Отчет пояснения 30 септември 2015 г. Пояснения към финансовия отчетстраница1/25
Дата28.02.2018
Размер1.12 Mb.
#60440
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

„Варна плод” АД

Консолидиран финансов отчет - пояснения

30 септември 2015 г.
Пояснения към финансовия отчет
  1. Обща информация за Дружеството-майка и дъщерните предприятия в групата (Групата)


Основната дейност на Дружеството-майка „Варна плод” АД се състои в организация и извършване на тържищна дейност с пресни и преработени плодове и зеленчуци, хранителни стоки, цветя; отдаване под наем на складови, търговски, хладилни и административни площи.

Седалището и адресът на управление на Дружеството- майка е гр. Варна, ул.”Академик Курчатов” №1.

Акциите на Дружеството -майка се търгуват на Българската фондова борса.

Дружеството е с едностепенна система на управление. Управлява се от Съвет на директорите в състав:

1) Андрей Николаев Василев – изпълнителен директор

2) Марин Великов Митев – председател на Съвета на директорите

3) Тихомир Иванов Митев – член на Съвета

4) Росица Николаева Кирязова – член на Съвета


Средносписъчният брой на служителите в предприятията от Групата през 2015г. е 33, в т.ч. 15 жени.

„Варна плод” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Основни акционери във "Варна Плод" АД са "Слънце Стара Загора Трейд" ЕООД, гр. Варна с 38,03% акционерен дял към 30.09.2015г. и “Елпром” АД, гр. Варна с 53,27% акционерен дял към 30.09.2015г.

Крайният собственик е "Химснаб България"Ад, регистрирано в гр. София, кв. Илиенци, ул. Складова база 1 с Булстат 115051489, чиито акции се търгуват на Българска фондова борса.

Групата към 30.09.2015г. включва дружеството - майка "Варна плод" АД и следните дъщерни предприятия:


  • "Ин комерс"ЕООД;

  • "Мистрал ЕМ"ЕООД;

Информация за дружествата, участващи в консолидацията за 2015г.

  • "Ин Комерс"ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул.Ак.Курчатов 1;

"Варна плод"АД притежава пряко 100% от капитала на "Ин комерс"ЕООД - 100 дяла с номинал 50 лв. придобити на 14.03.2013г.

  • "Мистрал ЕМ"ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул.Ак.Курчатов 1;

"Варна плод"АД притежава пряко 100% от капитала на "Мистрал ЕМ"ЕООД - 100 дяла с номинал 50 лв. придобити на 14.03.2013г.  1. Основа за изготвяне на финансовия отчет


Консолидираният финансов отчет на Групата е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС).

Финансовият отчет е изготвен в български лева, което е функционалната валута на Групата.

Всички суми са представени в хиляди лева (‘000 лв.) (включително сравнителната информация за 2013 г.), освен ако не е посочено друго.
Консолидирания финансов отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие.

Към датата на изготвяне на настоящия консолидиран финансов отчет ръководството е направило преценка на способността на Групата да продължи своята дейност като действащо предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще. След извършения преглед на дейността на дружеството-майка и неговите дъщерни предприятия Съветът на директорите има разумно очакване, че Групата има адекватни ресурси да продължи своето оперативно съществуване за обозримото бъдеще.


  1. Промени в счетоводната политика

    1. Общи положения

Дружеството прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които имат ефект върху финансовия отчет на Дружеството и са задължителни за прилагане от годишния период, започващ на 1 януари 2014 г.:

МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети” в сила от 1 януари 2014 г., приет от ЕС на 11 декември 2012 г.

МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети” въвежда нова дефиниция на контрола, базирана на определени принципи, която следва да се прилага за всички инвестиции при определянето на базата за консолидация. Съгласно предварителни анализи на ръководството МСФО 10 няма да доведе до промени в класификацията на съществуващите инвестиции на Дружеството към 31.12.2014 г. или през предходните периоди.

МСФО 11 „Съвместни ангажименти” в сила от 1 януари 2014 г., приет от ЕС на 11 декември 2012 г.


МСФО 11 „Съвместни ангажименти” замества МСС 31 „Дялове в съвместни предприятия“ и заменя трите категории „съвместно контролирани предприятия“, „съвместно контролирани операции“ и „съвместно контролирани активи“ с две категории – „съвместни операции“ и „съвместни предприятия“. Изборът относно прилагането на метода на пропорционална консолидация при отчитането на съвместни предприятия вече не е допустим. Методът на собствения капитал е задължителен за прилагане при отчитането на всички съвместни предприятия. Ръководството не очаква съществени промени в нетните активи или финансовия резултат на Дружеството.

МСФО 12 „Оповестяване на дялове в други предприятия” в сила от 1 януари 2014 г., приет от ЕС на 11 декември 2012 г.

МСФО 12 „Оповестяване на дялове в други предприятия” е нов стандарт относно изискванията за оповестяване при всички форми на дялово участие в други предприятия, включително съвместни предприятия, асоциирани предприятия, дружества със специална цел и други неконсолидирани структурирани предприятия относно рисковете, на които е изложено Дружеството в резултат на инвестиции в структурирани предприятия. Ръководството не очаква прилагането на МСФО 12 да доведе до промян на оповестяванията във финансовия отчет на Дружеството, предвид това, че към настоящия момент същото не притежава дялове в други предприятия .МСФО 10, МСФО 11, МСФО 12 – Преходни разпоредби, в сила от 1 януари 2014 г., приети от ЕС на 16 април 2013 г.

Преходните разпоредби позволяват на предприятията да не прилагат МСФО 10 ретроспективно при определени обстоятелства и да представят коригирана сравнителна информация съгласно МСФО 10, МСФО 11, МСФО 12 единствено за предходния сравнителен период. Разпоредбите освобождават предприятията от изискването да представят сравнителна информация в неконсолидирани финансови отчети за периоди, предхождащи първата финансова година, в която МСФО 12 е приложен за първи път.МСС 27 „Индивидуални финансови отчети” (ревизиран) в сила от 1 януари 2014 г., приет от ЕС на 11 декември 2012 г.

МСС 27 „Индивидуални финансови отчети” (ревизиран) се отнася вече само за индивидуални финансови отчети, изискванията за които не са съществено променени.МСФО 10, МСФО 12, МСС 27 (изменения) – Инвестиционни дружества, в сила от 1 януари 2014 г., приети от ЕС през ноември 2013 г.

Измененията изключват дружества, които отговорят на дефиницията „инвестиционни предприятия“ и имат определени характеристики, от изискването да консолидират своите дъщерни предприятия. Вместо това инвестициите в дъщерни предприятия следва да се отчитат от инвестиционните дружества по справедлива стойност в печалбата или загубата. Измененията в посочените стандарти не касаят дейността на Дружеството.МСС 28 „Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия” (ревизиран) в сила от 1 януари 2014 г., приет от ЕС на 11 декември 2012 г.

МСС 28 „Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия” (ревизиран) изисква прилагането на метода на собствения капитал при отчитането на асоциирани и съвместни предприятия. Промените в обхвата на стандарта са извършени поради публикуването на МСФО 11 „Съвместни ангажименти”. Предвид това, че Дружеството не притежава инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия, измененията не оказват влияние върху финансовия отчет.МСС 32 „Финансови инструменти: представяне” (изменен) в сила от 1 януари 2014, приет от ЕС на 13 декември 2012 г.

Изменението уточнява, че правото на нетиране на финансови активи и пасиви трябва да бъде в сила към момента, а не да възниква в зависимост от бъдещо събитие. То също така трябва да може да бъде упражнявано от всички страни в рамките на обичайната дейност, както и в случаи на неизпълнение, несъстоятелност или банкрут.МСС 36 „Обезценка на активи” (изменен) в сила от 1 януари 2014, приет от ЕС през декември 2013 г.

Измененията изискват оповестяване на информация относно възстановимата стойност на обезценени нефинансови активи, в случай че тя е определена на базата на справедливата стойност, намалена с разходите за продажба. Те следва да се приложат ретроспективно. По-ранното прилагане е възможно само заедно с МСФО 13.МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване” (изменен) в сила от 1 януари 2014, приет от ЕС през декември 2013 г.

Измененията позволяват да продължи отчитането на хеджиране в случай на новиране на деривативи в резултат на законови промени, които са определени като хеджиращи инструменти и които не се търгуват на борсата.КРМСФО 21 „Данъци“, в сила от 1 януари 2014, приет от ЕС през юни 2014 г.

Разяснението засяга отчитането на задължения за плащане на данъци, различни от данъци върху дохода, наложени от държавата. Задължаващото събитие е дейността, в резултат на която следва да се плати данък съгласно законодателните норми. Дружествата нямат конструктивно задължение да заплащат данъци за бъдеща оперативна дейност, ако те са икономически принудени да продължат дейността си в бъдещи периоди.Каталог: download -> VPLOD
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
VPLOD -> Отчет 31 март 2014 г. Пояснения към финансовия отчет
VPLOD -> Отчет 30 юни 2016 г. Пояснения към финансовия отчет
VPLOD -> Отчет „ Варна плод" ад 31 декември 2016 г. Предмет на дейност Основната дейност на „Варна плод"
VPLOD -> Отчет Варна плод ад 31 декември 2017 г. Пояснения към междинния индивидуален съкратен финансов отчет
VPLOD -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен консолидиран съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
VPLOD -> Доклад за дейността към 31. 12. 2016 година
VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2010 година
VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2011 година


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница