Отчет на тб основни балансови позиции на взаимен Фонд, опериращ на паричния пазар Основни активи Основни пасиви Активи Пасиви Заеми (търговски) съкровищниДата15.10.2018
Размер51 Kb.
#87735
ТипОтчет
2012.10.25 – Финансово посредничество Л
Тест – ще бъде върху първите 4 теми; 1 и 2 тема ги има качени

Днес ще довършим 2 тема и ще започнем тема 3.


Първата теоритична концепция, която обяснява една част от фин.проблеми е на Мертън и Боди и е известна под името „функционална теория за финансите”. Втората теория е на Алън и Сантомеро – „Разходи за участие като нова фрикция”.

Дефиниция на втората теория – институционалната форма следва функционалната ефективност. Това е сърцевината на теорията. Казано по-разбираемо и подробно, онези фин.посреднци в новите паз.условия ще имат по-големи пазарния дялове, ще бъдат по-предпочитани от клиентите като спестители и заематели, които са по-функционална ефективни от останалите. В такъв смисъл тази формулировка следва функционалната ефективност. С тази своя концепция обясняват защо посредничеството пропсперира, дори когато функц. Фрикции намаляват и защо взаимните фондове стават най-бързо развиващите се фин.посредници. взаимните фондове още в тези години 95- до кризата 2007 често се определят като феномените на фин.индустрия – много стремителен възход и растеж в техния бизнес.


Опростен балансов отчет на ТБ основни балансови позиции на взаимен

Фонд, опериращ на паричния пазар

Основни активи Основни пасиви Активи Пасиви

Заеми (търговски) съкровищни

Бонове(T-bills)

Депозити депозитни

Сертификати(CDs)

Акции


Инвестиции в ценни Търговски

Книжа книжа

Банкови акцепти (BAs)

Разходи за банкиране:около 5%

От активите Разходи за осъществяване на дейността на MMMFs : около 0.5% от активите

Ето една традиционна ТБ привлича спестявания под формата на депозити.

Търговски заеми – това е главен актив на ТБ. Това са проблеми на корп.финанси относно текущите нужди на това предприятие. Всяко едно предприятие се нуждае от оборотен капитал, който се финансира с помощта на търговските заеми. Тези заеми имат максимален срок 1г. и в голяма степен пасват на матуритетите на депозитите. Банките страшно много мечтаят да имат депозитари, които влагат парите си за повече от 1г. и след великата депресия им е било забранено да предоставят заеми, които са само търговски. И когато няма разминаване на активите и пасивите, то банката е стабилна. ТБ осъществяват и разплащане, с помощта на разплащателни депозити (транзакционни).

Припомнете си понятието „паричен пазар”. Той е пазара на т.нар. къси пари – които имат матуритет с максимум 1г. а на капиталовия пазар се търгуват инструменти с матуритет над една година и инструменти, които въобще нямат матуритет – акции. Акции на паричния пазар не се търгуват. На паричния пазар всичко, което е в Активите се представя като дългови ценни книжа с матуритет най-много една година. И защо сега тези взаимни фондове, опериращи на пар.пазар си конкурират с банките от гл.точка на бизнеса. Нямаме заеми и депозити. Общото е че на практика основните А са търговските книжа. Те са по-големия процент от активите. Търговските книжа са такива краткосрочни ЦК, които са издавани от корпорации като алтернатива на търговските заеми. Едно и също нещо е като съдържание, различно е като форма. И в двата случая една корпорация покрива нуждите си от Оборотен капитал.

Интересен въпрос е кога корпорацията ще избере заем от банка и кога ще емитира ЦК и ще заобиколи заема от банката? Отговора на този въпрос е свързан с рейтингите на корпорациите и банките. Когато рейтинга на една корпорация е по-голям от рейтинга на обслужващата я банка е много по-вероятно корпорацията да използва пазарния подход за финансиране на потребностите си от Оборотен капитал като емитира търговски книжа.

Пример : 2002г. Солвей Соди, Девня има рейтинг АА, а възможно най-високия е ААА. Понеже е световен лидер в бранша и Солвей Соди в Девня получава същия рейтинг. В същото време банката, която ги обслужва е HVB Банк Биохим – BBB- ( с отрицателен знак). За Солвей Соди ще бъде загуба да вземе 6-месечен заем от банката. По-добре е да емитира 6-месечни търговски книжа. Банката ще направи лихвите по-депозитите по-високи и ще направи лихвите по заемите по-високи. Това е първия случай в България на емисия на търговски книжа.

6M CPs- това са ЦК на Солвей с 6.46% годишна лихва. Ако Солвей Соди получи 6месечен заем имаме лихвен процент около 8,5-9%. Разликата е около 2.5%. имайки предвид че корпорациите не заемат 1-2млн., може да се види колко пари ще спести с тази емиция. Много банки в този период след 1980г. имаха понижени рейтинги и много корпорации се оказаха с по-висок рейтинг, отколкото на банките. 80те години е период, известен с криза, наречена „дългова криза.”

Мексико е първия случай, последван от Аржентина и Бразилия. 10год. след това България също обявява мораториум, че не е възможно да изпълнява задълженията си към дадени банки.

Когато банка отпусне кредит на правителство, той не се обезпечава с някави активи. Счита се че правителството не може да фалира. И така ние сме забогатели с около 6млн. От банки кредитори.

Така банките би трябвало да отпишат тези заеми от балансите си, защото те не могат да придобият нещо, което не е обезпечено от правителството. И така световните рейтингови агенции намаляват рязко рейтингите на банките и рейтингите на корпорациите стават по-високи. С това се развива емисията на книжа. Ето така банките биват конкурирани от взаимните фондове.

Пасиви – акциите на взаимните фондове са по-различни от тези на банките (винаги на първичния пазар се търгуват по номинал, а тя е в повечето случаи 1пар.единица). винаги, когато някой иска да купи акции от взаимния фонд и винаги знае каква е цената му. Това улеснява купувачите, защото тази фин.сделка е абсолютно съпоставима с депозиране на пари в банка. Тези взаимни фондове въвеждат иновация – позволяват на клиентите да издават чекове – можеш да използваш акциите като пари. То може да се издаде чек срещу спестяванията в заимния фонд.

Ако лицето има РС в банка може да направи същото – издава чек и банката превежда парите на когото трябва.

В значителна степен тези фондове припокриват дейността на банките. Разликата за акционерите обаче е много голяма. Ако един акционер има по 1000$ в банка и взаимен фонд доходността ще бъде различна. В заимен фонд- 13-15% годишно, а в банките -5-6% годишно. С това е логично да се влага повече в тези фондове. Огромно количество пари е влязло за закупуване на търговски книжа.

Взаимните фондове стават най-модерните посредници, а банките като традиционни посредници – значително се свиват.

Алън и Сантомеро : след 90та год.


 • традиционни фрикции

 • транзакционни разходи

 • информационна асиметрия

те намаляват, главно заради навлизането на новите технологии, поради промяна като цяло на културата в посока по-голяма прозрачност. В основата им стоят информационни проблеми, свързани с качеството на емитиентите на финансови активи, както и с оценяване на тяхната стойност


 • нови пазарни фрикции

 • разходи за уча7стие на съвременните сложни финансови пазари

в основата им стоят знанията относно функционирането на съвременните пазари плюс подходите и методите за риск-мениджмънт
на съвременните сложни пазари се получават нови пазарни фрикции, които наричат „разходи за участие”. С тази своя концепция те обясняват защо посредничеството просперира, когато традиционните фрикции намаляват. На пазарите се появяват нов тип препятствия, които са още по-големи. Пазарите стават по-сложни, сделките стават форуърдни. Инвестициите трябва да бъдат хеджирани – чрез фючърси. По-добър вариант е да се използват заимните фондове.

Акциите на взаимните фондове са също платими при поискване, както депозитите на банките. Взаимните фондове изкупуват акциите си след 17.00ч., а банките целодневно – длъжни са да изтеглят депозитите. А въпросните фондове след като приключи раб.ден на пазарите, те изчисляват цената на акцията – трябва да видят след като затвори пазара, коя е последната цена – да видят каква е общата сума на активите, вадят разходите за ... и от получената разлика делят на всички акции – паз.ст-т на една акция, по която изкупуват акциите си от старите си акционери.

Така техните акционери могат да получат по-висока доходност, която не е фиксирана. Това е типично за всички взаимни фондове. В България е Райфаизен – паричен пазар. Имаме много инвестиционни фондове (нещо като семейства, които се управляват като инвестиционни дружества) В САЩ е Фиделити (фонд на пар.пазар, фонд за акции и др.).

ТЕМА 3. ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО. ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТРУКТУРА И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ


 1. Финансови инстуции и институционална структура на посредничестово

Какво са институциите попринцип? Най-известният икономист, който е специалист в тази материя е Дъглас Норд, проф.в университета Сейнт Луис, Мисури.

Дефиниция – термините, с които да се подсещаме : ограничение; институциите са форма на ограничение. Чрез тези ограничения индивидите ограничават възможностите си за избор.

Пример : има много народи, в които са разрешени браковете само в тези общности. Това е ограничение, защото намалява възможността за избор.

Другия термин е правила на играта. Институциите формулират правила на играта в дадена сфера на живота, не само формулират, но и по-нататък в тяхната дейност се стремят да осигурят спазване на тези правила.Институциите биват две двойки.

 • Формални – създадени по определени закони, както и функциониращи според определени правила и процедури; създадени „отгоре надолу”

 • Неформални – създадени „отдолу нагоре”, като в основата на функционирането им стоят неписани правила и норми; създадени по естествен път

 • Организация – организирани като йерархични стурктури; имат УС, борд на директорите, надзорен съвет, висш мениджмънт, служители на по-ниски нива и т.н. – властта е концентрирана в определени лица (корпорации, банки и т.н.);

 • Правила – също е институция – ограничава възможностите за избор

Между тези 2 двойки могат да бъдат направени 4 комбинации през призмата на институциите :
Видове финансови институции, според горната класификация на институциите по принцип :

 • Формални ФИ – организации (банки, застрахователни компании, брокерски фирми и др)

 • Формални ФИ – правила (закон за кредитните институции (ограничава възможностите за много ик.агенти); Закон за публичното предлагане на ценни книжа и др)

 • Неформални ФИ – организации (микрофинансови институции); трансформирани в организации; най-голямата такава в света е Grameen Bank – банката на бедните, създадена е от проф.по ик-ка от столицата на Бангладеш със задачата да обедини временно свободните средства от бедните семейства. Логиката е била следната – да могат да се подпомогнат жените в тези семейства да работят поне по 4ч на ден; а ако се осигури почасова работа на тези жени, като цяло излизането от бедността ще бъде по-лесно. Много често се създават в рамките на някакви еднородни, най-често религиозни общности. Създадени са отдолу нагоре, развиват се и нямат такава структура като на банките.

 • Неформални ФИ – правила (неписани норми, обичайни практики, традиции)

Попринцип най-важните институции в огромна част от света са формалните ФИ-организации., но тяхното функциониране винаги ще бъде по-неефективно или винаги ще е нискоефективно, ако нямат подкрепата от такива неписани норми, обичайни практики, традиции, т.е. от неформални ФИ-правила. За да бъдат ефективни, те трябва да имат подкрепа отдолу.

Пример :Една банка не може да предостави на едно лице ФЛ или ЮЛ или на група взаимосвързани лица, кредит, който да надвишава 10% от СК на Банката. (формални ФИ – правила)
Формални финансови институции – организации

 • класически (традиционни) финансови посредници (банки, застрахователни компании, инвестиционни фондове и др) – те осъществяват индиректно трансформиране на спестяванията в инвестиции

 • организирани капиталови пазари, стоящи в основата на полудиректното (чрез брокерски фирми) и директното свързване на спестители и заематели


институционална рамка на финансовото посредничество :
 1. Ролята на финансовата инфраструктура

 2. Финансово посредничество и икономически растеж

Каталог: 2014
2014 -> Закон за правната помощ Обн., Дв, бр. 79 от 04. 10. 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г.; изм и доп., б
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> На финала на предизборната кампания голямата интрига са малките партии
2014 -> Рекламна оферта за Избори за народни представители 2014
2014 -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница