Отчет на председателя на Общински съвет Перник инж. Владислав Караилиев за дейността на Общинския съвет и неговите пк за периода: 09. 11. 2011г. 30. 06. 2012гДата27.10.2018
Размер91.19 Kb.
#101224
ТипОтчет
ОТЧЕТ

На

председателя на Общински съвет Перник – инж.Владислав Караилиев за дейността на Общинския съвет и неговите ПК за периода:

09.11.2011г. – 30.06.2012г.

Общинският съвет е орган на местното самоуправление, който се избира от жителите на общината по ред определен от закона за местното самоуправление и местната администрация. Чрез органите на местната власт населението на общината осъществява представително местно самоуправление. За мандат 2011 – 2015 година са избрани 41общински съветника, чийто функции са разпределени в единадесет постоянни комисии съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Перник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация по следния начин: 1. ПК „Бюджет, финанси и европроекти” – 9 души;

 2. ПК „ Икономически въпроси, стопанска политика и инвестиции” – 9 души;

 3. ПК „Общинска собственост, концесии, приватизация и следприватизационен контрол” – 9 души;

 4. ПК „Устройство на територията и инженерна инфраструктура” – 9 души;

 5. ПК „Екология, земеделие и гори” – 7 души;

 6. ПК „ Здравеопазване и социални дейности” – 7 души;

 7. ПК „Децата, младежта, спорта и туризма” – 7 души;

 8. ПК „Образование, наука, култура и вероизповедания” – 7 души;

 9. ПК „Транспорт, обществен ред, сигурност и паркинги” – 9 души;

 10. ПК „Регионална политика, местно самоуправление и нормативна уредба” – 7 души;

 11. ПК „Конфликт на интереси, етика, борба с корупцията и жалби на гражданите” – 7 души;

Мандатите за общински съветници са разпределени по кандидатски листи на политически партии, както следва: ПП “ГЕРБ” – 15 мандата; “БСП и Коалиция” – 12 мандата; ПП “Лидер” – 5 мандата и по три мандата – “Патриотично обединение” и „Демократи за Перник”; ПП”СДС” – 2 и ПП”Атака” – 1.

На 09.11.2011 година положи клетва новоизбрания Общински съвет, новоизбрания Кмет на Община Перник и кметовете на кметства. Беше избран Председател на Общинския съвет и започна структурирането на работните органи на Общинския съвет.

За представител на Общинския съвет в Националното сдружение на общините в Република България бе избран Председателят на Общинския съвет.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация е приет „Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Перник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, който регламентира правата, задълженията и координацията между общинския съвет и общинската администрация.

Всички заседания на Общинския съвет са проведени открито. На всички заседания бе осигурена възможността гражданите да участват в работата на съвета и неговите постоянни комисии.

В рамките на отчетния период не са допуснати отклонения от нормалното участие и активност в заседанията на ОбС. Макар и твърде общ, показателят за присъствие на общинските съветници на заседания е с висока стойност 95%.

За всяко заседание на Общинския съвет внесените предложения се размножават и предоставят на общинските съветници, ръководителите на администрацията, кметовете на кметства, както и на журналистите от местните, регионалните и националните средства за масова информация.

След всяко заседание на Общинския съвет на Окръжна прокуратура се изпращат подробни протоколи, съдържащи решенията и гласуванията по тях в законово регламентирания срок. За отчетния период са им предоставени 14 протокола.

Копия на всички приети решения се предоставят в 7-дневен срок след заседанията на Кмета на Общината и на Областния управител.

Поддържа се и се актуализира своевременно база данни с приетите актове на Интернет страницата на Общинския съвет, като своевременно в нея се публикува график и проект на дневен ред за заседанията на ОбС и неговите постоянни комисии, което позволява на всички заинтересовани граждани, да се информират своевременно за въпросите, които ще се разискват от общинските съветници.

За периода от 9 ноември 2011г. до 30 юни 2012 година Общинският съвет е провел 14 заседания, от които 7 редовни и 7 извънредни. Приети са 207 решения.

Внесените в Общинския съвет проекти за решения, разпределени по вносители, са както следва:

- Кмет на Община Перник – 119 бр.

- Председател на Общински съвет Перник – 12 бр.

- Общински съветници – 28 бр.

- Други – 48 бр.


Взетите решения са в следните направления:
1. Решения касаещи нормативни актове – 14 решения;

2. Решения касаещи бюджета на общината – 11 решения;

3. Решения касаещи образованието – 2 решение;

4. Решения касаещи кандидатстването по програми – 8 решения;

5. Решения касаещи общинската собственост – 34 решения;

6. Решения касаещи земеделски земи – 49 решения;

7. Касаещи приемането на отчети –15 решения;

8. Други – 74 решения.


В периода от м.ноември 2011 г. до м.юни 2012 г. вкл., оспорените, върнати и обжалвани решения на Общински съвет Перник по реда на чл.45, ал.5 от ЗМСМА са следните:

1. Решение 28, Протокол 4/ 14.12.2011 г. на Общински съвет Перник, с което е приет Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Перник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, а именно: чл.12 ал.1 т.6; чл.14 ал.1 т.6; чл.37 ал.2; чл.45 ал.3; чл. 46 ал.3; чл. 22 т.5,вр.чл.27 и чл.28; чл.101 ал.1:
2. Решение 45, Протокол 5/ 20.12.2011 г. на Общински съвет Перник с което се „Освобождава МБАЛ „Рахила Ангелова” АД гр.Перник, със 70% от дължимата такса битови отпадъци за 2011 г., установена по надлежен ред”.
3 Решение 62, Протокол 2/ 26.01.2012 г. на Общински съвет Перник, обявено на 09.02.2012 г., с което се възлага на Кмета на община Перник да прекрати Договор за наем на имот, находящ се в гр.Перник, ул. „Миньор” №1, съставляващ помещение с площ от 55 кв.м., представляващ ПИ 55871.505.799.7.22 по ККР на гр.Перник (п.І т.3 от решението):
4. Решение 62, Протокол 2/ 26.01.2012 г. на Общински съвет Перник, обявено на 09.02.2012 г., т. І.1. , с което се възлага на Кмета на община Перник да прекрати Договор за наем на имот, находящ се в гр.Перник, ул. „Търговска” № 30, съставляващ помещение с площ от 95 кв.м., представляващ ПИ 55871.505.769.5.47 по ККР на гр.Перник, и т.ІІ.1. от същото решение с което Кметът е задължен да изготви мотивиран доклад по чл.27 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти:
5. Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет- раздел VІІІ от Наредбата. Обжалваните от Кмета на Община Перник, текстове- Раздел VІІІ, в това число, съдържащите се в същия раздел текстове на чл. 59, чл.60, чл.61, чл.62 и чл.63, приета с с Решение № 124 по Протокол №6 от 11. 04..2012г.
Видно от протоколите, броят на проведените заседания на Постоянните комисии е следния:

 1. ПК „Бюджет, финанси и европроекти” – 17 заседания, 66 становища;

 2. ПК „ Икономически въпроси, стопанска политика и инвестиции” – 21 заседания, 89 становища;;

 3. ПК „Общинска собственост, концесии, приватизация и следприватизационен контрол” – 16 заседания, 149 становища;

 4. ПК „Устройство на територията и инженерна инфраструктура” – 17 заседания, 47 становища;

 5. ПК „Екология, земеделие и гори” – 10 заседания, 76 становища;

 6. ПК „ Здравеопазване и социални дейности” – 15 заседания, 35 становища;

 7. ПК „Децата, младежта, спорта и туризма” – 9 заседания, 10 становища;

 8. ПК „Образование, наука, култура и вероизповедания” – 10 заседания, 15 становища;

 9. ПК „Транспорт, обществен ред, сигурност и паркинги” – 8 заседания, 15 становища;

 10. ПК „Регионална политика, местно самоуправление и нормативна уредба” – 15 заседания, 45 становища;

 11. ПК „Конфликт на интереси, етика, борба с корупцията и жалби на гражданите” – 5 заседания, 8 становища;


През месец февруари 2012г. на свое извънредно заседание Общинският съвет даде съгласие Община Перник да участва като партньор с проектно предложение по 3 проекта. Това са:

 • Обмен на добри практики за опазване на околната среда и природните ресурси в ТГР „Перник – Лесковац” по програма за Трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, приет с Решение № 90 по Протокол №4/16.02.2012г;

 • Съвместният приключенски туризъм – средство за икономически успех – CAVES по програма за Трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, приет с Решение № 91 по Протокол №4/16.02.2012г;

 • Системи за управление на отпадъците – споделен опит и добри практики в трансграничния регион България – Сърбия” по програма за Трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, приет с Решение № 92 по Протокол №4/16.02.2012г;

Също през февруари беше приет сборния бюджет на Община Перник за 2012г. с Решение №94 по Протокол №4/16.02.2012г.

През март съвета прие Програмата за управление на Кмета на Община Перник за срока на мандата до 2015г., с Решение №95 по Протокол №5/30.03.2012г.; Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Перник, с Решение №99 по Протокол №5/30.03.2012г.; Програма за намаляване на нивата на финни прахови частици РМ10 и серен диоксид и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух за периода 2012 – 2016г. , с Решение №110 по Протокол №5/30.03.2012г.; Програма за развитие на читалищната дейност в Община Перник през 2012г., с Решение №111 по Протокол №5/30.03.2012г.;

Месец април приехме Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, с Решение №124 по Протокол №6/11.04.2012г.

През май почти единодушно бе дадено съгласието на съвета Община Перник да кандидатства по Програмата за развитие на ЕИП /Европейското икономическо пространство – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия/ и норвежкия финансов механизъм 2009-14, по Приоритет 16: Опазване и Ревитализация на културното и природно наследство, с проект за рехабилитация и ремонт на сградите на Регионален исторически музей – Перник, с Решение №129 по Протокол №7/02.05.2012г.

Приехме балансите и отчетите за приходите и разходите на търговските ни дружества за 2011г.

Бе върната за ново обсъждане Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в частта – раздел VІІІ. Взехме решение да бъдат отстранени допуснатите технически грешки и приехме отново раздел VІІІ.

През месец юни утвърдихме правила за провеждане на конкурси за управители на еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност с Решение №153 по Протокол №8/7.06.2012г. като наред с това обявихме конкурс за избор на управители с Решение №154 по Протокол №8/7.06.2012г.

Приехме годишния план за развитие на социалните услуги в Община Пeрник за 2013г. с Решение №168 по Протокол №8/7.06.2012г.

Приехме и Стратегия за развитие на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация” ЕООД – гр. Перник и финансов анализ към параметрите на Стратегията за развитие, с Решение №186 по Протокол №8/7.06.2012г.

Одобрихме създаването на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с наименование “Общински гори – Перник “ ЕООД, с Решение №203 по Протокол №9/28.06.2012г.

Бяха подкрепени всички инициативи на общинската администрация за кандидатстване по различните оперативни програми по линия на ЕС.

Приехме балансите и отчетите за приходите и разходите на търговските дружества за 2011г.

Поддържахме добър диалог и конструктивизъм в отношенията си както с Кмета на Община Перник и общинската администрация, така и с кметовете на другите населените места. Конструктивни са и отношенията ни с всички други институции на територията на общината.
Уважаеми госпожи и господа,

Както забелязвате в отчета съм се постарал да изтъкна всички акцентите в нашата работа. Това е така, защото съм убеден, че посочените по – горе решения касаят, болшинството перничани. Разбира се всички актове на съвета са важни и всички те са публични и могат да бъдат видяни както на сайта на Общински съвет , така и на място в Община Перник и Общинския съвет.


Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Уважаема г-жо Кмет на Общината,

Уважаеми госпожи и господа кметове на населени места и кметски наместници,

Уважаеми съграждани,
Смятам, че настоящия общински съвет в своята компетентност управлява общината отговорно и успешно. Общинските съветници поемат своята отговорност в съответствие със закона за местно самоуправление и местна администрация.

Днес на първият ми публичен отчет няма да отправя критика към никого, не защото липсват основания за това, а защото съм убеден, че пропуските ни се дължат на желанието понякога да прибързаме, да се изтъкнем или сразим своя политически опонент. Тези желания естествено пречат не само на съвета, но и на развитието на Перник. Отдавам ги единствено на факта, че сме в първата година от мандата на Общинския съвет и вярвам, че политическата култура, диалога, управлението чрез максимално съгласие и отговорността, която носим ще надделеят над подобни стремежи.

Сигурен съм, че всички в тази зала ясно осъзнаваме, че можем повече, че постигнатото е малка стъпка по пътя, който следва да извървим заедно в името на общата ни цел – добруването на родния ни град и съгражданите ни.

Убеден съм в мъдростта, отговорността и съпричастността Ви за развитието и бъдещето на нашия град.В заключение ще добавя само, че това успяхме да направим за този период от 8 месеца, а можем и повече. 2012г. все още не е изтекла. Да продължим да работим в името на Перник.
Инж.Владислав Караилиев

Дата: 25.09.2012г.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница