Отчет за 2010 година са съпоставими. Организацията няма задължения към персонала, няма данъчно задължение към 31. 12. 2010 г., няма задължения към финансови предприятияДата26.10.2018
Размер194.5 Kb.
#100017
ТипОтчет
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ – 1873 „ ГРАД ПЕЩЕРА

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2010


Членовете на НЧ ”Развитие -1873„ гр. Пещера през 2010 г. са 156 .


Плануваното Общо събрание на НЧ „Развитие- 1873” се проведе на 23 март 2010

в законоустановения срок съгласно обнародваните на 05.06.2009 г. изменения и допълнения в Закона за народните читалища

Събранието взе 6 Решения. Всичките са изпълнени.
В годишния План за работа на НЧ „Развитие - 1873” в Раздел І - Организационни въпроси за 2010 г. са планувани 6 заседания на читалищното Настоятелство с 25 т.

в дневния ред. До 31.12.2010 г. Настоятелството е провело 8 заседания с 27 т. в дневния ред по които е взело 38 Решения.

Няма не изпълнено решение.
Субсидирани численост на персонала е 9 човека. Ръководството на читалището е осигурило на персонала здравословни условия на труд, достъп до актуална информация, касаеща читалищната дейност чрез интернет, участие в информационни срещи, на различни нива и обучение в: съвременни форми на обслужване в обществената библиотека, разработване и поддържане на сайтове, партньорство с бизнеса и местната власт.

Цялосттната дейност на читалището се осъществява при стриктно спазване и прилагане на действащата нормативна база.


Читалището състави годишен счетоводен отчет към 31.12.2010 година в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, които са приложими за 2010 г. Осъществява своето текущо счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на Българското законодателство - счетоводно, данъчно, търговско и социално. Счетоводната политика на организацията е разработена в съответствие със следните принципи: документална обоснованост, запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период, съпоставимост на приходите и разходите. Отчетният период на организацията е една година и съвпада с календарната година. Перата в баланса, в отчета за приходи и разходи и в отчета за паричния поток, представени във финансовия отчет за 2010 година са съпоставими. Организацията няма задължения към персонала, няма данъчно задължение към 31.12.2010 г., няма задължения към финансови предприятия

Годишният Отчет за 2010 год. включва: 1. Справка за предприятието

 2. Справка за група предприятия

 3. Счетоводен баланс

 4. Отчет за приходите и разходите за нестопанска дейност

 5. Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност

 6. Отчет за паричния поток

 7. Справка за нетекущите /дълготрайните/ активи

 8. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и др. разходи за труд

 9. Справказа разходите за придобиване на дълготрайни материални активи

 10. Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията с нестопанска цел

Съществени пречки и промени в счетоводната политика през 2010 г. няма. На основата на годишния счетоводен отчет и в съответствие с данъчното законодателство е изготвена годишна данъчна декларация.
Приходната част на бюджета за 2010 г. е изпълнена на 96.02 % . Дължи се на факта, че през годината се актуализира държавния бюджет, поради което приходите от субсидия са 90 % от плануваните. Плана за постъпления от собствени източници е изпълнен на 104.95 %. Средствата се разходват икономично и целесъобразно, при системен контрол и периодичен отчет пред Настоятелството. 2010 г. е приключена с преходен остатък от

2263.09лв.


Ежегодно се провежда планова инвентаризация. Констатациите от нея се представят на Настоятелството. Последната инвентаризация в изпълнение на Заповеди № 77 и 78 на Председателя на читалището е от 2010 г.,

Към 31.12.2010 г. капиталът на НЧ ”Развитие -1873” е 374870.19 лв.

З00991.41 лв. е стойността на сградния фонд,

14639.80 лв. – дълготрайни активи + 53465.89 лв. библиотечен фонд от 35723 тома регистрационни единици

3510 лв. – нематериални активи и 32140.37 лв. зад балансови активи

През 2010 г. закупената литература е 242 тома на стойност 1301.06 лв., дарените книги са за 803.01 лв. Периодичните издания, които получаваме са 12 заглавия на стойност 716.354 лв.

Абонатите на библиотеката са 885 човека, които са заели 19698 броя библиотечни документи. Посещенията в библиотеката са 9611 броя.

Библиотеката ни е автоматизирана. Разполага с електронен каталог,10 компютъра,

1 скенер, 1 принтер, 1 мултифункционално устройство, 10 модула на специализиран библиотечен софтуер с абонаментна поддръжка.

Настоятелството на НЧиталище „Развитие-1873” полага системни грижи за поддържане и опазване на наличната база като необходима предпоставка за развитие.


За сградния фонд все още очакваме финансиране на одобрен от Министерството на регионалното развитие проект „Ремонт и оборудване на Читалище „Развитие”

по Оперативна Програма Регионално Развитие 1.1-1 Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали . Бюджет на Проекта е 728 162 лв.

Затова през 2010 г. предприехме само неотложни мерки за текущ ремонт и потдръжка като отстраняване на проблеми в ел. инсталация, отводнителна система и течове. Монтирано е ново ел. табло и подновено захранването на осветлението на сцената. Извършен е ремонта на ел. инсталация и изграден нов кръг в съответствие с изискванията на Програма Глобални библиотеки на Министерството на културата, финансирана от Фондация Бил и Мелинда Гейтс по която сключихме договор за финансиране и получихме техническо оборудване със съвременна компютърна техника – 6 персонални компютъра с принтер и преносим компютър с проектор.
За да се даде възможност и на 340 членове на Клуб на инвалидите „Оптимист”, които имат двигателни затруднения да получат свободен достъп до богатия фонд на библиотеката и информационните услуги, които тя предлага на своите читатели,

както и специализирана информация за действащата нормативна база, касаеща хората с увреждания участвахме в обявения от АХУ конкурс за финансиране на проекти на тема: “Осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и регионално значение”.

Компонент 3,

За съжаление проектното предложение на стойност 48600 лв. разработено съвместно с Асоциация на общини от Южен централен район „Хебър” и в партньорство с Община Пещера не получи финансиране.


Разработихме и участвахме с проектен фиш за ремонтни дейности на стойност 53758 лв в обявената от МК сесия по чл.90 от ПМС №324/30.12.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2010 г. Голямото наше разочарование през настоящата 2010 г. бе, че не получихме целева допълваща субсидия

В близко бъдеще трябва да се фокусираме върху техника за ново качество на звука.

Участвахме в изпълнението на дейностите по проект «Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциални местни инициативни групи на територията на Община Пещера» и наш представител е в управителния съвет на МИГ.
Участие в проект „Създаване на модели за междурегионално сътрудничество”. Представител на НЧ „Развитие-1873” участва в споделяне на добри практики тук и при посещение в община Сурия - Испания

Компетентното и отговорно отношение на Настоятелството и читалищния екип осигурява успеха на дейността на читалището и то все по-уверено реализира инициативи в разнородни сфери: социална, информационна, културна, образователна. Осъществяваме партньорство и сътрудничество с общинска администрация и бизнеса чрез: реализиране на съвместни инициативи и проекти, участие в публични обсъждания, работа в обществени съвети, разработване и реализиране на съвместен календарен план за тържества и чествания на територията на община Пещера.

В Календарния план за КМР през 2010 г. са заложени 30 мероприятия. В летописната книга на Читалището за същия период са регистрирани 128 концерта, театрални постановки, изложби, чествания, участия в състезания, фестивали и конкурси, литературни вечери, срещи-разговори, училищни празници, градски тържества и др., организирани от читалището или осъществени с негово съдействие.

От тях


Местни:

Традиционни празници :

Бабин ден

Трифонова среща

Златна сватба «Светът е за двама»

Ден на самодееца

Национален празник на България

«Небивалици» - Шоу по повод Международния ден на детската книга

Отборно състезание „В света на книгите” в Световния ден на книгата

Ден на Пещера

Спасов ден - Ден на Пещерския зелник

Ден на славянската писменост на българската просвета и култура

Традиционен летен събор на курорта «Св. Константин»

Ден на добродетелта „Вяра, надежда и любов” – ДО
Концерти:

Празничен Богоявленски концерт

Пиленце пее – Пролетен концерт на ОДК

«Прашинки от една мечта» - Концерт на ЦДГ за Благовещение

„И нека с вас е Исус” – Великденски концерт на ромската общност

«Изгря опрощение» Фолклорен Великденски концерт

„Старо вино и добри акрани” – празничен концерт в международния ден на ромите.

«Пещерски искри» - празничен концерт за Деня на Пещера

«Концерт на призьорите» - годишна продукция на творческите формации

Концертна програма на ГСГП «Еделвайс» в тържество по повод 100 г. Общинска организация на ОСЗР с откриване на паметна плоча

Международен ден на музиката и бълг. поезия – концерт акордеон Васко Златанов

Концерт на Калуди Калудов, Анна Дитри, Рита Дечева и актьора Георги Василев по повод Деня на народните будители – 1 ноември

«Да споделим един свят» концерт по постановка на Елена Баренска по повод

16 ноември – Ден на толерантността

Коледен хип-хоп концерт на Мимситу и Закона

Коледен благотворителен концерт на целодневна детска градина «Слънчо»

«Семейно за рождество» - Концерт класическа музика

Коледни концерти на творчески формации от Пещера


Литературни вечери:

«Суроваки с драки» - Промоция на книгата на Георги Кънчев

Вечер на интимната лирика

«Древни предания и легенди» - промоция на книгата на Ст. Динева

Среща с Екатерина Данчева – промоция на «Автори и книги»

«В диханието на времето» - Промоция на книгата на Фани Младенова

« Човек без детство и вяра е кръгъл сирак» - среща юбилей на Теодора Димова

«Въздишките на времето» промоция на книгата на Теофана Текелиева

«Хумор, сатира и още нещо» промоция на книгата на Иванка Рангелова

Дебют на Стоянка Мадина от Радилово «Спомени, които не угасват», Мария Йорданова от К. Димитриево «Живее ли в българина българското» и 80 г. на Георги Кънчев с книгата «Бодилчета»

«Докосвания» промоция на книгата на Продрум Димов

«Частици от сърцето» дебютна промоция на книгата на младата пещерска поетеса Виктория Симонова

«Моите студентски години» промоция на книгата на Илия Джаров
Изложби:

«Този е моят възлюблен син» - фоторепродукции на майстори на българската иконопис

Авторска фотография на Вили Тодорова

«Зимна приказка» - детски рисунки на възпитаниците на ШИ

«Всичко е ласка и блян» - Живопис на Елена Стайкова, Нина Тончева, Ваня Тасева и Милена Балтаджиева

Изложба «Екзотични животни» на Тракийско херпетологично дружество

«Поникнали слънца» - Изложба живопис на ШИ

Самостоятелна изложба Живопис на Михаил Воденичаров

«Късчета от моя живот» самостоятелна изложба живопис на Цветанка Грънчарова от Благоевград

«България през вековете» изложба живопис на художници от Дружеството на пловдивските художници

«Да споделим един свят» изложба по повод Деня на толерантността 16 ноември

Изложба с репродукции от стенописи на Захари Зограф поповод 200г.от рождението му

«Приказки в бяло» самостоятелна коледна изложба на Борис Стайков

Годишна изложба на Клуб на художниците „Петър Стайков”


Гостуваха ни театрални постановки:

„Пигмалион” – Театър Перпетум мобиле

„Бог да прости леля” – Читалище Пробуда

„Дух в къщи” театрална постановка на ДКТ „И. Димов” Хасково

„Пепеляшка” детско представление на ДКТ „И. Димов” Хасково

„Главанаци” – куклено представление на театър ХЕНД Пловдив

„Началото” театрална постановка за ученици на театър ХЕНД Пловдив

„Кожа и небе” театрална постановка на Евродиалог София

„Откраднатите писма на Дядо Коледа”

„Дядо Коледа е тук „”


Други:

На наша сцена се реализираха училищните празници:

„Полети към своите мечти” – ТХВП „Ат. Ченгелев”

„Ако си дал” – Музикални паралелки СОУ „Св. Кл. Охридски”

„ Випуск 2010 стартира своите мечти ОУ „Св. Патриарх Евтимий”

30 г. Училище „П.Р. Славейков”

40 г. ОУ „Любен Каравелов”

50 г ОУ „Св. Патриарх Евтимий”Регионални:

Участвахме в :

Регионален детски фестивал „Перущица – 2010”

Фестивал на старата градска песен – гр. Велинград

Събор – надпяване в Карлово

Ден на традиционните продукти в с. РадиловоНационални :
Организатори сме на Национален пленер на детската рисунка «Пещера 2010» и на ежегодния литературен конкурс „Спас Зафиров”, който от тази година влезе в Календара на културните събития на Министерството на културата .

Участвахме в :

Национална кампания Четяща България

Национална библиотечна седмица

Национален конкурс „Музикални награди – 2010” – Казанлък

Фестивал „Песен между три планини” в Банско

Детски фолклорен фестивал „Веселяче” - Кресна, ІІ място

Национален фестивал на старата градска песен “Нежни чувства” – Пловдив 2010 – ІІІ м

Национален конкурс с песните на Надка Караджова” - ІІІ и ІІ място

Национален летен фестивал на школите по изкуства - Пловдив

Национален конкурс за детска рисунка «Пролет върху белия лист» - Кюстендил

Национален литературен конкурс „Милош Зяпков” – Ракитово

Национален конкурс за разказ на младежка тема – Варна

Национален литературен конкурс „Да научим децата да четат отново»”- София Национален конкурс за поезия „От заник слънце озарении алеят морски ширини»- Поморие

Национален конкурс за рисунка «Изкуство против дрогата» - Варна 2010

Национален конкурс за рисунка «Четирите годишни времена» - София

Национален литературен хумористичен конкурс на тема «Криза» - Габрово

Национален конкурс за учители творци на ИК «Анубис» и «Булвест 2000»

Национален конкурс за есе и стихотворение «Родолюбието днес»

Х Национален фестивал на българското народно творчество «Копривщица 2010»

Национелен конкурс за рисунка «Цветовете на моето детство»

Открити турнири по спортни танци за купа България : Пазарджик, Чирпан, Поморие, Каварна, Стара Загора, София,


Международни :

„България и САЩ – едно ново партньорство” – конкурс за детска рисунка

„Море и спомени” – Международен Фестивал на популярната песен във Варна

Международен фолклорен фестивал „Скупи .- 2010” - Македония

Участие в международно състезание по спортни танци – Суботица – 2010, Словения

Участие в международен турнир по спортни танци Лариса -2010 , Гърция

Категория младежи – ІІІ място латина, І стандартни танци

Участие с авторска песен на Николай Балабанов „Свещена земя” в „Пиринфолк”

Международен ден на мира. Песента „Да бъде ден” бе изпратена до всички читалища в страната.

Международен турнир по спортни танци „Белград 2010” 10 място на Младежи стандартни и латиноамерикански танци.

Тези резултати са плод на : Системно планиране и контрол Целесъобразно и ефективно усвояване на финансовия ресурс Информираност, креативност и взаимодействие с други институции Творческото вдъхновение на изпълнители и художествени ръководители

Стремежът е към високо качество на културния продукт, с който реализираме календарния план за тържествата и честванията в Община Пещера и представяме местната културна традиция в регионални, национални и международни събития.


През 2010 година в НЧ ”Развитие -1873” по решение на Настоятелството работят: - Група за автентичен фолклор

- Група за стари градски песни

- Етнотанцова формация

- Детска вокална група „Петленце”

- Литературен клуб „Искри”

- Школа по изобразително изкуство

- Школа по пиано

- Школа по гайда

- Школа за народно пеене

- Школа по спортни танци

- Школа по народни танци ХОП-ТРОП От началото на новия творчески сезон 2010/2011 започна репетиции и ученическа група за автентичен фолклор. Освен самостоятелните репетиции ученическата формация провежда и общи такива с ГАФ за възрастни.

Всички редовно провеждат своите занимания и репетиции.

Осигурено е професионално художествено ръководство и нормални условия за работа.

Председател на НЧ Развитие-1873” :

Георги Щерев

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ”СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ-1909”

с.Капитан Димитриево,общ.,Пещера,обл.Пазарджик, тел.:03559-2369

п.к.4589, е-mail chitaliste_k.dimitrievo@abv.bg

ОТЧЕТ


на НЧ”Сергей Румянцев-1909”с.Капитан Димитриево

за 2010 год.
I.ПРИХОДИ
1.Предоставени средства под

формата на субсидия 20137 лв.

…………………………………………………………….

Всичко приходи 20137 лв

II.РАЗХОДИ
1.Заплати 13739 лв.

2. Осигуровки 2308 лв.

3.Обезщетение 3088 лв.

4.Костюми на фолклорната група 1002 лв.

……………………………

Всичко разходи : 20137 лв.

Председател на настоятелството:............................

/Мери Илиева/


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ”СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ-1909”

с.Капитан Димитриево,общ.,Пещера,обл.Пазарджик, тел.:03559-2369

п.к.4589, е-mail chitaliste_k.dimitrievo@abv.bg
Отчет за дейността на

НЧ”С.Румянцев-1909”с.Капитан Димитриево за 2010г.
НЧ”С.Румянцев-1909”повече от 100 години е огнище на българщината и поддържа жив огъня на творческия дух в с.Кап.Димитриево.Работи в синхрон с Кметството и другите институции в селото.

С община Пещера и читалищата от общината и страната е в партньорски връзки.Читалището е център на духовния живот в с.Кап.Димитриево и се стреми да:

- съхранява и развива традиции и обичаи характерни за селото.

-създава концертна продукция за празници,тържества и годишнини;

-организира участия на самодейните състави във фестивали.

-поддържа библиотека от 12 600 тома литература.

Постоянно действащи колективи са: Женска фолклорна група,Детска група „Бабини внучета” и Клуб „Сърцати жени” с повече от 48 участника.Самодейците участват във всички мероприятия организирани

от Настоятелството съвместно с Кметството.

Тържествено се отбелязват:

21 януари-Денят на родилната помощ

14 февруари-Трифон Зарезан

8-ми март-Международен ден на жената

Възкресение Христово-Великден

30 април-Прослава на Априлци

7 юли-празника на църквата „Св.Великомъченица Неделя”

21 ноември-Денят на християнското семейство

Коледно-новогодишни празници

Поддържане традицията коледуване и сурвакари.

Художествените състави взеха участие в Международния фестивал за автентичен фолклор-Копривщица,Фестивала „Между три планини”-Банско,Международния фолклорен фестивал-Дорково,Традиционния събор на курорта „Св.Константин”,Фестивала „Бобфест”-с.Радуил,Фестивал на чушките и традиционните храни-с.Куртово Конаре.Детския състав също взе участие във фестивалите.

Всички изяви бяха отличени с грамоти и награди.Клуб „Сърцати жени” заедно с групата на „Веселият зодияк” организира празнуването на рожденни дни,християнски празници,бележити дати и посещение на исторически места-екскурзии.
-2-

Поддържа партьорски връзки с жените от с.Паталеница,

с.Алеко Константиново,с.Равногор и др.

Клуб „Здраве” е посещаван от много членове.С интерес се слушат здравните беседи,за отбелязване е срещата с д-р Надя Палийска от гр.Пазарджик,която съдейства за организирането на иследване за костната плътност.Излъчи се презентация от фирма „Аркофарм”на

тема „Здраве и дълголетие”.Клуб „Приятели на библиотеката”-членове на клуба са децата от ЦДГ”Еделвайс” и много читатели.Всеки месец се провеждат литературни четения,срещи с литературни творци,отбелязва се празника „В света на приказката”,маратон на четенето,организират се детски утра,обсъждане на книги и филми.

Клуб „Хоп-троп”-с активното участие на 17 жени с ръководител Маргарита Караджова.Всяка събота репетират от 10,00ч.до 12,00часа

и сами поемат разходите си.

За тинейджърите е изграден Клуб „Тенис на маса”.Всички желаещи могат да спортуват.

Клуб „Информатика”- деца обучават майки и баби за работа в Интернет

Читалището работи за интегриране на възрастното население в обществения и културен живот с.Кап.Димитриево.

С подкрепата на фондация „Лале” се реализира проект на тема :

Дневен център за възрастни хора „Доверие”,с цел да се подобри качеството на живот на хората от третата възраст в с.Кап.Димитриево,да им се създаде място за социални контакти и общуване,да се разшири дейността на читалището.

Тук специално голямо благодаря на Общинския съвет и Кмета на Общината,както и на Кмета на с.Кап.Димитриево,за позитивното отношение и разбиране.С откриването на Дневния център се обособи помещение в което хората от Клуба на инвалида и Клуба на пенсионера ще могат да общуват,да се срещат ежемесечно с експерти по тяхно желание и получат необходимата информация.

Стъпвайки на традицията,читалището съхранява нишката,която ни свързва

с миналото,въвеждайки нови иновационни технологии.

Още от 2006г.читалището с проект финансиран от ФРМС на тема: ЧОВЕК

бе пионера за доставка на Интернет и новите информационни технологии.

В културно-информационния център се предоставят компютърни услуги,

копирни и административни услуги.

Читалището защити и тази година пред МК-проект за допълнителна субсидия в размер на 1000лв. и успя с активното участие на жените-самодейки,да се ушият нови костюми за престоящите им изяви.

Библиотеката обогати фонда си с нови книги от дарения и кандидатства за

включване в проекта по програма глобални библиотеки в България,на трети етап.

В миналото и днес,библиотеката доказва своето място,роля и

полза за читателите и потребителите в съвременния и модерен свят.

Библиотеката е неразделна част от уникалната българска институция

наречена читалище.

Настоятелството на НЧ”С.Румянцев-1909”с.Кап.Димитриево,благодари за позитивното отношение на общината до момента и се надява в бъдеще,то да продължи и взаимно да се подкрепят.

Изразявам своята гражданска позиция относно методиката за разпределяне

на финансовите средства.Показателят брой население е пагубен за малките

населени места.Културна дейност без финанси не се реализира.

Културните потребности на малката общност са важни,за да не обезлюдяват селата.

Читалищата в малките населени места,са единствените културни институции и е необходимо,да бъдат приоритет на общината,с цел,

задоволяване културните и духовни потребности на населението.О Т Ч Е Т

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЗОРА-1903” с. РАДИЛОВО

ЗА ПОЛУЧЕНАТА ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ ПРЕЗ

2010 г. ЧРЕЗ ОБЩИНА ПЕЩЕРА


Годишният бюджет на Народно Читалище “Зора-1903” с. Радилово се формира от две части: приходна и разходна. Основна част от прихода е :

- държавна субсидия която за 2010 г. бе в размер от 11 550 лв.;

- спечелен проект към БДЗП на обща стойност - 3 000 лв.;

- дарение от кмета на общината на обща стойност- 600 лв.

- наем офис Телекабел на обща стойност – 480 лв.;

- такси и услуги в размер на 100 лв.;

- членски внос -80 лв. ;

Разходите на читалището са за:

- ФРЗ и ЗО;

- издръжка включваща стопански разход/ ел. енергия, телефон, канц. материали, консумативи , интернет такса, чл. внос АСЧ, СНЧ, ЧАР, СБИР,преригистрация на читалището /.

-книги за библиотеката

- КМР включваща озвучаване, такса участие на самодейните състави и пътни разходи в регионални и международни фестивали.

В цифрово съотношение на прихода и разхода е следното:


І ПРИХОДНА ЧАСТ

- Държавна субсидия - 11 550 лв.

-Проект на БДЗП - 3 000 лв..

- Дарение - 600 лв.

-Наем офис Телекабел - 480 лв.

-такси и услуги - 100 лв.

- членски внос - 80 лв.
ОБЩО -15 810 лв.

ІІ РАЗХОДНА ЧАСТ

- ФРЗ и ЗО - 9 180 лв.


 • Издръжка - 1 928 лв.

 • организиране на фестивал по проект - 3 600 лв

 • Книги - 362 лв.

 • КМР - 740 лв.

ОБЩО -15 810лв.

Дейността на читалището през 2010г. беше насочена в три направления: библиотечна, художествено творческа и подържане на музей.

Библиотеката извърши следните дейности: Подържаше БФ на книжен и електронен носител; Извършваше библиотечно обслужване на населението; Извършваше Информационно-посредническа дейност; Извършваше компютърни тестове за IT card; Разработи и кандидатства с 6 проектни предложения по различни донорски програми; Извършваше технически и интернет услуги; Работеше по безплатна национална програма „Читалището – достъпно място за обучение на възрастни” – компютърни умения за намиране на необходима информация ; Организираше различни културни мероприятия: чествания, седмица на книгата, маратон на четенето, среща с писатели и др. Библиотечния фонд бе 11 263 документа. През 2010 г. бяха набавени 177 документа. Читателите през 2010 г. са 450 на възраст от 8 до 80 години. През 2010 година библиотеката е удобрена по програма „Глобални библиотеки България” за изграждане на информационен център.

Художествено творческата дейност се състоеше от: Самодеен танцов състав – две групи - 30 участника , Битова група за автентичен фолклор – 10 участника, Детски куклен театър – 10 участника, Детска група за автентичен фолклор – 10 участника, Клуб на художника – 10 участника, Клуб млад природолюбител -20 участника. През 2010 година съставите участваха в фолклорен фестивал Костандово, национален фолклорен събор Копривщица, фестивал на чушките и традиционните храни и занаяти в Куртово Конаре. Домакини бяха на първото издание на фестивал „Ден на традиционните продукти село Радилово”, като получиха и специална награда за гражданска инициатива през 2010 година на България. Самодейните състави представиха самостоятелни концерта за „Трифон Зарезан” , Националния празник 3-ти март, Празника на селото 6-ти май, Коледа.Проведени бяха обичаите „Лазаруване” и „Коледуване”.

Мезей село Радилово извършваше следните дейностти: Поддържаше и допълваше фонда от музейни експонати на електронен и книжен носител; Представяше информация за музейните експонати пред посетители на български и английски език; Посетителите на музея през цялата 2010 година бяха 600 души от различни възрастови групи. Проведени бяха учебни часове сред музейните експонати на учениците на ОУ „Паисий Хилендарски” село Радилово. Изготвено беше рекламно табло с цел популяризиране музейната сбирка. В читалището работят два щата на длъжност:

- “ библиотекар- секретар ” – 1 бр.- “Оператор – компютри” – 1 бр.
Настоятелството на читалището изказва своята благодарност на Кмета на община Пещера и всички общински съветници, които поеха ангажимента за решаване на най-големия проблем на читалището – ремонт на читалищната сграда, като кандидатстваха по проект „Красива България”. Убедени сме, че след този ремонт ще се подобрят условията за безпрепятствено извършване на дейностите от работещите в читалището. Надяваме се, че и за в бъдеще взаимоотношенията, които имаме с Община Пещера ще се запазят, като разчитаме и на подкрепа за в бъдеше.
ИЗГОТВИЛ ОТЧЕТА:

М. Вачкова
Каталог: attachments -> article -> 1737
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница