Отчет Период: 01. 03. 2006 30. 06. 2007 г. І. Ефект и индикатори за ефектаДата12.10.2018
Размер271.49 Kb.
Проект: Опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие чрез екотуризъм в района на Разлог, България

Междинен отчет
Период: 01.03.2006 - 30.06.2007 г.
І. Ефект и индикатори за ефекта
1. Цел на проекта:

Целта на проекта е да допринесе за опазване на биологичното разнообразие и устойчиво местно развитие чрез екотуризъм в района на Разлог.


Индикатори Група 1 (увеличение на устойчиво управляваните територии с глобално значимо биоразнообразие)

 • Брой глобално значими видове, съхранени чрез проекта: 2 вида – глухар и рилска иглика (както е и заложено по проекта). Тъй като тук става въпрос за опазване на застрашени диви видове в естествената им среда, и то чрез екотуризъм, оценката за това доколко е постигната тази цел се прави въз основа на това запазват ли се (без да намаляват) популациите на двата вида в НП “Рила”. Потвърждение за това е получено от съответните експерти в Дирекцията на парка, в резултат на редовния годишен мониторинг на видовете.

 • Хектари устойчиво управлявани територии със световно значимо биоразнообразие. В одобрената форма за проекта са заложени минимум 100 хектара. Разбира се, в случаите с екотуризма е доста трудно да се посочат точни цифри за устойчиво управлявана площ, още повече като се има предвид, че и според Плана за управление на НП “Рила” цялата паркова територия би трябвало да се управлява устойчиво. Ако обаче, за улеснение при отчитането, като територия, към чието устойчиво управление е допринесъл проектът, се вземе територията на двата изградени интерпрететивни екомаршрута, то тя надхвърля заложената от 100 ха поне 16 пъти.


Индикатори Група 2 (увеличаване в приходите на хората от по-бедните сегменти на обществото)

 • Брой домакинства, които са получили ползи от реализацията на проекта: предварително заложени са минимум 15 домакинства, но реално 17 са тези, които са получили лични консултации като собственици на къщи за гости / потенциални къщи за гости.

 • Брой лица, които са получили ползи от реализацията на проекта: заложена е цифра от 50 човека, но ако се включат както получилите лични консултации, така и участниците в обучения/работни срещи, общата бройка на хората ще достигне 65.

 • Нарастване на дохода на домакинствата чрез намаляване на разходите или увеличаване на приходите, в резултат от изпълнение на проекта: очакванията при подготовката на проекта са били за поне 30% увеличение на приходите за заетите в екотуризма местни хора. Приблизително половината от сега приемащите гости домакинства стартираха тази си дейност след началото на проекта. Тъй като в рамките на отчетния период за тях нарастването на доходите се доближава до 100%, а за останалите (“старите” къщи за гости) има малко нарастване, би могло да се приеме, че средното увеличение на доходите за заетите в екотуризъм в района е 50%.


Индикатори Група 3 (Подобрено сътрудничество и комуникация между НПО и държавната/местна власт)

 • Брой участвали в проекта НПО/ граждански групи: заложени са минимум 2. Освен Сдружение “Добърско” и Пирински туристически форум, на практика не може да се каже, че други НПО са били преки участници в реализацията на проекта. Следва обаче да се спомене, че под една или друга форма, съдействие са оказвали лица от други организации, като например от Технологичен център – Разлог, Читалището в село Добърско и пр.


2. Специфични цели на проекта 1. Да допринесе за дългосрочното опазване на два глобално значими биологични вида в рамките на Национален парк “Рила”, чрез прилагане на принципите на интерпретацията и образованието за околна среда;
Индикатор

Стойност

Брой подготвени интерпретатори в местната общност

26 участници в обучението за интерпретатори и в разработването на интерпретативните пакети

Брой и качество на интерпретативните пакети (програми, маршрути, материали), разработени в рамките на проекта

Разработени 2 интерпретативни пакета – за глухаря и за рилската иглика; качеството е оценено от първите посетители (с анкетни карти) на 100% като отлично

Брой и качество на образователните пакети/ материали, разработени по проекта

Предстои
 1. Да разработи интегриран и устойчив екотуристически продукт, чрез осигуряване на необходимите специализирана посетителска инфраструктура и услуги;
Индикатор

Стойност

Качество на разработената специализирана посетителска инфраструктура (маршрути, Посетителски център)

100% от попълнилите въпросници посетители оценяват качеството като отлично

Брой и качество на маркетинговите/ рекламни материали, разработени по проекта

Предстои, тъй като не всички материали са издадени
 1. Да повиши капацитета на местната общност да разработва и изпълнява подобни проекти в бъдеще.
Индикатор

Стойност

Брой жени участвали/въвлечени в проекта

Заложена е стойност от 15 до 20; реалният брой на жените, обучени като интерпретатори и получили консултации като собственици на къщи за гости, е 34.

Брой нови проектни идеи и идеи за съвместни инициативи, възникнали в края на проекта в резултат от неговото изпълнение

Ще се отчете в края на проекта.ІІ. Отчитане на напредъка по проекта
1. Проектни дейности
Дейност 1: Създаване на Посетителски център в с. Добърско със специален фокус върху два глобално значими вида: глухар (Tetrao urogallus) и рилска иглика (Primula deorum)
По Дейност 1 още в началото на проектния период бяха проведени редица срещи с институции и граждани (експерти от Общинска администрация Разлог, членове на Общински съвет Разлог, партньорски НПО от района, жители на Добърско и съседните села) за представяне идеята на целия проект и на Посетителския център в частност, и изясняване на детайли по неговото създаване. Това забави стартирането на реалното изпълнение на дейността с три месеца и се наложи поради две основни причини:

 • Разминаване в позициите на експерти от различните отдели в Общинска администрация Разлог относно това кое юридическо лице има право да създаде подобен Посетителски център върху общинска собственост. Бяха обсъдени различни варианти, включително сключването на договор за сътрудничество между Сдружение “Добърско” и Община Разлог, по силата на който сдружението ще прехвърли на общината средствата за изграждане на Центъра, срещу 10-годишно право на ползване и стопанисване на помещенията. В крайна сметка се стигна до варианта Сдружението да възложи строително-ремонтните дейности на фирма-подизпълнител, а договорът с Община Разлог да бъде сключен впоследствие за ползване на помещенията.

 • Съществуваща дезинформираност у местното население в района на Добърско относно изграждането на Центъра. Беше направен опит от страна на местни “опортюнисти”, не-членове на Сдружение “Добърско” и неинформирани по отношение на проекта да създадат напрежение и недоверие в общността, разпространявайки неверни твърдения, че сдружението възнамерява да “заграбва” кметството, да “гони местния лекар” и други подобни. След като в драмата бяха намесени Общински съвет Разлог и дори кмета на общината, се стигна до провеждането на няколко обществени срещи в селата Добърско, Горно и Долно Драглище, за разясняване точните намерения на сдружението и потушаване на напрежението.

Допълнително забавяне на изпълнението на дейността се получи от продължителното отсъствие по здравословни причини на главния архитект на община Разлог – автор на проектите за Центъра и служебното лице, което трябва да издаде разрешително за строително-ремонтни дейности. Междувременно през м. юли в Община Разлог бе депозирана жалба срещу изграждането на Центъра от страна на един от наследниците на граничещ с терена на Кметство Добърско имот. За съжаление информацията за подадената жалба стигна до Сдружение “Добърско” едва в края на месеца, поради отсъствието (отново по здравословни причини) на главния юрисконсулт на общината.


В крайна сметка, към началото на месец август 2006 г. се оказа, че са налице непреодолими пречки за създаването на Посетителски център в двора на Кметство Добърско. Най-вече това е свързано с несъгласието на собствениците на съседните парцели. През следващите месеци бяха обсъдени последователно редица възможности за преместване на Центъра, а именно:

 • Зелена площ в долната част на двора на Възрожденската църква в Добърско – несъгласие от местната общност да се разваля съществуващата в момента там детска площадка;

 • Стара фурна (приватизирана) зад Възрожденската църква, искане за наем за 10 години – собствениците са двама; единият е съгласен, вторият има други планове за помещенията;

 • Двора на училището в Добърско – несъгласие от страна на определени членове на Общински съвет Разлог;

 • Сграда на РПК-Разлог в центъра на Добърско – оказа се, че вече е обявена за приватизация;

 • Общински парцел край пътя за Добърско, преди село Горно Драглище – оказа се, че е преотстъпен целият за параклис и детска площадка; няма други свободни;

 • Частен имот в съседство с горепосочения общински парцел (предложение за наем за 10 години) – много собственици, част от тях настояват за продажба и не са съгласни да се отдава под наем;

 • Кметство Горно Драглище – свободните помещения са на втори етаж и е необходимо много време за реконструкция;

 • Старата поща в село Долно Драглище – помещенията са много подходящи, но мястото е вече доста отдалечено от самото Добърско.

В резултат, в края на годината се взе решение за пространствено разделяне на функционалните помещения, предвидени в Посетителския център: • Разполагане на интерпретативните експозиции за глухар и рилска иглика в свободната зала на ІІри етаж в сградата на Лесничейство Разлог, разположена на изхода на Добърско в посока Националния парк и двата маршрута, които се изграждат по проекта.

 • Изграждане на инфо-пункт със сувенирен магазин (едно помещение; макс. 40 кв.м) в двора на Възрожденската църква в центъра на селото – малката зелена площ вляво от входа.

Създаването на експозиционната част в сградата на Държавно Лесничейство Разлог стана възможно едва в края на месец май и началото на м. юни 2007 г., поради проточили се кадрови промени в структурата на Управлението по горите. Сключен е договор между Сдружение “Добърско” и ГС – Разлог за ползване на ІІри етаж на сградата, който е даден в Приложение 1 към настоящия отчет. Ремонтите на помещенията бяха извършени спешно през м. юни и Центърът беше открит на 30.06-01.07, което е описано по-долу в отчета.


За създаването на инфо-пункт в двора на Възрожденската църква в Добърско са проведени разговори с Неврокопския митрополит и е подадено официално писмо-искане за сътрудничество. Получен е устен положителен отговор; очаква се и официално писмено съгласие, след което може да бъде сключен договор. За съжаление процесите на преговори протичат изключително бавно, което се отразява на изпълнението на проекта.
Цялото това забавяне наложи Сдружение “Добърско” и партньорите да отправят към ГЕФ-ПМП официална молба за удължаване срока на проекта, което беше направено с подписването на Допълнително споразумение към Договора за финансиране на проекта – до месец август 2007 г.

Дейност 2: Повишаване капацитета на местната общност с цел развитие на туризъм
По Дейност 2 на 19.03.2006 г. беше проведена отворена среща със заинтересовани представители на местните общности от Разлога (широка разгласа, не само членовете на Сдружение “Добърско”), на която най-напред беше представен самият проект, неговите цели, дейности и очаквани резултати, и беше определен срок до края на м. април, в който желаещите да се включат в Дейност 2 да заявят това си желание при координатора на проекта, със следните две възможности:

 • Собственици на настоящи и потенциални къщи за гости, които искат да получат лични експертни консултации за своите услуги на място;

 • Потенциални водачи по бъдещите маршрути и интерпретатори, които ще се изявяват като куратори в бъдещите експозиции в Посетителския център и като презентатори на бъдещите образователни програми за деца.

Срещата се състоя в салона на селското училище в Добърско и в нея взеха участие: представители на партньорите: от Сдружение “Добърско” – Нина Байкова, от ПТФ – Симана Марковска, от ДНП “Рила” – Николай Прангов, началник Парков район Белица (покрива и Разлога). Партньорите представиха дейностите по проекта.


Списък на присъствалите от Разлога:

 1. Никола Найденов – кмет на с.Добърско

 2. Стойо Ролев – с. Годлево

 3. Владимир Костов – с. Добърско

 4. Магделина Рускова – с. Добърско

 5. Георги Русков – с. Добърско

 6. Христина Попова – с. Добърско

 7. Георги Попов – с.Добърско

 8. Елена Бучкова – с. Добърско

 9. Лазар Бучков – с. Добърско

 10. Лиляна Бучкова – с. Добърско

 11. Асен Попов – с. Добърско

 12. Огнян Байков – с. Добърско

 13. Васил Крайнов – с.Добърско

 14. Радослав Мандаров – с.Добърско

 15. Радка мандарова – с.Добърско

 16. Георги Костов – с. Добърско

 17. Петър Костов – с. Добърско

 18. Камен Бучков – с. Добърско

 19. Лазар Бучков – с.Добърско

 20. Иван Найденов – с. Добърско

 21. Евстати Будин – с. Добърско

 22. Борис Бельов – с. Добърско

 23. Росица пешина – с.Д.Драглище

 24. Росица Ядкова – с. Г.Драглище

 25. Дешка Кротева – с. Г.Драглище

 26. Владо Кротев – с. Г.Драглище

 27. Садим Бастунов – с. Горно Драглище

 28. Никола праматаров – с. Г.Драглище

 29. Сем. Генчо Генев от Разлог

 30. Станислава Захова от Разлог

 31. Аише Али Дервим от с. Баня

 32. Илияна Драговчева от с. Баня

 33. Илия Драговчев от с. Баня

 34. Христо Драговчев от с. Баня

 35. Лиля Димитрова от с. Годлево

 36. Радослава Крайнова от с. Годлево

 37. Димитър Бонков от гр. Разлог

 38. Георги Топалов от гр. Разлог

 39. Семейство Добреви от Разлог

Още на следващия ден след срещата, на 20.03, бяха дадени и първите експертни консултации за четирима собственици на селски къщи в Добърско, от страна на ПТФ.


Тъй като процесът по събиране на обратна връзка от желаещите да се включат в проекта се забави, на 10.06 в Добърско беше проведена среща на членовете на Сдружението, на която между тях бяха разпределени ангажименти за осъществяване на личен контакт с потенциални водачи, интерпретатори, собственици на къщи и пр. В резултат към 20.06 беше изготвен списък на групата бъдещи интерпретатори и водачи:

 1. Петър Попов – с. Добърско

 2. Магделина Рускова – с. Добърско

 3. Крум Алуминов – с. Бачево

 4. Радослава Крайнова – с. Годлево

 5. Асен Крайнов – с. Годлево

 6. Владимир Кротев – с. Горно Драглище

 7. Иван Наков – с. Бачево

 8. Радка Пукнева – с. Добърско

 9. Надка Кротева – с. Горно Драглище

 10. Румяна Генчева – Разлог

 11. Росица Ядкова – с. Горно Драглище

 12. Росица Пешина – с. Долно Драглище

 13. Росица Иванова – с. Добърско

 14. Росица Бельова – с. Горно Драглище

 15. Елена Будина – с. Добърско

 16. Мария Топалова – с. Добърско

 17. Илиана Бучкова – с. Добърско

 18. Елена Бучкова – с. Добърско

 19. Велка Костова – с. Добърско

 20. Христина Попова – с. Добърско

 21. Елена Байкова – с. Добърско

 22. Иван Стамберов – с. Елешница

 23. Борислав Пешин – с. Долно Драглище

 24. Сашко Тончев – с. Долно Драглище

 25. Лазар Линев – с. Добърско

 26. Росица Мущрина – с. Горно Драглище

Първата среща/обучение на групата беше проведена на 25.06 в Добърско и беше посветена на теорията на туристическата интерпретация на природното и културно-историческо наследство (материали от обучението са дадени в Приложение 2 към отчета). Втората среща се състоя на 02.07 в м. Перивол близо до село Бачево, в конната база – собственост на член на групата. На тази среща групата вече започна работа по разработването на интерпретативните програми за глухаря и рилската иглика (за маршрут, за експозиция, за образователен пакет). От страна на експертите флора и фауна в ДНП “Рила” бяха подготвени научно-фактологически материали за двата вида, като основа за работа на интерпретаторите. Групата набеляза основните фактологически опорни пунктове за интерпретация, които биха представлявали интерес за бъдещите посетители; започна и съставянето на профили на тези бъдещи посетители.


На 04 и 05.07 екип от проекта и експерти от ДНП “Рила” извършиха обход на района от Парка над с. Добърско и по-специално в околностите на хижа “Добърско” с цел набелязване на потенциални трасета на маршрутите за глухаря и рилската иглика. Избраните маршрути следват съществуващи горски пътища; ще имат обща стартова точка малко под хижа “Добърско” и ще се срещат в м. Германица на прибл. 1800 м. н.в. (намираща се по утвърдения маршрут Добърско – хижа “Македония”).
За 29 и 30.07 беше определена следващата работна среща на групата интерпретатори, като беше предвидено в първия ден да продължи теоретичната работа по интерпретативните програми, а през втория да се обходят избраните два маршрута за набелязване на спирките по тях. Поради започналия ваканционен сезон обаче, групата беше в доста намален състав (едва 20% от участниците), поради което работната среща не се състоя, а обходът на маршрутите беше повторен впоследствие с останалата част от групата.
Същевременно двата дни бяха използвани и за даване на експертни консултации на още пет собственици на (потенциални) къщи за гости, като този път бяха включени и трима представители от с. Горно и Долно Драглище.
През м. август бяха разработени, от страна на експертите по проекта, първите чернови на интерпретативните програми на маршрутите за глухаря и рилската иглика. Те бяха обсъдени на среща с местната група интерпретатори на 02.09 в Добърско. След нанасяне на съответни корекции и проверка на части от фактологическата информация, на 11.09 се състоя втора среща на местната група интерпретатори в с. Добърско. Последваха нови доработки на програмите, като започна набелязването и на идеи за концепция за таблата по маршрутите (индивидуални срещи на експертите с представителите на местната група интерпретатори в периода 22-24.09). Следващата обща среща на групата се проведе на 12.10 в село Горно Драглище, където бяха обсъдени вече финалните варианти на двете интерпретативни програми и концепцията за таблата.
Срещата на 05.11 в Добърско беше посветена на разработването на концепция за печатен материал – карти на маршрутите, които да позволяват на посетителите, които не желаят или не могат да си наемат местен водач, също да се насладят на добра туристическа услуга. Стартира и разработването на концепции за двете интерпретативни експозиции (глухар, иглика), които бяха финализирани след обсъждания с художника-дизайнер, на работна среща на 17.11 в Добърско.
Междувременно през август бяха предоставени консултации за още 8 собственици на (потенциални) къщи за гости в селата Добърско, Горно и Долно Драглище. Към настоящия отчет са приложени: отчети на експертите, работили по проекта в този период (Приложение 3), интерпретативните програми на маршрутите на глухаря и рилската иглика (Приложение 4), концепциите за табла по маршрутите (Приложение 5), концепцията за дипляна за маршрутите (Приложение 6) и концепцията за интерпретативни експозиции (Приложение 7).

Дейност 3: Разработване на интерпретативни експозиции за глухаря и рилската иглика
Тази дейност стартира на практика още с предходната, с разработването на концепциите за двете експозиции. Необходимите рисунки-илюстрации бяха изготвени от художника-дизайнер Стоян Николов в края на 2006 и началото на 2007 г., а партньорът по проекта – фирма “Никол-2002” ЕООД изработи дървените части за експозициите. Експозиционната зала беше подредена с участието на членовете на Сдружение “Добърско” и открита на 30.06-01.07.2007 г.
Като събитие, откриването на Центъра и двата интерпретативни маршрута беше подготвено съвместно от партньорите. Програмата е дадена в Приложение 8 към отчета. Събитието беше уважено от около 100 гости – представители на други рилски и на пирински общини, неправителствени организации, туроператори и медии. За техните впечатления може да се съди по попълнените (от около 1/3 от гостите) анкетни карти – вж Приложение 9 към отчета. На въпросите за оценка на маршрутите, Центъра и програмата на откриването всички дават отговор “отлична” или “много добра”, със специален акцент-похвала за осигуряването на забавления за деца. Препоръките са насочени предимно към осигуряването на повече печатни и рекламни материали, което до края на проекта ще бъде постигнато донякъде с отпечатването на заложените публикации. На въпроса “Ще дойдете ли пак в Добърско”, отговорът единодушно е “да!”.

Дейност 4: Разработване и официално откриване на двата интерпретативни маршрута
И тази дейност практически стартира със срещите на местната група интерпретатори, която подготви двете интерпретативни програми на маршрутите и концепциите за табла и печатен материал. Беше взето решение, че двата маршрута нямат нужда от маркировка, тъй като следват добре оформени горски пътища и няма възможност за объркване по трасето. Необходимата посетителска инфраструктура, освен интерпретативните табла, включва поставянето на мост над река Германица преди Германица, оформянето на Класна стая на открито в местността Германица и дървена скара за достъп до влажната зона – представяне на местообитанието на рилската иглика, близо до Германица. Готови са и работните проекти за тази инфраструктура .Невъзможността да се открият маршрутите в предварително зададения срок (есента на 2006 г.) бе свързана с факта, че заплащането на инфраструктурните елементи бе заявено като принос на ДНП “Рила”, а Дирекцията получи финансирането си за 2006 г. от страна на МОСВ едва в началото на декември. Започването на студения сезон и невъзможността вече да се работи на терен бяха втората причина партньорите по проекта да отправят молба към ГЕФ-ПМП за удължаване срока на изпълнение на проекта. Маршрутите бяха завършени през м. юни 2007 г., с доброволен труд от страна на членове на Сдружение “Добърско” и открити заедно с интерпретативните експозиции / Центъра на 30.06-01.07.2007 г. Дипляната с картите се подготвя за печат в момента.

Дейност 5: Подготовка, публикуване и разпространение на промоционни и образователни материали
От заложените за отпечатване материали, към 30.06.2007 г. бяха отпечатани само пощенските картички (вж Приложение 10), като поради повишение на цените от миналата година, вместо 6 вида бяха отпечатани 5 по 2000 броя и те вече се продават в Посетителския център. Предстои до края на месец август да бъдат отпечатани и останалите материали: календари/плакати, туристически каталог и образователни пакети. Една част от сувенирните тениски, с щампи на глухар и рилска иглика, бяха изготвени за откриването на Центъра и пътеките и доста от тях продадени; предстои подготвянето на цялото количество в различни размери и цветове.

Популяризиране на проекта

(всички материали са дадени в Приложение 11 към отчета)


Пресконференция на 17 март 2006 г. – откриване на проекта в Благоевград

11,00 часа в сладкарница “Дриймс”
Представители на партньорите:

От Сдружение “Добърско” – Нина Байкова, от ПТФ – Симана Марковска, от ДНП “Рила” – инж. Васил Петров и Стефан Кирилов, от Община Разлог – Елена Тричкова


Представители на медиите:

 • Дарик радио – Елина Чавдарова – 073/88 25 88, 0897978393, elina-kn@mail.bg

 • Агенция Стуарт – 0898651127, jereva@abv.bg

 • Радио FM+ -

 • Агенция Фокус – Екатерина Васева, 88 55 81

 • Вестник “24 часа” – Мария Благоева, 0886840345

 • Вестник “Труд” –

 • Регионален телевизонен канал Пирин – Елена Чимева

 • Пирин ТВ-регионална телевизия – Калин Каменов – 0897856583, 884491


Отразяване:

 • Радио Благоевград; вечерен информационен блок 17.03: съобщение за проекта

 • ТВ Канал ОКО, вечерни новини 17.03: съобщение за проекта

 • Съобщения за проекта във вечерните инфо-блокове на радио Дарик и FM+

 • Директно включване в Хоризонт 12+3 в 14.30 ч. на 17.03: анонс на проекта

 • ТВ Канал Пирин: представяне на проекта сутрешен блок на 18.03; интервю с Нина Байкова във вечерния блок от 20.00 ч. на 18.03

 • Радио Фокус, обзорно сутрешно предаване Мегафон на 18.03 от 11.00 ч.: интервю със Симана Марковска 15 минути

 • Регионален вестник “Вяра”, съботно-неделен брой 18-19.03: анонс на проекта

 • ТВ канал BBT на 18.03 (не знаем от колко часа): интервю със Симана Марковска

 • Вестник “24 часа”, притурка регион ЮЗ България от 22.03: анонс за проекта

 • ТВ Канал ОКО, предаване “Цветна магия” в неделя, 26.03 от 16.00 ч.: интервю със Симана Марковска


Приложения:

 • Покана за пресконференцията

 • Информация за медиите, раздадена на срещата

 • Копия от публикациите в печатните медии


Опознавателно посещение на партньори на 13 и 14.04.2006

Участници:

 1. Татяна Скендерска – община Симитли

 2. Надя Миленкова - община Симитли

 3. Петранка Мицова - община Кресна

 4. Вера Янева - община Кресна

 5. Ели Подгорска - община Струмяни

 6. Тоня Тодорова - община Струмяни

 7. Антон Парапанов - община Сандански

 8. Георги Ципаров – Гоце Делчев, Туристическо дружество “Момини двори”

 9. Надежда Попадиина - община Разлог

 10. Лиляна Декова – ДНП “Пирин”

 11. Рая Коева – ДНП “Пирин”

 12. Венцислав Василев – Българска фондация Биоразнообразие

 13. Румяна Иванова – Българска фондация Биоразнообразие

 14. Латинка Топалова – БДЗП Благоевград

 15. Станислава Захова – Технологичен център, Разлог

 16. Нина Байкова – Сдружение “Добърско”

 17. Симана Марковска – Пирински туристически форум

За втория ден, към групата се присъединиха и Георги Грънчаров, директор на НП “Пирин” и Борислава Фурнаджиева от Дирекцията на Парка.
Програма

Партньорите пристигнаха на 13.04 на обяд; следобедът беше посветен на посещения на забележителностите из селото и представяне на услугите, които се предлагат на туристи. Нощувките и храненето бяха уредени в селски къщи, за да могат гостите да се запознаят с предлагането на основни туристически услуги в Добърско. Сутринта на 14.04 се проведе среща-дискусия с членове на Сдружение “Добърско”, за представяне опита на сдружението в инициативите за местно развитие.Представяне на проекта на Интернет страницата на Сдружение “Добърско”
Кратко описание на проекта: цели, дейности, целеви групи, бюджет и срокове, беше публикувано на сайта на Сдружението през м. април 2006 г. и актуализирано в хода на изпълнението.

Изпращане на информация за проекта до национални медии

Началото на м. април 2006 г.
Списък на медиите:

 • Списание “Зона”

 • Списание “Одисей”

 • Списание “Туризъм и отдих”

 • Списание “Хоремаг”

 • Списание “Маршрути”

 • Списание “Happy Weekend”

 • Вестник “Сити Маркет”

 • Радио “България”

 • Вестник “Дневник”

 • Вестник “Капитал”

 • БНР, Програма “Хоризонт”

 • Вестник “Бизнес ревю”

 • Вестник “Банкеръ”

 • MSAT

 • Списание “Екосвят”

 • ТВ 7 дни

 • Агенция Франс Прес

 • Вестник “За жената”

 • Списание “За жената”

 • Вестник 168 часа

 • Вестник “Дума”

 • Вестник “Стандарт”

 • БТА

 • Вестник “Телеграф”

 • Вестник “Кеш”

 • Вестник “Седмичен труд”

 • Вестник “Труд”

 • Списание “ТУР БГ”

 • Вестник “Сега”

 • Вестник “Монитор”

(В допълнение информацията беше изпратена до националната мрежа на природозащитни организация в Блулинк и няколко други инфо-мрежи през Интернет)
Отразяване:

 • РТЦ Благоевград: 20-минутно участие на Нина Байкова в предаването “Делова седмица” на 11.04

 • Програма “Христо Ботев” на БНР – съобщение за проекта на 05.05

 • КТБ Благоевград – интервю в неделен следобен блок със Симана Марковска на 04.06

 • Списание “Хоремаг” – посещение на 06 и 07.06 в Добърско; публикацията излезе през м. февруари 2007 г.Отразяване и други дейности в периода до края на 2006 г. и началото на 2007 г.

 • Интервю със Симана Марковска в Бизнес-блок на Канал Пирин на 31.10, повторено на 05.11 и 08.11.

 • Публикация в Списание “Happy Weekend”

 • Публикация в сп. “Итоги”

 • Представяне на проекта и раздаване на материали – картички на Добърско и резюме на английски език, по време на международната среща на Мрежата ПанПаркс във Финландия (06-10.09) и учебно пътуване до Национален парк “Триглав” в Словения (28.09-01.10)

 • Актуализация на Интернет-страницата на Сдружение “Добърско”

 • Представяне на проекта и Дестинация Разлога/Добърско по време на Регионалната контактна борса “По пътя на слънцето”, организирана от РТА “Стара планина” в Казанлък, 06-08.10.

 • Посрещане на участниците в работен семинар за защитените територии в България и представяне на добрия пример на Разлога (организирано от Сдружение “За Земята”), 05.11.

 • Статия в първия брой на списание “Туристически пазар” от края на февруари 2007 г.


Отразяване на откриването на екомаршрутите и Посетителския център


 • 29.06.07 – БНР програма Хр.Ботев – водещ Петя Талева, интервю с Росица Ядкова от Сдружение “Добърско”

 • 22.06.07 – БНР водещ Румяна Панайотова – интервю с Нина Байкова

 • 24.06.07 – радио Благоевград с водещ Тони Гулева – интервю с Нина Байкова

 • 28.06.07 – радио Благоевград с водещ Кети Тренчева – интервю с Нина Байкова

 • 30.06.07 – радио Благоевград – репортаж от откриването

 • 30.06 – Телевизия 7 дни: репортаж от откриването във вечерните новини

 • 01-02.07.07 – BTV – репортаж за откриването, изказват се Симана Марковска и Галя Палева (водач по маршрутите)

 • в. “Струма” – статия на 3 страница от 02.07.07

 • Списание TUR BG – предстояща публикация

 • Списение Happy Weekend – предстояща публикация

 • Пътеводител “Гайда” – предстояща публикация2. Резултати от проекта

(Спрямо предварително заложените)

 • Ремонтирани помещения за целите на Посетителски център (в сградата на Горско стопанство Разлог вместо в Кмество Добърско); доставено обзавеждане за нуждите на Центъра;

 • 26 човека (обучители, презентатори, водачи) от местната общност подготвени за интерпретатори; 17 домакинства получили лични консултации за успешно предоставяне на основни туристически услуги;

 • Разработени две интерпретативни експозиции за двата глобално значими вида, и изложени в Посетителския център;

 • Разработени (и оборудвани с табла и малка посетителска инфраструктура) два интерпретативни маршрута, посветени на двата глобално значими вида.

 • Поне 100 посетители, вкл. представители на български медии, туристически фирми, партньори и свързани институции, взели участие в официалното откриване на маршрутите.

 • Отпечатани 5 вида по 2000 бр. пощенски картички, 1000 бр. тениски.

 • 15 представители на местни и регионални медии, участвали в първата регионална прес-конференция (за откриването) на проекта.

 • Редовни прес-съобщения за проекта изпращани до списък от 40 медии от района и страната.

 • Към момента: 30 публикации/излъчвания, посветени на проекта, в местни, регионални и национални медии.ІІІ. Отчитане на достиженията, проблемите и поуките
1. Извлечени поуки

Основна поука, извлечена от изпълнението на проекта до момента, е фактът, че за съжаление все още в България успешната работа с институциите зависи пряко от личностния фактор – ако в институциите има хора, желаещи да работят и сътрудничат, нещата се получават; ако не, резултатът е забавяне на изграждането на Посетителски център с 8 месеца и на екомаршрути с половин година.


Друга съществена поука е, че трудностите, пред които е изправена една обща кауза, действат като филтър за местната общност – всички проблеми при изпълнението на проекта, забавянето в сроковете и прочее, доведоха в крайна сметка до оформянето на ядро от местни хора, които действително са мотивирани да работят заедно; останалите отпаднаха по един естествен начин.
2. Принос към устойчивостта

Устойчивостта на проекта се гарантира най-вече от факта, че екотуризмът, като вид бизнес, се само-поддържа. Нарастващият интерес от страна на медии, туристически фирми и самите клиенти към Добърско и Разлога като дестинация, в резултат от новите развития по проекта, е доказателство в тази насока.


3. Отчетени проблеми и действия за тяхното преодоляване

Вече бяха посочени при описанието на напредъка по проектните дейности.ІV. Промени

Основната промяна, която беше извършена по проекта, беше удължаването на срока на договора, наложило се поради забавянето на намиране на място за Посетителския център, както и закъснялото плащане от страна на МОСВ към ДНП “Рила” за подготвяне на екотуристическите маршрути.Собствен принос на партньорите към 30.06.2007 г. (в БГЛ)


Партньор / дейност

Заявен принос


Реализиран принос към 30.06.2007

Забележки

Финансов

Нефинансов

Финансов

Нефинансов

Сдружение “Добърско”

40560,00

1000,00

5160,26

1000,00
- Маркиране на маршрути - материали

1000,00
1220,00
Вместо материали за маркиране, Сдружението плати работните проекти за инфраструктура по маршрутите

- Маркиране - труд
1000,00
1000,00

Вместо маркиране, доброволците помогнаха за монтажа на инфраструктурата по маршрутите

- Откриване маршрути

3500,00
1540,26
Останалите средства са поети от други партньори

- Отпечатване карти на маршрутите

1200,00
1200,00
Дарение от ПТФ-98 ЕООД; средствата ще се връщат поетапно от продажбите

- Отпечатване на картички

1200,00
1200,00
Също

- Отпечатване плакати

860,00


Предстои

- Изработка на тениски

16800,00


Предстои

- Отпечатване каталог

6000,00


Предстои

- Отпечатване образователни пакети

10000,00


Предстои, но част от средствата са поети от други партньори

ДНП “Рила”

16880,00

3000,00

8298,00

3000,00
- Инфраструктура по маршрутите

16880,00
8298,00
Останалите средства са поети от други партньори

- Експертен принос маршрути, експозиции
3000,00
3000,00

Описан в приложенията – принос на експертите

ПТФ

--

11380,00

17210,47

9200,00
- Експертен принос маршрути, експозиции, консултации
5500,00
5500,00

Описан в приложенията – принос на експертите

- Публичност на проекта
5880,00

2193,00

3700,00

Описан в приложенията – PR-принос

- Промоционни и образователни материали

--
737,00
Препечатване тиражи картички Добърско на бълг. и англ. език, отпечатване стикери глухар и иглика за маршрути; поръчка керамични сувенири за продажба в Центъра

- Откриване маршрути

--
2624,00
Организиране на посещение от група от 40 човека/гости за откриването (поет принос на Сдружение “Добърско”)

- Експозиции

--
663,27
Канцеларски материали за Центъра; размножаване на пъзели, картинки и др.

- Издаване образователни пакети

--
4993,20
Предплащане за образователните пакети (поет принос на Сдружение “Добърско”)

- Към Инфраструктура по маршрутите6000,00
Печат на табели/рисунки за маршрути и Център (поет принос на ДНП “Рила”)

Община Разлог

(доплащане ремонт Посетителски център)3800,00
--
Ще бъдат преведени при завършване на Центъра

Никол-2002 ЕООД

12980,00
15605,48- Обзавеждане Посетителски център

2980,00
2980,00
Мебели по приложение

- Експозиции

10000,00
5920,00
Материали и изработка от дърво за експозиции – по приложение

- Завършване маршрути6705,48
Трансформиран принос от 4080 лв. (остатък от 10000 заявени за експозиции), и поет принос на ДНП “Рила” за маршрути

ОБЩО

74220,00

15380,00

46274,21

13200,0089600,00

59474,21
Изготвил отчета:


Нина Байкова

Координатор на проекта12.07.2007
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница