Отчет на основните параметри на бюджета


Описание на показателите за изпълнение на програматастраница6/8
Дата07.08.2018
Размер1.27 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8

Описание на показателите за изпълнение на програмата

Сключени са договори с 18 спортни федерации за реализиране на включените в проектите по програмата дейности.

Подпомогнато е участието на спортистите от националните отбори на световни и европейски първенства и на международни състезания, като са спечелени медали от световни и европейски първенства за мъже и жени и за юноши и девойки.

Изготвени са 26 заповеди за материално стимулиране на спортисти треньори и са наградени общо 133 спортисти, в т.ч. 46 спортисти по олимпийски спортове, 87 спортисти по неолимпийски спортове, 142 треньори и длъжностни лица.

Вписани са 303 спортни клуба в Националния регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове.

Актуализирани са 1 015 данни на спортни клуба и спортни федерации в Националния регистър.

Издадени са удостоверения за вписване в Националния регистър на 303 на спортни клубове.

Подадени са документи за издаване на лицензия на 9 спортни федерации.

Подготвени са документите за лицензия на 6 спортни федерации.

Подпомогнато е лечението на спортисти и са изразходени 254 000 лева.

Ежемесечно са изплащани премии на 234 спортисти, прекратили активна състезателна дейност.

Изплащани са премии на 145 треньори на олимпийски медалисти

Одобрени са проектите на 25 спортни федерации за домакинства на състезания и първенства от международния спортен календар.

Изплатени са субсидии на организации с нестопанска цел по договори за организиране и провеждане на домакинства на състезания и първенства от Международния спортен календар – 6 809 732 лв.;

Предоставени са субсидии на организации с нестопанска цел за социално подпомагане и лечение спортисти и други спортни дейности - 254 000 лв.;

Проведени са специализирани за вида спорт тестове и методики, за проследяване на функционалните и спортно-технически качества на 1 043 национални и олимпийски състезатели в лабораторни условия и са извършени съответните анализи и обсъждания с треньорските ръководства. Обработени и анализирани са 7 283 броя лактатни проби за всички състезатели преминали методиката за извършване на биохимичен анализ. Посочените данни за броя на състезателите е с натрупване.

Извършено е физикално възстановяване на 680 национални и олимпийски спортисти и спортисти от спортни училища.

Показателите за изпълнение на дейността на Антидопинговия център се измерват с броя на взетите допинг проби и управление на техните резултати. Общо допинг контролите за 2015 г. са допинг тествания на 781 спортиста. От тях - 390 допинг контроли са за сметка на АЦ. По заявки бяха извършени общо 435 допинг контроли. Последните бяха по заявки на български федерации и клубове, на международни федерации и съгласно 2 договора с Български олимпийски комитет за извършване на допинг тествания на спортисти, спечелили квоти за участие в Европейските игри в БАКУ 12-28.06.2015 г.


 • Източници за данните по показатели за изпълнение

Данните са взети от дирекция „Елитен спорт”, дирекция „Координация и контрол на спортната подготовка”, спортните федерации, сключили договори по програмата, Антидопинговия център и счетоводната програма на ММС.


  • Отчетът на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи е представен в приложение № 6.
 • Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира от дирекция „Координация и контрол на спортната подготовка”, съвместно с дирекция “Елитен спорт”.

Дейността на Антидопинговия център се реализира от под ръководството на изпълнителния директор на центъра.

Дейността се ръководи и контролира от г-н Асен Марков – заместник министър на младежта и спорта.
V. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪВ ВИД, ОТГОВАРЯЩ НА СЪВРЕМЕННИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ.


 • Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели.

Държавната политика в тази област е насочена към осигуряване на оптимални условия за пълноценно използване на спортните обекти и съоръжения за утвърждаване и разширяване позициите на Република България в развитието на спортовете, имащи престижно и социално значение.

Основната цел на политиката е изграждане на нова спортна инфраструктура, реконструкция и модернизация на спортните обекти и съоръжения, съобразени с изискванията на съответните международни нормативи и създаване на условия за достъп до тях на хора с увреждания.

Изпълнението на заложените цели по политиката се постига чрез:


 • Създаване на предпоставки за развитие на качествено ново равнище на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм -държавна и общинска собственост.

 • Взаимодействие, координация, планиране и анализ на строително-ремонтните дейности в действията на спортните организации, държавните и общински администрации.

 • Подобряване на енергийната ефективност при ремонт, реконструкция и използване на СОС .

 • Прилагане на високоефективни строителни способи и материали при ремонта и реконструкцията на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм.

 • Упражняване на контрол при приемане, отчитане на изпълнени СМР при ремонти и реконструкции на спортните обекти и съоръжения от ММС по Наредба № Н-2/08.05. 2014 г.

 • Контрол по актуализацията на публичния регистър за спортни обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм – (държавна, общинска, частна и корпоративна собственост), включително спортната база на училищата –общински, държавни и висши държавни училища, открита и закрита спортна база.

 • Контрол на управлението, стопанисването и разпореждането със спортни обекти и съоръжения.

 • Приемане и отчитане на изпълнени текущи и аварийни ремонти в сградата на Спортната палата.

 • Отдаване под наем на обекти – публична държавна собственост предоставени за управление на Министерство на младежта и спорта;

 • Участие в ОПРР ,,Региони в растеж 2014 г. – 2020 г.”, Приоритетна ос 3 ,,Регионална образователна инфраструктура”, Компонент 2 : Спортни училища.
  • Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

Ефектът от дейностите за.2015 г. е постигнат при оптималното и рационално използване на материалната база, кадри и специалисти. Изпълнени са заложените за реализиране през периода цели в програмата. Анализът на показателите показва подобряване на състоянието на спортните обекти и съоръжения, подобряване на тяхната топлотехническа характеристика с мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на СОС и тяхната използваемост, както от организирани отбори и клубове, така и за свободен достъп за граждани, създаденият достъп до тях на хора с увреждания, броя на реконструираните и модернизирани спортни обекти и съоръжения и средствата отпуснати за тяхното финансиране.

Създадени са предпоставки за развитие и популяризиране на спортовете практикувани от хора с увреждания, както и включването им във всички сегменти на спортния живот, като важен фактор за интегрирането им в обществото. Създаден е достъп до спортни обекти и съоръжения и реконструирани спортни обекти за спорт на хора с увреждания.Усилията са насочени към осигуряване на оптимални условия за пълноценно използване на спортните обекти и съоръжения с цел утвърждаване позициите на Република България сред световната спортна общественост.

 • Отчет на показателите за полза/ ефект

Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти
Показатели за полза/ ефект


Мерна единица

Целева

стойност

Отчет

2015 г.

 1. Изграждане на модерни спортни съоръжения

Бр.

3

1

 1. Реконструкция и основен ремонт на спортни зали и съоръжения

Бр.

7

1

 1. Осигурен достъп в спортни обекти и съоръжения за хора с увреждания

Бр.3

1

 1. Подобряване на материално-техническата база на държавните спортни училища

Бр.

3

3

 1. Ремонт и реконструкция на спортните съоръжения в училищата

Бр.

3

3
 • Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика.

Дирекция „Спортна инфраструктура и управление на държавното участие”.


 • Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния период.

    • Съгласуване на предложения за изменение на нормативни документи;

    • Изменение и допълнение на Наредба 2 от 8 май 2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения (ДВ, бр(.51 от 07.07.2015 г.).


Преглед на изпълнението на БЮДЖЕТНА програма „Спортни обекти и съоръжения”.

 • Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели.

Целите на програмата са свързани с реконструкцията и модернизацията на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм, съобразени с изискванията на съответните нормативни изисквания, международните стандарти на спортните федерации, както и за създаване на условия за спорт на хората с увреждания (хора с двигателни и сензорни дефицити).

За постигане на стратегическата цел „Реконструкция и модернизация на спортните обекти и съоръжения”, програмата е разработена и реализирана като се отчита особено важната роля на разработената политика по отношение на спортните обекти и съоръжения. • Създадени са оптимални условия за предоставяне на спортни обекти и съоръжения – държавна собственост и части от тях;

 • Подпомогнати са спортни организации стопанисващи и управляващи обекти държавна или общинска собственост за ремонт, реконструкция и модернизация на поверените им спортни обекти и съоръжения;

 • Контрол по стопанисване и управление на предоставените на ММС спортни обекти и съоръжения.


Описание на предоставяните през отчетния период продукти/услуги по програмата, описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

Основната цел на програмата е свързана с реконструкция и модернизация на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм, съобразени с изискванията на съответните международни нормативи, стандартите на международните спортни федерации, както и създаване на условия за достъпност до спортните обекти и съоръжения на хората с увреждания (хора с двигателни и сензорни дефицити).


Дейности в изпълнение на основната цел на програмата:

 • Извършени са текущи и аварийни ремонти в централната сграда на ММС

 • Отпуснати средства в размер на 1 092 583 лв. за финансово подпомагане на дейности по изграждане, ремонт и реконструкция на спортни обекти и съоръжения по реда на Наредба 2 от 8 май 2014 г. при отчитане на възстановените средства в размер на 69 149 лв.) в т. ч. е и изплатен обект по ПМС 19/2014 г. в с . Огняново. През 2015 са финансирани са 8 проекта за изграждане, реконструкция и модернизация на:
Ремонт на тренировъчно игрище на Стадион ,,Верея”, гр. Стара Загора

Изграждане на спортна площадка в гр.Дулово


Изграждане на спортна площадка с изкуствена трева с размер 20/40
с. Паволче

Обновяване и ремонт на комбинирана зала за спортни игри и централен вход на спортен комплекс "Добротица" в гр.Добрич

Ремонт и обновяване на сградата на“Зала за борба“и обслужващи помещения към Спортен комплекс „Локомотив“ в гр.Русе

Осветителна инсталация на зала "Владислав" в спортен комплекс "Черно море" гр.Варна

Отоплителна инсталация на зала в гр.Сливен

С цел повишаване на контрола върху предоставените средства,преобладаващата част от разплащанията за финансираните обекти се извършват от ММС.

Организирана е и проведена процедура по ЗДС и ЗФВС за отдаване под наем на:

- Ресторант в сградата на ММС;

- Част от покривното пространство в сградата на ММС и северен пилон за осветление на СК „Българска армия” за:


 • Изготвени са оценки за съответствие на 131 проекта за финансово подпомагане по реда на Наредба Н-2;

 • Отпуснати са средства за капиталови и текущи ремонти по програма „Спортни обекти и съоръжения”, предоставени за ползване на ММС;

 • Изготвени са предложения за капиталови разходи, ремонтни дейности и отдаване под наем на спортни обекти и съоръжения;

 • Актуализиран е публичния регистър на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм с допълнително подадените документи от общини и държавни администрации;

 • Стопанисване и управление на предоставените на ММС спортни обекти и съоръжения;

 • Подпомогнати са спортни клубове, (стопанисващи и управляващи обекти общинска и държавна собственост) с методически указания и материали за изготвяне на проекти за кандидатстване в ММС за ремонт, реконструкция и модернизация на поверените им спортни обекти и съоръжения;

 • Извършени са проверки, оценки и приемане на действително изпълнените строително – монтажни работи и трайни подобрения Стрелкови клуб ЦСКА в местността „Къро”, Волейболен клуб ЦСКА в СК „Червено знаме.

 • Предоставени за управление с решения на МС имоти публична държавна собственост – спортен комплекс „Спартак” и три поземлени имота със сгради в тях в район „Младост”, м.Къро.

 • Описание на изпълнението на администрираните разходи.

За подпомагане на проекти на спортни организации и общини за реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения са изразходвани 278 618 лева, (получени след приспадане на възстановените от непризнати разходи средства по договори в размер на 69 149 лв). и 1 229 956 лв., отчетени като трансфери за основен ремонт на стадион ,,Дружба” - І -ви етап”, община Кърджали ( при отчитане на възстановените по договор от предходни години 6 922 лв).

 • Отчет на показателите за изпълнение на програма „Спортни обекти и съоръжения”

Показатели за изпълнение


Мерна единица

Целева
стойност


Отчет
2015 г.


Разработване на политика по отношение на спортните обекти и съоръжения

сума

1 375 711

1 360 656

1 Показател

данъци, такси и застраховки –в т.ч.

§10-40 –данъци

§ 10-62 - застраховкисума

282 936

13 358


282 936


13 358

2 Показател

Изготвени проекти на изменение и допълнение на нормативни и поднормативни актове
брой

1

Изменение и допълнение на

Наредба №2 от 08.05.2014г. -1бр.3 Показател

Изготвяне на технически задания за организиране и провеждане на процедури по ЗОПброй

20

18

4.Показател

Изготвени оценки за съответствие на проекти за финансово подпомагане по Наредба №2 от 08.05.2014г.брой

131

131

5. Показател

Отдаване под наем на СОС - ЗДС и ЗФВСброй

3

2

6.Показател

Членски внос - Български институт по стандартизациялева

400

400

8 .Показател

Финансирани спортни обекти по Наредба №2 от 08.05.2014г.брой

15

8

9.Показател

Осигурен достъп за хора с увреждания до СОСброй

23

2

Стопанисване и управление на Спортни обекти и съоръжения


1.Показател:

Предоставени обекти и съоръжения и обособени части от тях за ползванеброй

8

1

Капиталови разходи

сума

911 840

911 840`
 • Описание на факторите и причините оказали въздействие върху непостигането на планираните /заявените/ целеви стойности

С оглед пълно постигане на заложените цели по политиката и програмата е необходимо да бъдат инициирани законодателни промени относно:

    • Определяне на минималните диференцирани размери на паричните средства, които се осигуряват от държавния бюджет за експлоатация и поддръжка на СОС с приоритетно значение;

    • Облекчаване на процедурите за предоставяне на СОС за ползване от спортни организации;

    • Прецизиране на условията и реда по контрола на експлоатацията на спортните обекти и съоръжения и налагането на административни наказания;

Външните фактори, които влияят върху реализирането и постигането на стратегическите цели и са извън контролните функции на ММС са:Министерство на финансите, Областните и общински администрации, Министерство на отбраната и Министерство на образованието и науката.

С оглед постигане на заложените цели по програмата е необходимо насочване на усилията за постигане на синхронизация и координация с тези структури. Това предполага ежедневно взаимодействие на местно, регионално и национално равнище.  • Отчетът на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи е представен в приложение № 6.

 • Отговорност за изпълнение на програмата.

Отговорността за изпълнение на програмата се носи от Директор на дирекция „Спортна инфраструктура и управление на държавното участие”.
VІ. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАта за ВНЕДРЯВАНЕ НА ДОБРИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ ЗА СПОРТА

Преглед на изпълнение на политиката

 • Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели.

Стратегическа цел:

Внедряване на модерния европейски опит и добрите международни практики в Република България.

Постигането на стратегическата цел се извършва чрез реализирането на следните оперативни цели:


 • Подкрепа на дейността на спортните организации за внедряване на нови европейски и световни управленски практики.

 • Изграждане на целеви мрежи за двустранно и многостранно сътрудничество с държавите-членки на ЕС и извън него.

 • Модернизиране на българското младежко и спортно законодателство в съответствие с добрите достижения в ЕС и в света.

 • Повишаване информираността на обществото за успехите и постиженията на Република България в областта на спорта

Постигната е добра степен на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели.

 • Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел на политиката

Достигната е добра степен на изпълнение на очакваната полза и ефект за обществото.


 • Отговорност за изпълнение на целите на политика „Внедряване на добри международни практики за спорта”

Пряката отговорност за изпълнението на политиката за 2015 г. се носи от г-н Красимир Иванов, директор на дирекция „Европейски програми, проекти и международно сътрудничество“.

 • Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния период.

През отчетния период не са извършвани промени в нормативната уредба.

Преглед на изпълнението на БЮДЖЕТНА програма „Изграждане на високоефективен капацитет за АКТИВНО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО в СФЕРАТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, спорта И СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ”.

В рамките на политика „Внедряване на добри международни практики за спорта” се изпълнява една програма, а именно „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм”.1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница