Отчет на въздействието и постигане на конкретните цели въздействие и индикатори за въздействиеДата19.05.2017
Размер122.01 Kb.
ТипОтчет
I. ОТЧЕТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И ПОСТИГАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ


 1. Въздействие и индикатори за въздействие (напишете основната цел на проекта и изберете въздействията и индикаторите за въздействие, които са част от Документа на проекта и дайте точната цифра за съответния индикатор в края на този отчетен период. Възможно е някои от индикаторите да не могат да се отчетат за съответния отчетен период. Ако е така – моля обяснете защо. Всички индикатори, които са част от Документа на проекта трябва да се отчетат в последния отчет за дейността по проекта.)


Основна цел на проекта: Да допринесе за опазване на биологичното разнообразие в района на скалния венец „Витата стена” чрез ангажиране на местната общност за развитие на екотуризъм.

Група І БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Въздействие 1. Увеличаване на устойчиво управляваните територии със световно значимо биоразнообразие
Индикатор за въздействие: Брой защитени световно значими видове:

0 вида (за отчетния период)

Най-малко 4 защитени вида (съгласно проектния документ)
Индикатор за въздействие: Хектари устойчиво управлявани територии със световно значимо биоразнообразие
ВСИЧКИ СФЕРИ
Въздействие 2. Разширяване приложението на нови технологии в областите енергийна ефективност и ВЕИ, устойчиво управление на земи и води и избягване на УОЗ
Индикатор за въздействие: Брой разработени/ прилагани нововъведения или нови технологии

0 технологии за ВЕИ (за отчетния период)

2 технологии за ВЕИ (съгласно проектния документ)

Индикатор за въздействие: Брой хора, ползващи се от разработените/ прилаганите нови технологии

0 души ползващи технологиите (за отчетния период)

10 000 души ползващи технологиите (съгласно проектния документ)
Индикатор за въздействие: Брой местни политически документи, отчитащи тематичната област изменение на климата (избройте съществуващи документи, които ще бъдат повлияни от проекта, или нови документи, които ще бъдат създадени в рамките на проекта и приети от съответни институции/организации)

Индикатор за въздействие: Брой местни политически документи, отчитащи тематичната област биоразнообразие (избройте съществуващи документи, които ще бъдат повлияни от проекта, или нови документи, които ще бъдат създадени в рамките на проекта и приети от съответни институции/организации)

Индикатор за въздействие: Брой местни политически документи, отчитащи тематичната област деградация на земите (избройте съществуващи документи, които ще бъдат повлияни от проекта, или нови документи, които ще бъдат създадени в рамките на проекта и приети от съответни институции/организации)

Индикатор за въздействие: Брой местни политически документи, отчитащи тематичната област международни води (избройте съществуващи документи, които ще бъдат повлияни от проекта, или нови документи, които ще бъдат създадени в рамките на проекта и приети от съответни институции/организации)
ДЕГРАДАЦИЯ НА ПОЧВИТЕ

Въздействие 3. Увеличаване на устойчиво управляваните земи

Индикатор за въздействие: Хектари устойчиво управлявани земи

Няма данни2630 ха управлявани устойчиво (съгласно проектния документ)

МЕЖДУНАРОДНИ ВОДИ

Въздействие 4. Намалени емисии на замърсители в река Дунав, Черно и Егейско море

Индикатор за въздействие: Намалени емисии на азот в международни води

Индикатор за въздействие: Намалени емисии на фосфор в международни води
Група ІІ

Въздействие 1. Увеличение на приходите на хората, ангажирани в ПМП проекти

Индикатор за въздействие: Брой облагодетелствани домакинства

Няма данни6 облагодетелствани домакинства (съгласно проектния документ)

Индикатор за въздействие: Брой облагодетелствани хора

Няма данни16 облагодетелствани хора (съгласно проектния документ)
Индикатор за въздействие: Стойност на увеличения приход за облагодетелстваните хора в щатски долари

Няма данни40000 $ увеличен доход за 1 година (съгласно проектния документ)
Група ІІІ

Въздействие 1. Развитие на сътрудничеството/ съдействието/ разбирането между НПО/ОО и Правителството в местата на изпълнение на ПМП проекти

Индикатор за въздействие: Брой ОО/НПО, които са участвали/привлечени

4 партньорски организации (съгласно проектния документ) 1. Конкретни цели и индикатори (изредете конкретните цели и съответните индикатори от Документа по проекта и докладвайте точните цифри по всеки от тях в края на този отчетен период)
Конкретни цели

Индикатори

Цифри за отчетния период

Да положи основите за осигуряване на нормативна и организационна рамка за устойчивото управление на Натура 2000 защитена зона „Витата стена”


Инвентаризация на висши растения и местообитания; бозайници, вкл. Прилепи; птици, земноводни и влечуги

1 литературна справка;

1 списък на пещери в района;

5 методики за изследване на флора и фауна

Привлечени заинтересовани страни в разработването на първи вариант на план за управление


0

Да демонстрира на местната общност ползите за подобряване на благосъстоянието чрез развитие на екотуризъм


Увеличен брой посетители на района на “Витата стена”, организирани от членовете на МИГ (до 10000 посетители)

50
Местни жители привлечени за развитие на устойчив туризъм в района


2
Местни жители получили достъп до информация за ползите от развитието на устойчив туризъм в района


10

Да изгради капацитет у местната общност за по-нататъшно успешно развитие на екотуризма в района


Наличие на общ план за развитие на устойчив туризъм в района

-
Заинтересовани страни включени в разработването на плана и ангажирани с изпълнението му


-
Висока степен на задоволеност от предоставяните услуги от страна на туристите

II. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА


 1. Изпълнение на дейностите и спазване на времевата рамка (моля изредете всички дейности така както са в Документа на проекта, които са планирани за реализация в рамките на отчетния период и накратко опишете изпълнението им, включвайки нови или допълнителни дейности, ако има такива. Стриктно опишете кой е участвал в изпълнението и особено връзката с местната общност/ключови заинтересовани страни. Ако са настъпили отклонения от планираните дейности и/или времева рамка, моля опишете причините)
Планирани дейности

Реализирани дейност в периода октомври 2007 – януари 2008

1. План за развитие на туризъм в района

1/3 от ПланаОтклонение от времевата рамка – дейността не е стартирала

2. Инвентаризация на биологичното разнообразие, привличане на местните жители и разясняване, набелязване на мерки за опазване

1/3 от инвентаризацията 1. Литературна справка

При извършените проучвания в областта на херпетологията, орнитологията, ботаниката и териологията не бяха открити публикации за биоразнообразието на скалния венец «Витата стена».
Единствената систематизирана информация за местото е досието за Натура 2000 защитена зона «Витата стена». Съгласно него там са констатирани следните приоритетни видове (съгласно директивата за хабитатите):

 • Трицветен нощник (Myotis emarginatus )

 • Бръмбър рогач (Lucanus cervus)

 • Osmoderma eremita

 • Carabus variolosus

 • Lycaena dispar

 • Голям сечко (Cerambyx cerdo) - световно застрашен със статут „уязвим”

От тях три са световно застрашени: • Трицветен нощник (Myotis emarginatus) – световно застрашен със статут ‘Уязвим”

 • Osmoderma eremita – световно застрашен със статут „уязвим”

 • Голям сечко (Cerambyx cerdo) - световно застрашен със статут „уязвим”

Интересно е, че за последните два вида в базата данни на IUCN не е дадена България като страна, в която се срещат и по тази причина при търсене в базата данни за световно застрашени видове в България, те не излизат. Бе отправено писмо до IUCN с молба България да бъде включена в техния ареал в базата данни.


 1. Предварително картиране хабитати

Няма никакви литературни или цифрови данни за хабитатите в защитената зона. Такива не са определяни при картирането за попълване на документацията на Натура 2000 зоната. По тази причина ще се наложи цялостно полево картиране.

Дейността е осъществена от Българска фондация Биоразнообразие.3. Създаване на 2 екомаршрута за пешеходен, конен и велосипеден туризъм

-Извършено първоначално трасиране на: х. Елдород в землището на гр. Севлиево – Местност Чиракчийски ливади – Местност Вран – Местност Мараши – Местността Скукарджата – Местността Гиверджелик – дървен мост р. Лъкавец – Местността Чуката – източен край на с. Яворец вековно дърво – Местност Бахчалъка – арменски път – паметник Ахмед Татаров – местността Равен трап – местността Каменец – р. Лопушница – с. Драгановци – с. Яворец – х. Елдород.

-Маршрутът е обходен 12 пъти от всички възможни изходни и крайни точки. Трасиран е като краен вариант. Изсечени са храсти и дървета за освобождаване на пътека с диаметър 1х 1.50 до м.”Паметник на Ахмет Татаров”.

-Проведени са 6 работни среща на МИГ, и 2 работни срещи с хора от селата Яворец и Драгановци, заинтересовани от проекта.

-Стартирало е изграждането на 1.5 км. пътека от изходна точка х.”Елдород” до Кът за почивка/барбекю и атракции в близост до р.Росица. Там е обработено и почистено 0.500 дка петно, подходящо за Първи панорамен заслон с беседка. Оттам се продължава по маршрута на екопътеката.

-Закупени са две конски амуниции от частно лице и са ремонтирани /приспособени за превоз на пътници 2 каруци. Обучен е 1 коняр/ аниматор и 2 броя коне за впряг към каруците и пътуване по маршрут х.”Елдород” – 1-ви пункт по екопътеката. Маршрутът е панорамен по поречието на река Росица. По коледните и новогодишни празници е тестван от 120 туристи –възрастни и деца.

- В групата е проведено обсъждане на варианти, цени и проекти за беседки. Групата се спря на два-вида беседки (прилагаме скица).

-Проведено е събеседване със собственици на качествен дървен материал за изграждане на беседките, който е закупен и складиран в работилницата в с.Яворец, където се изработват 3 бр. беседки.
- Двете заложени в проекта еко-пътеки са прокарани и разчистени от храсти. Също така пътеките са заснети с GPS от Алфа Кентавър.

- Алфа Кентавър е закупила палатка за конна база, която да служи като място за отдих на коне и ездачи по маршрута.

- Алфа Кентавър е закупила 2 броя коня за конен туризъм.
Дейността е осъществена от фирми „.Елдород" и „Алфа Кентавър”


4. Ботаническа градина с редки лечебни растения от района в х. Елдород

-Идентифицирано е място за ботаническа градина на територията на к.”Елдород”, оградено е и изорано. Мястото е с площ от 1 дка и предстои през м.март да бъде засято с 11 вида експериментални билки, подредени и експонирани по начин, позволяващ разгръщане на аниматорски разказ, както и обучение.
-Идентифицирано, изорано и подготвено е допълнително място за онагледяване на лечебни растения “Маршрут на билките”. Мястото е в близост до река Росица и Първата от беседките. Обща площ на ботаническата градина е 15 дка. В момента се подготвят разсади за засяване на посевите през м.март.

Дейността е осъществена от фирми „.Елдород"5. Атракции в селата Яворец и Драгановци – пикник спирки

-Проведени са 2 работни срещи със собственик на селско кафене, който има интерес при него да бъде изграден един от атракционните кътове, планиран за с.Драгановци. Там освен място за хранене, ще има експонирана изложба “Традиционен бит и култура на българите”.

-Договорено е с колектива на Читалище”Хр.Ботев –с.Драгановци” да подготви фолклорни постановки и програми, които да представя пред туристите, които ще се хранят в заведението.Те ще подготвят до края на м. май аниматорска програма по маршрута и за забавление на гостите в селото.

-Проведена е среща с ловците от селата Яворец и Драгановци, които са мотивирани да ремонтират съвместно с МИГ Заслона за лов и да го поддържат след това. Средствата, предвидени по проекта ще бъдат вложени при подобряване на времето.

-Решено е кои 2 чешми да бъдат ремонтирани и как. Дейността ще започне при подобряване на времето.

Дейността е осъществена от фирми „.Елдород"


7. 2 Туристически продукта

-Фирма”Елдород” вече е изработила туристически продукти, които съчетават български фолклор, природа и туризъм по екопътеката.

-Продуктите вече се промотират сред туроператори.

-С продуктите ще се участва на Международно туристическо изложение през м.март в Унгария и през м.февруари в София.

-Договорена е продажбата на продуктите с Държавната агенция за българите в чужбина под формата на детски еко-лагери.12. Мониторингова система – начало

Отклонение от времевата рамка – дейността не е стартирала 1. Произведени продукти (моля, докладвайте само онези произведени в рамките на отчетния период.)

1 литературна справка за инвентаризация на биологичното разнообразие в района на „Витата стена”; 1 списък на пещери в района; 5 методики за изследване на флора и фауна;
2 екомаршрута
Еко- туристически продукти на фирма „Елдород”

III. ОТЧЕТ НА НАУЧЕНИТЕ УРОЦИ, ПОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ


 1. Научени уроци (моля, анализирайте изпълнението на проекта и постиженията за този отчетен период и изредете най-важните научени уроци)

 2. Принос към устойчивостта (моля изредете всички приноси към устойчивостта на проекта, ако има такива постижения за този отчетен период. Това е ключова част от отчет за дейността по проекта за последни отчетен период.)

 3. Срещнати проблеми и мерки за преодоляването им (моля изредете проблемите, които може да са възникнали по време на изпълнението на проекта и какво бе направено, за да се преодолеят)


Екомаршрут х. Елдород- х. Елдород:

След подобряване на времето ще продължи трасирането на екопътеката, започваща и завършваща при х. Елдород и работата по дейността. Със сигурност дейността ще приключи не по-рано от м.юни, защото трябва да се компенсират 4-те зимни месеци, в които е невъзможна работата по пътеката.


IV. ПРОМЕНИ
Моля изредете всички промени, за които искате разрешение по отношение на изпълнението на проекта, включително изменение в бюджета.

1/ Вместо навес и беседка в конна база да бъде закупена готова сглобяема палатка с размери 14x7 метра, която да бъде използвана като място за отдих на коне и ездачи по маршрута. Палатката има значителни предимства пред навеса, тъй като е затворена от всички страни и може да се използва при силен вятър, дъжд или студ (Алфа Кентавър).


2/ При обхождането на кръговия маршрут на екопътека – х. Елдород са намерени 2 нови пътя и варианта за пътеки през местности, собственост на ДДС-Яворец и ДДС-Севлиево. Пътищата минават през хранилки на диви животни и ще бъде поискано разрешение за тяхното ползване (Елдород).
3/Инвентаризация на биоразнообразието:

Два от световно застрашените видове са безгръбначни и по задание няма планирани специализирани проучвателни дейности и литературна справка за тях.

Има регистрирани 29 пещери в района (Приложение 1), като най- голямата от тях е с дължина почти 2 км. По задание не е планирано специализирано проучване на тяхното биоразнообразие, а с голяма вероятност от тях ще излезнат троглобионтни видове, които при оценка биха покрили с голяма вероятност критериите са световно застрашен видове.

Може би ще е целесъобразно да се съкратят някои от планираните проучвания и за тяхна сметка да се планира проучване на безгръбначни и пещерни видове.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

АНЕКС D: МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СРЕДСТВА (И КОПИЯ НА ФАКТУРИ)


МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ПО ДОГОВОР МЕЖДУ БФБ И МИГ ЗА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ ЗА „ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОМПОНЕНТИ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В РАЙОНА НА СКАЛНИЯ ВЕНЕЦ „ВИТАТА СТЕНА”
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница