Отчет за 2016 година на t ърговски дружества с дялово участие на Община град Добрич за сведениеДата13.01.2018
Размер193.34 Kb.
ТипОтчет

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Росица Йорданова

Зам. кмет “Икономическо развитие и европейски фондове”Относно: Приемане на информация във връзка с Годишния счетоводен отчет за 2016 година на TЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЯЛОВО УЧАСТИЕ на Община град Добрич за сведение.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На територията на Общината осъществяват своята дейност към 31.12.2016 г. 6 / шест / търговски дружества и една кредитна институция с дялово участие на Община град Добрич: "Диагностично - консултативен център І - Добрич" ООД; “Център за бизнес и култура” АД; “Добрички панаир” АД; “Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич” АД; “Добруджански хляб” АД; ”Жакард” АД в ликвидация , „Общинска банка” АД гр. София с 0,02 % дялово участие.

Финансово - икономическите резултати за 2016 г. в търговските дружества с общинско участие са следните:


"Диагностично - консултативен център І - Добрич" ООД,

ЕИК 124140855
Дялово участие на Община град Добрич в капитала на Дружеството – 81,443 %

Вписан внесен капитал на дружеството в размер на 156 010,00 лв.

Дружеството е основано 10 Февруари 2000г., по Фирмено дело № 250 / 2000г. на ДОС.

Адрес на управление: Град Добрич,Ул.»Д.Петков» , № 3

Фирмата се управлява от Д-р Мариян Иванов Ананиев, съгласно Договор за управление от 9 Юни 2016г., за срок от три години.

Общ списъчен състав към 31.12.2016г. – 89 броя, от които 39 лекари,31 специалисти здравни грижи и 19 административно помощен персонал.

Представител в Общото събрание на основание Решение № 4-28/ 28 Януари 2016г., на ОС град Добрич – Йордан Йорданов, кмет на Община град Добрич.
Дружеството е с предмет на дейност – осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ и търговски сделки за нуждите на осъществяваните от лечебното заведение медицински дейности за обслужване на пациентите.

Към 31.12.2016г. приходите на дружеството са в размер на 2 541 хил. лв. при 2 447 хил. лв. за 2015г., в това число само от медицинска дейност 2 412 хил. лв. при 2 295 хил. лв. за 2015 г. В сравнение с предходната година, отчетените общо приходи са с 94 хил. лв. повече или ръст от 4 %. Приходите от РЗОК за 2016 г. са 1 757 хил. лв. за 2015 г., същите са 1 680 хил. лв., като относителният им дял към общите приходи е 69,00 %.

Отчетените разходи към 31.12.2016г. са в размер на 2 526 хил. лв. при отчет за 2015 г. – 2 437 хил. лв. т. е. разходите са се увеличили с 89 хил. лева или с 4 %.

Анализът на отделните елементи на разходите за 2016 г. показва, че разходите за заплати и осигуровки са 1 793 хил. лв., спрямо отчетени 1 686 хил. лв. за 2015 г., което е ръст от 6,00 % и представлява от 70,00 % от общите разходи за дейността. Увеличените на ФРЗ в абсолютен размер се дължи на увеличените цени на прегледите по НРД, назначавани през годината бройки за заместване на отсъстващите по трудов договор специалисти, изплатени обезщетения и др. Относителният дял на разходите за материали (медикаменти, консумативи, лабораторни реактиви) спрямо общите разходи е 14 %.

Отчетената счетоводна печалба към 31.12.2016 г. е в размер на 15 хил. лв., през 2015г. равна на 10 хил. лв. След приспадане на данъците, балансовата печалба е 12 хил. лв.

Задълженията на дружеството към 31.12.2016 г. възлизат общо на 328 хил. лв., а към 31.12.2014 г. са били 364 хил. лв. Основно те са към персонала – 165 хил.лв., към осигурителни предприятия – 38 хил.лв., за данъци -17 хил.лв, доставчици - 9 хил. лв, и текущи към други кредитори – 32 хил.лв..

Вземанията са в размер от 159 хил.лв., основно от РЗОК за извършени медицински дейности през месец декември,2016 г.

През отчетния период усилията на дружеството са насочени към обновяване на медицинската апаратура и обновяване на работната среда. Общо за периода са инвестирани 61 хил.лв. , в т.ч 43 хил.лв. за инвестиции в нова медицинска апаратура, 17 хил. лв. за ремонти на оборудване, медицинска апаратура, парна инсталация и СМР.


Основните финансово - икономически резултати са дадени в Табл. №1
"Диагностично - консултативен център І - Добрич" ООД

Табл. №1

Показатели

към 31.12.2015 г., в хил. лв.

към 31.12.2016 г., в хил. лв.

% - тно изменение

Общо приходи:

в т.ч.:

- от медиц. дейност

- други

2447
2 295

152

2 541
2 412

129

+ 4,00
+ 5,00

- 23,00

Общо разходи:

в т.ч.:

- за материали

- за външни услуги

- за заплати и осиг.

2 437
384

177

1 686

2 526
344

171

1 793

+ 4,00
- 10,00

- 3,40

+ 6,00

Финансов резултат:

+ 10

+15

+ 34,00

Финансов резултат след данъчно облагане:

+ 9

+12

+ 35,00

Вземания:

в т.ч.:

- от клиенти

121
11

159
13

+ 34,00
+15,00

Задължения:

в т.ч.:

- към доставчици

- към персонала

- данъчни задълж.

- към осигур. друж.

364
0

109

13

33

337
9

165

17

38

  • 8,00


-

+ 34,00

+ 24,00

+ 13,00

"Център за бизнес и култура" АД, ЕИК 834023049
Дялово участие на Община град Добрич в капитала на Дружеството – 41,28 % ( BGN 71 400,00 )

Регистриран внесен капитал на дружеството в размер на 172 960,00 лв., от които парична вноска BGN 101 560,00 и непарична вноска BGN 71 400,00, представляваща право на ползване върху незавършена сграда собственост на община Добрич, с административен адрес Град Добрич, Бул.”България” № 3 с РЗП 17 824 м2.

Мажоритарен собственик на капитала в Дружеството «Международен Колеж» ООД, ЕИК 124596702 - участие в капитала – 58,62 %

Седалище и адрес на управление: Област Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, п.код 9300, бул."БЪЛГАРИЯ" 3.

Средносписъчен състав на заетите лица в дружеството към 31.12.2016г. – 8 човека, съгласно справка в НОИ.

Съвет на Директорите:

Клара Николова Димитрова,

Красимир Христов Николов,

Лъчезар Росенов Георгиев,

Павел Гавраилов Павлов,

Тодор Колев Радев ,

Представляващи дружеството : Красимир Христов Николов и Тодор Колев Радев.

Представител в Общото събрание на основание Решение № 4-28 / 28 Януари 2016г., на ОС град Добрич – Йордан Йорданов - Кмет на Община град Добрич.

Предметът на дейност на дружеството : предоставяне и отдаване под наем на открити и закрити площи с общите части – 11 700 м2 за офиси, търговски, производствени, образователни дейности и услуги. Използване на част от сградата за нуждите на спорта,културата и образованието. За стопанската 2016г. средномесечната наемна цена на квадратен метър с общите части възлиза BGN 1,21.

Към 31.12.2016г. дружеството е реализирало общо приходи на стойност 177 хил. лв. в т.ч. основно от услуги в размер на 170 хил. лв. За 2015г. приходите са 197 хил. лв. в т.ч основно от услуги в размер на 181 хил. лв. За стопанската 2016г. средномесечната наемна цена на квадратен метър с общите части възлиза BGN 1,21.

Към 31.12.2016г. разходите на дружеството възлизат на 174 хил. лв. За същия период на 2015 г. разходите са били 191 хил. лв.

Основните статии са: разходи за материали и външни услуги 18 хил. лв. за отчетния период /34 хил. лв. за 2015г./; разходи за амортизация 88 хил. лв. /85 хил. лв. за 2015г./; разходи за заплати и осигуровки - 46 хил. лв. /50 хил. лв. за 2015г./. Дружеството отчита за изтеклата 2016г. балансова печалба 655,59 лева. Очакван дивидент след отчисляване на резерви по закон ( 10 % ) за стопанската 2016г. за Община Град Добрич – 243,57 лв.

Задълженията на дружеството към 31.12.2016 г. възлизат общо на 10 хил. лв., към 31.12.2015г. задълженията са били общо 13 хил. лв.

Вземанията на дружеството към 31.12.2016 г. са основно от клиенти и доставчици и са в размер от 117 хил. лв., а към същия период на миналата година техния размер е бил 125 хил.лв.

В Търговския регистър на 24.02.2017г. дружеството е публикувало покана за свикване на Общо събрание на акционерите на 19.04.2016 г., което при липса на кворум ще се проведе на 04.05.2017г. С писмо Изх. № 11 / 27.03.2017г. дружеството уведомява Община град Добрич като акционер за събранието. Допълнително ще бъде изготвен Доклад с цел упълномощаване на представител на Общината с делегирани права за Общото събрание на дружеството.


Основните финансово - икономически резултати са дадени в Табл. № 2

"Център за бизнес и култура" АД

Табл. №2

Показатели

към 31.12.2015 г.,

в хил. лв.

към 31.12.2016 г., в хил. лв.

% - тно изменение

Общо приходи:

в т.ч.:

- от услуги

197
181

177
170

-11,00
- 7,00

Общо разходи:

в т.ч.:

- за материали

- за външни услуги

- за заплати и осиг.

- за амортизация

192
13

21

50

85

175
7

11

46

88

- 9,00
- 46,00

- 48,00

- 8,00

+ 3,00

Финансов резултат:

+ 5

+2

-60,00

Финансов резултат след данъчно облагане:

+ 3

+1

-67,00

Вземания:

в т.ч.:

- от клиенти

125
122

117
114

-6,00
- 7,00

Задължения:

13

10

- 23,00

Добрички панаир” АД , ЕИК 834017612
Дялово участие на Община град Добрич – 40 %

Дата на основаване: 21.05.1993 г. , по Фирмено дело № 812 от 2003 г. на ДОС

Внесен регистриран капитал BGN 194 600,00 разпределен на 1946 обикновени поименни акции с номинална стойност 100 лева. Съгласно публикувания Устав на дружеството в търговския регистър, последно вписване 24.11.2014г., капиталът е разпределен между трима акционери - Община Добрич притежава 80 акции , и оше двама акционери съответно с 389 акции и 778 акции.

Съвет на директорите :АГОП КРИКОР КРИКОРЯН, ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ВЕЛЕВ,ГЕОРГИ КОСЕВ КОСТОВ, ЗВЕЗДЕЛИНА РАНЧЕВА ИВАНОВА, СВЕТЛОЗАР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ.

Представляващи дружеството: ГЕОРГИ КОСЕВ КОСТОВ, БЪЛГАРИЯ, ЗВЕЗДЕЛИНА РАНЧЕВА ИВАНОВА.
Представител в Общото събрание – Йордан Йорданов - Кмет на Община град Добрич

Предметът на дейност на предприятието е организиране и провеждане на специализирани изложения, панаири и семинари.

Към 31.12.2016г. приходите на дружеството са в размер на 219 хил. лв. при 250 хил. лв. за 2015г., в това число от услуги 211 хил. лв. при 227 хил. лв. за 2015 г. В сравнение с предходната година, отчетените приходи са с намаление 12 % , като тренда на намаление на приходите продължава през периода 2014г. – 2015г. стопанска година намалението е с 40,61 %.

Общо разходите на дружеството за оперативната дейност към 31.12.2016г. 203 хил. лв. за същия период на 2015 г. - 217 хил. лв.. Основни разходи за материали 10 хил. лв. /при 15 хил. лв. за предходния период/; разходи за външни услуги 90 хил. лв. / 74 хил. лв./; разходи за заплати и осигуровки – 97 хил. лв. /121 хил. лв./.Финансовия резултат към 31.12.2016г. след облагане с корпоративен данък е печалба в размер на 11 хил. лв., като за същия период на 2015 г. тя е в размер на 27 хил.лв. , а за 2014г. 126 хил. лв., като намалението на печалбата за последните три стопански години е с 91 % .

Към настоящия момент дружеството има неразпределена печалба в размер на 1 325 хил. лв., депозирана в банкови сметки и в момента не носи допълнителна принадена стойност.Задълженията към 31.12.2016 г. са в размер на 48 хил. лв., от които основната част са към финансови предприятия 23 хил.лв., задължения към персонала – 5 хил. лв.; данъчни задължения – 2 хил. лв. За сравнение общия размер на задълженията към 31.12.2015 г. е 64 хил. лв. Дружеството няма просрочени задължения над една година към 31.12.2016г.

Вземанията на дружеството за 2016 г. са в размер на 11 хил. лв., а към 31.12.2015 г. са били 1000,00 лв.
Основните финансово - икономически резултати са дадени в Табл. № 3:

Добрички панаир” АДТабл. № 3

Показатели

към 31.12.2015 г., в хил. лв.

към 31.12.2016 г., в хил. лв.

% - тно изменение

Общо приходи:

в т.ч.:

- от услуги

250
227

219
211

-12,00
-7,00

Общо разходи:

в т.ч.:

- за материали

- за външни услуги

- за заплати и осиг.

217
15

74

121

203
10

90

97

- 6,00
- 33,00

+18,00

-20,00

Финансов резултат:

+ 30

+ 12

- 60,00

Финансов резултат след данъчно облагане:

+ 27

+ 11

- 60,00

Вземания:

- други вземания

1

0

11

2

+ 90,00

+2,00

Задължения:

64

48

- 35,00

Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич” АД,

ЕИК 124141302
Дялово участие на Община град Добрич в капитала на дружеството – 15,99 %

Регистириран внесен капитал на дружеството е в размер на 8 253 хил. лв.

Мажоритарен собственик на капитала в дружеството Министерство на здравеопазването – 63,91 %

Съвет на директорите: ИСКРА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА, СТЕЛИЯН КИРИЛОВ ЩЕРЕВ, ТРИФОН ВЛАДИМИРОВ ЙОРДАНОВ.

Представляващ дружеството: ТРИФОН ВЛАДИМИРОВ ЙОРДАНОВ.

Представител в Общото събрание – Йордан Йорданов – кмет на Община град Добрич


„МБАЛ-Добрич” АД град Добрич е лечебно заведение за болнична помощ с областни функции, обслужващо населението на територията на Област Добрич.

Общата стойност на приходите към 31.12.2016г. е 17 104 хил. лв., докато 2015 г. приходите са били 17 120 хил. лв. Основната част от приходите на стойност 14 320 хил. лв. са от договори с НЗОК, собствените приходи от други медицински и спомагателни дейности са в размер на 1 145 хил. лв..Разходите на дружеството към 31.12.2016г. са 17 101 хил. лева, към края на 2015 г. – 17 117 хил. лв.. Разходи за заплати и осигуровки възлизат на 8 040 хил. лв., като относителният им дял към общо разходите е 47 %, веществената издръжка на дружеството възлиза на 9 061 хил. лв. или 53 % от всички разходи.

За 2016 г. и 2015 г. дружеството приключва на печалба след данъчно облагане в размер на 2 хил. лв. Дружеството отчита непокрити загуба от минали години в размер на (-267) хил. лв.Задълженията към 31.12.2016 г. на “Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич ” АД са в размер на 1 841 хил. лв. /към 31.12.2015 г. – 1 683 хил. лв./, основно: към доставчици 1 019 хил. лв. / 806 хил. лв./; персонала 324 хил. лв. / 346 хил. лв./; данъчни задължения 102 хил. лв. /91 хил. лв./ и осигурителни задължения 157 хил. лв. /143 хил. лева/.

Вземанията на дружеството за 2016г. възлизат на 1 315 хил. лв., основно от клиенти и доставчици, /като за 2015 г. те са били 1 608 хил. лв./.

Основните финансово - икономически резултати са дадени в Табл. № 4:


Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич” АД
Табл. № 4

Показатели

към 31.12.2015 г., в хил. лв.

към 31.12.2016 г., в хил. лв.

% - тно изменение


Общо приходи:


17 12117 104


- 0,10

Общо разходи:

в т.ч.:

- за материали

- за заплати и осиг.

- за външни услуги

17 118
6064

7636

2600

17 101
5871

8040

2483

- 0,10
- 3,00

+5,00

-5,00

Финансов резултат:

+ 3

+3

-

Финансов резултат след данъчно облагане:

+ 2

+2

-

Вземания:

1608

1315

-18,00

Задължения:

1683

1841

+9,00

Добруджански хляб” АД, ЕИК 124121775


Дялово участие на Община град Добрич в капитала на дружеството – 2,37 %

Дата на основаване: 29.01.1999 г. , по Фирмено дело № 118 / 1999 г. на ДОС.

Седалище и адрес на управление: Област Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, п.код 9300, ул.23-ТИ СЕПТЕМВРИ 4.

Регистриран внесен капитал BGN 507 005,00, миноритарен дял на общината BGN 12 031,00 – 188 акции.

Представител в Общото събрание – Йордан Йорданов - Кмет на Община град Добрич

Съгласно информация в Търговския регистър последното общо събрание на акционерите се е състояло на 27.06.2016г. Регистрирано е с участието на един акционер с 484 035 акции или 95,47 % от капитала на «Добруджански хляб» АД

Към настоящият момент фирмата не е представила информация за Годишния си счетоводен отчет за 2016г.след изпратеното искане, в качеството на съдружници.

Жакард” АД, ЕИК 834025267

Дялово участие на Община град Добрич в капитала на дружеството – 20,00 %

Дружеството е основано на 07.02.1990г. , по фирмено дело № 897 / 2000 г. на ДОС

Регистриран внесен капитал BGN 50 000,00.

Седалище и адрес на управление: Област Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, п.код 9300, ул. ПОП БОГОМИЛ 4

Статус : В процес на прекратяване на дейността, съгласно Протокол на Общо събрание 27.07.2009г. По Протокол от Общо събрание на акционерите от 24.06.2016 ,срока на ликвидацията е удължен до 31.12.2018г.

За ликвидатор на дружеството на 27.07.2009г. е избран Инж. ВЕСЕЛИН ИГНАТОВ ВАСИЛЕВ

Представител в Общото събрание – Йордан Йорданов, кмет на Община град Добрич

Приходите на дружеството от ликвидацията към 31.12.2016г. 406 хил. лв.

Разходите на дружеството към 31.12.2016г. 213 хил. лв. , от които: разходи за издръжка на ликвидатора 25 хил. лв.

Към 31.12.2016 година Дружеството приключва с печалба от ликвидацията на 193 хил. лвЗадълженията на дружеството към 31.12.2016г. са 684 хил. лв. /за 2015 г. са били 1065 хил. лв./, т.е намаление с 36,00 %.

Вземанията на дружеството към 31.12.2016г.. са в размер на 68 хил.лв., като отчетените към 2015г. са 254 хил.лв.,оптимизиране с 73 % на годишна база.

Общинска банка” АД – София, ЕИК 121086224


Община град Добрич към 31.12.2016г. притежава 500 бр. поименни налични акции от регистрирания капитал ( TBGN 25 000 ) на Общинска банка АД – София, всяка една на стойност 10 лв., на обща номинална стойност 5 000 лв. Процентното участие на Общината е 0,02 %.
Материалите с годишните финансови отчети на фирмите с дялово участие са на разположение в секретариата на Общински съвет град Добрич.
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет да вземе следните,
ПРОЕКТ !
РЕШЕНИЯ:
1. Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА приема информацията за годишния счетоводен отчет за 2016 година на търговските дружества, в които Общината има дялово участие за сведение.

2. Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 25, т. 1 и т.2 и чл.26, т.8 и т.10 от Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, упълномощава представителите на Общината в Общите събрания на търговските дружества да гласуват за приемане информацията за годишния счетоводен отчет за 2016 година на търговските дружества, в които Общината има дялово участие, както и за освобождаване от отговорност на членовете от управителните органи на дружествата.

3. Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, и във връзка чл.137, ал.1, т.3 и чл.221, т.7 от Търговския закон и на основание чл.25, т. 1 и чл.26, т.8 от Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, задължава представителя на Общината в Общите събрания на търговските дружества, приключили на печалба, да гласува за отчисляване на дивидент за 2016 година на съдружниците (акционерите) минимум 50 % от печалбата на дружеството след данъчно облагане.

4. Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с чл.25, т. 1 и чл.26, т.8 от Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, упълномощава представителите на Община град Добрич в Общите събрания на търговските дружества, приключили на печалба, да гласуват дължимият за Общината дивидент да се внесе в Община град Добрич по сметка IBAN: BG06SOMB91308410000644; BIC: SOMBBGSF; КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 48 00 при ТБ "Общинска банка" АД София клон Добрич – “Дивидент за общината от търговски дружества с общинско участие за 2016 година” в срок по чл. 247а, ал.5 от Търговския закон.

5. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно Закона действия.

С уважение,
Росица Йорданова

Зам. кмет ИРЕФ Община град Добрич

Изготвил:Петър Енев – Старши експерт Дирекция ИРЕФОППоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница