно с Малтийско председателство на Съвета на ЕС. По време на двудневните сесии беше представена финална версия на Ръководство за подпомагане по Twinning, като бяха обсъдени и бележки на националните точки за контакт по проекта на Ръководство за Twinning. Беше организиран и брейнсторминг между участниците за дефиниране на приоритетни области за подпомагане, в зависимост от индивидуалните интереси на страните членки, както и приоритетни страни, където да бъде насочена помощта.

За периода са проведени 4 посещения в български институции (в секторите „Селско стопанство“ и „Правосъдие и вътрешни работи“) и е осигурено участие за 22 – ма експерти за посещение в страни – бенефициенти. С най-голям дял е Кипърската общност в Северен Кипър – 6 експерта, следвана от Македония и Косово, по 4-ма. Останалите се разпределят между страни от Северна Африка и инструментът за Източно партньорство. • Координация и съгласуване на отговорите и допълнителните информации по запитвания от ЕК, получени чрез Пилотния проект на ЕС (информационна фаза) – изпълнена.

През отчетния период са получени 5 нови питания. Съгласувани и изпратени на ЕК са 8 отговора и 27 допълнителни информации към отговори на запитвания на Европейската комисия, получени чрез системата EU Pilot. За всеки един етап от извършените дейности по координация на Пилотния проект на ЕК са извършени съответните записи в системата ИнфраСолв.

 • Координация и съгласуване на позициите и допълнителните информации от отговорните институции в рамките на досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 258 – 260 от ДФЕС – изпълнена.

В рамките на отчетния период е извършена координация и са изготвени, съгласувани и изпратени на Европейската комисия общо 8616 позиции, допълнителни информации, искания за удължаване на сроковете за отговор по процедури за нарушение, отговори и допълнителни информации относно изпълнението на решения на Съда на ЕС, както и проекти на позиции по дела на ЕК срещу Република България, образувани пред Съда на ЕС по повод предявена искова молба на основание член 258 от ДФЕС.

За периода 1 януари – 31 декември 2017 г. срещу България бяха стартирани 24 процедури за нарушение по чл. 258 от ДФЕС. Европейската комисия прие и 1 допълнително официално уведомително писмо, 7 мотивирани становища по вече стартирали процедури за нарушение, както и 2 решения за сезиране на Съда на ЕС с искане за налагане на финансови санкции на България (за нетранспониране в срок на Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за установяване на рамка за морско пространствено планиране и на Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар). През 2017 г. в резултат на решения на ЕК за закриване на 27 процедури за нарушение през отчетния период бяха изпратени до съответните ведомства 13 уведомителни писма.

За всеки един етап от извършените дейности по координация на досъдебната фаза са извършени съответните записи в системата ИнфраСолв.


 • Проследяване на сроковете за изпълнение на поетите ангажименти в рамките на Пилотния проект за правото на ЕС и в рамките на досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 258 – 260 от ДФЕС – изпълнена.

Поетите ангажименти се изпълняват и отчитат по Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на РБ в ЕС. Забавянията в изпълнението на мерките се докладват всеки месец на заседание на Министерския съвет. Няма съществени забавяния в изпращането на отговорите на България по Пилотния проект на ЕК. Няма забавяния при изпращането на отговорите в рамките на досъдебната фаза на процедурите за нарушения.

 • Поддържане и подобряване на Интернет базираната информационна система „ИнфраСолв” за координирано и навременно изпълнение на задълженията, произтичащи от правото на ЕС - изпълнена.

Осигурена е техническа поддръжка на системата до края на месец април 2018 г.

 • Организиране и участие в дейности, инициативи и работни формати, свързани с подготовката на България за ротационното председателство на Съвета на ЕС – изпълнена.

Във връзка с подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през отчетния период дирекция „КВЕС“:

- Определи представители от дирекцията за участие в работните групи, създадени във връзка с изпълнение на дейностите от разделите на Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

- Изготви и изпрати до работните групи по чл. 7, ал. 2 от ПМС № 85/2007 г. Указания за изготвяне на рамкови позиции на Република България (формат – фиш) за целите на Българското председателство на Съвета на ЕС.

- Изготви въз основа на постъпила информация от работните групи по чл. 7, ал. 2 от ПМС № 85/2007 г. първоначален списък с досиета, които се очаква да бъдат разглеждани от Съвета на ЕС и неговите подготвителни органи в периода 1 януари - 30 юни 2018 г.

- Обобщи 5 проекта на доклади за изпълнението на Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. (към ноември 2016 г., април, юни, септември и декември 2017 г.);

- Изготви проекта на указания за участие в консултации и бележки по първия проект на 18-месечна програма на Съвета на Европейския съюз за периода 1 юли 2017 г. – 31 декември 2018 г., както и проектите на указания на Република България по втория и третия проект на 18-месечната програма на Естония, България и Австрия за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 юли 2017 г. – 31 декември 2018 г.);

- Разработи въз основа на постъпилите предложения от работните групи по чл. 7, ал. 2 от ПМС № 85/2007 г. 2 проекта на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.)

На 20 март 2017 г. Съветът по европейските въпроси стартира обсъждането на приоритетните теми във връзка с изготвянето на програма на Българското председателство на свое открито заседание с участието на членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Проектът на програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.) беше обсъден на 10 юли 2017 г. от СЕВ и беше одобрен с Решение № 387 на Министерския съвет от 13 юли 2017 г. На базата на него в рамките на координационния механизъм по европейските въпроси в България беше изготвен окончателен текст на Програмата на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.), отчитайки приноса на министерствата по въпросите от тяхна компетентност, резултатите от проведените обществени обсъждания с представители на синдикални организации, организации на работодателите, браншови организации, неправителствени организации, академичната общност и други, както и този на секторните дипломати в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз. Финалният вариант на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.) беше обсъден от СЕВ на 1 декември 2017 г. и беше одобрен от Министерския съвет с Решение № 753 от 8 декември 2017 г.

- Изпълнява функциите на Секретариат на Координационния борд по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., създаден с Постановление № 190 от 2017 г. на Министерския съвет.

В рамките на отчетния период Координационният борд проведе шест редовни заседания, на които бяха разгледани и обсъдени процесът на преговори по досиета на Европейския съюз и други документи, които се разглеждат в рамките на процеса на вземане на решения на Европейския съюз, по-конкретно: Реформата на схемата на ЕС за търговия с емисии; Пакетът в областта на реформата на Общата европейска система за убежище; предложението за Директива относно авторското право в цифровия единен пазар и по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми; Пакетът „Чиста енергия“; в сферата на заетостта, социалната политика и трудовата миграция с фокус върху предложението за Директива за командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и относно досието за Синята карта и предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент 987/2009 относно процедурата за прилагане на Регламент 883/2004; в областта на транспорта („Автомобилен пакет“); относно бъдещето на Европа през призмата на Многогодишната финансова рамка след 2020 г. и кохезионната политика; Постоянното структурирано сътрудничество и преговорният процес по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС.

В качеството си на Секретариат на Борда дирекция „КВЕС“ изготви проектите на дневни редове за заседанията, както и проектите на протоколи от тях, както и разпространяваше постъпилите материали до членовете на Борда чрез системата EUnet. Дирекция „КВЕС“ осигуряваше и видео конферентна връзка за представителите на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз.

Дирекция „КВЕС“ изготви следните нормативни и общи административни актове, свързани с Българското председателство:

- РМС № 154/2017 г. за определяне броя на командированите служители на институции на Европейския съюз, които да подпомогнат провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.;

- РМС № 421/2017 г. за изменение и допълнение на Решение № 154 на Министерския съвет от 2017 г. за определяне броя на командированите служители на институции на Европейския съюз, които да подпомогнат провеждането на Българското председателство на Съвета на европейския съюз през 2018 г.;

- РМС № 657/2017 г. за допълнение на Решение № 154 на Министерския съвет от 2017 г. за определяне броя на командированите служители на институции на Европейския съюз, които да подпомогнат провеждането на Българското председателство на Съвета на европейския съюз през 2018 г.;

- РМС № 680/2017 г. за изменение на Решение № 154 на Министерския съвет от 2017 г. за определяне броя на командированите служители на институции на Европейския съюз, които да подпомогнат провеждането на Българското председателство на Съвета на европейския съюз през 2018 г.;

- РМС № 300/2017 г. за изменение и допълнение на РМС № 965/2016 г. за приемане на План за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., изменено и допълнено с РМС № 141/2017 г.
 • Обслужване на граждани в рамките на мрежата СОЛВИТ (SOLVIT) за алтернативно разрешаване на транс-гранични спорове в областта на Вътрешния пазар на ЕС - дирекция „Координация по въпросите на ЕС”


Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница