Отчет на основните параметри на бюджета Към 31. 12. 2017 г са отчетени приходи в размер на 14 034 910 лв при утвърдени 17 253 930


Анализ, подготовка, официално регистриране и проследяване на разрешаването на СОЛВИТ случаи срещу администрациите на други държави членки – изпълненастраница8/22
Дата09.04.2018
Размер4.13 Mb.
ТипОтчет
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

Анализ, подготовка, официално регистриране и проследяване на разрешаването на СОЛВИТ случаи срещу администрациите на други държави членки – изпълнена.

През отчетния период в Българския СОЛВИТ център чрез подаване на електронен формуляр, по електронна поща, чрез писма и телефонни разговори със служители на центъра са постъпили общо 535 жалби и запитвания на граждани и фирми. Всички те са регистрирани в системата Инфрасолв, установен е контакт с жалбоподателите, извършен е анализ и, при необходимост, са събирани допълнителни данни и документи. В резултат на извършения правен и фактически анализ в системата СОЛВИТ срещу други държави членки са регистрирани общо 273 случая. В същия период като успешно разрешени са затворени 211 случая.

 • Правен анализ на регистрирани СОЛВИТ случаи срещу българската администрация, контакти с администрацията и разрешаване на случаите – изпълнена.

През отчетния период в системата СОЛВИТ срещу България са регистрирани общо 8 случая, а 10 са решени успешно. Следва да се отчете, че в бройката на успешно решените влизат и случаи, които за стартирани през предходен период, но са успешно приключени през отчетния.

 • Организиране и участие в срещи/семинари/обучения на мрежата СОЛВИТ – изпълнена.

Представители на Българския СОЛВИТ център взеха участие в 42-та и 43-та редовни срещи на мрежата СОЛВИТ, проведени съответно в Брюксел, Белгия в периода 29-31 март 2017 г., и в Будапеща, Унгария в периода 4 – 6 октомври 2017 г. По време на срещите продължиха дискусиите относно изпълнението на приетия План за действие относно укрепването на СОЛВИТ: довеждане на ползите от Единния пазар до гражданите и предприятията. Представителите на СОЛВИТ екипа от Европейската комисия представиха Списък със задачи (to-do list), изготвен в изпълнение на Плана за действие. В периода в периода 30 август – 1 септември 2017 г. Българският СОЛВИТ център организира провеждането на работна среща на контактните точки на мрежата СОЛВИТ в българската администрация, която се проведе в Почивна база “Орлица”, к.к. Пампорово.

 • Поддържане на Интернет портала „Вашите права”, който е официалната страница на българския СОЛВИТ център (www.SOLVIT.government.bg) – изпълнена.

За отчетния период са регистрирани 13 676 уникални посещения за 6 142 потребителя.


 • Координация по въпросите на икономическото и социалното развитие – дирекция „Икономическа и социална политика”

През 2017 г. дирекция „Икономическа и социална политика“ (ДИСП) е постигнала пълно изпълнение на заложените цели в продукт/услуга „Координация по въпросите на икономическото и социалното развитие” на Бюджетна програма 0300.01.02:

 • Да подпомага осъществяването на целите, приоритетите, мерките на правителството в осъществяване на политиката за икономическо и социално развитие;

 • Да допринася за подобряване на координацията и взаимодействието между администрациите в изпълнителната власт и да подпомага процеса на вземане на решения от МС по въпросите на икономическото и социалното развитие.


Дейности за представяне на продукта/услугата:

 • Подобряване на експертизата и координацията при обсъждане на проекти на стратегически документи и нормативни актове относно тяхната законосъобразност и икономическа целесъобразност:

Дейността се изпълнява. ДИСП е организирала или участвала пряко с представители в 7 броя работни групи и междуведомствени комисии, в т.ч.:

 • Междуведомствен експертен съвет за изготвяне документацията за провеждане на обществена поръчка за българските лични документи;

 • Комисия по правни въпроси към Народното събрание във връзка с обсъжданията на първо четене на проекта за нов Закон за концесиите;

 • Междуведомствена работна група за разработване на проектите по чл. 35 и чл. 44 от приетия на първо четене от Народното събрание проект на Закон за концесиите;

 • Работна група за анализ и предложения за тръжни документи за участие в процедурите по отдаване под наем на морски плажове;

 • Национална група за координация на дейностите за изпълнение на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион;

 • Работна група по социални въпроси по досието на Акта за достъпност;

 • Работна група за изготвяне на преглед на държавната администрация за въвеждане на споделени административни услуги.

 • Подобряване на експертизата при изпълнение на функциите на администрацията по отношение на актовете, приемани от Министерския съвет, в т.ч. при разглеждането и приемането на стратегиите, програмите и проектите, свързани с политиката за икономическо и социално развитие на страната:

Дейността се изпълнява. Служители на ДИСП са участвали в заседанията на следните 25 комитети, съвети и работни групи:

 • Направляваща група за оценка на ОП „Добро управление;

 • Комитетите за наблюдение на следните европейски програми: “Транспорт и транспортна инфраструктура“, „Наука и образование за интелигентен растеж”, “Региони в растеж“, „Околна среда”, „Иновации и конкурентоспособност”, „Развитие на човешките ресурси”, “Добро управление“, „Развитие на селските райони”, „Морско дело и рибарство”, „Инициатива за МСП“, „Споразумение за партньорство за периода 2014-2020 г.“;

 • Експертен съвет за предотвратяване на аварии при търсене, проучване и добив на нефт и природен газ в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море;

 • Работна група за изготвяне на анализ във връзка с разработване на доклад за състоянието на администрацията за 2016 г.;

 • Комисия за състоянието на системите за финансово управление и контрол на Министерския съвет за 2016 г.;

 • Група за контакт и предоставяне на информация във връзка с изпълнението на ОП за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се;

 • Координационно звено по изпълнение на Споразумението за реализация на Стратегията за намаляване на дела преждевременно напусналите образователната система (2013-2020);

 • Подгрупа Национална програма „Цифрова България” към Работна група 31 „Европа 2020”;

 • Междуведомствена работна група по междуправителствени спогодби в областта на заетостта към Работна група 2 „Свободно движение на хора”;

 • Работна група № 3 „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги“ към Съвета по европейските въпроси към МС на Република България;

 • Работна група № 13 „Социална политика и заетост“ към Съвета по европейските въпроси към МС на Република България;

 • Работна група № 15 „Индустриална политика и малки и средни предприятия“ към Съвета по европейските въпроси към МС на Република България;

 • Работна група № 30 „Национална програма за реформи Европа 2020“ към Съвета по европейските въпроси към МС на Република България;

 • Участие в Управителния съвет на Национален компенсационен жилищен фонд;

 • Участие в жилищна комисия в Министерски съвет.

 • Обосновка на законосъобразността и икономическата целесъобразност на разглежданите и приеманите от Министерския съвет актове в икономическата и социалната област:

Дейността се изпълнява. Съгласувани са чрез изразяване по реда на чл. 34, във връзка с чл. 32, ал. 5 от УПМСНА на експертни становища по 430 броя преписки.

 • Подобряване на правоприлагането на законодателството за концесиите, в т.ч. при подготовка и провеждане на процедурите за предоставяне на концесии за подземни богатства и морски плажове:

Дейността се изпълнява. Представители на ДИСП участват в 33 междуведомствени екипи за подготвителни действия по ЗК, комисии за конкурси и търгове за предоставяне на концесии и на разрешения за търсене и проучване на подземни богатства по ЗПБ.

 • Завишаване на превантивния контрол и текущия контрол по изпълнението на концесионните договори:

Дейността се изпълнява. Представители на ДИСП са участвали в работата на 9 броя междуведомствени комисии за контрол по изпълнението на концесионни договори.

 • Осигуряване на обществен достъп чрез интернет базирания Национален концесионен регистър (http://www.nkr.government.bg/app) до информацията и данните за предоставени концесии, за съдържанието и изпълнението на концесионните договори:

Осигуряване на обществен достъп чрез интернет базирания Национален концесионен регистър до информацията и данните за предоставени концесии, за съдържанието и изпълнението на концесионните договори – към 31 декември 2017 г. са поддържани данни за 1 910 концесии, от които:

 • 742 държавни концесии, в т.ч. 636 действащи и 106 прекратени;

 • 1 168 общински концесии, в т.ч. 651 действащи и 517 прекратени.

За периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г. са проверени и въведени (вписани) от експертите на ДИСП всички постъпили от министерствата и общините данни за предоставени концесии, последваща информация за действащи концесии, информация за прекратяване на концесии, информация за изпълнението на концесионните договори и за дължимите и извършените от концесионерите концесионни плащания, обявления за провеждане на процедури за предоставяне на концесии и писмени отчети за проведени процедури за предоставяне на концесии - общо 3 163 броя вписвания. Обработени са 537 бр. входящи писма в НКР от ведомства, общини и други лица, отнасящи се до информацията в НКР. Поддържа се архив с досиетата на вписаните в НКР концесии.


 • Действия по организацията на транспонирането на Директива 2014/23/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия в българското законодателство:

 • На 24 януари 2017 г. новият Закон за концесиите беше приет от Народното събрание, а 3 дена по-късно, на 27 януари 2017 г., Народното събрание се разпусна във връзка с предсрочните избори, насрочени за 26 март 2017 г. На 2 февруари 2017 г. президентът върна за ново обсъждане в Народното събрание закона, но към този момент вече нямаше действащо Народно събрание. Новоизбраното Народно събрание започна работа на 19 април 2017 г. Нов проектозакон за концесиите беше внесен от група народни представители. Проектозаконът е почти идентичен със закона, приет на 24 януари 2017 г. от предишното НС. Различията не са свързани с текстовете на Директивата за възлагане на договори за концесия. Експерти от дирекцията взеха участие в представянето на законопроекта в комисиите на НС. На 8 юни 2017 г., проектозаконът за концесиите беше приет на първо четене от Народното събрание с 124 на 68 гласа. Законът бе приет на второ четене на 16 ноември 2017 г., беше публикуван в Държавен вестник на 1 декември 2017 г. и влезе в сила на 1 януари 2018 г.

 • Участия в заседания на консултативни органи на Европейската комисия и двустранни срещи с ГД „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и МСП”:

Експерт от ДИСП взе участие в три редовни заседания на Групата на правителствените експерти по обществени договори на Европейската комисия, проведени на 21 март, на 15-ти юни и на 8 декември 2017 г. в гр. Брюксел, където докладва за напредъка в процеса на транспониране на Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия в българското законодателство.

 • Повишаване на административния капацитет на администрацията ангажирана с дейността по концесиониране на централно и местно ниво чрез осигуряване на методическа помощ и прилагането на добрите европейски практики:

Дейността се изпълнява. Месечно експертите по концесиите в ДИСП дават не по-малко от 4 бр. телефонни консултации на администрациите на министерствата и общините.

 • Осигурява се процесуалното представителство и правната защита на актовете на Министерския съвет и на министър-председателя, свързани с концесиите, като през 2017 г. са извършени 68 бр. процесуални действия в 24 производства на КЗК, ВАС и АССГ.

 • Изготвяне на позиции по материали на ЕК в областта на концесиите и обществените поръчки – актуализиран въпросник за опциите при транспониране на Директива 2014/23/ЕС/ за възлагане на договори за концесия.

 • Подобряване ефективността от мониторинга и оценката по изпълнението на национално значими инвестиционни проекти и програми:

Дейността се изпълнява. На сайт www.infra.government.bg се поддържа в реално време Информационна система за инвестиционни проекти за интегрирано развитие на инфраструктурата в Република България, която съдържа подробни данни за 458 инфраструктурни проекта в седем сектора (транспорт, околна среда, енергетика, земеделие, спорт, образование и здравеопазване). Експертите от дирекцията администрират системата, дават пароли за достъп на операторите и координаторите на проекти от съответните министерства и ведомства, и изготвят справки и шестмесечни обобщени информации за изпълнението на проектите. Трябва да се отбележи, че операторите и координаторите в някои сектори попълват нередовно или непълно данните за техните проекти, в повечето случаи поради текучество.

 • Подпомагане на разработването на общата политика за административното регулиране на стопанската дейност:

Дейността се изпълнява. При писането на становищата си по реда на чл. 34, във връзка с чл. 32, ал. 5 от УПМСНА, експертите от ДИСП стриктно следят за идентифициране на проблеми от регулаторната сфера, вкл. по отношение на административната тежест от прилагане на регулаторни режими.

 • ДИСП е определена за секретариат на Съвета за развитие, съгласно Постановление № 110 на МС от 03.06.2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет (Обн., ДВ, бр. 44 от 11.06.2010 г.). През отчетния период са проведени 2 заседания на Съвета за развитие, едното от които неприсъствено.
 • ДИСП е определена за секретариат на Енергийния борд, съгласно Постановление № 258 на МС от 28.08.2014 г. за създаване на Енергиен борд (Обн., ДВ, бр. 72 от 29.08.2014 г., в сила от 29.08.2014 г.). През отчетния период не са провеждани заседания на Енергийния борд.

 • Административна поддръжка на Портала за консултативните съвети (http://www.saveti.government.bg/web/guest), мониторинг и актуализация на информацията в него:

- даване пароли на операторите от компетентните ведомства;

- актуализация на информацията в портала за дейността на Съвета за развитие. • Административна поддръжка на Специализирана Административна Информационна система за управление на регулирането на инвестиционния процес, създадена по проект КБ 11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление" по ОП „Административен капацитет" (http://investpro.government.bg/ );

 • Административна поддръжка на инсталиран на сървър на Министерския съвет Софтуер за Система за обществено обсъждане, създаден по проект КБ11-31-1/6.10.2011, финансиран по ОПАК ( http://pds.government.bg/ );

 • ДИСП оказа експертна, техническа и координационна помощ при изготвянето на Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г.

 • Ефективно окончателно оформяне на актовете на Министерския съвет в областта на икономическите и социални дейности:

Дейността се изпълнява. През отчетния период са оформени 42 акта.

 • Обучение на стажанти по стажантски програми:

Дейността се изпълнява. Проведено е 1 интервю по 1 стажантска позиция (политолог) по програма „Студентски стажове в държавната администрация на МС“. Назначени бяха четири стажанта.

 • ДИСП управлява изпълнението на проект БГ 05SFOP001-2.001-0010 „Подобряване на процеса по реализиране на политики в България“, финансиран по ОП „Добро управление“. Със заповед на Главния секретар на МС № В-183 от 29 септември 2017 г. е определен персоналният състав на екипа за управление на проекта.


Отчет на показателите за изпълнение

 • Кратко описание на показателите за изпълнение:

Показателите са свързани директно с дейностите на ДИСП по УПМСНА – изготвени становища, участия в работни групи / комисии, и пр. Величините на някой от тях са много трудни за планиране, особено в периоди на избори и служебни кабинети. Ето защо в таблицата по-долу (Приложение № 5) са показани само отчетни данни за 2017 г., съобразно указанията за отчетността на бюджета програмен формат (всяко полугодие и годишно). Мерните единици на показателите за изпълнение са количествени (бройки), но зад всяка отчетена бройка по показателите стоят времеви и качествени изисквания – както спазването на съответния срок съгласно УПМСНА, и други нормативни актове, така и постигане на необходимото качество на изработване на съответния документ.


 • Източници на информацията за отчетните данни по показателите за изпълнение:

Деловодната система на МС, Национален концесионен регистър, Информационна система за инвестиционни проекти за интегрирано развитие на инфраструктурата в Република България, заповеди за назначаване на комисии за провеждане на конкурси и търгове, и др.Програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”
Показатели за изпълнение


Мерна

единица

Целева стойност зa 2017 г.

на ДИСП

Отчетна стойност за 2017г.

на ДИСП

1. Становища за съгласуване на нормативни и други актове, стратегии, програми и проекти свързани с повишаване на икономическата и социалната целесъобразност

бр.


430


2. Участия в междуведомствени работни групи за изработване на нормативни актове и методически документи

бр.
7

3. Участия в междуведомствени съвети, комитети и работни групи за подпомагане дейността по мониторинга, координацията при управлението и контрола на национално значими стратегии, програми, планове и инвестиционни проекти

бр.254. Участие в екипи за подготвителни действия по Закона за концесиите, комисии за провеждане на конкурси за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и на концесии за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства, и комисии за контрол по изпълнение на концесионни договори

бр.
33


5. Изготвяне на проекти на политически документи

бр.
-

6. Координация и мониторинг на изпълнението на политически програми

бр.
1

7. Анализ и оценка на регулаторни режими

бр.
53

8. Изготвяне на проекти на актове на МС

бр.
-

9. Административна поддръжка на интернет базирани информационни системи

бр.
5

10. Методически указания по прилагането на нормативната уредба в областта на концесиите

бр.
107

11. Окончателно оформяне на актовете на МС в областта на икономическата политика

бр.42


12. Участия в заседания на консултативни органи на Европейската комисия и двустранни срещи с ГД „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и МСП”

бр.3


13. Изготвяне на позиции по материали на ЕК

бр.
1

14.Организиране и провеждане на форуми по икономически и социални въпроси – кръгли маси, курсове и др.

бр.-


15. Организиране провеждането на заседания на Съвета за развитие, включително неприсъствено взимане на решения:

- изготвяне комплекти материали:бр.
2

1


16. Процесуално представителство и правна защита на актовете на МС и на министър-председателя, свързани с концесиите:

- процесуални действия:

- производства:


бр.

68

2417. Обучение на стажанти по стажантски програми

бр.
4Дейности за представяне на продукта/услугата:

 • Прилагане на утвърдените Методически указания във връзка с функциите и процедурите за работа на инспекторатите и взаимодействието им със специализираните контролни органи

Съгласно чл. 46а, ал. 2, т. 1 от Закона за администрацията (ЗА) Главният инспекторат координира и подпомага дейността на Инспекторатите.

Правилата за взаимодействие между инспекторатите и специализираните контролни органи са уредени в Методическите указания във връзка с функциите и процедурите за работа на инспекторатите и взаимодействието им със специализираните контролни органи (чл. 46а, ал. 2, т. 3 от Закона за администрацията).

През отчетния период Главният инспекторат координира и подпомага дейността на административните инспекторати, чрез оказване на методическа помощ както по конкретни казуси, свързани с прилагането на антикорупционното законодателство, така и при разработването на вътрешните актове за дейността им.

През ноември 2017 г. инспектори от Главния инспекторат и инспекторати към първостепенни разпоредители участваха в Трета годишна среща на Инспекторатите по Закона за администрацията, организирана от Института по публична администрация. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с прилагането на Наредбата за административното обслужване и подобряване на дейността на администрацията при предоставянето на административни услуги. По време на срещата бяха обсъдени и новите промени в Закона за държавния служител и подзаконовите актове по прилагането му.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница