Отчет за дейността на общински съвет и неговите комисии към 30. 06. 2012г. Уважаеми дами и господа общински съветнициДата19.01.2018
Размер87.96 Kb.
ТипОтчетОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕТРИНО

Ул. “Г. С. Раковски” № 24; тел. 05161 89-43; факс 05161 21-39; e-mail: obs@vetrino.bgОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ към 30.06.2012г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.1, т.11 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Общинския съвет е задължен да изготвя и внася за разглеждане отчет за дейността на съвета и неговите комисии. Отчетът, който Ви предлагам е преди всичко фактологичен и обхваща периода от конституирането на Общинския съвет до момента. В него са отразени броят на заседанията, проведени от Общински съвет Ветрино, броят на приетите решения, както и броят на заседанията на постоянните и временни комисии към съвета.

Общински съвет Ветрино, мандат 2011 – 2015 година е конституиран след провеждането на първото тържествено заседание, свикано от Областен управител с административен център гр. Варна на 07.11.2011г. На тази дата новоизбраните общински съветници положиха клетва и избраха Председател на Общинския съвет.

Своето второ заседание от мандата Общински съвет Ветрино започна с полагането на клетва от двама общински съветници, беше избран заместник председател, взеха се решения за избор на постоянни комисии и техните председатели и се избра временна комисия за подготовка на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

За периода на отчета са проведени 10 сесии, от които първата тържествена, осем редовни и една извънредна.

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.

Общински съвет създаде своя постоянна комисия, която да изпълнява правомощия, дадени по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Заседания на постоянните комисии:

 • ПК по “Бюджет и финанси” – 5 членна, провела е 7 заседания, изразила е становище по 34 предложения

 • ПК по “Общинската собственост, жилищното осигуряване и трудовата заетост” – 5 членна, провела е 7 заседания, изразила е становище по 27 предложения

 • ПК по “Социално дело, здравеопазване и социални грижи” – 5 членна, провела е 5 заседания, изразила е становище по 12 предложения

 • ПК по “Местно самоуправление” – 5 членна, провела е 5 заседания, изразила е становище по 12 предложения

 • ПК по “Образование, култура, вероизповедания младежки дейности и спорт” – 5 членна, провела е 5 заседания, изразила е становище по 16 предложения

 • ПК по “Териториално и селищно устройство, благоустройство и опазване на околната среда” – 5 членна, провела е 6 заседания, изразила е становище по 22 предложения

 • ПК по “Икономика, европейска интеграция и инвестиционна политика” – 5 членна, провела е 2 заседания, изразила е становище по 4 предложения

 • Комисия за установяване на конфликт на интереси – 3 членна, провела е 2 заседания

От състава на общинския съвет за отчетния период са сформирани две временни комисии, които имаха конкретна задача.


Заседания на временните комисии:

 • Временна комисия за подготовка на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – провела едно заседание на 03.01.2012г.,

На своето заседание членовете на комисията изготвиха и предложиха на вниманието на Общински съвет проект на нов Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 48 от Протокол № 4/30.01.2012г. С приемането на новия правилник, Общински съвет отмени действащия, приет с Решение 24/19.12.2007г., като го оставя отворен за допълнения и промени при необходимост.

 • Временна комисия за изготвяне на годишна програма за работата на ОбС Ветрино през 2012г. – провела едно заседание на 26.01.2012 г.

На заседанието на комисията беше изготвена проект на Програма за работата на Общински съвет Ветрино през мандат 2011 – 2015 година, приета от ОбС с Решение №49 от Протокол № 4/30.01.2012г. Програмата касае работата на общинския съвет през целия мандат с ясно поставени цели и мерки, осигуряващи реализацията им, но остава отворена за ежегодна актуализация в частта „План на заседанията по месеци”.

От началото на мандата до момента Общински съвет Ветрино е приел 160 решения, от които едно за отмяна на свое решение, поради връщане от Областния управител за преразглеждане и три за допълване на вече взети решения.


Във връзка с произвеждането на местните избори през 2011г. и избирането на нов кмет на общината се наложи да се вземат решения за избор на представител на общината в дружествата, в които имаме дялово участие.

С Решение №27, като представител в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД е избран д-р Димитър Димитров – кмет на община Ветрино.

С Решение №28, като представител на община Ветрино в Общото събрание на акционерите на „Екополис-7” АД е избран кмета на общината.

С Решение №37, като представител в Общото събрание на „МБАЛ „Света Анна – Варна” е определен кмета на общината.

Като представител на Общински съвет Ветрино в Областния съвет за развитие на област Варна е определен Председателят на ОбС с Решение № 32, а с Решение №36 Общинския съвет определи делегат в Общото събрание на Националната сдружение на общините в Република България да бъде Председателят на съвета и при невъзможност за участие от негова страна да бъде заместван от Юксел Ебазеров – зам. председател.

На своето трето заседание, което беше последно за календарната 2011 година, Общински съвет одобри нова структура на общинска администрация и нейната численост.

На заседание през месец февруари 2012г., съгласно разпоредбите на Закона за общинските бюджети, Закона за общинския дълг и във връзка със Закона за държавния бюджет на Република България през 2012 година и Наредбата на Общински съвет за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Кметът на общината внесе за разглеждане и приемане отчет за изпълнението на бюджета за 2011 година и проекто бюджета за 2012г. С Решение №75 от Протокол №5/16.02.2012г. отчетът за изпълнението на бюджета за предходната година беше приет единодушно. На същото заседание, след продължително дебатиране и предложения за промени в проектобюджета за 2012 година, резултатът от гласуването беше „ЗА” – 6, „ПРОТИВ” – 1 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6. При проведено повторно гласуване резултатът беше същият. Приемането на бюджета за 2012 година беше включен в дневния ред на следващото заседание. След приемането на предложените промени, той бе гласуван единодушно.

С Решение №55 Общински съвет даде съгласие за трансфер на собствени приходи от бюджетната сметка в извънбюджетна сметка „Финансиране чрез националния фонд” във вид на временен безлихвен заем в размер на 20 000лв.

С Решение №84 Общински съвет одобри и упълномощи кмета на общината да подпише запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – разплащателна агенция в размер на 174 875,80 лв. за обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 от ПРСР.

На последната сесия за отчетния период с Решение №156 Общински съвет даде съгласието си общината да поеме краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрен проект от ПРСР, чийто максимален размер е 341 592,50 лв.


С Решение №157 от десетото редовно заседание на Общински съвет Ветрино се прие допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ветрино, като към Раздел ІІІ Такса за детски ясли, детски градини и специализирани институции за предоставяне на социални услуги създаде нов член, с който се определят потребителските такси за почасовите социални услуги, които общината ще предоставя на своите граждани по социални проекти.

Във връзка с придобиването, управлението и разпореждането с общинската собственост, Общински съвет Ветрино прие решения като прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице, придобиване на собственост чрез покупко-продажба върху имот /улица/, определяне на начални тръжни цени за отдаване под наем на имоти частна и публична общинска собственост /терени, помещения, ливади/, продажба на имот частна общинска собственост /Н.Рилски/, учредяване на възмездно право на строеж в полза на „НЕК” ЕАД, даване на предварително съгласие за учредяване право на преминаване през терени публична общинска собственост за изграждане на линейни обекти, предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата общинска собственост на земеделски стопани, допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост и др.


През отчетния период ОбС упражняваше и своите контролни функции, които се изразяват чрез разглеждане и обсъждане на отчети, информации по определени проблеми, отнасящи се до разнообразната дейност на Общинска администрация. Освен заложените в годишната програма беше разгледан и отчет за изпълнението на дейностите по Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Ветрино.
Общински съвет прие следните стратегии, програми, правилници и планове:

 • Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 • Програма за работа на Общински съвет Ветрино през мандат 2011 – 2015г.

 • Стратегия за управление на общинската собственост и стопанската дейност на община Ветрино

 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

 • Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги

 • Културен и спортен календар за 2012г.

 • Програма за управление на община Ветрино за мандат 2011 – 2015г.

 • Стратегия за развитие на туризма 2012 -2015г.

 • Програма за работа с младежта 2012 – 2015г.

 • Програма за закрила на детето за 2012г.

 • Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Ветрино през 2012г.

 • Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ветрино за период 2012 – 2015г.

 • Правилник за устройството и дейността на съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в община Ветрино

Със свои решения Общински съвет даде съгласието си общината да кандидатства с проект „Развитие на туризма в община Ветрино чрез изграждане на културен и спортно-възстановителен комплекс” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.; проект по ОП „Регионално развитие” Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” с наименование „Светът на предците”, кандидат община Провадия в партньорство с община Ветрино и община Дългопол; проект „”Благоустрояване на населените места в община Ветрино” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г., мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”. След подадени молби – заявления от страна на църковните настоятелства на част от храмовете на територията на общината, Общински съвет със свои решения потвърди, че дейностите по проектите им за основен ремонт и реконструкция отговарят на приоритетите на Общински план за развитие 2007 – 2013 година. Такива решения бяха взети за църковен храм „Света Петка” с. Средно село, църковен храм „Св.Св. равноап. Константин и Елена” с. Ягнило, църковен храм „Св. Рождество Богородично” с. Белоградец, църковен храм „Св. Арх. Михаил” с. Неофит Рилски, джамията в с. Доброплодно, църковен храм „”Св. Иван Рилски” с. Доброплодно и джамията в с. Белоградец.


Общински съвет Ветрино е приел девет решения, с които е одобрил промяна в устройствения план /ПУП-ПЗ, ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП/ в различни територии от общината, от които едно е върнато от Областен управител за преразглеждане и впоследствие отменено.
С Решения 110 -114, Общинския съвет определи носителите на „Награда Ветрино” за 2012 година. Наградите бяха присъдени по категории, определени в Статут за определяне на „Награда Ветрино” в сферата на образованието и културата и връчени на носителите им от кмета на общината на 24 май – Ден на славянската писменост и култура.
Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.73, ал.1 и чл.79, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, актовете на Общинския съвет се изпращат на Кмета на общината и на Областния управител в 7-дневен срок от приемането им. Приетите решения се разгласяват на населението чрез окачването им на информационното табло, вляво от входа на Общинска администрация и чрез интернет страницата на общината http://www.vetrino.bg/, секция ОБЩИНСКИ СЪВЕТ. Актовете на Общинския съвет се обнародват и в „Държавен вестник”, когато това се изисква от закона.

Всички заседания на ОбС Ветрино, проведени до момента са били открити, озвучават се /с изключение на последната, поради технически проблем/ и се излъчват онлайн. Заседанията на постоянните комисии и заседанията на ОбС се записват звуково и се съхраняват на електронен носител при ст.специалист „Канцелария на ОбС”.
С уважение,
НИКОЛА СТЕФАНОВ

Председател на ОбС Ветрино


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница