Отчет на техниката от националното стопанство приета с пмс №70 от 19. 03. 2001 гстраница1/5
Дата02.06.2018
Размер422.89 Kb.
#70455
  1   2   3   4   5
НАРЕДБА ЗА ВОЕННИЯ ОТЧЕТ НА ТЕХНИКАТА ОТ НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО

Приета с ПМС № 70 от 19.03.2001 г.

Обн. ДВ. бр.29 от 27 Март 2001г., изм. ДВ. бр.83 от 13 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г.

Глава първа.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се уреждат:

1. воденето на военния отчет на техниката от националното стопанство;

2. данните и документите по военния отчет на техниката, тяхното водене и съхраняване;

3. задълженията на собствениците и органите на изпълнителната власт по военния отчет на техниката;

4. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) възлагането на мобилизационно назначение на собствениците на техника и нейното доставяне във въоръжените сили и в структурните звена на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 2. Воденето на военния отчет на техниката от националното стопанство има за цел да осигури комплектуването на въоръжените сили и военновременните формирования на министерствата с техника по щатовете за военно време.

Чл. 3. Ръководството на военния отчет на техниката от националното стопанство се осъществява от началника на Генералния щаб на Българската армия.

Чл. 4. Категориите и техническите показатели на техниката, която подлежи на военен отчет, са определени в приложението.

Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Военен отчет на техниката от националното стопанство се води от военните окръжия, които изпращат необходимата информация на Генералния щаб на Българската армия, на войсковите части, на структурните звена на Министерството на вътрешните работи и на областните управители, кметовете на общини (военните отдели на общините) и кметства.

(2) Военните окръжия водят:

1. индивидуален отчет на техниката от националното стопанство, регистрирана в съответните служби на Министерството на вътрешните работи и в органите на териториалната администрация, на специализираната авиационна техника, въздухоплавателните средства и корабите;

2. числен отчет на техниката от националното стопанство, неподлежаща на регистрация в службите на Министерството на вътрешните работи и в органите на териториалната администрация.

(3) Генералният щаб на Българската армия получава и съхранява информация относно числения отчет на техниката от националното стопанство.

(4) Войсковите части получават и съхраняват информация относно индивидуалния отчет на техниката, получила мобилизационно назначение в частта.

(5) (Новa - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Структурните звена на Министерството на вътрешните работи получават и съхраняват информация относно индивидуалния отчет на техниката, получила мобилизационно назначение в тях.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Областните управители получават и съхраняват информация относно числения отчет на техниката от националното стопанство за съответната област.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Кметовете на общини (военните отдели) получават и съхраняват информация относно числения отчет на техниката от националното стопанство и индивидуалния отчет на техниката, получила мобилизационно назначение в съответната община.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Кметовете на кметства получават и съхраняват информация относно индивидуалния отчет на техниката, получила мобилизационно назначение на територията на съответното кметство.Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) В зависимост от техническото състояние техниката от националното стопанство може да бъде годна или негодна за експлоатация във въоръжените сили и в структурните звена на Министерството на вътрешните работи:

1. техниката, годна за експлоатация във въоръжените сили, се разпределя в две категории:

а) първа категория - техника, пусната в експлоатация преди по-малко от 2 години и технически изправна;

б) втора категория - техника, пусната в експлоатация преди повече от 2 години и технически изправна;

2. техниката, негодна за експлоатация във въоръжените сили, е тази, която поради технически неизправности и амортизация е спряна временно от експлоатация или подлежи на бракуване.

Чл. 7. Военното окръжие с участието на органите на териториалната администрация ежегодно проверява мобилизационната готовност на собствениците на техниката, както и допълнителното оборудване на техниката, свързано с мобилизационното й назначение.

Чл. 8. Данните по военния отчет на техниката включват нейната регистрация, технически показатели, техническо състояние, форма на собственост, местодомуване и данни за собственика.
Глава втора.
ДОКУМЕНТИ ПО ВОЕННИЯ ОТЧЕТ НА ТЕХНИКАТА
Чл. 9. (1) За военния отчет на техниката от националното стопанство се изготвят и водят следните документи:

1. в Генералния щаб на Българската армия - отчетна ведомост на техниката от националното стопанство;

2. във военните окръжия - отчетни картони за индивидуален отчет, картотека - класификатор, сведение за техниката на числен отчет, анализи за състоянието на техниката;

3. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) във войсковите части и в структурните звена на Министерството на вътрешните работи - мобилизационен картон на техниката, получила мобилизационно назначение;

4. от областния управител - отчетна ведомост на техниката от областта;

5. в общините (военните отдели) - отчетна ведомост на техниката от общината (по населени места и собственици), разписките от нарядите на техниката, получила мобилизационно назначение;

6. в кметствата - разписките от нарядите на техниката, получила мобилизационно назначение.

(2) Съдържанието и образците на документите по военния отчет на техниката от националното стопанство се утвърждават от началника на Генералния щаб на Българската армия или от определени от него длъжностни лица.Чл. 10. (1) Във военните окръжия отчетните картони на техниката се подреждат в картотека с четири раздела:

1. първи раздел - техника, получила мобилизационно назначение - по състояние и бойна готовност, по възходящ ред на командите в тях по регистрационни или инвентарни номера; отчетните картони на техниката, определена за резерв, се подреждат зад основното попълнение в командите или в отделна картотека по ред, определен от началника на военното окръжие;

2. втори раздел - техника, свободна от мобилизационно назначение - по общини, видове, типове и по възходящ ред на регистрационните или инвентарните номера;

3. трети раздел - техника, отсрочена от повикване във въоръжените сили - по министерства, по фирми и по възходящ ред на регистрационните или инвентарните номера;

4. четвърти раздел - техника, временно снета от военен отчет - по причини за снемане (напуснала страната, спряна от движение за ремонт, подлежаща на брак и др.) - по възходящ ред на регистрационните или инвентарните номера.

(2) Отчетните картони на техниката от картотеката - класификатор се подреждат в два раздела:

1. първи раздел - техника, имаща регистрационни номера - по възходящ ред на номерата;

2. втори раздел - техника, имаща инвентарни номера - по възходящ ред на номерата.Чл. 11. Във военните отдели към общините разписките от нарядите за мобилизационно назначение на техниката се подреждат по състояния и степени на бойна готовност и по възходящ ред на командите.

Чл. 12. В кметствата разписките от нарядите за мобилизационно назначение на техниката се подреждат по състояния и степени на бойна готовност и по възходящ ред на командите.

Чл. 13. (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) За техника, получила мобилизационно назначение, военните окръжия изготвят мобилизационни карти, които се подписват от началника на окръжието, подпечатват се с гербовия печат и се изпращат в съответните войскови части и в структурните звена на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 14. (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Във войсковите части и в структурните звена на Министерството на вътрешните работи мобилизационните карти на техниката се подреждат по команди и по възходящ ред на регистрационните и инвентарните номера.
Глава трета.
ВОДЕНЕ НА ВОЕННИЯ ОТЧЕТ НА ТЕХНИКАТА ОТ НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО
Чл. 15. (1) В 10-дневен срок от придобиването на правото на собственост собствениците на техника, подлежаща на военен отчет, я зачисляват във военното окръжие, като представят свидетелство за регистрация.

(2) В срока по ал. 1 собствениците на техника, подлежаща на военен отчет, но неподлежаща на регистрация в съответната служба на Министерството на вътрешните работи или в териториалната администрация, уведомяват писмено военното окръжие за придобиването й, като представят необходимите данни за нейното зачисляване.

(3) Зачисляването на техниката се извършва във военното окръжие по постоянния адрес на собственика.

Чл. 16. Военните окръжия нанасят и съхраняват данните по военния отчет на техниката в отчетните документи и на магнитен носител.

Чл. 17. Собствениците на техника, подлежаща на военен отчет, са длъжни да уведомят военното окръжие или военните отдели към общините в следните случаи:

1. при промяна в регистрацията, техническото състояние и местодомуването на техниката - в 10-дневен срок;

2. при спиране на техниката от движение, при ремонт за повече от 10 дни или при бракуване - в 5-дневен срок от спирането или от началото на ремонта;

3. при промяна на постоянния си адрес - в 5-дневен срок;

4. при напускане на техниката на страната за повече от един месец - не по-късно от 5 дни преди напускането;

5. след завръщането на техниката в страната - в 5-дневен срок.Чл. 18. Получената във военното окръжие писмена информация от териториалната администрация или от собствениците за настъпилите промени се отразява в отчетните документи на техниката и на магнитните носители. Отчетните документи на снетата от военен отчет техника ежегодно се унищожават с акт в края на годината.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Началниците на военните окръжия и директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи определят съвместно реда за предаване на данни по служебен път на военните окръжия за регистрираната техника, подлежаща на военен отчет.

Чл. 20. (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) За техниката, подлежаща на военен отчет и необходима за въоръжените сили и за структурните звена на Министерството на вътрешните работи, се възлага наряд за мобилизационно назначение.

Чл. 21. (1) Нарядът за мобилизационно назначение на техниката се подписва от началника на военното окръжие и се подпечатва с гербовия печат на военното окръжие.

(2) Началникът на военното окръжие изпраща нарядите до началниците на военните отдели към общините по постоянен адрес на собствениците.Чл. 22. (1) Началникът на военния отдел (кметът на населеното място) известява собственика на техника, който в 3-дневен срок е длъжен да се яви за получаване на наряда.

(2) Собственикът съхранява получения наряд до прекратяване мобилизационното назначение на техниката. При изгубване или унищожаване на наряда той известява началника на военния отдел към общината.Чл. 23. При мобилизация и учебно-мобилизационни мероприятия собственикът доставя техниката в определен срок и място, посочени в наряда.

Чл. 24. Мобилизационното назначение на техниката се снема по решение на началника на военното окръжие.
Допълнителни разпоредби
§ 1. "Техника от националното стопанство" по смисъла на наредбата са: автомобили; ремаркета; трактори; инженерни машини; подвижни подемно-транспортни машини; специализиран железопътен състав; въздухоплавателни средства и друга специализирана авиационна техника; кораби; съдове за горивно-смазочни материали и други, независимо от формата на собственост.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 168, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 30 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.)
§ 73. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към чл. 4
Списък на подлежащите на военен отчет автомобили, ремаркета, трактори, инженерни машини, подвижни подемно-транспортни машини; специализиран железопътен състав; въздухоплавателни средства и друга специализирана авиационна техника; кораби и съдове за горивно-смазочни материали

Код за

Техника, водеща се

по

автома-

на военен отчет

ред

тизиран

 

 

 

отчет

1

2

3

I.

 

Автомобили

1.

 

Леки автомобили

1.1.

001

Леки автомобили с нормална

 

 

проходимост (без тези-собстве-

 

 

ност на физически лица) с обем на

 

 

ДВГ над 1300 см3

1.2.

006

Леки автомобили с повишена

 

 

проходимост*

2.

 

Товарни автомобили

2.1.

 

Товарни бордови автомобили

2.1.1.

 

Товарни бордови автомобили с

 

 

нормална проходимост

 

007

Товарни бордови автомобили с нор-

 

 

мална проходимост над 0,8 до 1,5 t

 

008

Товарни бордови автомобили с нор-

 

 

мална проходимост над 1,5 до 3 t

 

009

Товарни бордови автомобили с нор-

 

 

мална проходимост над 3 до 5 t

 

010

Товарни бордови автомобили с нор-

 

 

мална проходимост над 5 до 8 t

 

011

Товарни бордови автомобили с нор-

 

 

мална проходимост над 8 до 15 t

 

012

Товарни бордови автомобили с нор-

 

 

мална проходимост над 15 t

 

013

Товарни бордови автомобили с нор-

 

 

мална проходимост-седлови

 

 

влекач с полуремарке

 

014

Товарни бордови автомобили с нор-

 

 

мална проходимост с хидрокран

2.1.2.

 

Товарни бордови автомобили с

 

 

повишена проходимост*

 

015

Товарни бордови автомобили с по-

 

 

вишена проходимост над 0,8 до 1,5 t

 

016

Товарни бордови автомобили с по-

 

 

вишена проходимост над 1,5 до 3 t

 

017

Товарни бордови автомобили с по-

 

 

вишена проходимост над 3 до 5 t

 

018

Товарни бордови автомобили с по-

 

 

вишена проходимост над 5 до 8 t

 

019

Товарни бордови автомобили с по-

 

 

вишена проходимост над 8 до 15 t

 

020

Товарни бордови автомобили с по-

 

 

вишена проходимост над 15 t

 

021

Товарни бордови автомобили с по-

 

 

вишена проходимост-седлови

 

 

влекач с полуремарке

 

022

Товарни бордови автомобили с по-

 

 

вишена проходимост с хидрокран

2.2.

 

Товарни автомобили с фургон

2.2.1.

 

Товарни автомобили с фургон с

 

 

нормална проходимост

 

023

Товарни автомобили с фургон с нор-

 

 

мална проходимост над 0,8 до 1,5 t

 

024

Товарни автомобили с фургон с нор-

 

 

мална проходимост над 1,5 до 3 t

 

025

Товарни автомобили с фургон с нор-

 

 

мална проходимост над 3 до 5 t

 

026

Товарни автомобили с фургон с нор-

 

 

мална проходимост над 5 до 8 t

 

027

Товарни автомобили с фургон с нор-

 

 

мална проходимост над 8 до 15 t

 

028

Товарни автомобили с фургон с нор-

 

 

мална проходимост над 15 t

 

029

Товарни автомобили с фургон с нор-

 

 

мална проходимост-седлови

 

 

влекач с полуремарке

2.2.2.

 

Товарни автомобили с фургон с

 

 

повишена проходимост

 

031

Товарни автомобили с фургон с по-

 

 

вишена проходимост над 0,8 до 1,5 t

 

032

Товарни автомобили с фургон с по-

 

 

вишена проходимост над 1,5 до 3 t

 

033

Товарни автомобили с фургон с по-

 

 

вишена проходимост над 3 до 5 t

 

034

Товарни автомобили с фургон с по-

 

 

вишена проходимост над 5 до 8 t

 

035

Товарни автомобили с фургон с по-

 

 

вишена проходимост над 8 до 15 t

 

036

Товарни автомобили с фургон с по-

 

 

вишена проходимост над 15 t

 

037

Товарни автомобили с фургон с по-

 

 

вишена проходимост-седлови

 

 

влекач с полуремарке

2.3.

 

Самосвали

2.3.1.

 

Самосвали с нормална проходимост

 

040

Самосвали с нормална проходимост

 

 

над 2,75 до 5 t

 

041

Самосвали с нормална проходимост

 

 

над 5 до 8 t

 

042

Самосвали с нормална проходимост

 

 

над 8 до 15 t

 

043

Самосвали с нормална проходимост

 

 

над 15 t

 

044

Самосвали с нормална проходимост-

 

 

седлови влекач с полуремарке

2.3.2.

 

Самосвали с повишена проходимост

 

047

Самосвали с повишена проходимост

 

 

над 2,75 до 5 t

 

048

Самосвали с повишена проходимост

 

 

над 5 до 8 t

 

049

Самосвали с повишена проходимост

 

 

над 8 до 15 t

 

050

Самосвали с повишена проходимост

 

 

над 15 t

 

051

Самосвали с повишена проходимост-

 

 

седлови влекач с полуремарке

3.

 

Специални

3.1.

 

Медицински автомобили

 

053

Санитарни автомобили с нормална

 

 

проходимост

 

054

Санитарни автомобили с повишена

 

 

проходимост

 

055

Противоепидемични автомобили

 

 

(дезинфекционни)

3.2.

 

Автобуси

 

056

Микробуси до 11 места

 

057

Автобуси над 11 до 20 места

 

058

Автобуси над 20 до 42 места

 

059

Автобуси над 42 места (единични)

 

060

Автобуси над 42 места (съчленени)

3.3.

 

Авторемонтни работилници

 

061

Авторемонтни работилници без струг

 

062

Авторемонтни работилници със струг

 

063

Спомагателни работилници

3.4.

 

Машини за ГСМ

3.4.1.

 

Автоцистерни за ГСМ

 

065

Автоцистерни за ГСМ до 5000 l

 

066

Автоцистерни за ГСМ над 5000

 

 

до 10 000 l

 

067

Автоцистерни за ГСМ над 10 000 l

 

068

Автоцистерни за ГСМ-седлови

 

 

влекач с полуремарке

3.4.2.

 

Автогоривозаправчици

 

070

Автогоривозаправчици до 5000 l

 

071

Автогоривозаправчици над 5000 до

 

 

10 000 l

 

072

Автогоривозаправчици над 10 000 l

 

073

Автогоривозаправчици-седлови

 

074

Автомаслозарядни машини

 

075

Автолаборатории за анализ на ГСМ

 

076

Преливни станции за гориво

 

 

(на автомобилно шаси)

3.5.

 

Автоцистерни за вода, вино и мляко

 

078

Автоцистерни за вода и вино до 5000 l

 

079

Автоцистерни за вода и вино над 5000

 

 

до 10 000 l

 

080

Автоцистерни за вода и вино над

 

 

10 000 l

 

081

Автоцистерни за вода и вино-

 

 

седлови влекач с полуремарке

 

082

Автоцистерни за мляко до 10 000 l

 

083

Автоцистерни за мляко над 10 000 l

3.6.

 

Автокранове

 

085

Автокранове до 6,5 t

 

086

Автокранове над 6,5 до 10 t

 

087

Автокранове над 10 до 15 t

 

088

Автокранове над 15 до 20 t

 

089

Автокранове над 20 t

3.7.

 

Строителни машини

 

090

Автобетоносмесители

 

091

Автобетонопомпи

 

092

Циментовози

 

093

Автостълби

 

094

Цистерни за битум (на автомобилно

 

 

шаси)

 

095

Цистерни за мазут и катран

Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница