Отчет на основните параметри на бюджета


Отчет на показателите за полза/ ефектстраница8/8
Дата07.08.2018
Размер1.27 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8

Отчет на показателите за полза/ ефект

 • Изготвен и приет от Министерски съвет План за изпълнение на Националната стратегия за младежта за 2015 г.;

 • Изготвен и приет от министерски съвет Отчет за изпълнение на Плана за 2014 г. по Националната стратегия за младежта за 2015 г.;

 • Изготвен Годишен доклад за младежта за 2014 г. и приет от Министерски съвет в края на месец юли;

 • Разработен проект на Национална програма за младежта (2016-2020).

 • Разработени предложения, мерки и отчети от експертите в състава на междуведомствени работни групи;

 • Изготвени становища и концепции по документи, отнасящи за сектори в областта на младежката политика;

 • Участие в заседание на Съвет за развитие на Югозападен регион;

 • Участие в конференция „Детско участие”, организирана от УНИЦЕФ;

 • Участие в Регионална конференция за сексуални и репродуктивни права на младите хора в Източна Европа и Централна Азия;

 • Участия в две заседания на работна група „Младеж“ към съвета на ЕС;

 • Участие в инициативи по случай 12 август - Международен ден на младежта в градовете Враца, Монтана и Видин;

 • Участие в регионални срещи по проект „Младите срещу младежката безработица” на Институт по икономическа политика в градовете София и Пловдив;

 • Участие в седем регионални срещи (Бургас, Пловдив, Видин, Русе, Варна, Велико Търново и София) по проект „Информираност, координация и партньорство за провеждане на младежката политика в България” на ММС, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”;

 • Участие в дискусионен форум на тема „Пазара на труда и младите хора - предизвикателства и политики“;

 • Участие в Национална среща „Младежки работник”;

 • Участие в регионален форум „Конференция на бъдещето” по проект „Лаборатория за младежка активност” на фондация „Астика” и АСУ „Делфи”, гр. Бургас;

 • Участие в международна конференция за кампания „Език без омраза” - инструмент за противодействие на нетолерантността”, провела се в гр. Стара Загора;
  • Кратко описание на показателите за полза/ефект

 • Популяризиране и изпълнeние на Националната стратегия за младежта (2010-2020);

 • Популяризиране и изпълнeние на Закона за младежта;

 • Разработване на политики за младежта, анализи и оценки на политики и програми;

 • Администриране, изпълнение и мониторинг на Национална програма за младежта (2011-2015);

 • Финансиране на проекти по Наредба №4 от 25 юли 2014 г. за финансово подпомагане на младежките дейности в страната;

 • Осъществяване на социологически проучвания за актуалното състоянието на младите хора в страната и други допитвания от национален характер;

 • Обмен на добри практики и опит в областта на младежките дейности с международни партньори;

 • Участие в Работна група „Младеж” към Съвета на ЕС;

 • Участие в работни групи за синхронизиране на националното законодателство с актовете на ЕС и Съвета на Европа;

 • Участие на представители на неправителствения сектор в национални и международни прояви;

 • Подготовка, провеждане и участие в прояви за отбелязване на национални и международни празници;

 • Участие в национални конференции и семинари;

 • Участие в междуведомствени работни групи;

 • Обучения и дискусионни форуми с участието на младите хора в страната;

 • Информационни кампании и инициативи за повишаване на информираността на младите хора в страната;

 • Поддържане на младежките информационни портали, администрирани от дирекция „Младежки политики”;

 • Мониторинг на проекти, финансирани по „Националната програма за младежта (2011-2015);

 • Поддържане на база данни в Национална информационна система за младежта.
 • Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите

Достигането на очакваните ползи за младежкия сектор станаха възможни благодарение на взаимодействието между институциите, имащи отношение към политиката за младите хора в страната:

Министерство на финансите;

Министерство на образованието и науката;

Министерство на правосъдието;

Министерство на икономиката и енергетиката

Министерство на земеделието и храните;

Министерство на отбраната;

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

Министерство на културата;

Министерство на външните работи;

Министерство на вътрешните работи;

Министерство на околната среда и водите;

Министерство на регионалното развитие;

Министерство на инвестиционното проектиране;

Министерство на труда и социалната политика;

Министерство на здравеопазването;

Държавната агенция за закрила на детето;

Национално сдружение на общините в Република България;

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

Национален център по наркомании;

Общински и областни администрации в страната.


 • Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект

Информацията за данните по показателите е набрана чрез проведените проучвания, информация от интернет страниците, работни групи на ЕК и ЕС, министерства и техните подчинени структури, областни и общински администрации, институции, имащи отношения към младежката политика, младежки и други неправителствени организации, работещи с млади хора, от мониторинги на проекти, както и счетоводната програма на Мнистерството на младежта и спорта.


 • Отговорност за изпълнение на целите в Политиката в областта на младите хора

Отговорността за изпълнение на целите в съответната област на политиката е на ММС – дирекция „Младежки политики”.


 • Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния период.

Няма настъпили промени в нормативната уредба.
Преглед на изпълнението на БЮДЖЕТНА програма „младите в действие”

 • Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели.

Дейностите, свързани с провеждане на политиката за младите хора в България се осъществяват чрез програма „Младите в действие” на дирекция „Младежки политики”,

В рамките на отчетния период заложените в нея показатели за осъществяването на младежката политика са постигнати, съобразно целите и приоритетите на Програмата и съобразно потребностите на младите хора..
 • Описание на предоставяните през отчетния период продукти/услуги по програмата, описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

1. Изпълнение на Национална стратегия за младежта (2010-2020)

През 2015 г. стартира подготовката за изготвяне на План за 2015 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта(2010-2020), както и Отчет за изпълнението на Плана за 2014 г.

За целта е обобщена информация, предоставена от държавните институции, чиято дейност има отношение към живота на младите хора в страната, както и от всички общини в Р България. Документите обхващат предвидените оперативни цели, задачи, дейности и финансови ресурси на национално и регионално ниво за изпълнение на приоритетите на Стратегията чрез постигане на конкретни резултати в различните секторни политики.

Планът за изпълнение на Националната стратегия за младежта за 2015 г. и Отчетът за изпълнение на План за 2014 г. са приети с Решение № 403/04 юни 2015 г. на Министерски съвет.

През отчетния период е подготвен проект на Доклад за младежта за 2014 г. За целта е събрана, анализирана и обобщена информация за изпълнението на основните цели, политики и програми, свързани с подкрепата на младите хора в страната в изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020). Структурирана е съобразно конкретните измерими индикатори на националния стратегически документ и обхваща дейността на всички държавни и общински администрации в подкрепа на младите хора в страната. Докладът представя анализ за състоянието на младежта и отчита мерките за развитие на младите хора в страната на базата на събраната информация и извършеното от институциите през миналата година.

За подготовката на доклада е проведено и Национално представително лонгитюдно социологическо проучване на тема „Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната”. Изследването е извършено от „Институт за социални изследвания и маркетинг МБМД” ЕООД и обхваща младите хора на възраст 15-29 г.

С цел ефективно изпълнение и прилагане на Националната стратегия за младежта и Закона за младежта експерти от специализираната и общата администрация на ММС изпълняват проект „Информираност, координация и партньорство за провеждане на младежката политика в България”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Осъществени са следните дейности по проекта: • Проучване на добри практики за координиране, наблюдение и отчитане на изпълнението на политиката за младежта в Р Хърватия;

 • Създаване и въвеждане на механизъм за координация, наблюдение и отчитане изпълнението на националната политика за младежта чрез провеждане на срещи с целевите групи и разработване на самия механизъм;

 • Разработена система за наблюдение и отчитане на Националната стратегия за младежта (2010-2020);

 • Анализ на състоянието на младежката работа в страната;

 • Осъществяване на оценка на въздействието върху младите хора в страната от изпълнението на Националната стратегия за младежта (2010-2020) и Национална програма за младежта (2011-2015). Дейността е реализирана от Агенция „Естат”, избрана чрез конкурс за избор на външен изпълнител;

 • Разработване на мерки за популяризиране на младежката политика чрез създаване и популяризиране на онлайн платформа, представяща всички актуални и важни за младите хора новини и събития. Разработване на електронен информационен бюлетин за информиране на младите хора в страната с актуална информация за младежкия сектор по приоритетни за младите хора теми;

 • Разработване и разпространение на тематични филми за прилагане на националната политика за младежта;

 • Информираност и публичност по проекта;

 • В заключителната част на проекта са проведени седем регионални срещи в градовете Бургас, Пловдив, Видин, Русе, Варна, Велико Търново и София за представяне на резултатите от проекта и оценката на Националната стратегия за младежта (2010-2020).

 • Изработени са информационни материали за обезпечаване на дейностите по проекта и разпространение на неговите цели и идеи.

2. Младежки обмени с международни партньори и участие в синхронизиране на националното законодателство с актовете на ЕС

Във връзка с ангажимента на България в процеса на вземане на решения на ЕС, експертите от специализираната администрация на ММС са взели участие в две заседания на работна група „Младеж” към Съвета на ЕС в град Брюксел, Белгия. На тях са обсъдени документи относно работния план на Европейския съюз за младежта за 2016-2018, прилагането на Обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010-2018), социалното включване на младите хора, въздействието на младежката работа и неформалното образование върху младежкото развитие и др.

Експерти от ММС са взели участие и в Младежката конференция на ЕС 2015, организира от Председателството на Люксембург на Съвета на Европейския съюз. Срещата е в рамките на четвъртия цикъл на Структурния диалог на тема „Овластяване на младите хора за политическо участие в демократичния живот в Европа“.

През 2015 г. са реализирани участия в 7-мата среща на Експертната група за разработване на специфични препоръки за въздействие на младежката работа и неформалното образование върху младежкото развитие и проблемите, които младите хора срещат днес, проведена в гр. Брюксел, Белгия и във „Форум за младежки лидери в сферата на репродуктивното и сексуално здраве”, организиран от Фонда за население на ООН, УНФПА в град Кишинев, Молдова.

В изпълнение на Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на младежта между Р България и Р Южна Корея, през месец юни е посрещната делегация от представители на младежката общност и експерти от Министерството на равенство между половете и семейството в Република Корея, ресорна институция, отговорна за младежката политика. Осъществени са срещи за обмяна на опит с представители на ММС и неправителствени организации от градовете Варна, Велико Търново, Пловдив и София, както и с ученици от 18 СОУ „Уилям Гладстоун”, изучаващи корейски език.

В изпълнение на меморандума, през месец август българска делегация, съставена младежки представители и експерти от ММС са осъществили визита в Р Южна Корея, по покана на ресорната институция. Проведени са срещи за обмяна на опит в областта на младежките политики и дейности, както и за запознаване с проблемите, които имат корейските младежи. От страна на домакините е представена и дейността на функциониращи центрове за помощ на неравнопоставени младежи, както и предоставянето на услуга – „24/7 работещ телефон“, даващ възможност на младежите да споделят своите проблеми с представител на ресорното министерство.


3. Мониторинг и контрол по осъществяване на националните програми за младежта.

През отчетния период експерти от специализираната администрация на ММС са осъществили мониторинг на дейностите по Националната програма за младежта (2011-2015) чрез проверки на място на 20 проекта в 15 градове на страната (Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Поморие, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Ямбол) и две села /Паталеница, Пазарджишка област и Куртово, Пловдивска област).

За проверките, извършени на място, са изготвени 20 текущи доклади със становище и препоръки по изпълнението на проектните дейности.
4. Информационни кампании и инициативи за повишаване на информираността на младите хора в страната.

По инициатива на Министерството на младежта и спорта и с подкрепата на Столична община в навечерието на 3 март е проведена кампания „Интерактивен урок по родолюбие” сред младежи от три столични училища. Целта на кампанията е младите хора да бъдат запознати с исторически фигури, допринесли за героичното историческо минало на България и развитието на българската култура.

По случай 12 август - Международен ден на младежта, по инициатива на ММС в градовете Видин, Монтана и Враца за първи път на едно място са събрани представители на различни институции и младежи за обсъждане на възможностите, които се предоставят на младите хора. Честването е организирано в рамките на три дискусионни панела: „Действай-въздействай“, „Простор на промяната“ и публична дискусия.

В рамките на периода ММС организира и Младежката онлайн-кампания „Млади, активни, работещи и креативни“ в социалната мрежа Facebook, по повод Европейската седмица на младежта с цел популяризиране на младежката работа и доброволчеството. 1. Мрежа от младежки информационно-консултантски центрове

В страната функционират 31 Младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ), финансирани от ММС през 2015 г. Центровете предоставят безплатни услуги за младите хора от всички населени места в страната. Значителна част от дейностите по проектите за МИКЦ са пряко свързани с младежката безработица и активирането на младежите за включване в пазара на труда, като обучения за развитие на социални умения, формиране на предприемаческа култура, стимулиране на кариерната ориентация, развитие на лидерски умения, социални иновации, консултации със специалисти по кариерно и професионално ориентиране и др.

 1. Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи

През 2015 г. се реализират дейностите по пет проекта, подкрепени финансово по Подпрограма 3 „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи“ на Национална програма за младежта (2011-2015). Те се изпълняват от неправителствени организации, работещи в областта на доброволчеството и младежките дейности.

Проектните дейности са насочени към промотиране на доброволчеството сред младите хора в страната, насърчаване на приемствеността в доброволческите екипи и включване на нови доброволци, обучение на млади доброволци, стимулиране на активността на младите хора и формиране на чувствителност към нуждите на гражданското общество, активиране на местната власт за работа с доброволци и др.
 • Описание на изпълнението на администрираните разходи, включително проектите по програмата.

- Субсидии на организации с нестопанска цел – възстановени разходи по договори с младежки организации в размер на 3493 лева.


 • Отчет на показателите за изпълнение на програмата.

ПРОГРАМА „МЛАДИТЕ В ДЕЙСТВИЕ”


Показатели за изпълнение

Мерна

единица

Целева

стойност

Отчет

2015 г.

Показател 1: План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2015 г.

1.1 Приет Отчет на Плана за 2014 г. от МС

бр.

1

1

1.2 Приет План за 2015 г. от МС

бр.

1

1

Показател 2: Годишен доклад за младежта

2.1 Приет Доклад за младежта за 2014 г. от МС

бр.

1

1

Показател 3: Социологически проучвания за състоянието на младежта в страната

3.1Реализирано Национално представително социологическо проучване на тема „Установяване на ефекта от прилагане на политиките за младежта сред младите хора в страната”, извършено от „ИСИМ-МБМД” ЕООД

Бр

Лв..

1


1

13 020 лв.Показател 4: Национална програма за младежта (2011-2015)

4.1 Проекти, получили финансова субсидия през

2015 г.


бр.

лв..


56


56

813 247


4.2 Извършени проверки на проекти, финансирани по Програмата

бр.

лв.


20


1 513

Продукт 5: Младежки обмени с международни партньори и участие в синхронизиране на националното законодателство с актовете на ЕС

5.1 Участия в заседания на РГ „Младеж” към Съвета на ЕС, международни конференции и работни групи

бр.

лв.


7

7

14 120


5.2 Осъществени обмени в рамките на меморандума за сътрудничество в областта на младежта с Р Южна Корея

бр.

лв.


2


2

31 309


Продукт 6: Кампании, инициативи, обучения и форуми за повишаване на информираността на младите хора в страната.

6.1 Участие на експерти от ММС в младежки форуми, инициативи, семинари, конференции, обучения и др.

бр.

лв.


1


1

3 928


6.2 Организирана кампания „Интерактивен урок по родолюбие”

бр.

лв.


1


1
5 000

6.3 Проведени дейности за отбелязване на 12 август - Международен ден на младежта

бр.

лв.


1

1

15 000ОБЩО:
897 136
 • Източници за данните по показатели за изпълнение.

• Деловодната система на ММС

• ЕВРОСТАТ;

• Национален статистически институт;

• ЕUNet системата за информационни документи на ЕС;

• Европейската комисия;

• Интернет страницата на ММС;

• Информационна база данни на Национална информационна система за младежта;

• Интернет страницата на Национална програма за младежта; • Институции, осъществяващи дейности в сектора на политиките за младите хора.


  • Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Няма непостигнати планирани и заявени целеви стойности.
  • Отчетът на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи е представен в приложение № 6.
  • Отговорност за изпълнението на програмата.

Отговорността за изпълнение на целите в съответната област на политиката е на дирекция „Младежки политики”.
VІІІ. ПРОГРАМА АДМИНИСТРАЦИЯ
По програмата са отчетени разходите за услуги и дейности, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели:

 • участие в разработването на проекти на нормативни актове;

 • процесуално представителство на министерството пред съдилищата;

 • изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;

 • провеждане на обществени поръчки и оказване на методическа помощ на второстепенните разпоредители с бюджет в областта на обществените поръчки;

 • изготвяне на проектите на годишния бюджет на Министерство на младежта и спорта и бюджета на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

 • отчитане изпълнението на бюджета и набирателната сметка на Министерството;

 • финансово осигуряване на дейностите за изпълнение на политиките и програмите;

 • финансово стопански дейности и цялостно счетоводно обслужване на дейността;

 • анализ на потребностите и планиране обучението на персонала;

 • управление на човешките ресурси;

 • деловодно обслужване;

 • програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;

 • ведомствена охрана и пропускателен режим;

 • медийна и информационна дейност.


Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница