Отчет за дейността на риокоз -добрич за 2010 годстраница1/8
Дата12.03.2018
Размер2.01 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ОТЧЕТ


ЗА ДЕЙНОСТТА НА РИОКОЗ -ДОБРИЧ

ЗА 2010 год.


Февруари 2011 год.

гр. Добрич

През 2010 год. РИОКОЗ-Добрич осъществява дейност в съответствие с поставените от МЗ - Дирекция “Обществено здраве” стратегическа цел и основни задачи, а също с начертаните регионални приоритети за опазване на общественото здраве.ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОБРИЧКА ОБЛАСТ
Населението на Област - Добрич, в края на 2009 година е 199705 човека, живеещи на територията на осем общини /фиг.1, 2 и 3/. Почти половината – 46% от него е концентрирано в областният център. Общо в градовете на областта живее 66,9% от населението, а в селата 33,1 %. Разпределението на населението по пол в областта е 48,76% мъже и 51,24% жени.

Продължава устойчивата тенденция броят на жителите на областта да намалява, макар това да не се извършва с драстични темпове, като в сравнение с 2008г. населението на област Добрич е намаляло с 1794 човека /за 2008г. населението е 201499 човека/.Общо за област Добрич е характерен отрицателен естествен прираст -4,56%о , който най-ярко е изразен в общините Шабла и Г. Тошево, съответно – 17,56 %о и – 14,12 %о. Тази тенденция се запазва от миналата година, когато в тези общини също се регистрира най-висок отрицателен естествен прираст за областта, съответно за община Шабла -14,7%о и Г. Тошево – 11,24 %о. /фиг.4/.

Няма община в областта, която да е изключение от общата тенденция и да има положителен естествен прираст.

Сравнителният анализ показва, че стойностите са по-високи в сравнение с предходните години, като най-ниски са за 2002 г. и 2003 г., съответно – 5,5 %о и – 5,4 %о. За периода от 2004 г. – 2009 г. се забелязва повишаване на стойностите, които се движат между – 4,69 %о и – 4,28 %о, но показателят си остава отрицателен за областта.

Средната за областта раждаемост за 2009 г. /фиг.5 / е 10,54%о . В сравнение с 2008 г. няма съществена промяна в данните, тъй като тогава средната раждаемост за областта е била 10,21%о. Сравнителният анализ за периода 2002 – 2009 г. показва тенденция за постепенно, но трайно покачване на средната раждаемост за област Добрич, като през 2002 г. тя е била 7,36%о. От 2006 г. до 2009 г. се наблюдава трайно повишаване на стойностите на раждаемостта, като те се запазват почти постоянни между 10,1%о - 10,54%о.

Анализът на данните за общата смъртност /фиг.6/ подчертава вече установената тенденция на застаряване на населението в селските райони и малките общини. Стойностите за 2009 г. за областта са 15,10 %о, в сравнение с 2008 г. се наблюдава леко покачване, тъй като тогава общата смъртност за областта е била 14.49%о.

Сравнителният анализ показва, че стойностите на общата смъртност са по-високи в селските райони, отколкото в градовете. Това е характерно и за средните стойности на общата смъртност за област Добрич, като за селата те са почти два пъти по-високи , отколкото за градовете, съответно 21,15%о и 12,11%о.Сравнителният анализ за периода от 2002-2009г. показва, че се наблюдава покачване на стойностите на общата смъртност за област Добрич. Най-ниски са за 2002г. 13,19%о, а най-високи за 2009г. 15,10%о.

Детската смъртност /фиг.7/ в област Добрич за 2009 г. е 12,83 %о. В сравнение с миналата година се наблюдава повишаване в стойностите на детската смъртност за областта, като през 2008 г. тя е била – 9,24 %о. Най-високи са били тези показатели за 2004 г. и 2005 г., съответно 15,56%о и 15,4%о.Общо през 2009 година в област Добрич са регистрирани 492031 заболели лица. В сравнение с 2008 г. – (407329 заболели), техният брой се е увеличил с 84702.

В общата структура на регистрираните заболявания , най-висок е относителният дял на /фиг.8/.: • болестите на органите на кръвообращението – 26,74%;

 • болести на пикочо-половата система – 14,92%;

 • травми и отравяния – 8,33%;

 • болести на ендокринната система – 7,35%;

 • болести на дихателната система и болести на костно-мускулната система – 7,08%.

В сравнение с 2008 г.:

 • Болестите на органите на кръвообращението продължават да са на първо място с относителен дял от общата заболеваемост за област Добрич / 2008 г. – 22,88%/. Наблюдава се увеличен брой на регистрираните заболели с 38376 за 2009г. /заболели общо за 2008г. – 93178, за 2009г. – 131554/;

 • Болестите на дихателната система са намалели с 10,41%, като от второ място по честота на заболяване за 2008г., преминават на пето място за 2009г.;

 • Болестите на пикочо – половата система са се увеличили с 3,92% и за 2009г. минават от трето на второ място по честота на заболяване;

 • На трето място в относителния дял на общата заболеваемост за област Добрич през 2009 г. са Травми и отравяния – 8,33%, като те са се увеличили в сравнение с 2008 г. с 2,91%;

 • Болестите на ендокринната система са били на 5 място по честота за 2008г., като относителният им дял за 2009 г. е нараснал с 1,38% и те са вече на четвърто място по честота на заболяемост.

През периода 2005 – 2006г. започва тенденция на снижаване на общата заболеваемост, като през 2005г. е била 2150,82%о, докато през 2004г. тя е 2283,19%о . През 2006г. регистрираната обща заболеваемост за областта е 1959,16%о През 2007 г. се наблюдава леко покачване на стойностите на общата заболеваемост 2013,77 %о, тази тенденция се запазва и през 2008 г. – 2021,49%о . В сравнителен план за 2009г. са регистрирани най-високи стойности на общата заболеваемост за област Добрич 2463,79%о /фиг.8а/.

Сравнителният анализ по общини показва, че във всички общини на областта болестите на органите на кръвообращението заемат първо място по честота на заболеваемост.

От общо регистрираните 492031 заболели лица в област Добрич за 2009г., 78329 са деца на възраст 0-17г., което е 15,91%. Заболеваемостта при тях е 2285,44%о. В общата структура на заболяемостта в детско-юношеската възраст най-често се установяват болести на дихателната система – относителен дял 52,44%. На второ място с 7,27% са болестите на пикочо-половата система, следвани от болести на кожата и подкожната тъкан с 6,65%.

По отношение на смъртността по причини в област Добрич за 2009г. /фиг.9/:


 • на първо място с 61,32% се нареждат болестите на органите на кръвообращението (в т.ч. хипертонична болест, инфаркт на миокарда и мозъчносъдова болест);

 • на второ място са новообразуванията с 14,52%;

 • на трето място са болестите на ендокринната система с 5,45%

В сравнение с 2008 г. /59,25%/ водеща причина за смъртността сред населението на областта си остават болестите на кръвообращението, като относителният им дял се е увеличил с 2,07%.

През 2010г. на територията на област Добрич са регистрирани 1293 аборта със 159 по-малко отколкото през 2009 г., когато са регистрирани 1452 аборта. С най-висок дял 45,24% - /Фиг.10/ са абортите, извършени от жени на възраст 20-29 г., почти половината от регистрираните случаи. На второ място са абортите, извършени от жени над 30 год. – относителен дял 39,06%. Наблюдава се намаляване на относителния дял на абортите в тези възрастови групи спрямо 2009г. – средно с 2%. Процентът на момичетата под 15 г., извършили аборти е 0,08% - по-малък в сравнение с 2009г. / 0,19%/. Относителният дял на абортите при жените във възрастова група 15-19г. е 11,37%. На лице е незначително увеличаване в сравнение с тези през 2009 г. – 10,95%.

Структурата на абортите по разновидност /фиг.11/ е както следва:


 • Делът на абортите по желание е 87,55%. В сравнение с 2009 г. /84,98%/ той е нарастнал с 2,57%;

 • Спонтанните аборти са 11,37%. Наблюдава се спад с 1,85% спрямо миналата година / 13,22%/;

 • Абортите, извършени по медицински показания са 1,08%. Наблюдава се незначително намаляване с 0,71%, спрямо тези през предходната година – 1,79%;

 • Аналогично, както през 2008 г, 2009г. и през 2010г. няма данни за извършени криминални аборти.


АНАЛИЗ НА РЕГИСТРИРАНАТА ЗАРАЗНА ЗАБОЛЯЕМОСТ ЗА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2010г.

Заразната заболяемост за областта се анализира като се сравняват предходни периоди и от произтичащите изводи се предприемат мерки, целящи ефективен надзор на заразните болести.

Анализът на данните от провежданите епидемиологични проучвания показва, че от всички регистрирани през 2010г. случаи – 1498 заразни заболявания, заболяемост 750,11%ооо (по категории: възможен - 56, вероятен - 964, потвърден - 478), 56,81% от тях са хоспитализирани (заболели от градовете 1108, от тях 49,46% хоспитализирани и 390 заболели в селата – от тях 77,69% хоспитализирани). Разпределение по пол – 796:702 в полза на мъжете.

От 1995г. с пик на общата заразна заболяемост през 1996г. – 1669,68%ооо ( при средна за страната– 1349,73%ооо), последвалият период от 1998 - 2000г. заболяемостта за област Добрич е под средната за страната, следва период (2001-2004г.) на повишена заболяемост за областта над средната за страната. В последващия период се очертава тенденция на заболяемост под средната за страната. /фиг.12/.

През 2010г. в областта са регистрирани 1449 ОЗБ (без ГРИП и ОРЗ, СПИ и паразитози) заболяемост 725,57%ооо /фиг.13/.

Най-засегната възрастова група от ОЗБ е от 0 до 9 г. - 65% от заболелите. /фиг.14 и 14а/

В структурата на заразната заболяемост превес имат дихателните инфекции (относителен дял 48,20%) над чревните инфекции (относителен дял 45,17%) като подчертано заболяемостта се оформя от заболелите от Морбили и Варицела. Оносителният дял на Невроинфекциите – 0,9% от общата заболяемост и заболяемостта от трансмисивни инфекции – 3,73 % са с тенденция за намаляване и Вирусни хепатити – 2%. /фиг.15/.

Чревната заболяемост поддържа едно сравнително високо ниво за областта на фона на средната заболяемост за страната. /фиг.16 и 16а/. от чревни инфекции потвърждава През 2010г. заболелите от чревни инфекции са са 671, заболяемост 336%ooo срещу 616 случая и заболяемост 303,24%ooo за 2009 г. Превес в структурата на чревните инфекции имат ентероколитите, относителен дял 80,2% . Повишена е заболяемостта през годината от Салмонелоза (заболяемост 14,2 %оооо срещу 9,85 %ооо за 2009г.), а тази на Колиентерити - (заболяемост 27%ооо, срещу 30,5%ооо за 2009г.) и Дизентерия – (заболяемост 16,5%ооо, срещу 28,6%ооо за 2009г.) е по- ниска от предходната година.

От 1995г. до 2010г. чревната заболяемост в област Добрич (включително и Вирусен хепатит тип А), с изключение на 1997г. и 2005г. винаги е била над средната за страната с пик 2002 г. (заболяемост 612,87%ооо).

В последните три години заболяемостта се задържа на едно приблизително постоянно ниво над средната за страната.

През 2010г. са регистрирани 54 заболели от трансмисивни инфекции – 37 заболели от Лаймска болест – заболяемост 18,53%ооо и 17 от Марсилска треска – заболяемост 8,51%ооо. През 2009 г. са регистрирани 53 заболели от трансмисивни инфекции – 22 заболели от Лаймска болест (заболяемост 10,8%ооо) и 31 от Марсилска треска (заболяемост 15,3%ооо). От 1995 г. до 2000 г. заболяемостта от трансмисивни инфекции за област Добрич е много под средната за страната. През 2001г. е регистрирана заболяемост, значително по-висока от средната за страната – 37,11%ооо за област Добрич, при средна за страната - 23,1%ооо. Последващите години заболяемостта за област Добрич (с изключение на 2003 г.) е значително над средната за страната, с пик през 2005 г. – заболяемост за областта 47,37%ооо, за страната – 23,14%ооо. През 2005 г. общо от трансмисивни инфекции са заболели 98 лица – 28 от Марсилска треска с пет починали и 70 заболели от Лаймска болест .

През 2010г. са починали от ОЗБ общо 7 лица, обща инфекциозна смъртност 3,51%ооо и леталитет - 0,47 % /фиг.17/


АНАЛИЗ на въздушно капковите инфекции на територията на област Добрич през 2010г.

За 2010г. са регистрирани общо 711 въздушно-капкови инфекции, заболяемост 356,51%ооо, срещу 1235 заболели и заболяемост 607,96%ооо за 2009г. и 715 заболели и заболяемост 351,98%ооо за 2008г.

Въздушно-капковите инфекции представляват 49,07% от всички регистрирани ОЗБ, срещу 64,02% за 2009г., 46,64% за 2008г., 49,5% за 2007г. и 48,26% за 2006г.

С най-голям относителен дял сред дихателните инфекции са заболяванията от Варицела – 429 случая, отн. дял 60,34% и Морбили – 163 случая, отн. дял 22,93%. Следват: Скарлатина – 52 случая, отн. дял 7,31%; Туберкулоза – 41 случая, отн. дял 5,77%; Невроинфекции – 13 случая, отн. дял 1,83%; Коклюш – 8 случая, отн. дял 1,13% и Епидемичен паротит – 5 случая, отн. дял 0,7%. /фиг.18/ • За 2010г. от дихателни инфекции са засегнати всички възрастови групи, като водещи по заболяемост, както и през 2009г. и 2008г. са най-малките възрастови групи

За периода 1995г. – 2010г. в заболяемостта от капкови инфекции в област Добрич са регистрирани три пика: 1996г. – заболяемост 1313,55%ооо, 2004г. – заболяемост 694,59%ооо и 2009г. – заболяемост 607,96%ооо.
Дихателни инфекции с масова именупрофилактика
Морбили
След 12 годишен период без регистрирани случаи на Морбили, за 2009г. в област Добрич са регистрирани 614 случаи на заболели от морбили, заболяемост 302,26%ооо. За 2010г. са регистрирани 163 случая (12 вероятни и 151 потвърдени), заболяемост 81,62%ооо, като последният регистриран случай е през м. Май.

Относителен дял спрямо всички ОЗБ – 11,25%, а спрямо всички ВКИ - 22,93%. • Засегнати са 7 от осемте общини в областта.

Засегнати са възрастови групи от 0 до 44 години, като водеща по заболяемост е най-малката – 0г. – заболяемост 1742,2%ооо.

Разпределение по месеци: м. януари – 65, м. февруари – 64. В следващите месеци се оформя тенденция за рязко намаляване на броя на регистрираните случаи. През м. март заболелите са 20, м. април – 7; м. май – 7.

От заболелите 53% са мъже и 47% жени. Заболелите градски жители са 117 – 71,78%, спрямо заболелите селски жители – 46 - 28,22% .

Хоспитализираните са – 69,33%. От заболелите градски жители 79 са хоспитализирани – 67,52%; от заболелите селски жители 34 са хоспитализирани – 73,91%. Регистрирани усложнения на заболяването са 52 – 32% (пневмонии, диариен синдром и др.).

Ваксинационен статус на заболелите от морбили .

От заболелите 163 лица на възраст от 0 до 42 години – 15,34% са имунизирани с една доза триваксина, 3,07% – с две дози, при 87 случая (53,37%) липсват данни за имунизация, 25,15 % (41 деца) са с 0 дози, 4 деца (2,45%) са освободени от имунизация и 0,61% - едно лице е с данни за преболедуване по медицинска документация.

Проучени са 157 огнища, от тях 138 са с открити източници на зараза. Уточнени са 805 контактни лица, от които 137 са заболели (9 имунизирани, 13 – непълно имунизирани, 29 не са имунизирани и 86 без налични данни за имунизация).
Епидемичен паротит
След регистриран пик през 1997г. (заболяемост 658,49%ооо) и 1998г. (заболяемост 312,75%ооо) и постепенно понижаване на заболяемостта, през 2007г. отново има повишаване на заболяемостта от Епидемичен паротит - 144 заболели, заболяемост 70,06%ооо (30 потвърдени случаи и 114 вероятни), доближаваща се до средната за страната с тенденция за понижаване на заболяемостта в областта. За 2008г. са регистрирани 48 случая (33 вероятни и 15 потвърдени), заболяемост 23,63%ооо. През 2009г. и 2010г. се запазва заболяемостта на сравнително постоянно ниво - 2009г. заболяемост 2,95%ооо 6 случая (2 вероятни и 4 потвърдени), а за 2010г. – 5 случая (2 вероятни и 3 потвърдени), заболяемост 2,5%ооо.

Относителен дял спрямо всички ОЗБ – 0,35%, а спрямо всички ВКИ - 0,7%.

Засегнати са две общини като с по-висока заболяемост, над средната за областта, е община Балчик - 4 заболели, заболялемост 18,03%ооо, следвана от община Добрич - 1 заболял, заболяемост 1,1%ооо.


 • Заболелите са от 3 възрастови групи, като най-засегната е възрастова група 10-14 г. - 3 случая, заболяемост 34,81%ооо.

Две заболявания са регистрирани през месец февруари, по 1 през м. март, юни и декември.

Трима са организирани в училищен колектив (двама от тях – в училище-интернат), един в ДПБ, един е служител.

Съотношението мъже:жени е 1:4. Заболелите градски жители са двама – 40%, спрямо заболелите селски жители – трима 60%. От заболелите трима (60%) са хоспитализирани. Трите случая са потвърдени след серологично изследване (1 в “Лаборвир”-Варна и 2 в НЦЗПБ). Не са регистрирани усложнения след заболяването.

Двама от заболелите са имунизирани против заболяването, трима са без имунизация.Рубеола
След 2002 и 2005 г., когато в област Добрич са регистрирани съответно 12 и 11 случая (заболяемост 5,58%ооо и 5,32%ооо) за периода 2006 - 2010г. не са регистрирани заболявания.

Коклюш

За 2010г. са регистриран 8 възможни случая на Коклюш – заболяемост 4,01%ооо, срещу 26 случая (19 възможни, 4 вероятни и 3 потвърдени) – заболяемост 12,8%ооо за 2009г., срещу 1 случай на Коклюш (потвърден) – заболяемост 0,49%ооо за 2008г., 3 потвърдени случая и заболяемост 1,46%ооо за 2007г. и 2 случая и заболяемост 0,97%ооо за 2006г.

Относителен дял спрямо всички ОЗБ е 0,55%, а спрямо всички ВКИ – 1,13%.

От заболелите 4 са имунизирани (50%) и 4 – неимунизирани. Боледуват и двата пола, като превес имат жените – 5, срещу 3 заболели мъже. Всички са хоспитализирани, от които 3 са градски жители и 5 са селски жители. Няма регистрирани усложнения след заболяванията. Заболелите са неорганизирани.

Най-много са заболелите през месец август – 5 (62,5%), 2 заболели през м. април и 1 през м. октомври.
Туберкулоза
За 2010г. са регистрирани 41 заболели от Туберкулоза (19 вероятни и 22 потвърдени случаи) – заболяемост 20,53%ооо, срещу 55 заболели за 2009г. (7 вероятни и 48 потвърдени случаи) – заболяемост 27,08%ооо, срещу същия брой за 2008г. – 55 заболели (16 вероятни и 39 потвърдени случаи).

Относителен дял спрямо всички ОЗБ - 2,83%, а спрямо всички дихателни инфекции е 5,77%.

Заболелите от белодробна туберкулоза са 39 - 95,12%, от извънбелодробна форма 2 – 4,88%.

Засегнати са 7 от общините, като в община Крушари не са регистрирани заболели. Водещи по заболяемост, над средната за областта, са общините Шабла и Балчик, в които през 2009г. не са регистрирани заболели.

Засегнати са 11 възрастови групи като водещи по заболяемост са:


 • 60-64г. – 5 случая, заболяемост 35,39%ооо;

 • 40-44г. – 5 случая, заболяемост 35,35%ооо;

 • 45-49г. – 5 случая, заболяемост 34,7%ооо;

 • 35-39г. – 5 случая, заболяемост 33,58%ооо.

Заболяванията са регистрирани целогодишно, с изключение на месец януари. Боледуват и двата пола, като превес имат мъжете – 75,6%, жени – 24,4%, 30. Заболелите градски жители са 25 – 61%, спрямо 16 селски жители – 39%. От заболелите 38 са неорганизирани – 92,68%; трима са работници – 7,31%. Хоспитализираните са 37 – 90,24% от случаите, от които 22 са градски жители, 15 са селски жители. Един е починал, смъртност - 0,50%ооо, леталитет – 2,44%.

От 2000г. се очертава тенденция на завишаване на регистрираната заболяемост от Туберкулоза в област Добрич до 2005г., когато заболяемостта е достигнала 35,77%ооо. От 2006г. заболяемостта плавно спада от 32,11%ооо до 27,08%ооо през 2008г. и 2009г. и 20,53%ооо през 2010г.


Дихателни иннфекции без масова имунопрофилактика
Варицела
За 2010г. в област Добрич са регистрирани 429 вероятни случая на Варицела – заболяемост 214,82%ооо. За 2009г. заболелите са 411 вероятни случая на Варицела –заболяемост 202,3%ооо.

Относителният дял на заболяванията от Варицела спрямо всички ОЗБ е 29,61%, а спрямо всички дихателни инфекции е 60,34%.

Водеща със заболяемост над средната за областта е община Добрич – 318 заболели, заболяемост 343,1%ооо.

От заболяването са засегнати всички общини както през 2009г., така и през 2010г. В сравнение с 2009г. се е увеличила заболяемостта в общини Добричка, Тервел, Балчик, Крушари и Шабла, в община Каварна рязко е намаляла, а в община Ген. Тошево е запазена едно ниво.

Заболявания от Варицела са регистрирани във възрастови групи от 0- 49г. Водещи по заболяемост са малките възрастови групи.

Заболяванията са регистрирани целогодишно, като най-голям е броят им през м. декември.

От всички заболели 291 са организирани в детски и ученически колективи – 67,83% (в ЦДГ – 99; в ДЯ – 6; в ученически колективи – 45); 34 са неорганизирани - 7,93%; 104 са работници, служители и студенти - 24,24%.

Боледуват и двата пола с превес на мъжете – 241 (56,18%) и 188 жени (43,82%). Преобладават заболелите от градовете – 385 (89,74%); 44 са селски жители (10,26%). Един от заболелите е хоспитализиран – 0,23%, селски жител.

Заболяемостта от Варицела в област Добрич за периода 1995 до 2000г. е под средната за страната, като от 2001г. показва тенденция за повишаване с пик през 2004г. (заболяемост 542,53%ооо за област Добрич; 460,37%ооо – за страната). От 2005г. заболяемостта за областта е по-ниска от тази за страната с тенденция за спад
Скарлатина
За 2010г. са регистрирани 52 заболели от Скарлатина (48 възможни, 2 вероятни и 2 потвърдени), заболяемост 26,04%ооо, срещу 101 заболели (70 възможни случаи и 31 вероятни случаи), заболяемост 49,72%ооо за 2009г.

Относителният дял на заболелите от Скарлатина спрямо всички ОЗБ през 2010г. е 3,59%, а спрямо всички ВКИ - 7,31%.

От заболяването са засегнати всички общини, с изключение на община Крушари, където не са регистрирани заболели.

От заболяването са засегнати възрастовите групи от 1 до 19г.

По-голяма част от заболяванията са регистрирани през І полугодие - общо 34, с отн. дял 65,4%.

От заболелите за 2010г. - 45 са организирани в детски и ученически колективи – 86,54% (30 в ЦДГ, 7 в ДЯ, 8 в ученически колективи); 7 са неорганизирани – 13,46%.

Боледуват и двата пола като превес имат мъжете – 32, срещу 20 заболели жени. Преобладават заболелите сред градското население – 46 (88,46%), спрямо заболелите 6 селски жители – 11,54%. Не са регистрирани усложнения след заболявания от Скарлатина.

Заболяемостта от Скарлатина за област Добрич през периода 1995 до 2000г. е под средната за страната. От 2001г. е налице тенденция към повишаване на заболяемостта над тази за страната с пикове през 2002г. (заболяемост 99,43%ооо за областта; 36,04%ооо за страната) и 2004г. (заболяемост 97,86%ооо за областта; 54,48%ооо – заболяемост за страната). През 2006г. регистрираната заболяемост от Скарлатина за областта спада под средната за страната, като се запазва тази тенденция .НЕВРОИНФЕКЦИИ
От 1998 г. след регистриран пик на заболяемостта през 2002г. (41 заболявания, заболяемост 19,05%ооо) и рязко снижаване през 2003г. (9 случая и заболяемост 4,27%ооо) до 2006г. тя нараства.

За 2007г. заболяемостта от Невроинфекции бележи спад - регистрирани са 18 заболели, заболяемост 8,58%ооо.

През 2008г. отново е регистрирано увеличение на заболяемостта (за сметка на Вирусни менингити и минингоенцефалити) – 33 заболели, заболяемост 16,25%ооо.

През 2010г. е намалял броят на невроинфекциите 13, със заболяемост 6,51%ооо в сравнение с 2009г. – 22, със заболяемост 10,83%ооо.

Относителен дял спрямо всички ОЗБ – 0,9%, а спрямо всички въздушно-капкови инфекции - 1,83%.

Разпределението по нозологични единици е следното: • Вирусни менингити и менингоенцефалити – 6 случая - 46,15%;

 • Бактериални менингити и менингоенцефалити с уточнена етиология – 4 случая – 30,77%;

 • Бактериални менингити и менингоенцефалити с неуточнена етиология – 3 случая – 23,08%.

Всички заболели са хоспитализирани, 1 е починал (смъртност – 0,5%ооо, леталитет – 7,69%).

Превес имат заболелите мъже – 8 (61,54%), спрямо жените – 5 (38,46%).

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница