Отчет за дейността на общинския съвет етрополе и неговите комисииДата22.12.2018
Размер342.85 Kb.
ТипОтчет


ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ

за 2014 г.
Общинският съвет, като орган на местното самоуправление, приема решения при спазване на изискванията на закона и съобразяване с интересите с интересите на гражданите на общината.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрацияОбщинският съвет се свиква на заседание не по-малко от шест пъти годишно”.

През 2014 г. Общинският съвет е провел 15 заседания, по едно заседание на 17 работни дни, и е приел 196 решения. Общата продължителност на заседанията е 26 часа и 45 минути или средно по един час и 47 минути на заседание /Приложения № 1/.

От проведените заседания 10 са редовни и 5 извънредни.

На всяко заседание са приети средно по 13 решения, на редовните заседания – средно по 18 решения, а на извънредните – по 3 решения.

Редовните заседания обикновено продължават от един час до четири часа и 35 минути, а извънредните - от 25 минути до 30 минути.

Най-дългото редовно заседание, продължило 4 часа и 35 минути, е 4-то, проведено на 29.04.2013 г., с 32 точки в дневния ред. На това заседание са приети 27 решения от които 21 са с поименно гласуване.

Най-краткото редовно заседание е 14-то, проведено на 25.11.2014 г. Продължило е един час и са приети 7 решения.

Най-много решения – 36, като от тях 24 с поименно гласуване, са приети на 3-то редовно заседание, проведено на 25.03.2014 г., продължило 2 часа и 30 минути.

На проведените извънредни заседания са приети 15 решения.

На най-краткото извънредно заседание – 7-то, проведено на 10.07.2014 г., е прието едно решение.

Най-много решения на извънредно заседание – 5, са приети на 13-то, извънредното заседание, проведено на 05.11.2014 г.

Присъствието на общинските съветници на заседанията на Общинския съвет е отразено в Приложения № 2 и № 3.

Без отсъствия от заседанията на Общинския съвет са Линко Лилов, Николай Николов, Марин Димитров, Младен Недков и Христо Андреев.

С едно отсъствие – Иван Герчев /изв. заседание/, Георги Николов, Пенко Нинов /изв. заседание/, Давид Давидов /изв. заседание/ и Милчо Цацов /изв. заседание/.

С две отсъствия – Боряна Керемидска, Пламен Иванов /1 зас. изв./ и Владимир Александров /1 зас. изв./ и Володя Вълов /2 зас. изв./.

С три отсъствия – Валентина Николова /2 зас. изв./ и Мирослав Василев /1 зас. изв./.

С четири отсъствия – Мила Манчева /3 изв. зас./.

На четири заседания: 2-то, проведено на 13.02.2014 г., 3-то – 25.03.2014 г., 11-то – 30.09.2014 г. и 14-то – 25.11.2014 г., са присъствали всички общински съветници.

От общо 23 отсъствия от заседанията на Общинския съвет 14 са отсъствията на общинските съветници от извънредни заседания и 9 - отсъствията от редовни заседания.

Присъствието на общинските съветници на заседанията на постоянните комисии, сравнено с присъствието им на заседанията на Общинския съвет, е по-слабо. Отсъствията на общинските съветници от заседанията на Общинския съвет е 9 %, а от заседанията на постоянните комисии – 16 %.

Заседанията на постоянните комисии зависят от съдържанието на включените в проекта за дневен ред материали дейността на коя постоянна комисия касаят.

Постоянните комисии са провели 62 заседания, като всяка една от комисиите е провела от 8 до 13 заседания.

В Приложение № 4 е отразено присъствието и отсъствието на общинските съветници в заседанията на постоянните комисии.

От заседания на постоянните комисии не са отсъствали Линко Лилов, Младен Недков и Пенко Нинов.

В Приложение № 5 е посочен броят на заседанията, които е провела всяка постоянна комисия.

Най-много заседания – 13, е провела Комисията по териториално и селищно устройство на общината, собственост, развитие на икономическите дейности, промишленост, транспорт, приватизация, екология, водно стопанство, гори, селско стопанство, ветеринарно обслужване, европейски програми.

Приложение № 5а отразява на заседанията на кои постоянни комисии и на колко заседания са присъствали всички членове на комисията. Всички членове на Комисията по работа с младежта, развитие на спорта и туризма, интеграция с ромите и други малцинствени групи са присъствали на 4 от проведените 9 заседания и на Комисията по административно управление и обслужване на населението са присъствали на 4 от проведените 11 заседания.

Три заседания на постоянни комисии не са проведени поради липса на кворум.

След запознаване с материалите, включени в проекта за дневен ред и изразяване на мнения и съображения, общинските съветници изготвят писмени становища – предложения с проекти за решения, които се докладват на заседанията на Общинския съвет от председателите на комисиите.

През 2014 г. в Общинския съвет са постъпили общо 317 материала.

Разпределението на постъпилите материали, в зависимост от подателя, е отразено в Приложение № 6.

В Приложение № 7 е дадена справка за разпределението на постъпилите материали по вид. Най-много – 207 са постъпилите предложения.

През 2014 г. са изпратени 102 писма.

През отчетния период има отправени три писмени питания - Приложение № 8:

1. От Николай Николов - общински съветник от ПП „ГЕРБ”, относно актуализацията на бюджета на общината:

1.1. Какви са по-конкретно неотложните причини и обстоятелства за назначаване в с. Брусен и Оселна в края на миналата година служител административно обслужване на населението.

1.2. Общината ще отдели ли средства за решаване на проблема с водата в с. Брусен.

2. От общинските съветници от Групата на БСП относно сключени договори за допълнителни дейности /работа/ със служители от Общинска администрация.

3. От Георги Николов - общински съветник от ПП „ГЕРБ” относно:

3.1. Кои са основните приоритети в работата на общинска администрация Етрополе? В изпълнение на тези приоритети по какви проекти община Етрополе работи, кои са изпълнените и кои предстоят?

3.2. Вследствие от проливните дъждове и наводненията, причинили множество щети в гр. Етрополе и прилежащите села през месец юли тази година, какви бяха взетите мерки от община Етрополе с цел преодоляване на обявеното бедствено положение и нормализиране на обстановката в общината?

В дневния ред на проведените 15 заседания са включени и разгледани 206 точки или средно по 14 точки на заседание - Приложение № 9.

Допълнително включени към първоначалния проект за дневен ред са 15 точки, а от предварително обявения дневен ред са отменени 12 точки.

Най-дългият дневен ред е с 36 точки и е на 3-то заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2014 г.

Кметът на общината инж. Богомил Георгиев докладва по 169 точки - 82 % от общия брой точки, включени в дневния ред. По останалите точки докладват Председателят на Общинския съвет Христо Андреев и общински съветници.

Общинските съветници, когато им е дадена думата, са се изказали 439 пъти или средно по 29 пъти на заседание - средно по 26 изказвания на общински съветник, за да подкрепят или не основното предложение, предложеното от друг общински съветник или да направят ново предложение, да обяснят вот на гласуване или по процедурен въпрос - Приложение № 10.

За сравнение, изказванията на общинските съветници през 01.11.2011-2012 г. са 508, а през 2013 г. – 244.

Най-често думата е вземана от Милчо Цацов – 16 %, Боряна Керемидска – 14 %, Владимир Александров – 12,5 %, Пенко Нинов – 11 %, Иван Герчев – 10,5 %, Георги Николов – 10 %.

Протоколите от заседанията на Общинския съвет, проведени през 2014 г., без материалите, приложени към тях, са 1028 страници.

Разпределението на приетите решения: без обсъждане, с поименно гласуване, изменени или отменени предишни решения, върнати от Областния управител, обжалвани и не приети решения, е отразено в Приложение № 11.

Без обсъждане са приети 64 % от решенията.

С поименно гласуване са приети 68 % от решенията. Това са решения, касаещи бюджета; размера на местните такси; решения за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства; решения за дейността на търговските дружества с общинско имущество; за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг и участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина и в други юридически лица с нестопанска цел.

Изменени са 10,3 % от приетите решения, а отменени от общинските съветници са под 1,5 %. От проектите за решения 3 % не са приети.

От Областния управител на Софийска област 4 решения са върнати за повторно разглеждане от Общинския съвет. При повторното им разглеждане едно решение е отменено, а останалите три повторно са прегласувани от Общинския съвет.

През 2014 г. гражданин е обжалвал едно решение, прието от Общинския съвет. Административният съд оставя без разглеждане жалбата и това определение е оставено в сила с определение на Върховния административен съд. Определението на съда е окончателно.

Няма решения, приети от Общинския съвет, отменени от Административния съд – София област.

Разпределението на приетите решения по съдържание е представено в Приложение № 12.

Общинските съветници са приели нови и са актуализирали 23 наредби, правилници, стратегии, програми, планове, методики, правила, отчети, оценки, информации и други.

Приетите решения, касаещи общинско имущество: придобиване собственост, обявяване на имоти от публична общинска собственост в частна общинска собственост и обратно, управление на общинска собственост, разпореждане с имоти частна общинска собственост, възстановяване на земеделски земи на бивши собственици по § 27 от Закона за стопанисване и ползване на земеделски земи са 79; по реда на Закона за устройство на територията – 17; във връзка с дейността на общинските дружества – 7.

През 2014 г. Ралица Цанкова Ботева е удостоена с Почетен знак „За граждански принос” и “Статуетка с фигура на спортист“ за заслугите й в развитието на ученическия спорт в община Етрополе; Васил Георгиев Василев - с Почетен знак „За граждански принос” и “Статуетка с фигура на спортист“ за заслугите му в развитието на спорта в община Етрополе и Йоан Даниелов Димитров с Почетен знак „Грамота” за спечелени призови места в национални и международни състезания.

Със званието „Почетен гражданин на община Етрополе” Общинският съвет удостои Джоко Росич за големите му заслуги и принос към българското кино, активното участие в културния живот на с. Бойковец и община Етрополе и във връзка с неговата 82-годишнина и Емил Делчев Димитров за изключителни заслуги към града и общината във всички области на обществения и икономическия живот.

Всеки има достъп и възможност да се запознае с обсъжданите материали и приетите решения на заседанията на Общинския съвет, включително и кой общински съветник как е гласувал при поименните гласувания, когато законът изисква такова гласуване.

На страницата на Община Етрополе в интернет се публикуват проектът за дневния ред на заседанията и приетите актове - правилници, наредби, програми, стратегии, планове, методики и решения.

Достъпни за гражданите са Регистър на приетите наредби, техните изменения и допълнения и Регистър на приетите правилници, програми, стратегии и планове /и други/, техните изменения и допълнения.

Всички материали от заседанията на Общинския съвет и приетите решения и нормативни актове, съгласно закона се изпращат на Областния управител на Софийска област и на Районната прокуратура.

Настоящият отчет е изготвен въз основа на присъствените листа от заседанията на Общинския съвет и постоянните комисии и анализ на протоколите от заседанията на Общинския съвет и на постоянните комисии. Неразделна част от отчета са 13 броя приложения.

Председател на ОбС:

/Христо Андреев/

ЗАСЕДАНИЯ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

2014 г.

Приложение № 1

1. 06.01.14 г., 10.00 – 10.30 ч. - Решения: № 1 - № 2 /изв./.

2. 13.02.14 г., 14.00 - 17.30 ч. - Решения: № 3 - № 16.

3. 25.03.14 г., 14.00 - 16.30 ч. - Решения: № 17 - № 52.

4. 29.04.14 г., 14.00 - 18.35 ч. - Решения: № 53 - № 79.

5. 27.05.14 г., 14.00 - 17.15 ч. - Решения: № 80 - № 100.

6. 24.06.14 г., 14.00 - 15.30 ч. - Решения: № 101 - № 120.

7. 10.07.14 г., 17.00 - 17.25 ч. - Решения: № 121 /изв./.

8. 29.07.14 г., 14.00 - 15.30 ч. - Решения: № 122 - № 134.

9. 20.08.14 г., 17.00 - 17.30 ч. - Решения: № 135 - № 137/изв./.

10. 12.09.14 г., 17.00 - 17.30 ч. - Решения: № 138 - № 141 /изв./.

11. 30.09.14 г., 14.00 - 16.45 ч. - Решения: № 142 - № 158.

12. 28.10.14 г., 14.00 - 16.30 ч. - Решения: № 158 - № 175.

13. 05.11.14 г., 17.00 - 17.30 ч. - Решения: № 176 - № 180 /изв./.

14. 25.11.14 г., 16.00 - 17.00 ч. - Решения: № 181 - № 187.

15. 22.12.14 г., 14.00 - 15.15 ч. - Решения: № 188 - № 196.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ОТСЪСТВАЛИ

ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

2014 г.

Приложение № 2
Засе-

дание
Дата
Отс.Общински съветници

1. изв.

06.01.2014 г. - 30 мин.

2

1. Пламен Илиев Иванов

2. Давид Георгиев Давидов2.

13.02.2014 г. - 3 ч. 30 мин.

-

-

3.

25.03.2014 г. - 2 ч. 30 мин.

-

-

4.

29.04.2014 г. - 4 ч. 35 мин.

1

1. Валентина Василева Николова

5.

27.05.2014 г. – 3 ч.15 мин.

1

1. Мирослав Стефанов Василев

6.

24.06.2014 г. - 1 ч. 30 мин.

2

1. Георги Славов Николов

2. Владимир Петров Александров7.

изв.

10.07.2014 г. - 25 мин.

2

1. Валентина Василева Николова

2. Володя Василев Вълов8.

29.07.2014 г. - 1 ч. 30 мин.

2

1. Мирослав Стефанов Василев

2. Боряна Ценова Керемидска9.

изв.

20.08.2014 г. - 30 мин.

6

1. Валентина Василева Николова

2. Мирослав Стефанов Василев

3. Мила Костадинова Манчева

4. Владимир Петров Александров

5. Милчо Йорданов Цацов

6. Володя Василев Вълов10.

изв.

12.09.2014 г. - 30 мин.

3

1. Иван Александров Герчев

2. Мила Костадинова Манчева

3. Пенко Василев Нинов


11.

30.09.2014 г. - 2 ч. 45 мин.

-

-

12.

28.10.2014 г. - 2 ч. 30 мин.

2

1. Пламен Илиев Иванов

2. Мила Костадинова Манчева13. изв.

05.11.2014 г. - 30 мин.

1

1. Мила Костадинова Манчева

14.

25.11.2014 г. - 1 ч.

-

-

15.

22.12.2014 г. - 1 ч. 15 мин.

1

1. Боряна Ценова Керемидска
Общо: 26 ч. 45 мин.


23
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

ОТСЪСТВАЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

2014 г.

Приложение № 3

Име, презиме, фамилияЗаседания

Ред.

10


Изв.

5

Общо

15

1.

Валентина Николова

1

2

3

2.

Линко Лилов

-

-

-

3.

Иван Герчев

-

1

1

4.

Николай Николов

-

-

-

5.

Марин Димитров

-

-

-

6.

Георги Николов

1

-

1

7.

Мирослав Василев

2

1

3

8.

Младен Недков

-

-

-

9.

Боряна Керемидска

2

-

2

10.

Пламен Иванов

1

1

2

11.

Мила Манчева

1

3

4

12.

Владимир Александров

1

1

2

13.

Пенко Нинов

-

1

1

14.

Давид Давидов

-

1

1

15.

Милчо Цацов

-

1

1

16.

Володя Вълов

-

2

2

17.

Христо Андреев

-

-

-
Общо:

9

14

23


ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УЧАСТВАЛИ В ЗАСЕДАНИЯ

НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

2014 г.


Приложение № 4

Име, презиме, фамилия2014


Прис.


Отс.

1.

Валентина В. Николова

16

2

2.

Линко Иванов Лилов

20

-

3.

Иван Ал. Герчев

10

11

4.

Николай Т. Николов

20

4

5.

Марин Цолов Димитров

21

-

6.

Георги Славов Николов

28

4

7.

Мирослав Ст.Василев

10

8

8.

Младен И. Недков

22

-

9.

Боряна Ц. Керемидска

19

1

10.

Пламен Илиев Иванов

2

6

11.

Мила К. Манчева

6

2

12.

Владимир П. Александров

15

7

13.

Пенко Василев Нинов

20

-

14.

Давид Георгиев Давидов

21

2

15.

Милчо Йорданов Цацов

10

1

16.

Володя Василев Вълов

21

1

Общо: /62 зас. х 5 = 310/


26149

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

2014 г.

Приложение № 5

Комисия:2014 г.


1.

АУ

11

2.

БИ

11

3.

Здр.

10

4.

ПКВ

8

5.

РМ

9

6.

ТСУ

13
Общо:

62Приложение № 5а

Година


2014


КомисияЗаседания

Всички

присъстват

Няма

кворум

1.

АУ

4

-

2.

БИ

1

2

3.

Здр.

1

-

4.

ПКВ

-

1

5.

РМ

4

-

6.

ТСУ

3

-
Общо:

13

3МАТЕРИАЛИ, ПОСТЪПИЛИ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

2014 г.

Приложение № 6
Постъпили от


2014 г.

1.

Ведомства и организации, общински фирми

26

2.

НСОРБ и др. национални учреждения

30

3.

Областния управител

5

4.

Кмета на общината

198

4а.

Заместник-кметове

-

5.

Председателя на ОбС

10

6.

Общински съветници

БСП


Комисия РМГОЕФП

Комисия РМлад.

Комисия ТСУ

Герб и В. Вълов28

7.

Кметове и км. наместници

1

8.

Граждани

19
Всичко:

317


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ,

ПОСТЪПИЛИ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - 2014 г.
Приложение № 7
По вид


2014

1.

Писма

52

2.

Предложения

207

3.

Информации, отчети, доклади, програми

9

4.

Заявления, заповеди

25

5.

Питания

3

6.

Декларации

-

7.

Подписки

-

8.

Жалби

12

9.

Искания

1

10.

Други, призовки

8
Всичко:

317


ПИТАНИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

2014 г.


Приложение № 8

1. Питане относно актуализацията на бюджета на общината:

първо, какви са по-конкретно неотложните причини и обстоятелства за назначаване в с. Брусен и Оселна в края на миналата година служител административно обслужване на населението

и второ, Общината ще отдели ли средства за решаване на проблема с водата в с. Брусен

от Николай Николов общински съветник от ПП „ГЕРБ” – вх. № 5/20.01.2014 г. – т. 1/13.02.2014 г., заседание № 2.
2. Питане относно сключени договори за допълнителни дейности /работа/ със служители от Общинска администрация

от общинските съветници от Групата на БСП в Общинския съвет – Етрополе – вх. № 93/16.04.2014 г. – т. 1/29.04.2014 г., заседание № 4.


3. Питане относно:

3.1. Кои са основните приоритети в работата на общинска администрация Етрополе? В изпълнение на тези приоритети по какви проекти община Етрополе работи, кои са изпълнените и кои предстоят?

3.2. Вследствие от проливните дъждове и наводненията, причинили множество щети в гр. Етрополе и прилежащите села през месец юли тази година, какви бяха взетите мерки от община Етрополе с цел преодоляване на обявеното бедствено положение и нормализиране на обстановката в общината?

от Георги Николов общински съветник от ПП „ГЕРБ” – вх. № 254 – т. 1/30.09.2014 г., заседание № 11.
ТОЧКИ В ДНЕВНИЯ РЕД И ДОКЛАДЧИЦИ

2014 г.


Приложение № 9
Дневен ред2014 г.


1.

Точки в дневния ред

206
От тях:

1.1.

Допълнително включени

15

1.2.

Отменени от предварително обявения дневен ред


12

1.2.1.

Отпаднали в резултат на не прието решение по предишна точка от дневния ред-

2.

Докладва:

2.1.

Председателят на ОбС

11

2.2.

Общински съветник

23

2.3.

Кметът на общината

169

2.4.

Питания

3


ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ИЗКАЗАЛИ СЕ

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

2014 г.

Приложение № 10
Име


2014


1.

Валентина В. Николова

/+Комисия здравеопазване/

/+Комисия отпускане фин. помощ/
5

2.

Линко Иванов Лилов

/+Комисия бюджет/
19

3.

Иван Ал. Герчев

46

4.

Николай Т. Николов

17

5.

Марин Цолов Димитров

10

6.

Георги Славов Николов

/+Комисия ТСУ/
44

7.

Мирослав Ст.Василев

-

8.

Младен И. Недков

2

9.

Боряна Ц. Керемидска

/+Комисия работа с младежта/
61

10.

Пламен Илиев Иванов

3

11.

Мила К. Манчева

/+Комисия просвета/
25

12.

Владимир П. Александров

55

13.

Пенко Василев Нинов

49

14.

Давид Георгиев Давидов

10

15.

Милчо Йорданов Цацов

71

16.

Володя Василев Вълов

/+Комисия адм. управление/
22
Общо:

439

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

2014 г.

Приложение № 11

Решения


2014


1.

Приети решения

196
От тях:
2.

Приети без обсъждане

125

3.

Приети с поименно гласуване

133

4.

Изменени решения

19

5.

Отменени решения

3

6.

Върнати от Областния управител:

от тях:


а/ отменени от ОбС

б/ повторно прегласувани от ОбС4
1

3


7.

Обжалвани в Административен съд– София област:

а/ в процедура

б/ отменени от Административен съд

г/ оставени в сила1
-

-

1

8.

Не приети решения – няма решения

6

9.

За сведение материали

1
Питания

3


Забележка:
Общо: 208 точки в дневния ред.

По тях:

а/ приети решения - 196;

б/ няма решения по - 6 точки от дневния ред;

в/ за сведение - 1 точка;

г/ питания - 3 броя.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕШЕНИЯТА,

ПРИЕТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - 2014 г.

Приложение № 12
РЕШЕНИЯ ОТНОСНО


2014


1.

Наредби, правилници, стратегии, програми, планове, методики, правила, отчети, оценки, информации и други:


23

а/ нови

14

б/ актуализация

9

2.

Бюджет, заеми

30

3.

Общинско имущество:

79

3.1.

Придобиване собственост:а/ по чл. 54 от ЗДС

-
б/ чрез принудително отчуждаване

2

3.2.

Обявяване на имоти от ПОС в ЧОС и обратно

2

3.3.

Управление на общинска собственост:
а/ предоставяне за безвъзмездно ползване

2

б/ отдаване под наем

14

в/ разпределение на жилищата по чл. 42 от ЗОС

1
г/ застраховане на общинско имущество

1

3.4.

Разпореждане с имоти частна общинска собственост:
а/ продажби по чл. 35 от ЗОС

33

б/ прекратяване на съсобственост по чл. 36 от ЗОС

6

в/ учредяване право на строеж - чл. 37 от ЗОС

-

г/ учредяване право на пристрояване и надстрояване

2

д/ разпореждане с общински гори

5

3.5.

3. Възстановяване на земеделски земи на бивши собственици по § 27 от ЗСПЗЗ

11

4.

По реда на Закона за устройство на територията

17

5.

Дейността на търговските дружества с общинско имущество

7

6.

Участие в проекти, съфинансиране

4

7.

Просвета - 4, култура - , въпроси на младежта - 1, опазване на околната среда - , социална дейност - 1, ВиК - 2, транспорт - 5, спорт -, туризъм -, съд - 2.15

8.

Финансова помощ

6

9.

Удостояване с почетно гражданство и почетен знак

6

10.

Касаещи дейността на Общинския съвет

7

11.

Други, участие в сдружения

2
Всичко:

196


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница