Отчет за дейността на риосв монтана за периода 03. 04Дата24.10.2018
Размер47 Kb.
#96379
ТипОтчетОТЧЕТ за дейността на РИОСВ – Монтана за периода 03.04.2006г.-07.04.2006г.
За периода 03.04. - 07.04.2006г. в РИОСВ – Монтана са извършени 36 броя проверки, съставен е 1 акт.

по-важните проверки са:

Проверки на центрове за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ в гр.Видин: “Сплавкомерс” АД, “Автотрансснаб” АД и “Ровотел стийл” ООД – Видин, проверки на кметове на общини Грамада, Кула, Бойница, Ново село, Видин, Бойчиновци, Якимово, Вълчедръм, Лом, Брусарци и Медковец във връзка със Заповед №170/2006г. на министъра на околната среда и водите.

Извършена е проверка на «Кърлинг база» в с. Якимово, обл. Монтана по компонент «въздух» и по фактор «отпадъци». Констатира се, че от една година обекта е тренировъчна зала по кърлинг -единствена в Източна Европа. На обекта е изградена хладилна инсталация, която се поддържа от два агрегата. Няма констатирани нарушения по Закона за чистотата на атмосферния въздух. При проверката се установи, че на обекта не се генерират опасни отпадъци. Има контейнери, в които се събират битовите отпадъци.

Извършена е проверка по компонент «въздух» на обект мелничен комбинат в с. Комощица към «Петромел – 1» ООД, гр. Монтана. Не са констатирани организирани и неорганизирани емисии в атмосферния въздух.

Извършени са комплексни проверки в община Кула по компонент “въздух”, фактор “отпадъци”, фактор “опасни химични вещества” в следните обекти: “Кула Ринг” АД, МБАЛ “П. Хитов”, “шу Продъктс интернешънъл” ЕООД. Не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.

Извършена е проверка на ГКПП “Връшка чука”, относно чистотата на пункта. проверката е във връзка със Заповед № 357/07.04.2004г. на МОСВ за осигуряване чистотата на прилежащите артерии към автомагистралите и първокласните пътища, както и на териториите на ГКПП. Констатира се, че в района на пункта няма замърсявания. Не са констатирани нарушения на ЗУО.

Извършена е проверка на находище в землището на с. Меляне на “източна ведрица” (защитен растителен вид, за който има приет план за действие) с цел обявяване на защитена територия с представител на Институт по ботаника към БАН; проверка по ЗЛР в ОбА – Георги Дамяново и ДЛ - Говежда.

През изминалата седмица са извършени 5 броя проверки на обекти по наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки. на фирмите, които не са превеждали дължимите продуктови такси е уточнено в тридневен срок да бъдат преведени дължимите суми на ПУДООС, а копие от платежния документ да бъде представен в РИОСВ -Монтана.Проведена е работна среща на регионално Депо за твърди битови отпадъци във връзка с издаването Комплексно разрешително, съвместно с ИАОС и БДДР.

Експерти от РИОСВ – Монтана, направление биологично разнообразие са взели участие в семинар по разработване на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (НСМБР).
Каталог: old -> reports
reports -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
reports -> Решение на Министерски съвет №122 от 02. 03. 2007 г.
reports -> Доклад оценка за степента на въздействие върху защитени зони bg 0001040 "западна стара планина и предбалкан"
reports -> Доклад за оценка на съвместимост мвец "Живина", на р. Равна (Бърза)
reports -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
reports -> Решение на Министерски съвет №122 от 02. 03. 2007 г.
reports -> Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 11. 07. 2008 г. 17. 07. 2008 г
reports -> Програма за управление на дейностите по отпадъците, отчетна книга за заверка, необходимите документи за издаване на разрешение за извършване на дейности с отпадъци. Съставен е акт на управителя на фирмата
reports -> Програма за опазване на околната среда. Извършена е и проверка на държавно лесничейство Лом по приложение на Закона за лечебните растения. При проверката не са констатирани нарушения на злр


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница