Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за периода 11. 05. 2014 година до 10. 11. 2014 годинаДата17.08.2018
Размер81.28 Kb.
#79955
ТипОтчет
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Изх. № 6101 – 121 / 18.11.2014

ДО _______________________


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет Бяла Слатина на заседание на 27.11.2014 г. (ЧЕТВЪРТЪК) от 14.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет при следния проект за дневен ред:


 1. Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за периода 11.05.2014 година до 10.11.2014 година.

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК

 1. Отчет на Кмета изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.05.2014 година до 10.11.2014 година.

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК

 1. Отчет на «МБАЛ Бяла Слатина» ЕООД за деветмесечието на 2014 г.

ДОКЛАДВА: председателят на КНУЗЕОРС

ДОКЛАДВА: председателят на КБФИИПЕС

ДОКЛАДВА: председателят на КЗСП


 1. Избор на съдебни заседатели за Районен съд Бяла Слатина и Окръжен съд Враца.

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК

 1. Приемане на План за действие на Община Бяла Слатина в изпълнение на Стратегия на област Враца за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация 2015 – 2017 г.

ДОКЛАДВА: председателят на КНУЗЕОРС

ДОКЛАДВА: председателят на КОКМС

ДОКЛАДВА: председателят на КЗСП


 1. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина.

ДОКЛАДВА: председателят на КНУЗЕОРС

ДОКЛАДВА: председателят на КБФИИПЕС

ДОКЛАДВА: председателят на КУТЗЕ


 1. Информация за готовността за зимно поддържане на територията на община Бяла Слатина.

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК

 1. Приемане на План – сметка за дейност „Чистота“ за 2015 г.

ДОКЛАДВА: председателят на КНУЗЕОРС

ДОКЛАДВА: председателят на КБФИИПЕС

ДОКЛАДВА: председателят на КУТЗЕ


 1. Изпъчване на представител на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, създаден с Решение № 712 / 27.02.2014 на Общински съвет

ДОКЛАДВА: председателят на КБФИИПЕС

 1. Докладни:

  1. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализация на „Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2014 г.

ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК

  1. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна във вида на социалната услуга от резидентен тип, предоставяна в Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 - годишна възраст в с. Бърдарски геран и Център за настаняване от семеен тип за деца от 11 до 16 - годишна възраст в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина, касаеща частта „целева група”

ДОКЛАДВА: председателят на КНУЗЕОРС

ДОКЛАДВА: председателят на КОКМС  1. Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на общинска земя, намираща се в землища на Община Бяла Слатина

ДОКЛАДВА: председателят на КНУЗЕОРС

ДОКЛАДВА: председателят на КБФИИПЕС

ДОКЛАДВА: председателят на КУТЗЕ


  1. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на помещение водещо се под № 10, находящо се на ул. ”Христо Ботев” - стария пазар гр. Бяла Слатина, с площ 12,20 кв.м., за клуб на ПП ”Национален фронт за спасение на България”.

ДОКЛАДВА: председателят на КНУЗЕОРС

ДОКЛАДВА: председателят на КБФИИПЕСДОКЛАДВА: председателят на КУТЗЕ

  1. Вносител: Председателят на Общински съвет Бяла Слатина Относно: Искане от Веселин Йотов Тошев за изготвяне на частичен ПУП на УПИ І, кв. 89 по ЗРП на гр. Бяла Слатина.

ДОКЛАДВА: председателят на КУТЗЕ

 1. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на еднократна помощ за лечение.

 2. Питания на общински съветници и граждани.

 3. Разни


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/ /Харалампи Петков/


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 27 ноември 2014

Комисия по здравна и социална политика: на 24 ноември /ПОНЕДЕЛНИК/ 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет при следния проект за дневен ред:


 1. Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за периода 11.05.2014 година до 10.11.2014 година.

 2. Отчет на Кмета изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.05.2014 година до 10.11.2014 година.

 3. Отчет на «МБАЛ Бяла Слатина» ЕООД за деветмесечието на 2014 г.

 4. Избор на съдебни заседатели за Районен съд Бяла Слатина и Окръжен съд Враца.

 5. Приемане на План за действие на Община Бяла Слатина в изпълнение на Стратегия на област Враца за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация 2015 – 2017 г.

 6. Информация за готовността за зимно поддържане на територията на община Бяла Слатина.

 7. Докладна с Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализация на „Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2014 г.

 8. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на еднократна помощ за лечение.

 9. РазниКомисия по Образование, култура, младежта и спорта: на 24 ноември /ПОНЕДЕЛНИК/ от 17.00 в Заседателната зала на Общински съвет при следния проект за дневен ред: 1. Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за периода 11.05.2014 година до 10.11.2014 година.

 2. Отчет на Кмета изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.05.2014 година до 10.11.2014 година.

 3. Отчет на «МБАЛ Бяла Слатина» ЕООД за деветмесечието на 2014 г.

 4. Избор на съдебни заседатели за Районен съд Бяла Слатина и Окръжен съд Враца.

 5. Приемане на План за действие на Община Бяла Слатина в изпълнение на Стратегия на област Враца за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация 2015 – 2017 г.

 6. Информация за готовността за зимно поддържане на територията на община Бяла Слатина.
 1. Докладни:

  1. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализация на „Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2014 г.

  2. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна във вида на социалната услуга от резидентен тип, предоставяна в Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 - годишна възраст в с. Бърдарски геран и Център за настаняване от семеен тип за деца от 11 до 16 - годишна възраст в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина, касаеща частта „целева група”

 1. РазниКомисия по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и сигурност: на 25 ноември /ВТОРНИК/ от 16.00 в Заседателната зала на Общински съвет при следния проект за дневен ред:


 1. Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за периода 11.05.2014 година до 10.11.2014 година.

 2. Отчет на Кмета изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.05.2014 година до 10.11.2014 година.

 3. Отчет на «МБАЛ Бяла Слатина» ЕООД за деветмесечието на 2014 г.

 4. Избор на съдебни заседатели за Районен съд Бяла Слатина и Окръжен съд Враца.

 5. Приемане на План за действие на Община Бяла Слатина в изпълнение на Стратегия на област Враца за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация 2015 – 2017 г.

 6. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина.

 7. Информация за готовността за зимно поддържане на територията на община Бяла Слатина.

 8. Приемане на План – сметка за дейност „Чистота“ за 2015 г.

 9. Докладни:

  1. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализация на „Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2014 г.

  2. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна във вида на социалната услуга от резидентен тип, предоставяна в Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 10 - годишна възраст в с. Бърдарски геран и Център за настаняване от семеен тип за деца от 11 до 16 - годишна възраст в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина, касаеща частта „целева група”

  3. Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на общинска земя, намираща се в землища на Община Бяла Слатина

  4. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на помещение водещо се под № 10, находящо се на ул. ”Христо Ботев” - стария пазар гр. Бяла Слатина, с площ 12,20 кв.м., за клуб на ПП ”Национален фронт за спасение на България”.

 1. РазниКомисия по бюджет и финанси, икономическа и инвестиционна политика и европейско сътрудничество: на 25 ноември /ВТОРНИК/ от 17.00 в Заседателната зала на Общински съвет при следния проект за дневен ред:


 1. Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за периода 11.05.2014 година до 10.11.2014 година.

 2. Отчет на Кмета изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.05.2014 година до 10.11.2014 година.

 3. Отчет на «МБАЛ Бяла Слатина» ЕООД за деветмесечието на 2014 г.

 4. Избор на съдебни заседатели за Районен съд Бяла Слатина и Окръжен съд Враца.

 5. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина.

 6. Информация за готовността за зимно поддържане на територията на община Бяла Слатина.

 7. Приемане на План – сметка за дейност „Чистота“ за 2015 г.

 8. Изпъчване на представител на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, създаден с Решение № 712 / 27.02.2014 на Общински съвет

 9. Докладни:

  1. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализация на „Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2014 г.

  2. Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на общинска земя, намираща се в землища на Община Бяла Слатина

  3. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на помещение водещо се под № 10, находящо се на ул. ”Христо Ботев” - стария пазар гр. Бяла Слатина, с площ 12,20 кв.м., за клуб на ПП ”Национален фронт за спасение на България”.

 1. Разглеждане на молби на граждани за отпускане на еднократна помощ за лечение.

 2. РазниКомисия по Устройство на територията, земеделие и екология: на 26 ноември /СРЯДА/ от 17.00 в Заседателната зала на Общински съвет при следния проект за дневен ред:


 1. Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за периода 11.05.2014 година до 10.11.2014 година.

 2. Отчет на Кмета изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.05.2014 година до 10.11.2014 година.

 3. Избор на съдебни заседатели за Районен съд Бяла Слатина и Окръжен съд Враца.

 4. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина.

 5. Информация за готовността за зимно поддържане на територията на община Бяла Слатина.

 6. Приемане на План – сметка за дейност „Чистота“ за 2015 г.

 7. Докладни:

  1. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализация на „Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2014 г.

  2. Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на общинска земя, намираща се в землища на Община Бяла Слатина

  3. Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на помещение водещо се под № 10, находящо се на ул. ”Христо Ботев” - стария пазар гр. Бяла Слатина, с площ 12,20 кв.м., за клуб на ПП ”Национален фронт за спасение на България”.

  4. Вносител: Председателят на Общински съвет Бяла Слатина Относно: Искане от Веселин Йотов Тошев за изготвяне на частичен ПУП на УПИ І, кв. 89 по ЗРП на гр. Бяла Слатина.

 1. РазниСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница