Отчет на въздействието и постигане на конкретните цели въздействие и индикатори за въздействиеДата09.09.2016
Размер186.11 Kb.
ТипОтчет
I. ОТЧЕТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И ПОСТИГАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ


 1. Въздействие и индикатори за въздействие


Основна цел на проекта: Да допринесе за опазване на световно значимо биологично разнообразие в защитена зона „Сакар” чрез развитие на екологичен туризъм и прилагане на устойчиви консервационни, земеделски и образователни практики.

Група І БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Въздействие 1. Увеличаване на устойчиво управляваните територии със световно значимо биоразнообразие Индикатор за въздействие: Брой защитени световно значими видове

Чрез консервационните и образователни дейности проектът допринесе за опазването на 20 вида включени в новата версия на Световния червен списък на IUCN: царски орел (Аquila heliaca), лалугер(Spermophilus citellus), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), ловен сокол (Falco cherug), вечерна ветрушка (Falco vespertinus), египетски лешояд (Neophron percnopterus), синявица (Coracias garrullus), ливаден дърдавец (Crex crex), пъстър пор (Vormela peregusna), голям креслив орел (Aquila clanga), белошипа ветрушка (Falco naumanni), мишевиден сънливец (Myomimus rachi), малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), южен подковонос (Rhinolophus euryale), пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii), видра (Lutra lutra), сляпо куче (Nannospalax leucodon).Индикатор за въздействие: Хектари устойчиво управлявани територии със световно значимо биоразнообразие

Изготвено е предложение за актуализиране на Общинския план за развитие на община Тополовград, и Областната стратегия за развитие на Хасковска област което допринася за устойчивото управление на 125 707,12 ха от защитена зона “Сакар”ВСИЧКИ СФЕРИ

Въздействие 2. Разширяване приложението на нови технологии в областите енергийна ефективност и ВЕИ, устойчиво управление на земи и води и избягване на УОЗ

Индикатор за въздействие: Брой разработени/ прилагани нововъведения или нови технологии

В проекта са включени следните индикатори: 1. Технология за използване на слънчева енергия за получаване на топла вода

 2. Прилагане на пилотен за Сакар модел за възстановяване на крайречни горски екосистеми на база ГИС анализи, индивидуален подход за всеки участък и опазване на биологичното разнообразие

Слънчевите колектори бяха монтирани на центъра на Центъра на царския орел, официално открит на 10 април 2009 г.

Възстановени бяха 20 декара крайречни гори.Индикатор за въздействие: Брой хора, ползващи се от разработените/ прилаганите нови технологии

Индикатор за въздействие: Брой местни политически документи, отчитащи тематичната област изменение на климата

Индикатор за въздействие: Брой местни политически документи, отчитащи тематичната област биоразнообразие

 1. Общинският план за развитие на община Тополовград бе анализиран и бе изготвено предложение за актуализирането му.

 2. Изготвено е предложение за промени в Областната стратегия за развитие

 3. Изготвено е предложение за промени в Националния план за опазване на царския орел.


Индикатор за въздействие: Брой местни политически документи, отчитащи тематичната област деградация на земите

 1. В актуализацията на Общинския план за развитие на община Тополовград са предложени дейности за опазване и възстановяване на крайречната растителност. Актуализацията предстои да бъде внесена за одобрение от ощинския съвет.


ДЕГРАДАЦИЯ НА ПОЧВИТЕ

Въздействие 3. Увеличаване на устойчиво управляваните земи

Индикатор за въздействие: Хектари устойчиво управлявани земи

 1. През ноември бяха залесени 20 декара крайречни

Група ІІ

Въздействие 1. Увеличение на приходите на хората, ангажирани в ПМП проекти

Индикатор за въздействие: Брой облагодетелствани домакинства

 • 12 домакинства са увеличили доходите си в резултат на изпълнението на Проекта. Проведената международна конференция ангажира 5 хотела и доведе до увеличаване на оборота на минимум още 4 магазина. Туроераторът “Неофрон” вече настанява групите си да нощуват в Тополовград. Трима фермери са консултирани да кандидатстват за субсидии от Националната агроекологична програма. Назначен е управител на изградения по проекта Център за опазване на царския орел. Така един безработен намери работа на пълен работен ден.


Индикатор за въздействие: Брой облагодетелствани хора

 • Минимум 47 човека са облагодетелствани

Индикатор за въздействие: Стойност на увеличения приход за облагодетелстваните хора в щатски долари

 • В резултат на изпълнението на проекта през 2008 и 2009 в община Тополовград са направени минимум 350 нощувки. Общия приход заедно с приходите от храна е минимум 18 000 долара.


Група ІІІ

Въздействие 1. Развитие на сътрудничеството/ съдействието/ разбирането между НПО/ОО и Правителството в местата на изпълнение на ПМП проекти

Индикатор за въздействие: Брой ОО/НПО, които са участвали/привлечени

В изпълнението на проекта са участвали - 4 НПО (СВР, БДЗП, Местна инициативна група Тополовград и сдружение „Биосфера”), община Тополовград, РИОСВ – Стара Загора, РИОСВ – Хасково и Неофрон ООД.
 1. Конкретни цели и индикатори (изредете конкретните цели и съответните индикатори от Документа по проекта и докладвайте точните цифри по всеки от тях в края на този отчетен период)
Конкретни цели на проекта

Индикатори за измерване

постигането на конкретните цели

Начална

стойност

Източник на данни и очакван

резултат

Постигнат резултат през отчетния период

1. Опазване и възстановяване на приоритетни местообитания и видове


Висок гнездови успех на популацията на царския орел
Запазване на високата численост и плътност на царския орел в Сакар планина

Проведено сателитно проследяване на царски орли

Площ на възстановени местообитания

Брой хора, въвлечени в схеми за устойчиво земеделие

Проучено разпространението на лалугера и идентифицирани райони където нанася щети

Повишена екологична култура на младите и хора и населението като цяло


0,97

9

0


0
0


0
-

Гнездови успех минимум средно 1 излетяла малко на двойка.

Източник: Резултати от мониторинга, Годишните доклади по проекта

9 гнездящи двойкиИзточник: Резултати от мониторинга, Годишните доклади по проекта
Идентифицирани места за заселване на млади птици, ключови местообитания и заплахи

Източник: Докладите по проекта

5 ивици с обща площ 20 декараИзточник: Докладите по проекта, снимки,

3 фермера подпомогнати да участват в агроекологични схеми благоприятстващи опазването пасищата и лалугераИзточник: Докладите по проекта
ГИС база данни и карта с най-големите колонии и проблемните места

Източник: Докладите по проекта, ГИС база данни

Действащ екоклуб с 20 участника, провеждащи 2 сбирки/излети месечно.


Информационните материали (интернет страница, плакат и книжка) са достигнали до 4000 души.

Източник: Докладите по проекта,

Данни от брояча на интернат страницата0.88 малки на двойка. По ниско от очакваното поради природни причини. Няма данни за безпокойство и загиване на птици
10 двойки. Не само е запазена високата численост, но е и постиганото увеличение с една нова млада двойка, която загнезди за първи път.

За първи път се използват сателитни ГПС предаватели. Определен е маршрутът и местата за пребиване на един млад царски орел излюпен в гнездо в община Тополовград.

Планираните 20 декара са залесени през ноември 2008.

Консултирани са 3 фермери от селата Левка и Горска поляна.Те ще кандидатстват през следващата година в съответствие със сроковете.


Идентифицирани са най-значимите колонии и определени местата където нанася щети.


Създаден еко-клуб с 20 деца и провеждани по две сбирки или излети месечно


Издадени са книжка и плакат посветени на опазването на царския орел. Създадена е интернет страница.

2. Развитие на екологосъобразен туризъм, носещ приходи в местната икономика, базиран на биологичното разнообразие

Брой хора, участващи в дейности, свързани с екотуризма


Брой общини, включващи екотуризма в плановете си за развитие
Брой на разработените продукти на екотуризма

Увеличаване на потока туристи в местата на изпълнение на ПМП проекти (община Тополовград)

0

1


0

15


1 управител на Информационен център, 10 собственици на хотели и ресторанти и техните семейства

Източник: Докладите по проекта

Статистически данни от общината,


1 Община Тополовград

Източник:План за развитие на община Тополовград
Създаден 1 действащ Информационен център посветен на царския орел. Идентифицирани и популяризирани сред туроператорските фирми на 3 места за безопасно наблюдение на птици в община Тополовград

Източник: Докладите по проекта

Минимум 1500 на годинаИзточник: Статистически данни от общината, Данни за броя на посетителите събрани в Информационния център, данни от туроператорските фирми за броя на туристите посетили Сакар планина.

10 хотелиери, 1 управител на информационен център.

Идентифицирани 3 места за наблюдение на царския орел. Осъществено сътрудничество Туристическа Асоциация “Астрея” за поставяне на табели на местата с финансиране от програма ФАР. Местата популяризирани сред 3 тур операторски фирми.

200 туристи са посетили община Тополовград за наблюдение на птици


3. Промяна на политики и практики влияещи върху опазването на световно застрашени видове

Брой общини привлечени да включат опазването на биологичното разнообразие в плановите си документи

Брой планове за развитие, включващи глобални цели на околната среда


Брой планове за действие подобрени в резултат на изпълнението на проекта

0
0

1 община

Източник:План за развитие на община Тополовград

1 - Планът за развитие на община Тополовград включва цели, насочени към опазване на световно застрашени видовеИзточник:План за развитие на община Тополовград

1 - Проектът ще допринесе и за подобряването на Плана за опазване на царския орел в България.Източник:План за действие за опазване на царския орел

Изготвени предложения за актуализация на Плана за развитие на община Тополовград и Областната стратегия за развитие на област Хасково

Изготвено е предложение за актуализация на Плана за развитие на община Тополовград

Изготвено е предложение за промени в плана
II. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА


 1. Изпълнение на дейностите и спазване на времевата рамка

Дейност (отбележете номерът и названието на дейността и кой партньор отговаря за изпълнението й)

Изпълнение

 1. Изграждане на информационен и природозащитен център посветен на царския орел.

В Тополовград бе построен Център на царския орел, който е единствен по рода си в света. Монтирана беше интерактивна изложба представяща начина на живот на царския орел, заплахите и мерките за неговото опазване (виж приложените снимки). Изложбата представя също биоразнобразието на Сакар планина и характерни застрашени видове. Има и телефон за слушане на гласове на птици от района. Центърът е обзаведен с екран, бюро, шкафове, посетителски столове, лаптоп, мултимедиен проектор, цветно лазерно мултифункционално устройство. Монтирани са слънчева инсталация за топла вода и климатици.Слънчева Система за Затопляне на Вода

Термосифонен Тип- Вградена

 

Вакуумни Тръби

колекторна площ (м2)

капацитет на бойлера

 


код на с-та

брой

размер

XPS-CNP-20-130

20

Ф47 х 1500

1.88

130L
Голям успех за екипа на проекта беше решението на Общински съвет Тополовград да назначи управител на Центъра , чиято заплата ще бъде осигурена и след края на проекта. Изграждането на Центъра започна по-късно от планираното поради трудности със строителното разрешение, неясноти по начина на провеждане на търга и изискванията на Програма ФАР. През октомври и ноември забавянето беше преодоляно и сградата на Центъра беше построена. Центърът беше завършен в края на ноември 2008, както беше планирано. Официално бе открит на 10 април 2009.

Дейността се изпълнява от Съюза за възстановяване и развитие, община Тополовград, Местна инициативна група “Тополовград” 1. Определяне на места за безопасно наблюдение на птици и представянето им на туроператоритеБезопасни места за наблюдения на царския орел бяха посочени на фирмите “Неофрон” “Експлорър” и “Пандион”. Осъществено е сътрудничество с Туристическа Асоциация “Астрея” за поставяне на табели на местата с финансиране от програма ФАР. Изпълнител: БДЗП

 1. Проследяване на 3 млади царски орли, чрез сателитни ГПС предавателиПоставени са 3 сателитни предавателя. Получена е информация за маршрута на мигриране и местата на пребиваване на една птица. Предавателят продължава да работи и до момента. Орелът се завърна в България след като прекара зимата в Израел. Получените до момента резултати разкриват неподозирани елементи от биологията на орлите, които могат да имат приложение за тяхното опазване. През месеците Април и май орелът прекара по голямата част от времето си в Добруджа и Лудогорите като на два пъти посети и Румъния. Също така няколко пъти се връща за по един два дни в Южна България и след това отново отлита на север. Данни от останалите 2 предавателя очакваме през това лято.

Дейността се извърши от СВР, БДЗП със съдействието на WWF- Гърция и РИОСВ –Стара Загора. 1. Включване на дейности по опазване на царския орел в местни и регионални планови документи (Общинска програма за развитие, Областна стратегия за развитие)

Изготвено предложения за актуализация на Плана за развитие на община Тополовград и Областната стратегия на Хасковска област. Изпълнител: СВР, община Тополовград

 1. Възстановяване на ивици от крайречни гори по поречието на 5 реки и потоци /с обща площ 20 дка/Залесяването беше извършено в края на месец ноември 2008, както беше планирано.

 1. Изследване на разпространението и вредите оказвани от лалугера /световно застрашен вид и важна храна на царския орел / чрез полево изследване и анкета сред фермери.Проучването обхвана общините Тополовград, Свиленград, Елхово и Болярово. Идентифицирани бяха най-големите колонии. Анкетирани бяха 44 фермери. Участници: СВР, Местна Инициативна Група, Сдружение “Биосфера”. Оказа се, че лалугерите нансят значими щети най-вече на собственици с малко земя. Най-засегнати са култури са дини, пъпеши и тикви. Собствениците правят опити да решат проблема, като излавят лалугерите. Не беше получена информация за използването на отрова, макар че това не е изключено. Уловените с помощта на вода лалугери в повечето случаи се убиват. Само един фермер ги е преместил на друго място. Необходимо е да се намери начин за решаване на проблема, тъй като в някои случаи засегнатите собственици търпят значими финансови загуби.

 1. Пилотни мерки за смекчаване на конфликта между фермери и лалугера.Тествани бяха пилотни мерки за намаляване на щетите чрез използване на ограда. Използвана беше рабицова мрежа, с която бяха заградени площи, засадени с дини и пъпеши. Преди нашата намеса собственикът беше правил опити да излови лалугерите с вода, както и да огради нивите си, но с мрежа от найлон. След поставянето на оградата щетите намаляха драстично, тъй като тя не позволява на лалугери, които имат дупки около нивите да навлизат в тях. Допускахме, че лалугерите могат да изкопаят дупки под оградата, но това не се случи или ако се случи ще бъдат единични животни. Щети нанасяха само лалугерите, които останаха в заграденото пространство, но техният брой е пренебрежимо малък (1-2). Методът се оказа успешен и препоръчваме използването му и на други места, както и финансирането на подобни дейности от Националната програма за развитие на селските райони. Участници: СВР, “Биосфера”

 1. Построяване на изкуствени гнезда.

Построени бяха 4 изкуствени гнезда. Участници: БДЗП, СВР

 1. Проучване на популацията на царския орел.Всички известни гнезда (10) бяха посещавани поне веднъж месечно за определяне на гнездовия успех. След излитането малките бяха събрани хранителните остатъци и погадки във всяко гнездо. БДЗП, СВР. Извършени бяха проучвания на територията на Турция, където бяха открити 15 гнезда.

 1. Разработване на ГИС модел.Разработен беше ГИС модел с наличната информация за разпространението на царския орел, лалугра, горите, местообитанията и защитените зони. Включени бяха и данните от сателитното проследяване. СВР, БДЗП

 1. Изготвяне на предложение за актуализиране на Българският план за действие за опазване на царския орел.Изготвеното предложение ще се използва от БДЗП при актуализацията на плана.

 1. Създаване на детски Еко клуб.Създаден е еко-клуб с 20 деца и са провеждани по две сбирки или излети (в зависимост от времето) месечно. Ръководител на клуба е г-жа Диана Георгиева, учител по биология от Тополовград. По врме на излетите са провеждани наблюдения на птици и определяне на растения. У децата е формиран задълбочен интерес към природата. Най-показателен факт за добрата работа на клуба е, че Христина Тодорова от село Радовец стана победител в Нациналната олимпиада по орнитология в конкуренция с деца от Пловдив, Хасково, Бургас и Кърджали. Участници: СВР, Община Тополовград

 1. Изработване и разпространение на информационни материали – плакат, книжка, интернет страница.

Издадени бяха книжка (1000 броя на български и 1000 на турски) и плакат (1000 броя на български и 1000 на турски) , посветени на царския орел. Налични са в Центъра на царския орел в Тополовград и в офисите на БДЗП и СВР в Хасково. Турската версия се разпространява по време на посещенията в Турция, както при срещи на представители на общината с Турски партньори по други проекти. Поради големия интерес българската версия на книжката е почти изчерпана.. Разработена е интернет страница. www.Sakareagle.org 1. Произведени продукти (моля, докладвайте само онези произведени в рамките на отчетния период.)

В отчетния период бяха произведени следните продукти :


    1. В Тополовград бе построен Център на царския орел, който е единствен по рода си. Монтирана е интерактивна изложба и е назначен управител. Центърът е обзаведен с екран, бюро, шкафове, посетителски столове, лаптоп, мултимедиен проектор, цветно лазерно мултифункционално устройство. Монтирани са слънчева инсталация за топла вода и климатици.

    2. Създадени бяха крайречни гори на площ от 20 декара.

    3. Един царски орел се проследява с помощта на сателитен предавател

    4. Действащ еко-клуб с 20 участника

    5. Издадени бяха книжка и плакат, посветени на царския орел.

    6. Разработена е интернет страницаIII. ОТЧЕТ НА НАУЧЕНИТЕ УРОЦИ, ПОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ


 1. Научени уроци

За успешното изпълнение на комплексни проекти е необходимо добро сътрудничество между всички партньори. Без доброто сътрудничество с община Тополовград основната дейност по проекта (Изграждането на Център за царския орел) не би могла да бъде реализирана. От ключово значение се оказа и помощната от друг местен партньор - Местната инициативна група Тополовград –Благодарение на влиянието на Местната инициативна група (МИГ) сред местните политици и общински служители беше намерен парцел за центъра и бяха решени възникналите проблеми при издаване на строителни разрешения. Местната инициативна група допринесе в голяма степен и за решението на общинския съвет за назначаване на управител на Центъра на царския орел.

Изпълнението на проекти с Финансиране от програма ФАР е свързано с огромни бюрократични трудности, които застрашават постигането на резултатите, особено на тези, зависими от природни процеси с фиксирано време.

 1. Принос към устойчивостта

Туристи от 3 туроператорски фирми посещават община Тополовград за наблюдение на птици и остават да нощуват в района. Общинския съвет гласува създаването на и финансирането позиция „управител на центъра на царския орел” , което гарантира устойчивостта на един от основните резултати.


 1. Срещнати проблеми и мерки за преодоляването им

Издаването на разрешително за строеж се оказа трудна задача и отне повече време от предвиденото. Наложи се да се смени парцела. Поставянето на сателитните предаватели стана в последния възможен момент поради закъснение в процедурата по ФАР. Слънчевата инсталация не проработи и се наложи нейния ремонт.
IV. ПРОМЕНИ

През отчетния период са искани следните промени: • Поради допусната техническа грешка в бюджета, отнасяща се до офис оборудването, включено в перо 2.15 (бюро, екран, рафтове, шкаф, столове) и финансирането на това оборудване по проект „Странджа-Сакар – царството на орлите”, сумата от 1795 лв. да се преразпредели, както следва:

 • 345 лв. да се прехвърлят към перо 2.20. за закупуване на сигнално-охранителна техника, необходима за охрана на Информационния център;

 • 1450 лв. да се прехвърлят към перо 2.15. подперо „Цветен принтер” за закупуване на цветно лазерно мултифункционално устройство.

След одобрението на посочените промени беше закупено исканото оборудване.
След като Информационният център започна да функционира, бе установено, че са нужни стелажи за поставяне на рекламните и информационни материали, които ще се разпространяват. Поради това молим за разрешение оставащите неизплатени средства по перо 1.3. Асистент – 101,63 лв., перо 2.20. Транспорт – 129,03 лв. и перо 2.21. Дневни – 50 лв., или общо 280,66 лв. да се използват за закупуване на необходимите стелажи.

Снимки от откриването на Центъра на царския орел.


Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница