Отчет на "София Комерс Заложни Къщи" ад за периода 01. 07. 2010 г. 30. 09. 2010 гДата22.12.2018
Размер35.16 Kb.
ТипОтчет


Информация по чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, прилагана към тримесечния отчет на "София Комерс – Заложни Къщи" АД за периода 01.07.2010 г. – 30.09.2010 г.

Допълнителна информация, прилагана към тримесечния отчет на „София Комерс – Заложни Къщи” АД:

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента – през изминалото тримесечие „София Комерс – Заложни Къщи” АД не е извършвало промени в своята счетоводна политика;

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група – през изминалото тримесечи не са настъпвали промени в икономическата група;

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност – посочените промени не са настъпвали;

4. Становище на Съвета на директорите относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие – няма такова становище;

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.

Следните лица притежават повече от 5 на сто от капитала на Дружеството:

5.1. ПОК „ДСК Родина” АД, с адрес гр. София, п.к. 1504, ул. „Оборище” No.47, ЕИК 121507164 притежава непряко 7,98% от капитала на Дружеството. ПОК „ДСК Родина” АД притежава непряко посочения капитал чрез ДПФ „ДСК Родина” АД, общ. Столична, гр. София, ул. „Искър” No.39, притежаващо 79 570 акции и чрез УПФ „ДСК Родина” АД, гр. София, ул. „Шипка” No.3, притежаващо 111 848 акции. ПОК „ДСК Родина” АД притежава 100% от капитала на ДПФ „ДСК Родина” АД и 100% от капитала на УПФ „ДСК Родина” АД. (няма промяна в акциите , които ПОК „ДСК Родина” АД е притежавало непряко от края на месец юни);

5.2. „София Комерс Кредит Груп” АД, гр. София, ул. „Васил Калчев” No.58 – 6,88% (няма промяна от края на месец юни);

5.3. Христо Димитров Сапунджиев, гр. София, ж.к. Надежда 6, бл. 605, вх.Б, ет.3 – 6,79% (няма промяна от края на месец юни);

5.4. Тодор Ангелов Вачев, гр. София, ж.к. Хаджи Димитър 111, вх. А, ет.9, ап.33 – пряко 19,58%(няма промяна от края на месец юни) и непряко (чрез дъщеря му Ирена Тодорова Вачева, която притежава 79 120 броя акции) – 22,88%;

5.5. Адриан Димитров Станев, гр. София, бул. Арсеналски (Владо Георгиев) 051, ет.1 - 6,79% (няма промяна от края на месец юни);

5.6. Йоско Тошев Хинков, гр. София, ж.к. Надежда 6, бл.605 - 8,62% (няма промяна от края на месец юни);

5.7. Калоян Иванов Ленков, ул. Шандор Петьофи №47 – 13.61%

5.8. Ирена Тодорова Вачева, ул. Чарлз Дарвин №33 - пряко 3,3% (няма промяна от края на месец юни) и непряко (чрез баща й Тодор Ангелов Вачев, който притежава пряко 19,58%) - 22,88% (няма промяна от края на месец юни);

6. Данни за акциите, притежавани от членовете на Съвета на директорите на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно – Към края на месец юни членове на СД са:  • Йоско Тошев Хинков – изпълнителен директор – притежава 8,62% от капитала на Емитента (няма промяна от края на месец юни);

  • Христо Димитров Сапунджиев, председател на Съвета на директорите притежава 6,79% от капитала на Емитента (няма промяна от края на месец юни);

  • Вангел Георгиев Вангелов, независим член на Съвета на директорите – притежава 3,96 % от капитала на Емитента (няма промяна от края на месец юни) .

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно – не са налице висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента;

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок – не са настъпвали обстоятелствата, посочени в тази точка.

28.10.2010 г. ___________________

гр. София Йоско Хинков – Изпълнителен директор на „София Комерс – Заложни Къщи” АДстраница от


Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница