Отчет на отдел „Гражданско състояние" 2007-2011г. Основната дейност на отдел"Гражданско състояние"Дата23.01.2018
Размер51.72 Kb.
ТипОтчет
Отчет на отдел „Гражданско състояние“

2007-2011г.


Основната дейност на отдел”Гражданско състояние” в община Перник е свързана с административно –правното обслужване на гражданите и в по-тесни рамки и на юридически лица.На практика тази дейност е свързана най-вече с издаване на следните видове удостоверения:

1.Удостоверение за наследници.

2.Удостоверение за индетичност на имена.

3.Удостоверение за семейно положение.

4.Удостоверение за родствени връзки.

5.Удостоверение за настоящ адрес

6.Удостоверение за постоянен адрес.

7.Адресна регистрация

8.Заявяване и промяна на постоянен адрес.

9.Удостоверение за раждане.

10.Удостоверение за сключен граждански брак.

11.Препис-извлечение от акт за смърт.

12.Удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак на български гражданин с чужденец в чужбина.

13.Припознаване на извънбрачно дете.

14.Удостоверение за вписване в картотечния регистър за чужденци с постоянно пребиваване,бежанци и лица с хуманитарен статут.

15.Други копия и извлечения от документи.

Дейността на отдела е свързана и с подържането на различни видове регистри:

1.Регистър на населението

2.Регистри по гражданско състояние.

Също така в отдела се извършват множество справки във връзка с административното обслужване най-вече на различни държавни институции и на различни юридически лица (частни съдебни изпълнители,районни и окръжни съдилища,Агенция социално подпомагане и т.н.)

От гледна точка на гражданите предлаганите административни услуги трябва да са леснодостъпни,евтини и качествени, прозрачни и да има простота на употреба.Преминаването на по-ефективни административни услуги спестява време,намалява разходите и води до по-добри условия за бизнес.

За тази цел ето какво е направено през периода 01.12.2007-2011  • На всички служители от отдела е осигурен интернет достъп до НБД „Население”, Националния регистър на ЕГН, като за всички са закупени необходимите служебни цифрови сертификати.

----------------------------------------------------------------------

  • Заявките на гражданите за извършване на административна услуга се приемат директно от служителите в отдела , като има профилиране на дейностите , извършвани от отделните служители.

  • Въпреки трудния период – в условията на тежка икономическа криза бе направен основен ремонт на помещенията в отдела , направиха се нови гишета –високи и прозрачни, до гишетата е поставено голямо информационно табло с вида административна услуга,срок на изпълнение и съответно такса.Закупиха се метални шкафове за съхранение на личните регистрационни картони на гражданите ,тъй като те ще се съхраняват 130 години, подвързаха се всички регистри по гражданско състояние-имат срок на съхранение 130 години.

Дават се дежурства на обяд от служителите на отдела.

--------------------------------------------------------------------------
  • Въведена е ежедневна обработка на актуализационни документи чрез ЛБД. Тези файлове се предават на ТЗ ГРАО. ТЗ”ГРАО” актуализира РБД чрез тези файлове и ги препредава за актуализация в НБД. По отношение на показателите постоянен и настоящ адрес се извършва обратна актуализация от НБД към ТЗ ГРАО и общините се изпращат файлове с данни за лицата сменили своя настоящ и постоянен адрес , така че в записа на лицата да стои винаги актуален адрес.

------------------------------------------------------------------

  • Въведе се използуването на електронната поща като ежедневно средство за комуникация с други държавни институции, кметства и общински администрации.Целта е не само пестене на средства, но и по-бързо и качествено административно обслужване.

----------------------------------------------------------------------

-Съставянето на актовете за смърт от кметство Изток и кметство Църква премина в отдел Гражданско състояние където събота , неделя и в празнични дни се дават дежурства.

--------------------------------------------------------------------------


  • Въвежда се национален регистър по Гражданско състояние от 2009г- актовете от този регистър са идентични с регистрите, поддържани от общините, като в бъдеще в съответствие с Закона за електронното управление ще има възможност за издаване на преписи и удостоверения от всяка една общинска администрация, без да е необходимо гражданите да ходят в съответната общинска администрация по местосъбитие където се съхраняват съответните регистри.

От служителите на отдела са създадени ЕДАР за родените в община Перник през 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 и2011г

Създадени са ЕДАС за починалите 2008,2009,2010 и 2011

--------------------------------------------------------------------------  • Закупен бе програмния продукт Ел АрДо-това буквално значи електронно архивиране на документи.Този продукт служи именно за цифровизация на семейните регистри и регистрите по гражданско състояние.Преди създаването на ЕСГРАОН информацията за населението се е съхранявала в тях, т.е. от семейните регистри може де се извлече информация за хората преди 1977г които нямат присвоен ЕГН Тази информация е много полезна при издаване удостоверения за наследници.------------------------------------------------------------------

Във връзка със голямото текучество на документи непрекъснато се качват нови версии на програмните продукти-защити и контроли.

Защита на информацията в базата данни посредством потребителски имена и пароли за всеки служител, съхраняване на информация за отпечатваните документи-вид на отпечатения документ, дата и час на отпечатване и служител, който го е издал.

Последните версии на Актопис-2010,2011г които са качени са съобразени със ГД ГРАО за създаване на Национален регистър по гражданско състояние и има функции за генериране на новите документи ЕДАР, ЕДАБ и ЕДАС.

----------------------------------------------------------------------------  • Изградиха се работни станции в кметство Църква и кметство Калкас с достъп до Локална база данни Население –по този начин обслужването на населението ще бъде много по-бързо и качествено.Също така след преминат курс на обучение актуализационните документи се обработват от тези кметства, което до голяма степен облекчи работата на служителите от отдела,като имаме готовност за изтраждане на работна станция в кметство Бела вода в началото на септември.

--------------------------------------------------------------------------

За периода 01.12.2007-2011г


В отдела са приети и обработени 69 499 броя актуализационни съобщения.

Насочени са 8 673 писма за административна услуга от държавни институции и юридически лица.

Съставени са 2 753 акта за раждане

1 266 акта за граждански брак

4 648 акта за смърт

Издадени са по повод пускани заявления за административна услуга.

14 500 удостоверения за наследници

12 000 удостоверения за семейно положение

5 120 дубликат акт за раждане

3 200 дубликат акт за граждански брак

1 150 препис извлечение от акт за смърт

1 050 удостоверения за настоящ адрес

930 удостоверения за постоянен адрес.

Въведени са 12 256 роднински връзки това е една от задачите на Главна дирекция ГРАО –свързването на хора от една фамилия – те ще могат да се ползват при контрол например дали роднини до четвърто коляно не сключват граждански брак , което е забранено.Всички тези промени ясно показват насоките за развитие на отдел „Гражданско състояние”, което включва предлагането на все по качествени ефективни и прозрачни административни услуги за гражданите и бизнеса и това е част от визията за електронно управление.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница