Отчет за 2016 година Народно читалище " Васил Левски 1930 "Дата15.08.2018
Размер232.14 Kb.
#79402
ТипОтчетГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2016 година
Народно читалище Васил Левски - 1930
С. Тъкач , общ.Каолиново
І. Брой на жителите в населеното място или района,

обслужван от НЧ 798 душиІІ. Брой на регистрирани членове на читалището 53 души

От тях:


1. Индивидуални членове 53 бр. 2. Колективни ………бр.

а/ действителни 53 бр. 3. Новоприети през 2016 г.- 0 бр.

б/ спомагателни ……………бр.

в/ почетни …………бр.

ІІІ. Размер на членски внос – 0.50 лв.

ІV. Организационни:

1. проведено общо събрание – 04.03.2016 г.

2. съдебна регистрация - № 711 от 1997 г.

3. регистрация в МК - № 500 / от 18.07.2016 г.

V. Библиотечна дейност за 2016 г.

1. библиотечен фонд /налични библиотечни документи/ общ брой -4 129

2. набавена литература през 2016 г.:

- брой 65 бр.

- стойност 120,00 лв.

3. абонамент за периодичен печат за 2016 г. 3 бр.

4. абонамент за периодичен печат за 2017 г. 8 бр.

5. заети библиотечни документи през 2016 година-987 бр.

6. читатели: общ брой - 139 бр.

новорегистрирани през 2016 г. – 7 бр.7. брой посещения: за дома – 1001 бр.

в читалня - 130 бр.

VІ. Любителско творчество през 2016 година


 1. Колективи:

тук запишете вида на колектива

- общ брой на колективите -0 бр.

- брой на участниците общо във всички колективи -0 бр.

- възраст на участниците: деца 0 брой

ученици 0 брой

възрастни 0 брой2. Кръжоци, студии или клубове:

- вид –изобразително изкуство , приложни изкуства, литературни, художествено слово, фото и кинолюбителски, краеведски – подчертайте

Кръжок по ръкоделие с деца и ръчно плетене с жени – тук запишете кръжок или клуб, различен от гореизброените


 • общ брой на кръжоци и клубове - 1 бр.

 • брой на участниците общо за всички видове -19

 • възраст на участниците: деца 12 брой

ученици брой

възрастни 7 брой3. Школи:

- вид – езикови, музикални, хореографски – подчертайте

………………………………………….......... – тук запишете ако има школа, различна от изброените

- общ брой в школите ………………..

- брой на участниците общо във всички школи ……………

- възраст на участниците: деца ………………брой

ученици ………….. брой

възрастни ………….. бройVІІ. Музейна или етнографска сбирка:

/където няма поставете тире/1. вид на сбирката -

2. експонати /брой/ -

3. посетители /брой/ -

4. изнесени беседи /брой/-

VІІІ. Лекционна дейност за 2016 година:

/където няма поставете тире/1. изнесени лекции и беседи – 4 бр.

2. тематика -

2. слушатели – общ брой -

ІХ. Техника и автоматизация:

1. компютър: 0 брой

2. какви видове приложни програми /софтуер/ използвате: -не ползваме приложни програми .

3. др. видове техника - принтер, факс, аудио-, видеокасетофон, телевизор /описват се/

Мултифункционална техника- /принтер,ксерокс,скенер/


Х. Кадри

 1. Персонал по начин на заплащане:

а/ по бюджета на читалището 1 бр.

б/ по граждански договор 0 бр.

в/ на обществени начала /без възнаграждение/ 0( бр.

2. Персонал по длъжности:

А/ Председател – Илхан Хюсеин Шевкед

- нещатен

- образование - средно

- месторабота – ЦСМП

Б/ Зам. председател – няма

- нещатен

- образование -

- месторабота –

В/ Секретар –Макбуле Кадир Нурулла

- член ли е на настоятелството - не

- щатен ; ако е на щат запишете какъв - половин

- образование - средно

Г/ Членове на Настоятелството - 2 бр.

- Опишете ги поименно: 1.Леман Аптраман Сабри

2.Сабрие Рахимова Хаккъ

Д/ Счетоводител - няма
Е/ Библиотекар – име : Макбуле Кадир Нурулла


 • щатен

- образование - средно

Ж/ Други длъжности – опишете ги по вид, име, щат, образование – в т. ч. ръководители на състави и колективи


Проверителна комисия общ брой на членовете- 3 бр.

впишете ги по длъжност, име, образование, щат

1.Сюлбие Исмаил Сали-председател

2.Невин Хасан Сали-член

3.Неджля Мустафа Исмаил-член

ХІ. Финансова информация за 2016 г.


 1. Брутни месечни трудови възнаграждения:

- председател – 00 лв.

 • секретар – 299,00 лв.

 • друг персонал:

Оператор подпомагане на потребители -,00 лв

 1. Приходи за 2016 г.:

- субсидия от Община Каолиново 4368 лв.

- допълнителна субсидия от МК 00 лв.

- средства от ОбС за литература 00 лв.


 • членски внос 50,00 лв.

 • наеми от помещения 200,00 лв.

 • наеми от земи 450,00 лв.

 • такси 00 лв.

 • от културна дейност 00 лв.

 • дарения 00 лв.

 • приходи от билети и откупки 00 лв.

- от реализирани проекти 00 лв.

- други източници - ……………….. 00 лв.Общо приходи за 2016 г. 5068 лв.

3. Разходи за 2016 г.:

- заплати по трудови провоотношения 4079лв.

- хонорари по извънтрудови провоотношения 00 лв.

- командировки 200.00 лв
лв.

- канцеларски материали 73.00 лв.

- консумативи, стопански разходи /интернет , ел.енергия 190.00 лв.

- културно-масова дейност 150.00 лв. • библиотечна дейност 120.00 лв.

 • други /осиг, такси,данъци 249.00 лв.Общо разходи за 2016 г. 5061 лв.
ХІІ. Обща характеристика и новаторство

1. С какво разнообразихте дейността си през 2016 г.-Празнуване на 8-ми март с жените от селото.Ежемесечни сбирки с жените по най- различни теми.

2. Участие в културния живот на селото.

Кои прояви на културни институти сте посетили – концерти, изложби, спектакли и др.

.
3. Дайте самооценка за работата на читалището по 5 – бална система -добър 4,00

Секретар: …………………… Председател: ………………………

/подпис/ /подпис, печат/

6
Културни инициативи за 2016 г. с местен характер, организирани само от читалището

В т. ч . – Прояви, свързани с традиционния празнично-обреден календар, Дни на моето родно село, тематични вечери, чествания на бележити годишнини, срещи – разговори с бележити личности, читателски конференции, обсъждания на книги, забавно-увеселителни прояви и др.


Забележка: Продължете таблицата и ги опишете хронологично


Вид или име на проявата

Брой

участнициБрой посетители

Съорганизатори

Постигнат ефект

Финансиране – стойност и източници

27.02.2007 г. Хор „Сладкопойна чучулига” изнисе празничен концерт пред обществеността на кв. „П.Волов”по повод 129 год. от освобождението на България от турско робство.

20

150

-

Развлекателен

-


02.03.2007 г. Ансамблите „Мадара” и „Звънче” взеха участие в тържествен концер по повод 129 г. от Освобождаването на България от османско робство в НЧ „Христо Ботев” гр. Нови пазар

65


300

Община Нови пазар и НЧ „Хр.Ботев” гр. Нови пазар

Поддържане на патриотичното чувство и повдигане на националното самочувствие-


07.03.2007 г. Празничен концерт, посветен на 8-ми март – международния ден на жената, с участието на ансамблите „Мадара” и „Звънче”, хор „Сладкопойна чучулига” и хор „Планинско ехо”. Мероприятието се състоя в театралния салон на НЧ „Т.петков”

83


240


-


Развлекателен


-


19.03.2007 г. НЧ „Т.Петков” проведе своето отчетно- изборно събрание. Ансамбилите „Мадара” и „Звънче” изнесоха кратка поздравителна програма пред Общото събрание.

79


200


-


--


21.03.2007 г. По случай международния ден на кукления театър, децата от ДДМУ „Калинка” се срещнаха с артисти от кукления театър. Мероприятието се състоя в стъклената зала на НЧ „Т.Петков”

10


45


-


Образователен и развлекателен-


25.03.2007 г. Хор „Сладкопойна чучулига” изнесе празничен концерт пред клуб „Родолюбие” по случай 135 г. от основаването на клуба. Мероприятието се проведе в зала Форум на хотелски комплекс Шумен.

26


95

Клуб „Родолюбие”


Развлекателен-


28.03.2007 г. Витрина от книги посветена на 120 години от рождението на Димчо Дебелянов

-

-

-

Образователен

-


14.05.2007 г. Концерт на анс. „Мадара” под надслов „Младите таланти на Шумен поздравяват Европа”. Концертът се състоя в Средното музикално училище „Филип Кутев” в гр. Котел.

52


150


-


Образователен и развлекателен-


23.05.2007 г. Ансамблите „Мадара” и „Звънче” изнесока поздравителна програма пред населението на с. Градище по случай 75 г. от основаване на НЧ „Отец Паисий” с. Градище.

51

120

НЧ „Отец Паисий”

с. Градище


Развлекателен-


03.06.2007 г. Представяне на български фолклор на камерна група от анс. „Мадара” пред чуждестранни туристи в х-л Шумен

9

30

-


Популяризиране на българския фолклор

-


09.06.2007 г. Концерт на танцов състав и солисти от анс. „Мадара” пред населението в с.П.Волов.

35

150

-

Развлекателен


-


15.06.2007 г. Концерт на камерен танцов състав и солисти от анс. „Мадара” пред Енергоснабдяване- Шумен. Мероприятието се проведе в ДКТ „В.Друмев”.

21

300

„Енергоснабдяване” Шумен


Поздравителен


-


06.07.2007 г. Анс. „Звънче” изнесе концерт пред работници и служители от „Автомагистрали- Черно море”- Шумен. Мероприятието се проведе в ДКТ „В.Друмев”

28

450

„Автомагистрали- Черно море” Шумен


Поздравителен-


15.07.2007 г. Представяне на български фолклор на камерна група от анс. „Звънче” пред чуждестранни туристи в х-л Шумен

16

35

-

Популяризиране на българския фолклор

-


26.07.2007 г. Представяне на български фолклор на камерна група от анс. „Мадара” пред чуждестранни туристи в х-л Шумен

9

35

-

Популяризиране на българския фолклор

-


25.08.2007 г. Представяне на български фолклор на камерна група от анс. „Мадара” пред чуждестранни туристи в х-л Шумен

9

42

-

Популяризиране на българския фолклор


-


30.09.2007 г. 60 год. юбилей на хореографа Стоян Стоянов. Празнична програма изнесоха анс. „Мадара” и „Звънче”, както и танцов състав „Жар”.

57

240

-

Развлекателен

-


07.10.2007 г. Концерт на анс. „Мадара” и „Звънче” в НЧ „Д.Войников” по повод предизборна кампания „Местни избори- 2007”.

82

400

-

Предизборна кампания

-


10.10.2007 г. . Концерт на анс. „Мадара” в НЧ „Ст. Чилингиров” по повод предизборна кампания „Местни избори- 2007”.

49

200

-

Предизборна кампания

-


11.10.2007 г. Анс. „Звънче” участва в тържество по случай 50 години от основаването на Районната организация на глухите в Шумен.

24

260

-

Социален, развлекателен

-


11.10.2007 г. . Концерт на анс. „Мадара” в с. Салманово по повод предизборна кампания „Местни избори- 2007”.

51

200

-

Предизборна кампания

-


13.10.2007 г. . Концерт на анс. „Мадара” в с. Мадара по повод предизборна кампания „Местни избори- 2007” /Веселин Златев/.

28

200

-

Предизборна кампания

-


13.10.2007 г. Група за стари градски песни „Дивни орхидеи” изнесе концерт по повод предизборна кампания „Местни избори 2007” в с. Кюлевча.

-

-

-

Предизборна кампания

-


13.10.2007 г. . Концерт на анс. „Звънче” в с. Мадара по повод предизборна кампания „Местни избори- 2007” /БСП/.

22

200

-

Предизборна кампания

-


15.10.2007 г. . Концерт на анс. „Мадара” в с. Струйно по повод предизборна кампания „Местни избори- 2007”.

28

150

-

Предизборна кампания

-


16.10.2007 г. . Концерт на анс. „Мадара” в с. В.Друмев по повод предизборна кампания „Местни избори- 2007”.

28

180

-

Предизборна кампания

-


18.10.2007 г. . Концерт на анс. „Мадара” в с. Градище по повод предизборна кампания „Местни избори- 2007”.

32

130

-

Предизборна кампания

-


20.10.2007 г. . Концерт на анс. „Звънче” в с. Кочово по повод предизборна кампания „Местни избори- 2007”.

28

210

-

Предизборна кампания

-


20.10.2007 г. . Концерт на анс. „Мадара” в с. Градище по повод предизборна кампания „Местни избори- 2007”.

-

-

-

Предизборна кампания

-


21.10.2007 г. . Концерт на анс. „Мадара” в с. Ивански по повод предизборна кампания „Местни избори- 2007”.

32

230

-

Преизборна кампания

-


22.10.2007 г. . Концерт на анс. „Мадара” в с. Дибич по повод предизборна кампания „Местни избори- 2007”.

32

150

-

Предизборна кампания

-


23.10.2007 г. . Концерт на анс. „Мадара” с.Мадара по повод предизборна кампания „Местни избори- 2007”.

32

140

-

Предизборна кампания

-


24.10.2007 г. . Концерт на анс. „Мадара” и „Звънче” в залата на Община Шумен пред пенсионери от общината по повод предизборна кампания „Местни избори- 2007”.

83

200

-

Предизборна кампания


-

24.10.2007 г. . Концерт на анс. „Мадара” в с. Ил. Р.блъсков по повод предизборна кампания „Местни избори- 2007”.

33

120

-

Предизборна кампания

-


24.11.2077 г. Участие на танцов състав, солисти и оркестър от анс. „Мадара” в с. Царев брод по повод откриване на паметник.

31

110

-

Предизборна кампания

-Културни инициативи за 2016 г. с общински, областен, национален и международен характер

В т. ч. – участия на читалището и прилежащите му колективи в прояви, организирани от Община Шумен, от други общини в областта, конкурси, събори, фестивали в страната и чужбина


Забележка: Продължете таблицата и ги опишете хронологичноВид или име на проявата

Брой

участнициБрой посетители

Съорганизатори

Постигнат ефект

Финансиране – стойност и източници

03.03.2007 г. Участие на анс. „Звънче” в тържествен концерт посветен на „3-ти март”- Националния празник на България.

48

430

Община ШуменПоддържане на патриотичното чувство и повдигане на националното самочувствие

-


11.03.2007 г. С поздравителна програма аансамбъл „Мадара” отккри БАЛКАНИАДАТА по лека атлетика

-

-

Община Шумен


Развлекателен


-


17.03.2007 г. Участие на хор „Дивни орхидеи” в предаването „Минаха години” по телевизия СКАТ София

16

-


Община Шумен

НЧ „Т.Петков”


РазвлекателенОт Община Шумен

620 лв.


03.04.2007 г. Великденска благотворителна изложба- базар „Шарено яйце” взеха участие децата от ЦДГ №30 „Космонавт” и ЦДГ №32 „Дружба” гр. Шумен. Поздравителна програма на великденска тематика представиха децата от ЦДГ №30 и ЦДГ 32

35


500


/за седмица/

Община Шумен

НЧ „Т.Петкков” и „Камчия” АД


Благотворителен


-


13.04.2007 г. Творчески портет на Д-р ст.н.с. на БАН- композитора и диригента Михаил Букорешлиев. В концерта взеха участие хорът и оркестъра на анс. „Мадара”.

49

210


Община Шумен

НЧ „Д.Войников”, Военен клуб Шумен


Развлекателен-


08.05.2007 г. Тържествен концерт посветен на 9-ти май денят на Европа под надслов „Младите таланти на Шумен поздравяват Европа” с участието на ансамблите „Мадара” и „Звънче”

57

480

Община Шумен

НЧ „Т.Петков”


Развлекателен


От Община Шумен

2000 лв.


12.05.2007 г. Хор „Сладкопойна чучулига” участва в песенния фестивал на туристите „От тука започва България”

-

-

-

Развлекателен

-


24.05.2007 г. 24 май „ден на славянската писменост и култура”. Празнична програма изнесоха анс. „Звънче” на открита сцена в центъра на гр.Шумен

48

900

-

Развлекателен

-


02.06.2007 г. Откриване на рали „Стари столици”. Празнична програма изнесе анс. „Мадара”

-

400
Развлекателен-


08.06.2007 г. Хор „Сладкопойна чучулига” и група „Дивни орхидеи” извоюваха І-ви места с участията си в прегледа на художествената самодейност на Община Шумен.

-

-

Община Шумен


Развлекателен-


22.06.2007 г. Участие на танцов състав при анс. „Мадара” в 15-тия международни младежки фолклорни Орфееви празници- Смолян 2007 г.

32

Над 3000

Община Шумен


-

-


29.06.2007 г. - 23.07.2007 г. Участие на анс. „Мадара” в два Международни фолкклорни фестивала в градовете Кадис и Суидад Реал- Кралство Испания.

38


18 концерта
Около 18 000 зрители

Община Шумен

НЧ” Т.Петков”

Популяризиране на българския фолклор


-


22.07.2007 г. Участие в Международен хоров конкурс на хор за класическа и друга музика „Шумен” в Кралство Идпания.

-

-

Община Шумен


-

4670 лв.

От ОФК


02.08.2007 г. Концертно турне на анс. „Мадара” в международен фолклорен фестивал в Портария/ Волос- Република Гърция.

36

7 концерта

8000 зрителя


Община Шумен

НЧ „Т.Петков”

Популяризиране на българския фолклор


-


08.08.2007 г. Анс. „Звънче” взе участие в закриването на международния фолклорен фестивал „Варнинско лято” 2007 на шуменска сцена.

-

-

Община Шумен


Популяризиране на българския фолклор-


13.08.2007 г. Концертно турне на анс. „Звънче” в ІІІ- тия международен фестивал в гр.Тулча. Поздравитилин концрт малките звънчета изнесоха и в гр. Галац.

40

4 концерта


Община Шумен

НЧ „Т.Петков”

Популяризиране на българския фолклор


-


03.09.2007 г. Празнична програма на анс. „Мадара” пред сградата на ДКТ „В.Друмев” по повод традиционното изложение „Произведено в България”

45

300

Община Шумен


Развлекателен-


06.09.2007 г. Хор „Сладкопойна чучулига” взе участие в прегледа на художествената самодейност, проведен в залата на Община Шумен

-

-

Община Шумен

Общински пенсионерски съюз

Развлекателен


От Община Шумен

2000 лв.


27.09.2007 г. Хор „Сладкопойна чучулига” при НЧ „Т.Петков” се представи на Националния преглед на художествената самодейност провел се в гр. София, където спечелиха І-во място.

-

-

Община Шумен


Развлекателен


От Община Шумен

3168 лв.


01.10.2007 г. Група „Дивни орхидеи” при НЧ „Т.Петков” взе участие в празничен концерт посветен на 1-ви октомври- денят на възрастните хора.

-

-

Община Шумен


Развлекателен


-


13.10.2007 г. Участие на танцов състав и солисти от анс. „Мадара” в празничен концерт по повод 85 год. от основаването на квартал Тракия.

43

300

Община Шумен

НЧ „Боян Пенев”

Развлекателен


-


21.12.2007 г. Камерен състав от анс. „Маадара” изнесе поздравителен концерт в стола на Община Шумен пред общинска администрация по повод настъпването на светлия християнски празник Коледа

50

100

Община ШуменРазвлекателен


-

Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница