Отчет Обща информация "Бианор Холдинг" ад (Дружеството) е акционерно дружество, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело №8453/1998г. „Бианор Холдинг"Дата05.08.2018
Размер220.42 Kb.
ТипОтчет

Бианор Холдинг АД

Междинен финансов отчет

31 март 2008г.
Пояснения към финансовия отчет

 1. Обща информация

“Бианор Холдинг” АД (Дружеството) е акционерно дружество, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 8453/1998г.


„Бианор Холдинг” АД се формира като тип холдингово дружество в областта на информационните технологии и други видове инвестиционни проекти. В него е концентрирана административната, финансовата и счетоводната дейност, изготвяне на стратегията за развитие на дружествата (Групата), в които „Бианор Холдинг” АД има инвестиции и вземането на инвестиционните решения.
Седалището и адреса на управлението на Дружеството е: България, гр. София, ул. “Черковна” № 78.
Дружеството има едностепенна форма на управление – Съвет на директорите.
Съветът на директорите на Дружеството е в състав: Николай Рашев, Костадин Йорданов, Тал Дилиан и Неделчо Неделчев.
Изпълнителни директори на Дружеството са Костадин Стоянов Йорданов и Николай Георгиев Рашев /заедно и поотделно/.


 1. Счетоводна политика

   1. База за изготвяне на финансовите отчети

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), които са одобрени от Европейския съюз и МСФО издадени от Комитета по международни счетоводни стандарти (КМСС). Всички МСФО издадени от КМСС и влезли в сила към момента на изготвяне на финансовите отчети са одобрени и от Европейския съюз чрез процедурата установена от Европейската комисия с изключение на Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване. След препоръките на комитета по счетоводно регулиране, Комисията прие Правило 2086/2004 и 1864/2005 изискващи прилагането на МСС 39, с изключение на определени третирания на хеджиране на портфолио на депозити.


Тъй като изискванията за хеджиране на портфолио, които не присъстват в одобрената от Европейския съюз версия на МСС 39 не оказват влияние върху Бианор Холдинг АД, настоящите финансови отчети са изготвени в съответствие с изискванията едновременно на Международните стандарти за финансови отчети, които са одобрени от Европейския съюз и МСФО издадени от Комитета по международни счетоводни стандарти.
Прилагането на посочените по-долу променени стандарти е задължително за Бианор Холдинг АД за счетоводните периоди, започващи на и след 1 януари 2006 г.
МСС 19 (промяна), Доходи на наетите лица. Промяната включва възможността за избор на алтернативен метод за признаване на актюерски загуби и печалби. Тази промяна би довела до допълнителни изисквания за оповестяване на планове за доходи на персонала, в случай, че липсва достатъчно информация за прилагането на счетоводното третиране на дефинираните планове за доходи на персонала.

Бианор Холдинг АД не смята да прави промени в счетоводната си политика относно прилагането на МСС 19 Доходи на персонала. Промяната не е приложима за дружеството, тъй като то няма и не участва в програми за дефиниране на доходи за персонала за признаване на актюерски загуби и печалби. Прилагането на промените в този стандарт влияе само на формата и обхвата на оповестяванията, представени в тези отчети.


МСС 39 (промяна) Отчитане на хеджиране на парични потоци на база на очаквани групови сделки. Промяната не е приложима за Бианор Холдинг АД тъй като няма групови сделки, които биха могли да бъдат класифицирани като хеджиране във финансовите отчети към 31 март 2008 г.
МСС 39 (промяна) Възможност за отчитане по справедлива стойност. Промяната касае промени в дефинирането на финансови инструменти като финансови активи и пасиви, оценявани по справедлива стойност, промяната в която се отчита в отчета за доходите и въвежда ограничения във възможността дружеството да признава активи и пасиви в тази категория. Промяната не е приложима за Бианор Холдинг АД, тъй като дружеството е избрало да не дефинира по избор финансови инструменти като финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност, промяната, която се отчита в отчета за доходите.
МСС 39 и МСФО 4 (промяна) Договори за финансови гаранции. Промяната изисква дадени финансови гаранции, различни от тези, които дружеството предварително е оценило, че са застрахователни договори, да бъдат първоначално признавани по тяхната справедлива стойност и в последствие отчитани по по-високата стойност от (1) неамортизираната стойност на съпътстващите получени и отсрочени такси и (2) разходите, които биха били необходими да се покрият задълженията към датата на изготвяне на финансовите отчети. Тези промени не са приложими за Бианор Холдинг АД, тъй като касаят дейности извън предмета на дейност на компанията.
КРМСФО Тълкувание 4, Определяне дали даден договор съдържа елементи на лизинг (ефективен от 1 януари 2006 г.). Тълкуванието изисква определянето дали договорно отношение съдържа елементи на лизинг да бъде на база на съдържанието на отношението, а не на неговата правна форма. Тези промени оказват влияние върху финансовите отчети на Бианор Холдинг АД по отношение на сключените договори за лизинг на компютърна техника и автомобили.
КРМСФО Тълкувание 5, Права върху доходи от преустановяване на задължение за реставрация и от фондове за рехабилитация на околната среда (ефективен от 1 януари 2006 г.). Тези промени не са приложими за дружеството, тъй като касаят дейности извън неговия предмет на дейност.
КРМСФО Тълкувание 6, Задължения възникващи от участие на специфични пазари – отпадъци свързани с електрическо и електронно оборудване. Тези промени не са приложими за Бианор Холдинг АД, тъй като касаят дейности извън нейния предмет на дейност.
Стандарти, тълкувания и промени на публикувани стандарти, които не са взлезли в сила и не са по-рано приложени от дружеството:
Прилагането на някои публикувани стандарти, промени и тълкувания на съществуващи стандарти е задължително за Бианор Холдинг АД по отношение на счетоводни периоди, започващи след 1 януари 2006 г. или по-късни периоди, но предприятието не е възприело ранното им прилагане. Такива стандарти са:
МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване и допълнителна промяна в МСС 1 Представяне на финансови отчети – Оповестявания, свързани с капитала (ефективен от 1 януари 2007 г.). МСФО 7 въвежда нови изисквания за оповестяване на информация, свързана с представянето на финансовите инструменти. Стандартът изисква оповестяване на качествена и количествена информация за възможните рискове, възникващи от финансовите инструменти, включително определени минимални оповестявания относно кредитен риск, ликвиден риск, пазарен риск както и анализ на чувствителността към пазарния риск. МСФО 7 заменя МСС 30 Оповестяване във финансовите отчети на банки и подобни финансови институции, както и изискванията за оповестяване в МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне. Новият стандарт е приложим за всички предприятия, които изготвят финансови отчети съгласно МСФО. Изменението на МСС 1 въвежда оповестяване на Собствения капитал на дружеството и начините, по които той е управляван. Бианор Холдинг АД е в процес на оценка на ефекта от бъдещото прилагане на новият МСФО 7 и промяната към МСС 1 Представяне на финансови отчети.
МСФО 8 Оперативни сегменти (в сила от 1 януари 2009 г.). Този стандарт заменя МСС 14 Отчитане по сектори. Понастоящем Дружеството преценява ефекта от този стандарт върху финансовите отчети. МСФО 8 все още не е одобрен от Европейския съюз.
КРМСФО Тълкувание 7, Приложение на метода за преизчисление на сравнителната информация (ефективен за периоди започващи на и след от 1 март 2006 г., т.е. от 1 януари 2007 г.). Тълкуванието дава пояснение върху прилагането на МСС 29 за отчетния период, в който условията на хиперинфлация се установяват за първи път. Тълкуванието изисква МСС 29 да се прилага първоначално по начин отразяващ все едно икономиката е била винаги в състояние на хиперинфлация. Дадени са и допълнителни изяснения за начина на изчисление на отсрочените данъци в първоначалния счетоводен баланс, преизчислен за да отрази хиперинфлацията според изискванията на МСС 29. Това ново тълкувание не се очаква да окаже влияние върху финансовите отчети на Дружеството.
КРМСФО Тълкувание 8, Обхват на МСФО 2 (ефективен за периоди започващи на и след 1 май 2006 г., т.е. от 1 януари 2007 г.). Тълкуванието дава разяснения относно третирането на ситуации, в които Дружеството не може да определи всички или някои от получените услуги или стоки. Тълкуванието не е приложимо за Дружеството, тъй като не съществуват схеми за възнаграждения под формата на акции. Ако в бъдеще време се приложат такива схеми за възнаграждение, Дружеството ще има предвид прилагането на изискванията на това Тълкувание.
КРМСФО Тълкувание 9, Преценка за въплътени деривативи (ефективен за периоди започващи на и след 1 юни 2006 г., т.е. от 1 януари 2007 г.). Тълкуванието се отнася за всички въплътени деривативи по МСС 39 Финансови инструменти: Признаване и оценка и разяснява определени аспекти от тяхното третиране. Това ново тълкувание не се очаква да окаже влияние върху финансовите отчети на Бианор Холдинг АД.
КРМСФО Тълкувание 10, Междинни финансови отчети и обезценка (в сила за годишни периоди започващи на или след 1 ноември 2006 г.). КРМСФО 10 забранява признати загуби от обезценка в междинният финансов отчет свързани с репутация, инвестиции в капиталови инструменти и инвестиции във финансови активи които се отчитат по цена на придобиване да бъдат сторнирани на следваща дата на баланса. Дружеството ще прилага КРМСФО Тълкувание 10 от 1 януари 2007 г. но не се очаква то да има отражение върху финансовите отчети.
КРМСФО Тълкувание 11, МСФО 2 – сделки със собствени акции или акции на друго дружество от същата Група (в сила за годишни периоди започващи на или след 1 март 2007 г.) КРМСФО 11 разяснява отчитането на сделки, при които плащането се извършва с изкупени собствени акции или акции на друго дружество от същата група. Това разяснение оказва влияние върху отчетите на Дружеството, тъй като то е извършвало подобни транзакции.
КРМСФО Тълкувание 12 Концесионни договори за предоставяне на услуги (в сила за годишни периоди започващи на или след 1 януари 2008). КРМСФО 12 разяснява прилагането на съществуващите МСФО от операторите по концесионни договори за предоставяне на услуги при отчитането на техните права и задължения по концесионните договори. Това ново тълкувание не се очаква да окаже влияние върху финансовите отчети на Дружеството.


   1. Промени в счетоводната политика

През първото тримесечие на 2008 г. няма промяна в счетоводната политика. Направена е промяна в приблизителните оценки на полезния живот на някои нетекущи активи, които подробно са описани в раздел III, точка 1.   1. Основни принципи при осъществяването на отчетността

Счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с изискванията на чл. 4 ал. 1 от Закона за счетоводството при съобразяването със следните основни счетоводни принципи:


 • текущо начисляване

 • действащо предприятие

 • предпазливост

 • съпоставимост между приходите и разходите

 • предимство на съдържанието пред формата

 • запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период

 • независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс

Финансовият отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви. Базите за оценката са оповестени подробно в счетоводната политика към финансовия отчет.


   1. Използване на приблизителни счетоводни оценки и предположения

Следва да се отбележи, че при изготвянето на представените финансови отчети са използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки че тези оценки са базирани на най-пълното познаването на текущите събития и действия от страна на ръководството, то реалните резултати могат да бъдат различни от направените оценки и допускания.   1. Инвестиции в дъщерни дружества

Дъщерни са тези предприятия, които се намират под контрола на Бианор Холдинг АД. Контролът върху дъщерните предприятия се изразява във възможността да се ръководи финансовата и оперативната политика на дъщерното предприятие така, че да се извличат изгоди в резултат на дейността му. Във финансовите отчети на Дружеството, инвестициите в дъщерни предприятия, са включени по метода на покупката. При отчитане придобиването на дъщерни предприятия се използва метода на покупката. Стойността на придобиването се определя по справедливата стойност на придобитите активи, издадените капиталови инструменти, поетите пасиви към датата на придобиване плюс разходите, директно свързани с придобиването.


Придобитите разграничими активи и поети пасиви и условни задължения се измерват първоначално по справедливата стойност в деня на придобиването независимо от размера на малцинствено участие.

Към 31 март 2008 г. „Бианор Холдинг” АД има инвестиции в следните дъщерни дружества:


 • „Бианор Сървисиз” ЕООД – 20 000 дяла по 10 лева

 • „Некстборн” ООД – 1 600 дяла по 10 лв.

 • „Най-Маг” ООД – 5 000 дяла по 10 лв.

 • Bianor Inc. – 15 000 акции по 1 щатски долар.
   1. Инвестиции в асоциирани предприятия и малцинствени дялове

Асоциирани са тези предприятия, върху които Дружеството е в състояние да оказва значително влияние, но които не са дъщерни предприятия, нито съвместно контролирани дружества. В финансовия отчет инвестициите в асоциирани дружества се отразяват първоначално по себестойност, а в последствие се отразяват по метода на собствения капитал. На 15.02.2007 г. „Бианор Холдинг” АД намалява инвестицията си в асоциираното дружество „Ол Телекомс” АД от 50 % на 15 %.
   1. Сделки в чуждестранна валута

Отделните елементи на Финансовия отчет на Дружеството са изготвени в хиляди български лева (лв.). Това е функционалната валута и валутата на представяне на Дружеството.


Сделките в чуждестранна валута се отчитат при първоначалното им признаване в отчетната валута на Дружеството по официалния обменен курс за деня на сделката, (обявения фиксинг на Българска народна банка). Приходите и разходите от курсови разлики, които възникват при уреждането на тези сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута в края на периода, са отразени в Отчета за дохода.
Валутният борд в България е въведен на 1 юли 1997 г. в изпълнение на препоръките на Международния Валутен Фонд (МВФ) и първоначално стойността на българския лев бе фиксирана към стойността на германската марка в съотношение 1:1. След въвеждането на еврото българският лев бе фиксиран към еврото в съотношение 1 EUR = 1.95583 лв.


III. Дефиниция и оценка на елементите във финансовия отчет 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Офис-сградата е представена по справедлива стойност, на база оценка от независим външен оценител, намалена с последващата амортизация на сградата. Натрупаната амортизация към датата на преоценката се елиминира срещу отчетната стойност на актива и получената нетна сума се коригира с преоценената стойност на актива. Увеличенията в балансовата стойност, произтичащи от преоценката на сградата, се отнасят в преоценъчния резерв.


Всички други машини, съоръжения, транспортни средства и оборудване са представени по историческа цена намалена с начислената от придобиването им амортизация и обезценка. Историческата стойност включва разходи, които директно се отнасят към придобиването на актива и привеждането му в работно състояние. Последващото оценяване се извършва въз основа на препоръчителния подход.
На 04.06.2007г. беше сключен договор за покупко-продажба и строителство на недвижим имот (офис). Закупуването на имота ще се осъществи на четири части, представляващи отделни самостоятелни офиса, като към 31 март 2008г. са придобити два от тях.
Последващи разходи свързани с определен дълготраен материален актив, се прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно предприятието да има икономически изгоди, надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават за разход за периода, в който са направени.
Амортизацията като процес на намаляване на стойността на дълготрайните материални активи вследствие на тяхното използване се начислява като се прилага МСС 16. Дълготрайните материални активи в „Бианор Холдинг” АД се амортизират по линейния метод при прилагане на следния полезен живот:

2008г.

2007г.

Сгради

33.33 години

25 години

Комуникационно оборудване

2.5 години

10 години

Компютърна техника

2.5 години

2.5 години

Транспортни средства

5 години

4 години

Обзавеждане и други нетекущи активи

6.67 години

6.67 години

Избраният праг на същественост за материалните дълготрайни активи на Дружеството е в размер на 500 (петстотин) лева.


Остатъчната стойност и амортизационната норма на активите се преразглеждат, и ако е необходимо, се правят съответни корекции към всяка дата на изготвяне на финансовия отчет.
Печалбите и загубите от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване се определят като се сравнят приходите от продажбата с балансовата стойност.


 1. Нематериални активи

Разходи по придобиване на патенти, лицензи, софтуер и фирмени марки се отчитат като актив по историческа стойност намалена с начислените от придобиването им амортизация и обезценка. Нематериалните активи не се преоценяват. Ръководството извършва годишни прегледи на подлежащите на обезценка активи и в случаите, когато балансовата стойност на актива е по-висока от неговата възстановима стойност, той се обезценява до възстановимата си стойност.


Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод. Определеният полезен живот на активите е, както следва:

  • софтуер и права за ползване на софтуер – 2.5 години;

  • други нематериални дълготрайни активи – 6.67 години;

  • Търговка марка – 20 години.

Дружеството притежава права за използване на софтуерна система за управление Clarity PPM (Project Portfolio Management System). През 2008г. този актив е позициониран в отделна категория нетекущи активи с полезен живот 5 години.


Избраният праг на същественост за нематериалните дълготрайни активи е в размер на 500 (петстотин) лева.
Търговска репутация
Всяко превишение на цената на придобиване над дела на придобиващия в нетната справедлива стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения към датата на придобиване представлява положителната репутация и се признава като актив. Положителната репутация се оценява първоначално по цена на придобиване, която представлява превишението на цената на придобиване над дела на придобиващия в нетната справедлива стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения.
 1. Обезценка на активи

Балансовата стойност на активите на Дружеството се преразглежда към датата на изготвяне на баланса с цел да се определи дали има индикации, че стойността на даден актив е обезценена.


За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност надхвърля възстановимата. Възстановимата стойност е по-високата от нетната продажна стойност и стойността в употреба.
За целите на определяне на обезценката, активите на Дружеството са групирани на най-малката разграничима група активи, за които могат да бъдат разграничени парични потоци – единица генерираща парични потоци.

 1. Финансови активи

Финансовите активи включват парични средства и следните категории финансови инструменти, с изключение на хеджиращите инструменти: заеми и вземания, финансови активи, отчитани по справедлива стойност като печалба или загуба, инвестиции, държани до падеж, и финансови активи, обявени за продажба. Финансовите активи се отнасят към различните категории в зависимост от целта, с която са придобити. Принадлежността им към съответната категория се преразглежда към всеки отчетен период.


Дружеството притежава инвестиционен портфейл от акции, а също така и акции в доверителен фонд.

 1. Материални запаси

Материалните запаси се посочват по по-ниската от цена на придобиване и нетната реализируема стойност. Нетната реализируема стойност представлява предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с приблизително оценените разходи по завършване на призводствения цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.


Загуба от обезценка се признава винаги в случай, че балансовата стойност на даден материален запас превишава неговата възстановима стойност. Загубите от обезценка се признават в Отчета за доходите. Разходът при потребление/изписване се определя по метода „среднопретеглена” стойност.

 1. Активи на лизинг

Лизинг при който Дружеството приема в последствие всички рискове и изгоди от собствеността върху актива, се класифицира като финансов лизинг (финансово обвързан договор). При първоначално признаване активите на лизинг се оценят на стойност равна на, или по-ниска от тяхната справдлива стойност и сегашната стойност на минималните лизингови плащания. Всяка от тях се определя в началото на лизинговия договор.
 1. Данъци върху дохода

Текущите данъчни активи и/или пасиви представляват тези задължения или вземания от бюджета, които се отнасят за текущия период и които не са платени към датата на баланса. Те са изчислени в съответствие с приложимата данъчна ставка и данъчни правила за облагане на дохода за периода, за който се отнасят, на база на облагаемия финансов резултат за периода. Всички промени в данъчните активи или пасиви са признати като елемент от разходите за данъци в Отчета за дохода.


Отсрочен данък се начислява по балансовия метод за всички временни разлики, явяващи се между данъчната основа на активите и пасивите и отчетната им стойност във финансови отчети. Ако обаче, данъчните временни разлики възникват от първоначалното признаване на актив или пасив, при което не е засегнато нито счетоводната, нито данъчната печалба (загуба) по време на транзакцията, то тази разлика не се осчетоводява. При изчисляване на отсрочените данъци се използват данъчните ставки (и нормативна уредба), действали към датата на съставяне на баланса или тези, които се очаква да са в сила след нея.

 1. Данъци за възстановяване

Дружеството има данъци за възстановяване в размер на 83 хил. лв., които представляват ДДС за възстановяване, част от което е в резултат от покупката на нов офис. 1. Капитал

Акционерният капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на емитираните акции.


През месец юли 2007г. Бианор Холдинг АД осъществи публично предлагане на ценни книжа. В резултат на това капитала беше увеличен от 540 хил.лв. на 675 хил.лв. Разликата между емисионна стойност и номиналната стойност на акциите е отразена като премиен резерв от емисия на акции.
През месец ноември 2007 г. дружеството изкупи собствени акции в резултат на решение на Общото събрание, с което се прие програма за разпределяне на акции на Бианор Холдинг АД безплатно на служителите на дружеството и дъщерните компании. Методиката за разпределение на акциите и конкретния брой акции, беше определена от Съвета на директорите. Бианор Холдинг АД изкупи 1233 броя акции при средна цена на придобиване 12.14лв. Разликата между цената на придобиване и номиналната стойност на изкупените акции е отразена в намаление на премийния резерв.
Акциите бяха раздадени на 10.04.2008г., а стойността им беше призната като доход на персонала за март 2008г. Приложен беше МФСО 2 Плащане на базата на акции.
Резервите представляват преоценъчен резерв и законови резерви и резерв от емисия на акции.
Финансовият резултат включва текущия за периода финансов резултат и акумулираните печалби и загуби определени в Отчета за доходите.

 1. Доходи на персонала10.1. Планове за дефинирани вноски
Правителството на България носи отговорност за осигуряването на законовия минимален праг на пенсии по планове за дефинирани вноски. Разходите по ангажимента на Дружеството да превежда вноски по планове за дефинирани вноски се признават в отчета за доходите при тяхното възникване.
10.2. Платен годишен отпуск
Дружеството признава като задължение недисконтираната сума на оценените разходи по платен годишен отпуск, очаквани да бъдат заплатени на служителите в замяна на труда им за изминалия отчетен период.
10.3. Транзакции на базата на акции
Справедливата стойност на акции или опции към датата на издаването им се признава като разход за персонала, като се увеличава капитала на Дружеството. Разходите се признават за периода, за който се отнася възнаграждението. При прехвърляне на собствени акции, капитала на Дружеството не се променя.

 1. Финансови пасиви

Финансовите пасиви включват банкови заеми и овърдрафти, търговски и други задължения и задължения по финансов лизинг.


Финансовите пасиви се признават тогава, когато съществува договорно задължение за плащане на парични суми или друг финансов актив на друго предприятие или договорно задължение за размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни условия. Всички разходи, свързани с лихви, се признават като финансови разходи в Отчета за дохода, освен в степента в която са капитализирани в съответствие с параграф 11 от МСС 23 Разходи по заеми. Дружеството е възприело алтернативния подход за признаване на разходите по заеми. Съгласно разрешеното алтернативно третиране, разходите по заеми, които могат пряко да се отнесат към придобиването, строителството или производството на един актив, се включват в стойността на този актив. Такива разходи по заеми се капитализират като част от себестойността на актива, когато съществува вероятност те да доведат до бъдещи икономически изгоди за предприятието и разходите могат надеждно да се оценят. Другите разходи по заеми се признават като разход в периода, през който са извършени. Бианор Холдинг АД прилага този принцип при третирането на разходите за лихви по ипотечния кредит, с който се финансира закупуването и строителството на новата офис сграда.


 1. Провизии, условни активи и условни пасиви

Към 31 март 2008 г. няма начислени провизии за задължения в баланса на дружеството. Провизии се признават при наличие на правно ии конструктивно задължение по най-добрата приблизителна оценка на възможние икономически изгоди, които ще изтекат при погасяването към датата на финансовия отчет. Към същият период няма признати условни активи и условни пасиви. 1. Приходи и разходи

Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на получаване плащане или възмездяване, като се отчита сумата на всички търговски отстъпки и количествени рабати, направени от Дружеството.


При продажба на стоки, приходът се признава, когато са изпълнени следните условия:

 • значителните рискове и ползи от собствеността върху стоките са прехвърлени върху купувача;

 • не е запазено продължаващо участие в управлението на стоките или ефективен контрол върху тях;

 • сумата на прихода може да бъде надеждно оценена;

 • вероятно е икономическите изгоди от сделката да бъдат получени;

 • направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени могат надеждно да бъдат оценени.

Приходът, свързан със сделка по предоставяне на услуги, се признава, когато резултатът от сделката може надеждно да се оцени, на базата на степен на изпълнение.


Оперативните разходи се признават в Отчета за дохода в момента на ползване на услугата или към датата на тяхното възникване.
Приходи и разходи за лихви се отчитат на принципа на начислението. Приход от дивиденти се признава когато е установено правото да се получи плащането. 1. Свързани лица

Към 31 март 2008г. Бианор Холдинг АД има вземания от свързани лица в размер на 709 хил.лв, които представляват:
 • по предоставени заеми: 693 хил.лв

 • от продажби: 3 хил.лв.

 • лихви по предоставени заеми: 13 хил.лв.

Предоставените заеми на дъщерни компании представляват 90,81% от общия размер на предоставените заеми.


Задълженията на Дружеството към свързани лица са както следва:


 • доставени активи и услуги: 3 хил. лв.

Дружеството е отпуснало заеми на свързани физически лица и фирми, като конкретната информацията е следната:
No

Заемател

Характер на взаимоотношенията

Падеж

Сума

/лева/

Год. лихвен %

Неизплатена главница /лева/

1

Атанас Георгиев

Управител на „Най-Маг” ООД

28.02.2008г.

25 000

10

25 000

2

Костадин Йорданов

Изпълнителен директор на „Бианор Холдинг”АД

15.05.2008г.

2 000

10

2 000

3

„Ол Телекомс” АД

Асоциирано предприятие на „Бианор Холдинг” АД

15.02.2008г.

36 700

10

36 700

4

„Некстборн” ООД

Дъщерно дружество на „Бианор Холдинг” АД

20.01.2009г.

30 000

10

8 333.44

5

„Некстборн” ООД

Дъщерно дружество на „Бианор Холдинг” АД

30.06.2008г.

67 600

10

63 600

6

„Най-Маг” ООД

Дъщерно дружество на „Бианор Холдинг” АД

30.06.2008г.

89 000

10

89 000

7

„Бианор Сървисиз” ЕООД

Дъщерно дружество на „Бианор Холдинг” АД

30.06.2008г.

527 393.97

10

468166.95


 1. Финансирания

Клиент #1 на едно от дъщерните дружества на Бианор Холдинг АД предоставя комуникационно оборудване с цел тестване на разработения за клиента софтуер. Това оборудване се предоставя безвъзмездно, и се осчетоводява като финансиране. Финансиранията се разсрочват и системно признават в Отчета за доходите с цел съпоставянето им със съответните разходи.
 1. Събития след балансовата дата


Няма събития, настъпили след датата на баланса, които да имат материален ефект върху финансовите отчети и да изискват оповестяване.Забележка: Предвид характера на дейността на „Бианор Холдинг” АД, като управляващо и обслужващо дружество на дъщерните компании, следва да се има предвид, че пълна и точна представа относно финансовите резултати на групата дават само консолидираните отчети.

22 април 2008г.

гр. София


1618 София, ул. „Княгиня Клементина” 39, тел. (02) 955-7300, факс (02) 955-5686, e-mail: investor@bianor.bg, www.bianor.bgКаталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница