Отчет на юрокапитал битекс ад към 30. 09. 2007 гДата26.10.2018
Размер87.55 Kb.
#100988
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

към междинен финансов отчет

на ЮРОКАПИТАЛ БИТЕКС АД

към 30.09.2007 г.

I. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ
Информация за ЮРОКАПИТАЛ БИТЕКС АД

При създаването си, дружеството е регистрирано с името Български Информационни Технологии АД през 1996 г. в гр. София. Първоначалната регистрация на дружеството е през м. февруари 1996 г., по фирмено дело № 2344/1996 г. на СГС.

През 2003 г. с решение №9/14.09.2003 г. на СГС дружеството е преобразувано от еднолично акционерно дружество в акционерно дружество. Увеличен е основният капитал от 50 000 лв на 2 900 000 лв чрез издаване на нови 2 850 000 броя поименни акции с номинал 1 лв. БИТ АД става публично дружество.

На 06 март 2006 г. се проведе Общо събрание на акционерите, на което се взе решение за смяна на наименованието на дружеството от “Български Информационни Технологии” АД на “Юрокапитал Битекс” АД. Бе променен и предметът на дейност на дружеството на следния:

Консултации, посредничество, строителство, управление, покупко-продажба на недвижими имоти, доставка на Интернет, доставка на телефония, внос и износ на софтуер, хардуер и комуникационна техника, оказване на консултантски и информационни услуги в областта на компютрите и комуникациите, консултации на финансови институции, посредничество, агентство и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна и информационна дейност, маркетинг, внос и износ, всякаква друга дейност незабранена със закон.
База за изготвяне на годишния финансов отчет към 30.09.2007 г.

Финансовият отчет на предприятието за периода 01.01.2007 г. – 30.09.2007 г. е изготвен според изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане.Промени в ръководството


С Решение № 14 от 29.08.2007 г. бе заличен като председател на СД и изпълнителен директор г-н Христос Мурутис и бе вписан като председател на СД и изпълнителен директор г-н Димостенис Харакидас.

С Решение № 15 от 27.09.2007 г. бе заличен като член на СД г-н Христос Мурутис и на негово място вписан г-н Георгиос Ригас. Също така бе заличена като заместник - председател на СД г-жа Гергана Пекина и бе вписан като заместник - председател на СД г-н Георгиос Ригас.


Съдебни дела

ЮроКапитал Битекс АД води следните дела: • срещу ДП Триадица по ДРА № 971/25.10.2001г., ДРА 1352/10.12.2003 г. – с решение на СГС от 05.07.2004 г. Делото по ДРА № 321/29.05.2001 г. е приключило и е отсъдено в полза на Юрокапитал Битекс АД в голяма част от обжалваните обстоятелства

 • делото срещу Илиян Димитров Христов е прекратено.

 • Vivodi Telecommunication S.A. са завели молба в СГС за обявяване на ЮроКапитал Битекс АД в несъстоятелност. Съдът постанови в полза на ЮроКапитал Битекс АД. Виводи Телекомуникейшънс са завели дело в СГС, но съдът е постановил, че компетентния съд по случая е гръцкият.


Дълготрайни (нетекущи) материални активи.

Амортизират се по линеен метод. Полезният им живот, както и годишните амортизационни норми са определени както следва:

Сгради - 20 г. и 4%

Компютърни системи – 5 г. и 20%

Интернет мрежа – 7 г. и 14,285%

Сървъри – 7 г. и 14,285%

Wireless оборудване – 3 г. и 33,33%

Транспортни средства – 12 г. и 6 мес. и 8%

Стопански инвентар – 6 г. и 8 мес. и 15%

Други ДМА – 3 г. и 33,33%Дълготрайни (нетекущи) нематериални активи


Амортизирането на нематериалните активи се извършва по линейния метод. Полезният им живот, както и годишните амортизационни норми са определени както следва:

Специфичен за дейността софтуер - 7 г. и 14,285%

Други НДА – 6 г. и 8 мес. и 15%
Нетна реализуема стойност

Няма материални запаси оценени по нетна реализуема стойност.


Преоценка и обезценка

През отчетния период няма извършени преоценки и обезценки на дълготрайни (нетекущи) материални и нематериални активи.


Свързани лица

През периода 01.01.2007 г. – 30.09.2007 г. има сделки с Юротаргет ООД.Събития след датата, към която е изготвен финансовия отчет


В периода от 30 септември 2007 г. до 26 октомври 2007 година не са възникнали сделки и събития от съществено значение и (или) с необичайно естество, които да изискват корекции или отделно оповестяване към 30.09.2007 г.

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ БАЛАНСА НА ЮРОКАПИТАЛ БИТЕКС АД КЪМ 30.09.2007 Г. 1. В позиция “Имоти, машини, съоръжения и оборудване” е посочена балансовата стойност в хил. лева на нетекущи активи както следва:
Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Текущ период

Предходен период

1. Машини и оборудване

595

707

2. Стопански инвентар

10

15 1. В позиция “Нематериални активи” е посочена балансовата стойност в хил. лева на нематериалните активи както следва:


Нематериални активи


Текущ период

Предходен период

1. Програмни продукти

215

243

2. Други нематериални активи (ремонт на дългосрочно наети активи и др.)

41

53 1. В позиция “Материални запаси” е посочена балансовата стойност в хил. лева материалните запаси както следва:


Материални запаси


Текущ период

Предходен период

1. Продукция

144

144

2. Стоки

32

31

Закупените материали, с цел влагане в основна дейност и производство, не се предават за складово съхраняване и при влагането им в употреба се изписват като текущи разходи.

Продукцията включва CRM Софтуер и кутии (устройства, използвани при доставката на безжичен достъп до интернет).

Материалите и стоките са заприходени при закупуването им по историческа цена – доставна стойност.

 1. В позиция “Търговски и други вземания” са посочени текущите вземания на дружеството в хил. лева както следва:Търговски и други вземания


Текущ период

Предходен период

1. Вземания от клиенти

140

118

2. Предоставени аванси

3

4

3. Съдебни вземания

85

85

4. Други вземания (вземания от ДОО и платени гаранции )

28

18 1. В позиция “Парични наличности и парични еквиваленти” са посочени паричните наличности в хил. лева както следва:Парични наличности и парични еквиваленти


Текущ период

Предходен период

1. Парични средства в брой

117

69

2. Парични средства по банкови сметки

3

8

Намалението и увеличението на паричните средства в чуждестранна валута, свързани с търговски сделки се извършва по централния курс на БНБ в деня на плащането. Паричните средства деноминирани в чуждестранна валута към края на всеки календарен месец и към датата на финансовия отчет се оценяват по заключителен курс на БНБ. Възникналите разлики се отчитат като текущи финансови приходи или текущи финансови разходи.
 1. В позиция “Текущи данъчни вземания” са посочени надвнесени в предишни периоди данъци върху печалбата, ДДС за възстановяване и данъчният ефект от временни разлики, възникнали от начислени разходи за неизползван компенсируем отпуск на персонала и начислените социални осигуровки, начислени върху тази сума към 31.12.2006 г.
 1. В позиция „Отсрочени разходи” са посочени разходи, които не се отнасят за отчетния период и не са признати за текущи. Това следва да бъде направено през следващи отчетни периоди.
 1. В позиция “Търговски и други задължения” са посочени текущите задължения в хил. лева, както следва:


Търговски и други задължения


Текущ период

Предходен период

1. Задължения към свързани предприятия (Юрокапитал Финанс АД и Юро кънсалтантс АД)

64

65

2. Получени търговски заеми

59

59

3. Задължения към доставчици

315

207

4. Задължения към персонала

71

34

5. Задължения към осигурителни предприятия

18

3

6. Данъчни задължения (ДОД и данък върху представителните разходи)

5

4

7. Други (получени гаранции)

2

2

Заемите в чуждестранна валута се преизчисляват веднъж годишно по заключителен курс на БНБ.
 1. В позиция “Регистриран капитал” е посочена сумата на основния капитал - записания и внесен, от 2 900 000 лв., разделен на 2 900 000 акции с номинал 1 лв.
 1. В позиция ”Резерви” са посочени формираните от вноски на акционерите общи и други резерви.
 1. В позиция “Натрупана печалба/загуба” са посочени непокритата загуба и неразпределената печалба от минали отчетни периоди в хил. лева:Натрупана печалба/загуба


Текущ период

Предходен период

1. Неразпределена печалба

7

7

2. Непокрита загуба

(2 399)

(2 165) 1. В позиция “Печалба/загуба от текущия период” е посочена нетната загубата за текущия период от Отчета за доходите.


III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ НА ЮРОКАПИТАЛ БИТЕКС АД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2007 Г. - 30.09.2007 Г. 1. В позиция “Приходи” са посочени отчетените през периода приходи от продажби в хил. лева, както следва:Приходи


Текущ период

Предходен период

1. Приходи от подажба на стоки

3

3

2. Приходи от подажба на услуги

132

268

3. Други

3

4 1. В позиция “Разходи за персонала” са посочени начислените разходи за възнаграждения на служителите на предприятието и дължимите върху тях осигуровки.IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД НА ЮРОКАПИТАЛ БИТЕКС АД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2007 Г. - 30.09.2007 Г. 1. В позиции “Постъпления от клиенти” и “Плащания на доставчици” са посочени брутните постъпления и плащания (с включен ДДС), свързани с търговски контрагенти през отчетния период.
 1. В позиция “Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)” е посочена сумата на внесения ДДС през отчетния период.
 1. Сумата, посочена в позиция “Парични наличности и парични еквиваленти в началото на периода” съответства на сумата на паричните наличности и паричните еквиваленти, посочена в баланса на предприятието към 31.12.2006 г., а сумата получена в позиция “Парични наличности и парични еквиваленти в края на периода” съответства на сумата на паричните наличности и паричните еквиваленти, посочена в баланса на предприятието към 30.09.2007 г.V. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА НА ЮРОКАПИТАЛ БИТЕКС АД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2007 Г. - 30.09.2007 Г.

За периода 01.01.2007 г. - 30.09.2007 г. няма други изменения в собствения капитал, с изключение на намалението му с 247 хил. лв., в следствие на отчетената текуща загуба.


гр. София, 26 Октомври 2007 г.


ДВИ: ..................................../Димитрина Цанкова/
Каталог: static -> bizkit
static -> Пресконференция на Комисията по култура, образование и медии на еп в Пловдив на 10 октомври от 11. 30 часа
static -> Програма за обмен за студенти по програма "Еразъм" (Чехия). За носител на трета награда бе обявен проектът "Заведи ме у дома с колело", документален филм от Унгария
static -> За младежи! На 28 януари 2013 г приключва срокът за кандидатстване за международната награда „Карл Велики
static -> Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
static -> По-малко от месец остава за участие в конкурса за млади журналисти на еп в България
static -> Закон за устройството на съдилищата в България (зус), с който се поставя началото на правната уредба на съдебната система на Третата българска държава
static -> Гала вечер на наградата за кино лукс 2012 на Европейския парламент
static -> Програма „Правосъдие, организиран от Министерство на правосъдието в България
static -> До 18 януари е регистрацията за регионалното състезание „Евроскола“ в Пловдив
bizkit -> Доклад за дейността на честърфийлд ад към междинен финансов отчет към 30. 09. 2007 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница