Отчет за дейността на Общински съвет Гурково за Мандат 2007-2011 гДата11.06.2018
Размер119.48 Kb.
ТипОтчет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГУРКОВО

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС тел.: 04331/ 22-60, 27-27

ФАКС 04331/ 2884, e-mail: obs_gurkovo@mail.bgО Т Ч Е Т
за дейността на Общински съвет – Гурково и неговите комисии

за МАНДАТ 2007- 2011 година
Уважаеми колеги – общински съветници,

Уважаеми господин Кмет,

Дами и господа,

Изминалите почти четири години са време, през което гражданите на Община Гурково ни дадоха правото и задължението да работим от тяхно име, довериха ни своите грижи и болки, радости и надежди.


През този период всеки е имал възможност да потърси, да намери и да прецени нашето съдействие. Вероятно не винаги сме можели да отговорим на очакванията за положително решение на проблемите. Със сигурност обаче обективната оценка би отчела и уважила нашите усилия и постижения. Преди четири години поехме пред гражданите отговорността за хармонизиране усилията на централната и местната власт за преодоляване на стопанската криза, подобряване социалното положение на населението, осигуряване на правов ред и сигурност и издигане престижа на Община Гурково.

От тези отговорности сме се ръководили във всекидневната си работа, като осигурявахме прозрачност на действията ни, спазване на законността и защита на интересите и потребностите на жителите на Общината.

В съответствие с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Ви представям обобщен Отчет за дейността на Общински съвет – Гурково за Мандат 2007-2011 г.

Мандата започна на 12 ноември 2007 г., когато бе проведено първото тържествено заседание на ОбС –Гурково.

Нашите съграждани дадоха вота си за 13 общински съветници – 6 жени и 7 мъже, сега един от тях е на възраст до 40 години, а дванадесет са над тази възраст.

В местния законодателен орган за Мандат 2007 – 2011 година са изградени 4 постоянни комисии с предмет на дейности, обхващащ всички сфери на живота.

През м.октомври 2009 г. в поименния състав на ОбС – Гурково бе извършена промяна във връзка с молба на г-н Димитър Драчев за предсрочно прекратяване на правомощията му като общински съветник, поради избирането му за Зам.областен управител на Област Стара Загора. Новоизбраният общински съветник инж.Нейко Стоянов Нейков положи клетва на заседанието на 29.10.2009г.

С решение № 204/ 29.10.2009 г. ОбС – Гурково инж. Нейко Стоянов Нейков бе избран за член на Комисията по икономическо и териториално развитие и Комисията по земеделие, горско стопанство и екология на мястото на г-н Димитър Драчев.

През мандата в деловодството на ОбС постъпиха 4 жалби и 13 молби по които е взето отношение съгласно действащото законодателство.

Общинският съвет провежда редовни и извънредни заседания по всички важни въпроси в Община Гурково. Общинските съветници изслушваха Кмета на Общината по внесени от него въпроси за решаване в Общинския съвет, както и кметове по населените места, кметски наместници и граждани по поставени от тях проблеми.

Проведените заседания на ОбС – Гурково към 01.07.2011 г. са 51 – от тях 8 извънредни и 3 тържествени. Средно е провеждано заседание един път месечно.

По внесени материали от:  • Кмет на Община – 360 предложения;

  • Председател ОбС – 67 предложения;

  • Общински съветници – 10 предложеня;

  • Заместник – кмет на Община – 2 предложения;

  • Началник на Полицейски участък – Гурково – 4 информации

са приети 443 решения. От тях:

1. Неприети предложения от вносителя – 14 бр.;

2. Върнати за ново обсъждане решения (или части от тях) от Областен управител, оспорени решения (или части от тях) в Административен съд Стара Загора и в Висшия административен съд – 13 бр.:

- Решение № 19/12.02.2008 г. по Протокол № 4 за приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци и Решение № 20/12.02.2008г. за приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – променени с решения с № 25 и № 26 от 29.02.2008 г. по Протокол № 5 на ОбС;

- Решение 44/07.05.2008 г. по Протокол № 7 в часта за чл.2, т.2, т.3 от

Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Гурково – променено с решение № 49/12.06.2008 г. по Протокол № 8 на ОбС;

- Решение № 70/ 29.07.2008 год. по Протокол № 10 в частта на УПИ І, находящ се в кв.68 и УПИ ХІV, находящ се в кв.69 по плана на гр.Гурково – отменено в оспорената част с Решение № 79/28.08.2008 г. по Протокол № 11 на ОбС;

- Решение № 143 / 26.02.2009 г. по Протокол № 19 на ОбС – Гурково

за промяна начина на трайно ползване на имот № 000245, находящ се в землището на град Гурково с площ от 59,136 дка - отменено с Решение № 151/26.03.2009 г. по Протокол № 20;

- Решение № 149/26.03.2009 г. на ОбС по Протокол № 20 - за разпореждане с недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в кв.39 по плана на с.Конаре, общ.Гурково (бивша автоспирка) - отменено с Решение №165/ 15.05.2009г. на Старозагорски административен съд по адм.дело № 212 по описа за 2008 г. и потвърдено с Решение № 2941/ 05.03.2010 г. на Върховният административен съд. Разпореждането с този имот трябва да се извърши съгласно Закона за приватизацията.

- Решение № 213/17.11.2009 г. по Протокол № 30 – даване съгласие за подписване на договор с Община Мъглиж за депониране на битовите отпадъци на общинското депо в землището на гр.Гурково - върнато за ново обсъждане, повторно прието с решение № 230/17.12.2009 г. – оставено в сила с решение № 93/ 16.03.2010г. на Старозагорския административен съд;

- Решение № 310/30.09.2010 г. по Протокол № 40 – в частта относно промяна начина на трайно ползване и отдаване на имот с идентификатор 22767.83.103 по кадастралната карта на с.Паничерево, Община Гурково – променено с Решение № 328/28.10.2010 г. по Протокол № 42;

- Решение № 287/28.07.2010 г. на Общински съвет - Гурково в частта относно б.Б, т.4 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Гурково през 2010 г. и Решение № 288/28.07.2010 г. на ОбС – Гурково - разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с.Лява река, Община Гурково - решение № 7571/2011 на ВАС оставя в сила решение 324/07.10.2010 г. на Старозагорския административен съд с което се отхвърля като неоснователно оспорването от Областния управител;

- Решение № 338/25.11.2010г. на Общински съвет – град Гурково по

Протокол № 43 – искане за продължаване срока на Договор № 5 от 19.08.2005г. за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт - отменено с Решение № 362/16.12.2010г. по Протокол № 44;

- Решение № 374/27.01.2011 г. по Протокол № 45 в частта на чл.2, ал.4, чл.7, чл.9, чл.10 и чл.11 от Наредбата за обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Гурково – върнато за ново обсъждане, променено с решение № 387/17.02.2011 г. по Протокол № 46;

- Решение № 396/31.03.2011 г. по Протокол № 47 - промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 18157.6.245, находящ се в землището на гр.Гурково, с площ от 59136 кв.м. – решение № 146/27.06.2011г. Старозагорският административен съд отхвърля оспорването на Областният управител като неоснователно. Подадена е касационна жалба във Висшия административен съд от Областния управител – в процедура;

- Решение № 422/30.05.2011 г. по Протокол № 49 - управление на имот – общинска собственост – отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост. Насрочено е дело в Старозагорския административен съд на 19.09.2011 г. - в процедура

- Решение № 424/30.05.2011 г. по Протокол № 49 – продължаване срока на договор за наем, сключен за срок по-кратък от 10 години - върнато за ново обсъждане, прието повторно с решение № 431/30.06.2011г., което също е оспорено. Чака се дата за насрочване на дело – в процедура.

3. Решения за отмяна на приети решения от ОбС - 1 бр.:

- Решение № 202/30.09.2009 г. по Протокол № 28 - отменя решение № 81/28.08.2008 г. и решение № 177/ 30.07.2009 г. на Общински съвет – град Гурково за подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони (2007-2013).

4.Решения за изменение и допълнение на решения, приети от ОбС- 3бр.:

- Решение № 344/25.11.2010 г. - промяна на решение в № 259 от 31.03.2010 г. по Протокол № 35 относно проектиране на пречиствателни станции за питейни и отпадни води по проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води – гр. Гурково;

- Решение № 365/27.01.2011 г. - поправка на очевидна фактическа

грешка в Решение № 348/16.12.2010 г. по Протокол № 44 относно корекция по бюджета на Община Гурково за 2010 г.

- Решение № 410/28.04.2011 г. - допълнение списъка на общински пасища и мери, приет с Решение № 403/31.03.2011 г. по Протокол № 47 относно предоставяне ползването на мери и пасища, общинска собственост за общо ползване от земеделски стопани – животновъди и/или на техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Гурково.

Разнообразни са решенията, които Общинския съвет прие през този мандат:

1.Първата група решения, са тези, които въвеждат в действие


програми, стратегии, планове, правилници и наредби на Общинския съвет. Това са местните нормативни документи – в тях най-ярко е отразена законодателната същност на Общинския съвет като най-важният орган на местното самоуправление.

1.1.За мандата са приети нови: правилници – 1 бр., наредби – 12 бр, програми – 15бр., планове – 10 бр, стратегии – 2 бр.

1.2. Беше направена актуализация на съществуващата нормативна база, продиктувана от промяната в законовата база на Република България в: правилници – 1 бр., наредби – 11бр., програми – 2 бр., планове – 1 бр.

Всички тези актове на Общинския съвет регулират различни страни от местните обществени отношения и въвеждат законов ред и организация на местно равнище.


2. Решенията, свързани с бюджета и финансите на общината са 67 бр.

Приемаха се бюджетите на Общината, информации за текущото изпълнение на бюджета на Община Гурково, вътрешни промени и актуализации, актуализации на инвестиционната програма, актуализации на извънбюджетните сметки и фондове и други.

3. 116 са решенията на Общински съвет, свързани с разпореждане и управление на общинската собственост. В тази група са решенията, свързани с провеждане на търгове, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, учредяване право на преминаване и други.

4. Много важна група решения на Общинския съвет са свързани с участието на Общината в проекти, програми и инвестиционни намерения - 36 бр.

5. По устройство на територията приетите решения, свързани с подробни устройствени планове са 20.

6. 15 бр. са решенията в сферата на образованието и културата :

- С грамота и почетен плакет по случай Празника на Общината са наградени личности със заслуги в развитието на Община Гурково, с принос в областта на културата и образованието: Герга Недкова Гаджева, Петър Ататасов Пепелешков, Димо Петков Димов, Минчо Стоев Недин

( за заслуги в развитието на с.Паничерево), Илия Тодоров Илиев ( посмър - тно), Генчо Колев Мечев, Георги Георгиев Бистрев и Надежда Борисова Павлова. Наградени бяха и абитуриентите от Випуск 2011г. при СОУ „Христо Смирненски” Гурково за тяхната инициативност и активната им дейност в обществения живот на Общината;

- Приеха се Правила за приемане на деца в общинските детски градини на територията на Община Гурково;

- Одобрен бе списък на "Средищни училища" в Община Гурково за съответната година;

- По решения на ОбС се сключиха споразумения за сътрудничество между Община Гурково, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие читалища/библиотеки  на територията на Общината - в град Гурково, селата Паничерево и Конаре;

- Съгласно Решение № 105/27.11.2008 г. на ОбС бяха открити Клубове на пенсионерите и инвалидите в град Гурково, кметствата Паничерево и Конаре.

7.Други решения – това са за предоставяне на мери и пасища от държавен поземлен фонд и от земя стопанисвана от общината на земеделски стопани, създаването на доброволни отряди, определянето на представители от Общината и Общински съвет в НСОРБ, РАО”ТРАКИЯ”, АРИР.

С Решение № 50 / 12.06.2008г. се завърши дейността по ликвидацията и заличаването на БКС”Прохода” ЕООД в ликвидация.

8. Бяха разгледани и приети 26 отчета, 24 информации и 3 доклада по различни теми.

Дейността на Постоянните комисии към Общински съвет е отговорна и ефективна, професионално и компетентно те подпомагат Общинския съвет в решаването на местните проблеми. Заседанията на Постоянните комисии са свързани с дневния ред на заседанията на Общинския съвет.

На заседанията на комисиите присъстват представители на Общинската администрация от съответния ресор, които участват в изясняването на въпроси, свързани със законността и целесъобразността на предложените решения.

Всички въпроси се разглеждат задълбочено и професионално, становищата на комисиите се вземат след задълбочена дискусия и гласуване за всяко предложение. Поради тази причина на заседанието на Общински съвет се разглеждат предимно проектите за решения, за които всички общински съветници имат изградено мотивирано убеждение дали да ги подкрепят или не.

Практика във взаимодействието на Общински съвет и Общинска администрация е участието на общинските съветници в провеждането на търгове, конкурси и обществени поръчки. През отчетния период в такива са участвали всички общински съветници.

Непрекъснатите изменения в законовата уредба налагат да се направи задълбочен преглед на съществуващите нормативни актове и необходимите изменения да се направят цялостно и всеобхватно. В тази връзка бе изготвен пълен анализ на нормативната база на Община Гурково – приети, отменени и актуализирани наредби, правилници, програми, планове и други документи, като същите са публикувани на официалната Интернет - страница на Община Гурково.

Под патронажа на Председателя на ОбС – Гурково, съвместно с Инициативен комитет от общественици и граждани през декември 2007 година се продължи започнатото от предишния Общински съвет организиране на благотворителна акция “Щедрост и милосърдие„ за подпомагане на деца – сираци, инвалиди, самотни и изоставени хора. Събраните парични средства, плодове и подаръци бяха разпределени по списък, предоставен от Дирекция “Социално подпомагане” и одобрен от комисията по набиране и разпределяне на средствата от акцията.

Инициативен комитет на Държавно лесничейство – Гурково с подкрепата на Общински съвет и Община Гурково проведе акция за събиране на финансови средства, необходими за лечението на детето Иван Добрев Иванов от с.Конаре, страдащ от детска церебрална парализа. От нашата Община бяха събрани около 24 хиляди лева. Детето бе оперирано в специализирана клиника в Москва, има подобрение, но лечението продължава.

Осъзнавайки необходимостта от знаещи и можещи общински съветници за този период изпратихме свои представители на обучение по различни теми.

- Керка Денчева участва в обучението „Нормативна среда подготовка за съставяне на бюджет – 2008 год.” организиран от НСОРБ;

- Димитър Драчев и Красимир Гергов участваха в семинара организира от Център за европейска инициатива гр.Стара Загора „ Ефективни общински съвети – устойчиво местно развитие” и други.

През ноември 2009 г. бе проведена среща за обмяна на опит в Борово, обл.Смолян между общинските съветници от двата общински съвета, а през декември 2009 г. бе проведена среща в гр.Трявна за обмяна на опит между ОбС - Гурково, ОбС – Ценово и ОбС – Трявна. Обсъдени бяха добрите практики в работата на постоянните комисии. Също във връзка с обмяна на опит през м.септември 2010 г. общинските съветници от Гурково гостуваха на ОбС – Созопол.

Областният управител Йордан Николов посети Гурково на 09.12.2009г. и проведе среща с Кмета на Общината, Председателя на ОбС, Кметовете на кметства, Кметските наместници и общински съветници. Визитата бе по инициатива на Областния управител с цел диалог и сътрудничество с местната власт, както и запознаване с проблемите на населените места.

Общинският съветник Керка Денчева взе участие в журито на 12 –то издание на фестивала „ С песните на Билчин юнак през вековете” проведен на 30.10.2010 г. в град Гурково.

През мандата Председателят на ОбС – Гурково взе участие в

следните мероприятия:

- обучение на новоизбрани кметове и общински съветници мандат

2007 – 2011 г.;

- общи събрания на НСОРБ;

- общи събрания на РАО”ТРАКИЯ”;

- общи събрания на НАДПОС;

- годишни срещи на местните власти;

- заседания на Областния съвет за развитие на Област Стара Загора;

- семинар организиран от АРИР на тема” Разработка и управление на

инвестиционни проекти”;

- заключителната конференция по проекти ”Изграждане на

капацитет за създаване на публично- частни партньорства за местно развитие”;


  • обучение по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт

на интереси;

  • заедно с Председателя на Постоянната комисия по земеделие и

гори в Националната конференция “Общинска собственост – актуални проблеми”;

  • научно – практична конференция организирана от НАПОС;

  • работна среща за областно планиране на социалните услуги в

областа, организирана от Областния управител

Общинските съветници участваха активно и в обществено политическия живот на Общината.


Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Уважаеми господин Кмет,

Дами и господа,
Десетилетия след десетилетия личности и събития градят богатата и

разнообразна история на Община Гурково. За историята на човечеството

четири години са само миг. За живота на Общината те са немалко време.

Време, през което нашата Община, нашата страна, нашият свят станаха други. Извършват се в глобален мащаб и с безпрецедентни последици технологични, екологични, нравствени и демографски промени със съдбовно отражение в икономиката, характера на труда, социалната структура на обществото, отношенията между хората, начина на живот.

Ако не реализираме тези кардинални промени, не бихме могли да разчитаме на просперитет в бъдеще. Това изисква волята, уменията и усилията на всички, които желаят да видят осъществени изконните общо-

човешки добродетели и цености.

Искам да благодаря на всички Вас за доверието и подкрепата, за разбирането и съдействието, за мъдростта и отговорността, които давате за

доброто на Община Гурково!

И учейки се от опита и традициите на нашите предшественици, желая на тези, които дойдат след нас, да продължат започнатото и да работят за утвърждаване на приемствеността като отличителен белег на европейско поведение и общуване, към което се стремим!


ИВАНКА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГУРКОВО

ИД/ИP


Каталог: cms -> user -> files -> otchetiobs
files -> Програма на „София филм фест" 27-30 октомври 2014 г., Казанлък Третото издание на „София Филм Фест в Казанлък"
files -> Инструкция mt66312c доставка Инсталация Подготовка Експлоатация Поддръжка normacel® 24 Съдържание
files -> Програма 29. 08. 2014 г. /петък/ 12. 30 ч. „Древна Тракия врата към безсмъртието премиера
files -> Гр. Стара Загора, зск кв. Индустриален 13
files -> Регистър на земеделски земи и земи в горски фонд
files -> Техническа спецификация предмет на поръчката
files -> Програма 29. 08. 2014 г. /петък/ 12. 30 ч. „Древна Тракия врата към безсмъртието премиера
otchetiobs -> Отчет за дейността на съвета и неговите комисии в открито заседание


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница