Отчет на Сдружение "Болкан Асист" за периода 1 януари 31 декември 2012 година Дейностите на Сдружение "Дата25.02.2018
Размер43.21 Kb.
ТипОтчет

Финансов отчет

на Сдружение “Болкан Асист”

за периода 1 януари – 31 декември 2012 година

Дейностите на Сдружение “Болкан Асист” през 2012 година са осъществени в съответствие с целите, заложени в Устава на Сдружението и в изпълнение на Работния план и бюджет за 2012 г. Финансирани са от различни източници и са съобразени с действащото в България законодателство и изискванията на финансиращите институции и програми.І. ПРИХОДИ :
Постъпленията на Сдружение “Болкан Асист” за финансовата 2012 година са в размер на

249 688.38 лева и са от три основни източника:


 1. Получени средства за реализиране на проекти и дейности:


Общата сума, получена по сметките на "Болкан Асист" през 2012г. е 65 568.01 лева. Тя се формира в резултат на изпълнението на проекти и дейности по следните споразумения / договори:


  1. Договор по проект „Ефективно партньорство за качествено планиране”, финансиран от Балкански тръст за демокрация - Белград. Срокът за изпълнение на този проект е март 2012 г. – март 2013г.Полученото финансиране през 2012г. е в размер на 37 215.99 лв.
  1. Договор по проект Граждански мониторинг върху дейността на институциите”, финансиран по Програма „Изток – Изток на Институт „Отворено общество”. Срокът за изпълнение е шест месеца (01.09.2012г. – 28.02.2013г.). Стойността на проекта е

13 703.76 лв.


  1. Договор между Сдружение “ Болкан Асист” и Програма „Младеж” на Европейската комисия за участие в младежки обмен – платен стаж в Италия. През текущата година са получени 80% от договореното финансиране или 14 645.26 лв.2. Собствени приходи и дарения:
През 2012 година са реализирани собствени приходи в размер на 5 803.75 лева както следва:


 • Консултантски услуги на стойност 175лв.

 • Дарения от физически лица – 2620 лева

 • Получено финансиране за участие на членове на екипа на сдружението в международни събития (конференции, семинари, партньорски срещи) - възстановяване на разходите за пътуване3008.75 лева

3. Приходи от членски внос :

През 2012 година в Сдружението членуваха 22 редовни членове (от които 21 индивидуални и 1 колективен) и 9 асоциирани членове (от които 8 индивидуални и 1 колективен) - събраният от тях членски внос отново е в незадоволителен размер – 2291.92 лева.


4. Приходи от продажба на недвижимо имущество : През 2012 година Сдружението продаде офиса на ул. Стоян Михайловски № 23 за сумата от 176 024.70лв.

ІІ. РАЗХОДИ:


 1. През финансовата 2012 година Сдружение “Болкан Асист” е направило разходи в размер на 109 268.74 лева, които са разпределени по икономически елементи в следните групи:
 • Разходи за материали и консумативи – 2 034.41 лева;

 • Разходи за външни услуги (разходи за комуникации и доставки, хонорари за външни експерти и консултанти, технически сътрудници, режийни разходи и др.) – 55 194.89 лева;

 • Разходи за амортизационни отчисления – 1 645.42 лева;

 • Разходи за трудови възнаграждения –24 022.90 лева;

 • Разходи за социални и здравни осигуровки по трудови и извънтрудови правоотношения– 4 996.89 лева;

 • Други разходи (командировки в страната и чужбина, абонамент, данък сгради и такса смет и т.н.) – 21 374.75 лева.

 1. Разпределението на разходите по съответните дейности и проекти е както следва:


2.1. За изпълнение на проекта „Ефективно партньорство за качествено планиране”, финансиран от Балкански тръст за демокрация са изразходвани 31 86.41лв. Изпълнението на проекта продължава и през 2013г.
2.2. Във връзка с изпълнението на проект Граждански мониторинг върху дейността на институциите”, финансиран по Програма Изток – Изток на Институт „Отворено общество”, направените и отчетени разходи са в размер на 11 662.77лв. Проектът приключва през 2013г.
2.3. За изпълнение на проекта „Младежки обмен - развитие на младежките работници чрез мобилност и работа и подкрепа за безработни млади хора” и за участието Радостина Вутева в младежкия обмен / платен стаж в Италия, отчетените разходи са в размер на 14 004.64 лв. Разликата от 20% ще бъде възстановена от Програма „Младеж” на Европейската комисия през 2013г.

ІІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ:
След продажбата на недвижимия имот към 31 декември 2012 година Сдружение “Болкан Асист” притежава дълготрайни материални и нематериални активи с балансова стойност 1 975.74 лева.


ІV. НАЛИЧНОСТИ В КАСАТА И В БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА СДРУЖЕНИЕТО:


 1. През 2012 година организацията е направила разходи за плащане на банкови комисионни, валутни преоценки и други финансови операции в размер на 1 139.80 лева, а е реализирала приходи от лихви и преоценки в размер на 12.28 лева.
 1. Финансовата 2012 година Сдружение “Болкан Асист” приключва със следните наличности:

а) в касата: - 187.59 лева;

- 20.04 евро;


б) в разплащателните сметки:

 • 3 079.70 лева в разплащателната си сметка № 102256147;

 • 74.83 евро в разплащателната си сметка в евро № 1422597128

 • 52.64 лева в разплащателна сметка в Райфайзен банк


в) в депозитни сметки : 100 000лв. – открит депозит в Райфайзенбанк след продажбата на офиса .


 1. ОДИТ:

През 2012 г. е направена одиторска заверка на годишните счетоводни отчети на Сдружение “Болкан Асист” за 2011 г. Към настоящия момент не е завършила одиторската проверка на годишния финансов отчет на Сдружението за 2012 година. Не са констатирани пропуски или нарушения и отчетите са заверени без забележки и препоръки.


* * *

В заключение можем да отчетем, че въпреки положените усилия на екипа, 2012 година не беше особено ползотворна във финансово отношение. На фона на общата криза в страната и в НПО - сектора и при Болкан Асист ситуацията не беше по-различна. Това означава, че през настоящата, 2013 година, усилията трябва да бъдат насочени към увеличаване на проектното финансиране на сдружението и към привличане на повече собствени приходи.

Росица Сечкова

Главен счетоводител

20.05.2013 г., София


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница