Отчет за 2001 г., които са сравнителни данни, в настоящия отчет са рекласифицирани с цел да се получи по добра съпоставимост с данните за 2002 годинаДата24.07.2016
Размер92.71 Kb.
ТипОтчет


Приложение №7 към НСС 1

Елемент 7.1.

СПРАВКА

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
На “БРВ”ЕООД

гр. София,ул.”Бузлуджа“№ 62 за 2002 година

Дружеството е избрало и прилага счетоводна политика съгласно изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. От началото на 2002 година спазва новия Закон за счетоводството и новите Национални счетоводни стандарти. За нерешени въпроси в НСС избира прилагането на политика в съответствие с Международните счетоводни стандарти. Изготвен е нов индивидуален сметкоплан съобразен с промените в счетоводното законодателство. Дружеството се е съобразило с всички настъпили промени, като при необходимост е извършило съответните преизчисления или рекласификации, така както това е упоменато на съответните места по-нататък.

Счетоводната политика е изготвена така, че да се избегне подвеждащо представяне на информацията.
Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи или/и пасиви по тяхната справедлива или друга стойност, както това е посочено на съответните места. Всички данни за 2002 г. и 2001 г. са представени в годишния отчет в хил.лева.
До края на 2001 година дружествата изготвяха финансов отчет по предварително зададени формати. С влезлия в сила от началото на 2002 г. Закон за счетоводството дружествата сами определят формата и съдържанието на финансовите си отчети съобразно спецификата на дейността и решенията на ръководството. Във тази връзка някои от перата в баланса, в отчета за приходите и разходите и в отчета за паричния поток, представени във финансовия отчет за 2001 г., които са сравнителни данни, в настоящия отчет са рекласифицирани с цел да се получи по добра съпоставимост с данните за 2002 година.
Приложението на новите счетоводни стандарти изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите и условните активи и пасиви. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет.
1.1. Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки. Някои от дълготрайните материални активи са преоценявани с проценти обявени от НСИ на България, въз основа на действуващото законодателство до края на 2001 година, при което е формиран преоценъчен резерв.

1.2. В съответствие с изискванията на НСС 16 за определяне на метода за оценка след първоначалното признаване на ДМА и становището на Министерство на финансите и ИДЕС по отношение на оценките на ДМА във връзка с прилагането на новото счетоводно законодателство, в сила от 01.01.2002 г., ръководството избира подход за преоценка по справедлива цена на ДМА само веднъж – към 01.01.2002 г., с цел проверка достоверността на балансовите им стойности.

След преглед на всички значими за дейността ДМА, които активно участват в търговския процес е направена оценка на тези активи, които са придобити преди повече от 2-3 години. Оценката по справедливи цени е извършена за машини, оборудване и съоръжения от компетентна комисия, която е ползвала следните надеждни източници – активен пазар, ценови листи, оферти,сключени сделки експертни оценки и пр.

Поради това, че преносната (балансова) стойност на оценените ДМА не се различава значимо от справедливата им цена преоценката не е осчетоводена.


Разликата е възприета за значителна, когато справедливата стойност на ДМА се различава от възстановимата им стойност с повече от 10 %.
Група Баланс. с/ст към 01.01.02 г. Справ.цена към 01.01.02г. Разлика в %
Компютърна . 20 426 19 699 3.56

Техника
Преоценъчен резерв

Като Преоценъчен резерв в баланса на дружеството е представен резултатът от извършваните през предходни години, включително до 2001 г. преоценки по действащото до края на 2001 г. счетоводно законодателство на част от притежаваните от дружеството ДМА. Преоценъчният резерв формиран към 31.12.2001 г е в размер на 99 387 лв. Преоценъчният резерв се признава като неразпределена печалба след изваждането от употреба на съответния актив. През 2002 г. е призната такава от резерв на отписани ДМА в размер на 3782лв.
Осчетоводени са отсрочени данъци за сметка на формирания общо преоценъчен резерв в размер на 22 467 лв. като пасив и задължение за последващо плащане на данъци при настъпване на данъчното събитие.
1.3. Дълготрайните активи при тяхното придобиване се оценяват по историческа цена, която включва покупната цена и всички преки разходи. Дълготрайните материални и нематериални активи се класифицират и признават като такива, когато отговарят на изискванията на НСС 16 и НСС 38.

Стойностният праг на същественост при класификацията на активите като дълготрайни е в размер на 500 лева.


1.4. Дълготрайните материални и нематериални активи се амортизират, като се прилага линейния метод на амортизация и е прието данъчно признатите разходи за амортизация да съответствуват на счетоводните разходи за амортизация.

През годината е ползвана разрешената за данъчни цели ускорена амортизация - завишена с 50% данъчна амортизационна норма за някои ДМА – компютри и софтуер.Ефектът от приложените завишени норми е 3 037лв.


1.5. С последващите разходи, свързани с отделен дълготраен актив, се коригира неговата балансова стойност, когато за предприятието се увеличава очакваната икономическа изгода над първоначалната му оценена стандартна ефективност. Всички останали последващи разходи се признават като текущи в периода, през който са направени.
1.6. В предприятието има консервирани дълготрайни активи, за които е направена необходимата икономическа обосновка и план за консервирането им, и прогноза за изпълнение на изисквания за повторното им въвеждане в употреба. Тяхната балансова стойност възлиза на 355 574 лв.
1.7. Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни материални активи възлиза на 11 852 лв.,като по групи се разпределя по следния начин:

3 270 лв – Компютърна техника – сметка 208

468 лв - Транспортни средства – сметка 205

8 114 лв - Офис обзавеждане –сметка 206


1.8. Дълготрайните материални и нематериални активи подлежат на последваща оценка. Когато дружеството прилага препоръчителния метод се извършва обезценка по реда на НСС- 36 “Обезценка на активи”, като се оповестява размерът й.

За 2002 г. не са установени условия за обезценка на активи – тяхната възстановима стойност е по-висока от преносната им.

2.1. Материалните запаси при тяхното потребление се оценяват по метода на средна претеглена стойност.

Нетната реализируема стойност в края на годината превишава отчетната стойност. При извършената инвентаризация са установени липси и излишъци както следва

- липси – 1 084 лв

- излишъци – 1 242 лв

които се компенсират до 1144 лв,разликите оказват влияние на финансовия резултат съответно като разход 60,40 некомпенсирани липси на запалки и приход 97,60 лв некомпенсирани излишъци по стойност на алкохол и тютюневи изделия.
2.2. Създадената система за отчитане на разходите не е променяна.

Разходите за дейността се групират и отчитат като:


- Разходи за обичайната дейност:

в размер общо на 1 276 839 лв


- Финансови разходи:

в размер общо 572 000 лв

- в т.ч. оценки по НСС 21 – 403 508 лв

- в т.ч. Други финансови разходи – 56 714 лв

- в т.ч.Разходи от валутни операции без тези по т.5- 111 227 лв
3. Коригирането на фундаментални грешки и промяната в счетоводната политика се извършва съгласно НСС – 8, като се прилага препоръчителния метод.

4. Приходите се отчитат при спазване на счетоводния принцип за начисляването. Формирани са от следните видове:


- Продажби на групи стоки:

Тютюневи изделия,алкохол,захарни изделия

в размер общо на 14 706 943 лв.
- Други продажби:

Услуги митническо обслужване

в размер общо на 261 615 лв.

- Други приходи:

в размер общо на 11 873 лв.

- в т.ч.продажба на ДМА- 5000 лв
 • Приходи от лихви в размер на 64 484 лв.- Приходи от валутни операции –общо 834 453 лв

-в т.ч. от оценки по НСС 21 – 754 777 лв

в т.ч.приходи от валутни операции без тези по т.5-79 676 лв
5. Текущата оценка на паричните и непарични позиции в чуждестранна валута се извършва в края на всеки месец и задължително към датата на съставяне на финансовия отчет съгласно изискванията на НСС 21.

Сумите от оценките са както следва: • Разходи от оценки 403 508 лв.

 • Приходи от оценки 754 777 лв.

6. Критериите за отразяване на разходите и приходите за бъдещи периоди в текущия период са базирани на чл.17, ал.5 от Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти.

Разходите и приходите се оповестяват последователно по размер и основание за разсрочването:

Разходите за бъдещи периоди 1 836 лв са от платени услуги през 2002 г.,които ще се потребяват реално през 2003 г и 22 918,84-отсрочени данъчни активи оповестени в т. 12. Начислените приходи за бъдещи периоди са 22 467,16 лв –отсрочени данъчни пасиви оповестени в т.12 .


7. Задължението на дружеството за неизплатения доход на персонала към 31.12.2002 г. е в размер на 3 589 лева.

8. Операции с извънреден характер, възникнали през текущия отчетен период, отчетени като извънредни приходи и разходи няма

9. Коригиращите събития, настъпили между датата на годишния финансов отчет и датата, на която ГФО е одобрен за публикуване от ръководството са отразени в отчета на дружеството за финансовата 2002 год., в която са възникнали. Сумата на разходите възлиза на 8 975.83лв.,. Същите са формирани от следните документи:

фактура № 773/06.01.03 - на стойност 645,94лв

фактура № 10150/03.01.03 - на стойност 92,85лв

фактура № 780/13.01.03 - на стойност 120,33лв

фактура № 522/13.01.03 - на стойност 120,33лв

фактура № 1360/16.01.03 - на стойност 224,19лв

фактура № 1396/09.01.03 - на стойност 193,56лв

фактура № 200001681/13.01.03 - на стойност 137,11лв

фактура № 200001681/13.01.03 - на стойност 72,94лв

фактура № 606/03.01.03 - на стойност 752,90лв

фактура № 1000002140/09.01.03 - на стойност 286,86лв

фактура № 5807/08.01.03 - на стойност 550,22лв

фактура № 3121716/07.01.03 - на стойност 502,39лв

дки № 3131382/07.01.03 - на стойност (4,05)лв

застр.полица № 9000022110000041/9-06.01.03-1948,98 лв

застр.полица № 8100022110000037/9-06.01.03-1113,71 лв

застр.полица № 7410022110000002/030001-07.01.03-1440,14 лв

рко от 07.01.2003 – 374,46 лв

фактура № 1000000015/09.01.03 - на стойност 364,09лв

фактура № 574/02.01.03 - на стойност 133,33лв


10. Дружеството има сделки със свързани лица съгласно НСС 24 както следва:

 • По договор за заем – между БРВ ЕООД и Ню Системс ООД

 • По договор за заем – между БРВ ЕООД и НЕТ ИС САТ ООД

 • По договор за заем – между БРВ ЕООД и НЕТ ИС ООД

 • По договор за заем – между БРВ ЕООД и Бултранспорт ЕООД

 • По договор за заем – между БРВ ЕООД и АСКО ООД

 • По договор за заем – между БРВ ЕООД и Авенди ООД

 • По договор за заем – между БРВ ЕООД и Вато Трейд ООД

 • По договор за заем – между БРВ ЕООД и А-Теам ООД

 • По данъчни фактури с АСКО ООД,НЕТ ИС САТ ООД,НЕТ ИС ООД,Бултранспорт ЕООД и Авенди ООД

 • По инвойси с Авенди ООД и АСКО ООД

 • Сумата на неуредените разчети по тези сделки са в размер на общо 779 913,25 лв и са описани по – долу както следва:

- 8 693.09 лв – данъчни фактури НЕТ ИС ООД .

- 160 лв - данъчни фактури Бултранспорт ЕООД

- 960 лв – данъчни фактури НЕТ ИС САТ

- 44 822,49лв - данъчни фактури АСКО ООД

- 21 585,38лв – инвойси АСКО ООД

- 4 054,88лв – инвойси Авенди ООД

- 30 686,49лв- главница заем Ню Системс ООД

- 29 456,00лв – лихви заем Ню Системс ООД

- 124 890,27лв- главница заем НЕТ ИС САТ ООД

- 28 789,00лв – лихви заем НЕТ ИС САТ ООД

- 123 208,32лв- главница заем Бултранспорт ЕООД

- 39 261,00лв – лихви заем Бултранспорт ЕООД

- 78 000,00лв –главница заем ВАТО Трейд ЕООД

- 230 000,00 лв - главница заем АСКО ООД

- 14 406 ,00лв- лихви заем АСКО ООД

- 976,00 – лихви заем Авенди ООД
11. Провизиите на отписаните през годината вземания възлизат на 6436,46лв. Отписването е в резултат на изтекла обща погасителна давност.
12. Съгласно НСС 12 се оповестяват:


 • сумата на облагаемите временни разлики-95 604,93 ;

 • сумата на намаляемите временни разлики-97 527лв;

 • сумата на отсрочените данъчни пасиви върху облагаемите временни разлики и естеството на доказателствата за признаването им като пасив- 22 467 лв-наличие на задължение за последващо плащане на данъци в резултат на законовото задължение преоценъчния резерв на преоценка на ДА да се отписва в неразпределената печалба ;

 • сумата на отсрочените данъчни активи върху намаляемите временни разлики и естеството на доказателствата за признаването им като актив-22918,84лв – във връзка с начислени провизии за вземания до 31.12.2001 г. ;

13. През годината са извършени данъчни ревизии по прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.Резултатите са: незначителни пропуски, за което са внесени допълнително 550 лв. главница и 22,29 лв. лихва за просрочие

Формата за съставните части на финансовият отчет е двустранна. Съдържанието на отчета за приходите и разходите е с класификация на приходите и разходите по видове. Отчетът за паричния поток се съставя по прекия метод.

гр.София.07.03.2003 г.


Съставител: Димитър Илиев Ръководител: Божидар Попов

/ име и подпис / / име и подпис /

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница