Отчет за 2006 година обща информация отчет за приходите и разходите 1страница1/8
Дата10.10.2018
Размер1.09 Mb.
#83879
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8

Име на дружеството- Травъл Ритейл Дистрибюшън-Ти Ар Ди ООД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2006 година

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 1

БАЛАНС 2

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 3

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 4

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 5

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО 7

3. НЕТНИ ПРИХОДИ OT ПРОДАЖБИ 13

4. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ 14

5. РАЗХОДИ 3А МАТЕРИАЛИ 14

6. РАЗХОДИ 3А ВЪНШНИ УСЛУГИ 15

7. РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ 16

8. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 16

9. ДРУГИ РАЗХОДИ 16

10. СУМИ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР 17

11. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ 17

12. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ 17

13. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 17

14. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 18

15. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 18

16. АКТИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ 19

17. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 19

18. ПРЕДОСТАВЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ 21

19. ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ 22

20. ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 22

21. ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ И ПРЕДПЛАТЕНИ РАЗХОДИ 23

22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 23

23. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 24

24. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 25

25. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ 28

26. КРАТКОСРОЧНИ (БАНКОВИ) ЗАЕМИ 28

27. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ 29

28. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 29

29. ДРУГИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 29

30. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ 30

31. ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 30

32. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 31

33. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ 34

34. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА 34

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО


Фирма „Травъл Ритейл Дистрибюшън – Ти Ар Ди” ООД е създадена на 08.01.2003г. под името „Гебр.Хайнеман България” ЕООД със 100% собственост на „Гебр.Хайнеман” Командитно дружество,Германия,Хамбург с учредителен капитал в размер на 250 000 лева . На 02.10.2003 дружеството вписва намаление на капитала до 5000 лв, а на 16.03.2004 приема за съдружник с 50% участие в капитала Васил Станимиров Мирчев и променя името си на „Травъл Ритейл Дистрибюшън – Ти Ар Ди” ООД. На 21.04.2004 г.е вписано ефективно увеличение на дружествения капитал от 5000 лв на 205 000 лева. Последните промени в Дружествения договор (Устава на дружеството) са вписани в регистъра на търговските дружества с решение № 9/31.01.2006г., а в органите за управление с решение № 8/27.09.2005 г. на Софийски градски съд.

Собственост и управление

Към 31 декември 2006 г. разпределението на дяловия (акционерния( капитал на дружеството е както следва:  • Гебр.Хайнеман Германия комадитно дружество 50 %

  • Васил Станимиров Мирчев 50 %

Дружеството се управлява и представлява от Мария Иванова Стаменкова като управител и Божидар Божков Попов като прокурист – заедно и поотделно, избрани от собствениците на капитала. Конкретните правомощия на управителя се посочват в договора за възлагане на управлението.

Дружеството е част от Групата Гебр.Хайнеман КД-Германия

Към 31.12.2006 г. общият брой на персонала в дружеството е 23 работници и служители.


Предмет на дейност

Фирмата е структурирана с главен офис София,откъдето се планира,организира и ръководи цялостната дейност,както офис във Варна,включително и складови площи,необходими за непосредствените оперативни действия във връзка с осъществяване основния предмет на дейност. Основната дейност на дружеството е търговия с акцизни стоки (спиртни напитки и цигарени и тютюневи изделия),хранителни стоки,аксесоари- зареждане на безмитните валутни магазини в страната,корабно снабдяване,митническо обслужване-агентиране на чужди стоки. Собствените стоки се доставят от предимно от „Гебр.Хайнеман” Командитно дружество,Германия,Хамбург-основен валутен оператор на територията на Германия и Източна Европа и се съхраняват в митнически складове тип “Временен склад”, режим „Митническо складиране”. По време на престоя им в склада те подлежат на непрекъснат контрол от страна на Държавните органи : Митница, Данъчна служба, ГКПП, Фитосанитарен контрол, ХЕИ и КСМ. Обичайна практика на фирмата при продажби, е да се доставят заявените стоки до магазина на клиента. В задълженията по доставката влизат осигуряване на транспорт, застраховка, охрана, митническо оформяне и банкова гаранция . Основна цел на управлението на “ Травъл Ритейл Дистрибюшън – Ти Ар Ди” ООД е да продължава да подобрява сервиза на обслужване и разширява дейността на фирмата.В цял свят спиртните напитки и цигарените изделия са познати като “акцизни стоки” . При работата с тях се изисква допълнително усилия от страна не само на мениджърите на компанията , но и от самия персонал.

Според действащите Закон за Митницата и неговия Правилник, Закон за Акциза и неговия Правилник, Наредба за Пристанищните територии и други, съществуват различни задължения за фирмата при постъпването на такива стоки в нает склад на територията на Варна,Западна промишлена зона,производствена площадка на „Мехтранскомерс”,собственост на „Димят”АД – Разрешение за митнически икономически режим на Регионална Митническа Дирекция-Варна № BG -2999/71/000026 и идентификационен № на митнически склад А/2999/00183.
При постъпване на акцизни стоки в “общественият склад” , същите се обезпечават както следва :


  • за мито – Банкова гаранция на стойност 15% от дължимото мито ;

  • за акциз – Банкова гаранция на стойност 100 % от дължимия акциз ;

  • за фонд Тютюн – Банкова гаранция на стойност 100 % от дължимата такса;

  • за ДДС – Банкова гаранция на стойност 15 % от дължимия данък ;

Това налага издаването и ползването на Банкова гаранция за митническо складиране в размер средно на 3 500 000 лв,поддържана и обслужвана от Булбанк АД-Централа – София.

Предметът на дейност на дружеството през 2006 г. включва следните видове операции и сделки:

 безмитна валутна търговия – продажби на акцизни стоки /алкохол,цигари и тютюни/,храни,аксесоари за пътуване и безалкохолни напитки от внос към лицензирани безмитните валутни оператори,притежаващи обекти на граничните сухоземни ГКПП и летища.

 безмитна валутна търговия – продажби на акцизни стоки /алкохол,цигари и тютюни/,храни,аксесоари за пътуване и безалкохолни напитки от внос към кораби в международен рейс.

 митническо обслужване на стока чужда собственост и мърчандайзинг.
Структура на дружеството


„Травъл Ритейл Дистрибюшън – Ти Ар Ди” ООД няма разкрити клонове и представителства,притежава централен офис под наем в София и наети офис и склад под митнически контрол във Варна .
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница